litceymos.ru 1


Додаток 17

до Порядку обліку платників податків і зборів

"____"_______________20__ року № _________

Форма № 8-ОПП 

З А Я В А


про припинення платника податків

до

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається заява)

Цим повідомляється, що стосовно платника податківПодатковий номер або серія та номер паспорта* (потрібне підкреслити)


_____________________________________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)


_____________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження або місце проживання)

розпочаті / проведені процедури припинення (ліквідації / реорганізації).

(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

Причина (підстава) для припинення діяльності:


Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)
Назва документа (постанова, ухвала, рішення, наказ тощо), його номер та дата


від "____"_____________20__ року № _____________________

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців унесено запис

про


"____"_____________20__ року за № _____________________

У зв’язку з цим прошу провести заходи, визначені цим Порядком, та видати (необхідне відмітити):

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП
довідку про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП згідно з

__________________________________________________________________________________.

(вказати пункт, статтю нормативно-правового акта)

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків:________________________________________ ______________ __________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, імя, по батькові) 

____________________________________________________________________________________________________

(поштова адреса, телефон)


М.П. (для фізичних осіб – за наявності)


_______________

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.