litceymos.ru 1 2 3 4

1. Сутність та цілі маркетингового аналізу

Аналіз – процес отримання висновків на основі зібраної та належним чином згрупованої та обробленої інформації – результат маркетингового дослідження.

Маркетинговий аналіз – оцінка, пояснення, моделювання та прогнозування процесів та явищ товарного ринку та власної інноваційної та торгово-збутової діяльності фірми за допомогою статистичних , економічних та інших методів дослідження.

Мета (головне завдання) м.а. – характеристика і прогнозування стану та розвитку ринку.

Цілі м.а., які ставляться для досягнення мети:

1) дати оцінку і прогноз стану та розвитку ринку

2) змоделювати закономірності попиту та пропозиції

3) виявити реакцію ринку на маркетингові дії фірми

4) охарактеризувати економічний та фінансово-кредитний потенціал ринку

5) визначити рівень конкуренції та к/с, оцінити потенційні можливості конкурентів, спрогнозувати їх дії

6) виявити і спрогнозувати думки , поведінку та переваги споживачів

7) оцінити вірогідність та силу комерційного ризику.

Предмет м.а. – дослідження ринкових процесів та явищ


 • маркетингова діяльність фірми як оперативна так і стратегічна, процеси та явища, які розглядаються на певній момент часу, а також у своєму постійному русі та розвитку.

Об’єкт м.а. – окреме підприємство, сукупність підприємств, галузь в цілому, окремі індивіди та їх сукупність , окремі домогосподарства (сімї) та їх сукупність.

Місце м.а. у системі маркетингових досліджень можна відобразити через схему проведення м.д.

Блок 1. Вхідна інформація (технічне завдання, анкета, структура аналітичного звіту)

Блок 2. Дослідження (польові роботи, аналіз даних)

Блок 3. Вихідна інформація (база даних первинної звітності, аналітичний звіт)

Процес підготовки даних до аналізу (на прикладі анкетування):


1) перевірка анкети, 2)редагування, 3)кодування, 4)перетворення, 5)очищення даних, 6)статистичне корегування даних, 7) вибір стратегії аналізу даних.

2. Сутність оперативного та стратегічного типів аналізу.

У М. Д. поєднані 2 типи аналізу: оперативний та стратегічний

Оперативний м.а.- оцінка і прогнозування поточної ринкової ситуації, які мають на меті короткострокові тактичні цілі.

У оперативному масштабі аналіз починається з поточних кон’юнктурних оцінок ринкової ситуації , короткострокової попереджувальної інформації.

Аналітична інформація про оперативну ситуацію на ринку необхідна для поточної об’єктивної оцінки власних можливостей та ймовірних конкурентних дій.

Стратегічний м.а.- виявлення і характеристика довгострокових тенденцій розвитку ринку, знаходження та встановлення зв’язків та закономірностей.

Стратегічний м.а. дозволяє :


 • оцінити небезпеку конкурентних загроз;

 • знайти сильні і слабкі сторони конкурента

 • передбачити стратегію конкуренції3. Типологія маркетингового аналізу (кон'юнктурний аналіз ринку, стратегічний аналіз ринку).

Типологія м.а.

1) констатуючі – оцінка стану та розвитку ринку (конюктурний аналіз)

2) виявлення, моделювання та прогнозування ринкових процесів та явищ (стратегічний аналіз)

Аналітична діяльність у ринковій сфері має 2 ступені:

 1. констатація фактів – оцінка стану і розвитку ринку і самої фірми;

 2. пояснення і моделювання причинно-наслідкових звязків – наукове прогнорзування подальшого розвитку ринку і ринкових стосунків.

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку дає можливість забезпечити успішну підприємницьку діяльність і полягає у зборі інформації, її систематизації, реєстрації всіх відомостей, що стосуються ринку певного товару. Такий аналіз дає можливість визначити реальних і потенційних споживачів, їх купівельну спроможність, а також основні тенденції закономірності ринку. Результатом здійснення аналізу кон’юнктури ринку є розробка кон’юнктурного прогнозу.


Кон’юнктурні прогнози є основою для поведінки на ринку, дають можливість раціонально маневрувати наявними ресурсами, оптимально встановлювати ціни на свою продукцію відповідно до очікуваного стану ринку.


4. Сутність та структура кон'юнктурних досліджень.

