litceymos.ru 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.03







_____________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)


ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)


Направляється студент__________________ до захисту дипломного проекту (роботи)

(прізвище та ініціали)

за напрямом підготовки ______________________________________________________

спеціальністю_______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

на тему:______________________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломний проект (робота) і рецензія додаються.

Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення _____________________

(підпис)

Довідка про успішність


___________________________ за період навчання в інституті, на факультеті, у відділенні

(прізвище та ініціали студента)

____________________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Секретар інституту, факультету (відділення) _______ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломного проекту (роботу)


Студент (ка)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник проекту (роботи) ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року


Висновок кафедри, циклової комісії про дипломний проект (роботу)

Дипломний проект (робота) розглянуто (а). Студент (ка)________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даного (ї) проекту (роботи) в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ______________________________

(назва)

_____________________________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) “______”___________________20___ року


Примітки:


  1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломного проекту (роботи) та висновок кафедри (циклової комісії) про дипломний проект (роботу).

  2. Формат бланка А5 (148210 мм), 2 сторінки.



Директор департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш