litceymos.ru 1

Чи зобов’язаний роботодавець на першу вимогу працiвника надати вiдпустку без збереження заробiтної плати за статтею 25 Закону про вiдпустки?


Час надання вiдпустки без збереження заробiтної плати, що надається в обов’язковому порядку за бажанням працiвника, в одних випадках визначається самим працiвником у межах дiї обставин, зазначених у статтi 25 Закону України «Про вiдпустки», а в iнших випадках, пiдлягає погодженню з роботодавцем.


Вiдпустки без збереження заробiтної плати надають з дня, про який просить працiвник на свiй розсуд, у таких випадках:


 • особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною;

 • особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною.


Вiдпустки без збереження заробiтної плати надаються з дня, про який просить працiвник у межах перiоду, в якому iснували обставини, що дають право на вiдпустку, у таких випадках:

 • чоловiку, дружина якого перебуває у пiсляпологовiй вiдпустцi;

 • матерi або iншим особам, зазначеним у частинi третiй статтi 18 та частинi першiй статтi 19 Закону про вiдпустки, в разi якщо дитина потребує домашнього догляду й у разi якщо дитина хвора на цукровий дiабет І типу;

 • матерi або iншiй особi для догляду за дитиною вiком до 14 рокiв на перiод оголошення карантину на вiдповiднiй територiї;

 • працiвникам, якi одружуються;

 • працiвникам у разi смертi рiдних;

 • працiвникам для догляду за хворими рiдними по кровi або по шлюбу;

 • працiвникам для завершення санаторно-курортного лiкування;

 • працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади;

 • сумiсникам;

 • працiвникам, допущеним до вступних iспитiв в аспiрантуру, i якi навчаються в аспiрантурi, на час проїзду;
 • працiвникам, дiти яких у вiцi до 18 рокiв вступають до навчальних закладiв, розташованих в iншiй мiсцевостi.