Типологія м.а.

1) констатуючі – оцінка стану та розвитку ринку (кон’юнктурний аналіз)

2) виявлення, моделювання та прогнозування ринкових процесів та явищ (стратегічний аналіз)

МА кон’юнктури ринку (кон’юнктурний аналіз) є одним із найбільш складних видів МА, адже його предметом є встановлення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, а також оцінювання потенціалу й основних пропорцій.

Основна мета аналізу кон’юнктури ринку випливає із самого визначення кон’юнктури, яку будемо трактувати як виявлення та моделювання тенденцій і закономірностей розвитку ринку під впливом попиту, пропозиції та ціни. Для досягнення цієї мети необхідне вирішення таких завдань:

1) визнач. об’єкта кон’юнктур. аналізу;

2) збір та обробка кон’юнктурної інф-ції;

3) оцінка особливостей стану досліджуваного ринку, виявлення поведінки суб’єктів, які діють на ринку;

4) оцінка та аналіз потенціалу й основних пропорцій ринку;

5) виявлення осн. тенденцій розв. ринку, його коливання, сезонності, циклічності;

6) прогноз кон’юнктури.

Зазначені завдання являють собою методику здійснення кон’юнктур. аналізу.

Виходячи з цього, аналіз кон’юнктури ринку повинен здійснюватись в певній послідовності:

- дослідж. осн. рис та особливостей ринку;

- оцінка динаміки розвитку структурних елементів кон’юнктури;

- розробка с-ми показників кон’юнктури;

- збір і накопичення кон’юнктурної інформації;

- моніторинг чинників, які впливають на кон’юнктуру ринку;

- вибір методів прогнозування і прогноз кон’юнктури.


Структурними ел-ми кон’юнктури є попит, пропозиція та ціна, як це випливає із визначення кон’юнктури ринку.

В МА кон’юнктури ринку викор. наступні методи:

1) екон. загальносистемного аналізу;

2) економіко-математичні;

3) економіко-статистичні.

Осн. методами загальносистемного аналізу кон’юнктури ринку є порівняння, групувань, візуально-графічні методи, балансовий.

До економіко-математичних методів МА кон’юнктури ринку відносять загально-математичні методи розрахунків екон. показників та методи матем. моделювання.

Одним із найбільш важливих і трудомістких етапів МА кон’юнктури ринку є збір та накопичення кон’юнктурної інф-ції. Від повноти і вірогідності інф-ції залежить якість МА та, відповідно, прогноз кон’юнктури ринку.

Інформаційна база кон’юнктурного аналізу має відповідати певним вимогам:

1) мати організовану структуру бази даних, що дозволяла б періодично отримувати інформацію про різні події, що відбуваються на ринку;

2) оновлювати базу даних з необхідною періодичністю;

3) мати добре налагоджену аналітичну систему маркетингу, яка б охоплювала прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій.

У структуру аналітичної системи повинні входити статистичний банк і банк моделей.

Статистичний банк - це сук. суч. стат. методів обробки інф-ції, які дають можливість виокремити найважливішу інф-цію за допомогою регресійно-кореляційного, факторного, дискримінантного аналізу. Банк моделей - це набір матем. моделей, які допомагають прийняти найоптимальніші маркетингові рішення.

Нині організація кон’юнктурних досліджень неможлива без використання ЕОМ та спеціалізованих програм, адже ця робота пов’язана з великими масивами інф-ції, які часто мають досить складну внутрішню структуру.

Завершальним етапом аналізу кон’юнктурних досліджень є вибір методів прогнозування і розробка прогнозу. Мета прогнозу полягає у визначенні найімовірніших оцінок стану кон’юнктури в майбутньому.


Прогнозування прийнято вважати результативною частиною кон’юнктурних досліджень. Саме воно дає можливість завчасно підготуватись підприємствам до змін, які можуть відбутися на ринку, а також врахувати їх позитивний вплив та негативні наслідки, а якщо це можливо,втрутитися в їх розвиток і контролювати його.


5. Фактори макро- та мікро сер-ща маркетингу, що підлягають аналізу.

Маркетингове сер-ще (МС) – сук. суб'єктів і умов, які здійснюють вплив на можливість маркетингу вирішувати завдання, що стоять перед ними.

МС фірми поділяється на внутр. та зовн. сер-ще. Внутр. сер-ще маркетингу – сук. суб'єктів і умов певного п-ва, які здійснюють вплив на його д-сть.

Зовн. сер-ще маркетингу – сук. суб'єктів і умов, що знаходяться поза п-вом і здійснюють вплив як на д-сть п-ва в цілому, так і на діяльність служби маркетингу.

 Поняття МС припускає визначення мікро- і макросередовища.

 МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ - сукупність відносин, які складаються усередині фірми, і ті зв'язки, які на мікрорівні забезпечують одержання прибутку в результаті реалізації на ринку певного товару.

  Суб'єктами мікросередовища виступають:


 • конкуренти

 • контактні аудиторії (фін. кола, держ. установи, громадські групи, місцеві контактні групи, широкий загал людей, ЗМІ, внутр. контактні аудиторії (робітники та службовці, керівники, члени ради директорів))

 • постачальники,

 • маркетингові посередники,

 • клієнти

 Хар-ка мікросередовища припускає насамперед налагодження взаємодії і добрих відносин між співробітниками підрозділів фірми і підпорядкування їх меті одержання макс. прибутків, надаючи ринку товари певних властивостей і якостей.

Реалізація маркетингової політики передбачає аналіз таких факторів мікросередовища:
 • поведінка постачальників, що забезпечує компанію необхідними матеріально-технічними ресурсами


 • вивченню альтернативних варіантів поведінки покупців при купівлі конкретного товару.

Таким чином, фірма на ринку діє не відокремлено, а в оточенні і під впливом різноманітних сил, які складають мікросередовише фірми і визначають характер її діяльності.

МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ - більш ширше визначення, яке включає фактори, що впливають на всі ел-ти її мікросередовиша, але якими не може керувати фірма, тобто це неконтрольоване середовище.

  Осн. факторами макросередовища, в якому функціонує фірма є: 

· демографічний – чисельність населення, статевий та віковий склад, густота населення, народжуваність і смертність, склад сім'ї, міграція, рівень світи, склад працівників;

· економічний – розвиток та стр-ра ек-ки, темпи її зростання, рівень грош. доходів населення та рівень цін, зайнятість населення, рівень інфляції та безробіття, доступність кредитів та ін.;

· природний – охорона навк. сер-ща, дефіцитність сировини, забруднення сер-ща, втручання держави щодо раціонального використання і відтворення природ. ресурсів;

· політ. – реакція держ. установ та громадських організацій на підвищення вимог щодо додержання законів, зокрема щодо законів по захисту інтересів споживачів, щодо рег-ня підпр-цької д-сті;

· науково-технічний – прискорення НТП, впровадження нових технологій, удосконалення тов-в, збільш. НДДКР і т.д.;

· культурний – прихильність до традицій та культурних цінностей, ставлення людей до суспільства, до ін. людей та природи і т.д..

 Маркетинг фірми знаходиться насамперед під впливом загальноекономічних   процесів.  

Підприємство завжди   залучається   до макроекономічних змін:

 • Динаміка нац. прибутку,

 • Рівень інфляції,

 • Темпи економічного росту,

 • Пок-ки споживання і таке інше

На ринкову кон'юнктуру, середню і довгострокову перспективу розвитку впливає політ. клімат, ситуація в країні і в світі в цілому.


Вивчення МС є дуже важливим етапом аналізу ринкових можливостей. Відносини, що складаються між суб'єктами середовища і фірмою, можуть бути контрольовані і неконтрольовані,

Завданням маркетингової служби є мінімізація неконтрольованих факторів середовища і пошук можливостей непрямого впливу на них.

Ф-ри, що контролюються пі-вом – це ел-ти сер-ща маркетингу, якими управляє вище кер-во або співробітники маркетингових служб п-ва.

Неконтрольовані фактори - це ел-ти сер-ща маркетингу, які впливають на д-сть фірми і не можуть управлятися вищим кер-вом і співробітниками служби маркетингу.

До їх складу належать:

1. Споживачі, зокрема їх хар-ки, міжособові впливи, процес прийняття рішення про купівлю, організації споживачів.

2. Незалежні ЗМІ: радіо, телебачення, інформаційні агентства.

3. Конкуренція, зокрема стр-ра, стратегії маркетингу конкурентів, взаємовідносини в каналах збуту, загальні фактори.

4. Економіка, зокрема темпи розвитку, витрати, рівень інфляції, рівень безробіття.

5. Наука і техніка.

6. Культура.

7. Уряд і законодавство.

8. Демографія (чиссельність нас-ня, міграція).

6. Методологія маркетингового аналізу.

Статистичний аналіз

Економетричний аналіз

Логістичний аналіз

Соціометричний аналіз

Кваліметричний аналіз

Стратегічні матриці

Описовий метод

Сценарії розвитку

Статистичні методи:

1. Абсолютних, відносних та середніх величин

2. Динамічні ряди та ряди розподілу

3. Угруповання

4. Варіаційний і дисперсійний аналіз

5. Кореляційно-регресійний: багатовимірний аналіз

6. Графічний метод, трендові моделі, метод експертних оцінок


Економетричні методи:

Лінійне і не лінійне моделювання

Динамічне моделювання

Моделі,що базуються на теорії масового обслуговування, «теорії черг»

Теорія ухвалення рішень

Імітаційні моделі

Логістичні моделі управління:

Моделі упр. потоками товарів та грошей

Моделі оптимізації т.з.

Класифікація методів аналізу в МД:

Статистичний аналіз

Описовий аналіз

Аналіз розходжень

Асоціативний аналіз

Класифікаційний аналіз.


7. Чинники, що впливають на вибір конкретних методів аналізу.

Сутність процесів та явищ

Терміновість отримання інформації

Структура інформації

Доступність інформації

Рівень комп’ютеризації


8. Статистичні методи , що використовуються у маркетинговому аналізі.

У марк. Аналізі використовують наступні стат методи:

1. Абсолютних, відносних та середніх величин

2. Динамічні ряди та ряди розподілу

3. Угруповання

4. Варіаційний і дисперсійний аналіз

5. Кореляційно-регресійний: багатовимірний аналіз

6. Графічний метод, трендові моделі, метод експертних оцінок


9. Абсолютні, середні, відносні величини.

Середні величини використовуються в аналізі для узагальнюючої характеристики масових однорідних показників. Через середню величину характеризують загальний рівень ознаки, що аналізується, коли вона схильна до значних коливань. Обов'язковою умовою для використання способу середніх величин є якісна однорідність сукупності явищ та фактів, що вивчаються.

Під час обчислення середніх величин необхідно враховувати, що вони поділяються залежно від поставлених цілей на дві групи:

прості середні, обчислені без урахування значущості кожного елемента в загальній сукупності;


зважені середні, в яких враховано вагу (значущість) досліджуваних елементів.

Найбільш простою є середня арифметична, яка обчислюється простим діленням суми окремих значень ознак на їхню кількість. Середня гармонічна тісно пов'язана із середньою арифметичною і обчислюється як відношення суми ознак до суми добутків цих ознак на обернені значення варіант. Середня квадратична обчислюється добуванням квадратного кореня з частки від ділення суми квадратів окремих значень досліджуваної ознаки на їхню кількість. Середня хронологічна яка характеризує середній рівень рядів динаміки. Середня геометрична обчислюється добуванням кореня п-го ступеня із добутку значень ознак, що аналізуються. Використовується для обчислення середніх темпів зростання під час аналізу динамічних рядів.

Відносними величинами називають величини, що виражають кількісні відношення між соціально-економічними явищами. Їх отримують діленням однієї величини на іншу. Здебільшого відносні величини є відношенням двох абсолютних величин.. Величина, з якою порівнюють (знаменник дробу), називається базисною величиною, а та, що порівнюється, - звітною. За формою відносні величини поділяються на коефіцієнти, відсотки, індекси.

Абсолютні величини –числа, які характеризують обсяг, масу, довжину, площу, вартість тобто рівень явищ (абсолютна чисельність робітників рівень факт). Розрізняють індивідуальні і загальні абсолютні величини. Індивідуальні – характеризують рівень ознаки окремих одиниць сукупності (виробітка робітника за місяць, його заробіток, кількість відпрацьованих днів) і одержують в результаті спостереження. Загальні – характеризують сукупність в цілому (загальна кількість працівників на підприємстві, загальний фонд заробітної плати, загальна кількість відпрацьованих людино-годин). Абсолютні величини є основою всіх статистичних і планових розрахунків. Залежно від одиниць виміру абсолютні величини діляться на натуральні, вартісні і умовно-натуральні. Натуральними абсолютними величинами називають величини, які характеризують величину ознаки явища, або процесів в фізичних мірах (міри маси, об'єму площі, довжини тобто відповідно до фізичних властивостей явищ). Вартісні абсолютні величини використовують для характеристики явищ і процесів у вартісному виразі, наприклад, обсяг валової продукції і т.д. Умовно-натуральні абсолютні величини потрібні для характеристики виробництва однойменної продукції, яке має специфічні властивості.10. Індексний аналіз.

Факторний індексний аналіз використовується для вивчення впливу окремих факторних показників на результативний показник з допомогою системи взаємозв’язаних індексів. При цьому результативний показник функціонально залежить від факторних показників та дорівнює їх добутку: y = a × b × c × d. При побудові індексів використовується наступне правило: індексований показник у чисельнику за звітний період, у знаменнику — за базисний, показники, які знаходяться перед індексованим показником фіксуються на рівні звітного періоду, а ті, що розташовані після індексованого показника — на рівні базисного періоду.

Розрізняють індивідуальні й загальні індекси. Індивідуальні індекси характеризують зміну одного якого-небудь обсягу виробництва конкретної продукції, ціни одиниці товару певного виду та ін. Загальні індекси характеризують зміну рівня показника, до складу якого входять різні елементи (однорідні або неоднорідні).


11. Методи експертних оцінок.

Ме́тод експе́ртних оці́нок - один з основних методів науково-технічного прогнозування, який ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати адекватну модель майбутнього розвитку об'єкту прогнозування.

Відправною інформацією при цьому є думка спеціалістів, які займаються дослідженнями й розробками в прогнозованій галузі.

Методи експертних оцінок поділяють на індивідуальні та колективні.

Індивідуальні бувають двох типів: оцінка типу «інтерв'ю» та аналітичні (найпоширеніші з останніх — морфологічні — виявлення різних варіантів поведінки об'єкту прогнозування та метод складання аналітичних оглядів).


Серед колективних методів розрізняють:


Метод комісії передбачає проведення групою експертів дискусії для вироблення заг. думки щодо майбутньої поведінки прогнозованих об'єктів. Недолік цього методу — інерційність (консервативність) поглядів експертів щодо прогнозованої поведінки об'єкту.

Цих вад можна частково позбутися шляхом віднесеної оцінки, або методу «мозкового штурму».

Більш досконалим методом колективної оцінки є метод Дельфі. Він передбачає відмову від прямих колективних обговорень. Дебати заміняють програмою індивідуальних опитувань, які здебільшого проводять у формі таблиць експертної оцінки. Відповіді експертів узагальнюють і передають їм назад (іноді разом з новою інформацією про об'єкт), після чого експерти уточнюють свої відповіді. Таку процедуру повторюють кілька разів, поки не досягають прийнятної збіжності всіх висловлених думок. Оцінки Е.о.м., як правило, перетворюють на кількісну форму.

Наступним етапом розвитку методу експертних оцінок є метод «прогнозованого графа». Суть його полягає в побудові на основі експертних оцінок і наступного аналізу моделі складної мережі взаємозв'язків, які виникають під час розв'язування перспективних науково-техн. проблем. При цьому забезпечується можливість формування багатьох різних варіантів науково-техн. розвитку, кожний з яких у перспективі веде до досягнення мети розвитку прогнозованого об'єкту (галузі, сфери тощо). Наступний аналіз моделі дає змогу визначити оптимальні (за певними критеріями) шляхи досягнення мети.12. Історія розвитку програмного забезпечення SPSS.

Норман Най, Хеддлі Халл і Дейл Бенд розробили першу версію системи в 1968р., потім цей пакет розвивався в рамках ун-ту Чикаго. Перша призначена для користування програма вийшла у 1970р., а з 1975р. проект виділився в окрему компанію SPSS-Inc. Перша версія пакету під середовище MS Windows вийшла у 1992р.

SPSS (Statistical Package for the Social Science) – це комп’ютерна програма для статистичної обробки даних, один з лідерів ринку в області комерційних статистичних продуктів, призначених для проведення прикладних досліджень соціальних наук. SPSS для Windows – це модульний, повністю інтегрований продукт, який має усі необхідні можливості, призначені для всіх етапів аналітичного процесу, а саме планування, збору даних, доступу до даних та управління ними, аналізу, підготовки звітів і розповсюдження результатів.


13. Актуальність використання SPSS в сучасних умовах.

SPSS – комп»ютерна програма для статистичної обробки даних, один з лідерів ринку в області комерційних статистичних продуктів, призначених для проведення прикладних досліджень в соціальних науках.

Дана програма дозволяє вирішити бвзнес-проблеми, досліджувати завдання використання статистичних модулів. Дозволяє аналізувати дані , будувати прогнози, оцінити взаємодії та взаємозалежності. За допомогою програми вирішують найбільш привабливі сегменти ринку; оптимальні стратегії позиціонування товарів, послуг відносно аналогічних товарів конкурентів;

Виявитиперспективи розвитку та нові можливості росту компанії; отримати оцінку від клієнтів про товари, послуги; підтвердити чи спростувати висунуті на початку дослідження гіпотези.

Прогностична аналітика SPSS використовується для того аби: - краще знати клієнтів та обслуговувати все більш дрібні сегменти ринку; - ефективно залучати цільові сегменти ринку; - розвивати взаємини з клієнтами, встановлюючи якими будуть їх подальші проблеми; - якомога довше затримувати постійних клієнтів; - ухвалювати точні рішення заснованих на надійній інформації, отриманої за допомогою опитування.


З виходом SPSS14 у розпорядженні користувачів: - рос. Версія;- конструктор діаграм, що істотно полегшує роботу діаграм; - конструктор моделей тимчасових рядів; -процедура дерева класифікації; - в одному сеансі SPSS можна одночасно працювати з деякими наборами; - максимальна довжина текстових змінних зросла до 32767 символів.

Для аналізу категоріальних даних в SPSS з»явились ще дві процедури:- множинний аналіз відповідностей; - шкалювання переваг. За допомогою множинного аналізу відповідностей можна побудувати карту сприйняття не лише по двох, а й по декількох категоріальних змінних.


14. Овновне призначення та функції програмного забезпечення SPSS.

Однією з найчастіше використовуваних в практиці програм є статистичний пакет SPSS for Windows. Він виділяється своїм хорошим інтерфейсом і функціональними можливостями. Програма SPSS надає користувачеві широкі можливості по статистичній обробці експериментальних даних, по формуванню баз даних (файлів даних SPSS), по їх модифікації, а також по створенню так званих звітів, з можливістю забезпечувати останні графічними ілюстраціями. SPSS — це всеосяжна і гнучка система статистичного аналізу і управління даними. SPSS може брати дані практично з будь-яких типів файлів і використовувати їх для створення табличних звітів, графіків і карт розподілу, описових статистик і складного статистичного аналізу. SPSS for Windows дозволяє аналізувати величезні файли даних з тисячами змінних. Статистичні алгоритми в точності ті ж, що і на мейнфреймах (великих ЕОМ) і результатах обчислень повністю збігатимуться. SPSS for Windowsнадає призначений для користувача інтерфейс, який зробить статистичний аналіз доступнішим звичайному користувачеві і зручнішим для дослідного користувача. Прості меню і діалогові вікна роблять можливим виконання складного аналізу без написання рядків командної мови. Редактор Даних (Data Editor) надає простий і ефективний засіб введення даних і перегляду робочого набору даних у вигляді таблиці. Крім того, в базову систему включена можливість побудови високоякіснихграфіків. SPSS for Windows надає потужну систему статистичного аналізу і управління даними в графічному оточенні, використовуючи меню і прості діалогові вікна для того, щоб полегшити Вашу роботу.15. Альтернативні програми продукти SPSS та їх характеристика.

Автоматизація будь-яких мркетингових функцій на п-тві передбачає наявність сукупність відповідних програмних модулів та інформаційних наборів даних. Вона залежить від:- організації марк. Роботи на п-тві; - вибору структури управління маркетингом; - розподілу завдань і обов2язків персоналу; - способом передавання підрозділам п- тва маркетингову інформацію аналітичного і рекомендаційного характеру на якій базується прийняття рішень з питань асортименту, технології, наук-техн., фінансової політики п-тва.

Принципи побудови системи автоматизованого маркетингу на п-тві: - мінімізація паперового документообігу; - відкритість, можливість доповнення, вдосконалення всього комплексу або окремих компонент маркетингу; - внутрішня несуперечливість на рівні даних та управління процедур; -стандартизація та раціоналізація операцій та заходів технологічного процесу; - максимізація ефективного функціонування всієї системи.

Програми:

Бест-маркетинг – автономна програма для аналізу ринків, фінансового планування маркетингової діяльності малих та середніх п-тв. Marketing Expert – модуль із системи інвестиційного, фінансового планування project expert , контролю. Відповідає за стратегічне і тактичне планування маркетингу.

Стратегія – автономна програма, розроблена для проведення маркетингу на середніх та великих п-твах з великими товарними групами.

Cleantele – модуль в системі управління п-тва Platinum. Призначена для обслуговування і підтримки клієнтів, автоматизації продажу і маркетингового середніх і великих п-тв.

Fin Expert-Marketing – додаток системи автоматизації обліку стану п-тва і ринку, рейтингового аналізу і планування маркетингом.

Галактика – маркетинг – модуль системи автоматизації п-тва Галактика, відповідає за автоматизацію обліку збуту товарів і роботу з клієнтами.

Кожна з цих програм виконує певні завдання та методи. Всі вони здійснюють аналіз ринку та товарів, планування маркетингової д-ті, сегментацію ринку, бюджетування.


MKOTC – модуль для Microsoft exp , що реалізує процес для автоматизації нагромаджених результатів опитування і обробку алгоритму MKOTC, який дає змогу зробити експертну оцінку товарів або послуги, що продається з точки зору споживачів задовільно, а токож дістати відповідну оцінку конкурентоспроможності за критерієм задоволення споживача.

Переваги системи: -можливість конвертації в будь-який формат, визначений ecsses.Недоліки: – у програмі пояснюється суть методу, але не порядок роботи з ним. – обмеження за кількістю складових компонентів товарів до 7.

VORTEX – призначена на введення первинної інформації, зібраної під час будь-якого маркетингового дослідження, обробки та аналізу цієї інформації, а також інтерпретації і представлення отриманих даних у вигляді таблиць, текстів, графіків, діаграм із можливістю їх пренесення у Word для формування звітів.

Завдання: -обробка результатів опитування; - сегментний аналіз і пошук взаємозв»язків у ознаках сегментування; - аналіз впливу факторів зовнішнього середовища; - оцінка факторів впливу на ринкову кон»юктуру.

Переваги системи: - логіка роботи розрахована на користувача-початківця; - можливість редагування змінних у процесі введеня даних; - ефективне опрацювання відкритих питань анкети; - зручна система зв»язку у Word.

Недоліки : - обмежені варіанти вибору контексту досліджень,Ю тобто математичних і логістичних принципів фільтрації масиву даних.


16. Додаткові програмні модулі SPSS.

Модуль SPSS prof. stat. містить методи регресійного аналізу, зокрема зважений двоетапний метод найменших квадратів, логічну регресію, нелінійну регресію, багатомірне шкалування та аналіз надійності.

Модуль SPSS tables – інструмент для створення різноманітних високоякісних таблиць , включаючи таблиці вкладені одна в одну, табл. Для подання багатоваріантних відповідей.

Модуль SPSS trands використовує будь-які види прогнозування та аналіз часових рядів з допомогою моделей добору кривих згладжування, методів оцінки авторегресійних функцій.


Модуль SPSS categories здійснює сумісний аналіз і процедури оптимального шкалування в тому числі аналіз відповідностей.

Модуль SPSS CHAID – спрощює, прискорює аналіз дискретних даних, розробляє прогностичні моделі, відфільтровує зайві фактори та будує не складні деревоподібні діаграми, яка поділяє вибірку на підгрупи, що мають схожі характеристики.

Модуль Neural SPSS за допомогою потужної нейронної мережі та через свою надзвичайну гнучкість вносить творчий елемент в функції прогнозування, класифікації, аналіз часових рядів та сегментації даних.

Модуль Map info SPSS створює тематичні карти для візуалізації даних і картографічні дані. All clear – є повною графічною програмою, яка дає змогу створити причинно-наслідкові діаграми, динамічні блок-схеми, мережі, дерево прийняття рішень і організаційні схеми.следующая страница >>