litceymos.ru 1

Урок 5.

Тема. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРИРОДНИЙ РУХ

НАСЕЛЕННЯ. МІГРАЦІЇ

Мета:
ввести поняття «густота населення», «природний рух», «міграції», «еміграції», «імміграції», «сальдо міграції»; сформувати уявлення про чинники, що впливають на природний рух населення і міграції; формувати вміння і навички роботи зі статистичним матеріалом, картами; виховувати свідомого громадянина України, відповідального за свою країну.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: карта адміністративно-територіального поділу, політична карта світу, роздавальний матеріал-таблиця «Населення України», Конституція України.

Очікувані результати

На уроці учні мають навчитися:


 • самостійно працювати з підручником, статистичним матеріалом, Конституцією України;

 • вибирати головне, складати схеми, таблиці, графіки;

 • передавати свої знання іншим;

 • самостійно робити висновки, і аналізувати і коментувати прочитане і почуте;

 • працювати в різних групах.

План вивчення теми (записаний на дошці)

 1. Кількість населення.

 2. Густота населення.

 3. Механічний рух населення.

 4. Природний рух, міграції насе­лення.

ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Людина — найбільше багатство кожної держави. Яка стат­тя Конституції України підтверджує цей факт?

(Діти зачитують статтю 3 Консти­туції: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю».)

-Людина є творцем матеріальних і духовних благ суспільства, тому знання про кількість населення, за­кономірності його розміщення над­звичайно важливі.


 1. Оголошення теми й очікуваних результатів

 2. Основна частина

Порядок роботи. Вчитель готує різ­ні геометричні фігури (по кількості груп) різного кольору.

Для трьох груп:

Три — синього кольору;

три — червоного кольору;

три — жовтого кольору;

Діти дістають одну геометричну фі­гуру. Спочатку поділ на групи мож­на зробити за кольором.

І група — фігури синього кольору, ІІ— червоного, III — жовтого і т. д.

Усі групи отримують картки із зав­данням з кожного питання плану і протягом 15 хв виконують і обго­ворюють їх, пояснюють один од­ному, щоб всі засвоїли це питання теми. Потім через 15 хв діти утворюють нові групи (за геометрични­ми фігурами), в яких виступають експертами зі свого питання. Ко­жен у новій групі повинен навчи­ти інших і засвоїти той матеріал, який почув від представників ін­ших груп.

Через 10 хв учні повертаються в по­передні групи (за кольором). Кожна група знову отримує картки із запи­таннями до всієї теми уроку і 5 хви­лин обговорює відповіді на них (метод «Ажурна пилка»).

Картка 1. Кількість населення

 1. Відомості про кількість насе­лення території України в давні часи.

 2. Чинники, що вплинули на кіль­кість населення України.

 3. Що таке депопуляція?

Картка 2. Густота населення

 1. Дати визначення густоти насе­лення.

 2. З таблиці «Населення України» виписати області з найбільшою густотою (більше 100 чол. на 1 кв. м) із найменшою (менше 55 на 1 кв. м).

 3. Назвати причини нерівномірно­го розміщення.

Картка3. Природний рух населення
 1. Проаналізувати таблицю «Насе­лення України» і дати відповідь на запитання. Як змінився при­родний приріст населення за пе­ріод 1990-2000 рр.?


 2. Дати визначення природному руху населення.

 3. Вказати причини різкого зни­ження показників природного приросту.

Через 15 хв після обговорення зав дань учні утворюють нові групи, де виступають «експертами» з одного питання плану. Кожен намагаєть­ся донести до інших зміст окремих питань уроку.

Через 10 хв учні повертаються до попередніх груп. Кожна група отри­мує нові картки із запитаннями з усієї теми уроку.

Картка 1

 1. Що таке густота населення?

 2. Розкрити причини зниження природного приросту.

Картка 2

 1. Дайте визначення природному приросту населення.

 2. Доведіть, що міграції можуть мати як позитивне, так і нега­тивне значення.

Картка 3

 1. Що таке міграції?

 2. Вкажіть причини високої густо­ти населення в Луганській і До­нецькій областях.

5 хв діти обговорюють ці запитан­ня, а потім усно відповідають на них. Представники інших груп до­повнюють.

 1. Підбиття підсумків

Учитель. Сьогодні на уроці ви ді­зналися, що Україна — одна з най­більших держав Європи не тільки за площею, а й за кількістю насе­лення.

Але, на жаль, кількість населен­ня в останній період почала різко зменшуватися. На цей прцес впли­нули економічні, соціальні, еколо­гічні фактори. Для того щоб зміни­ти демографічну ситуацію в країні, держава повинна спрямувати свою політику на збільшення природного приросту, тривалості життя, покра­щення умов життя своїх громадян.

 1. Домашнє завдання

І—II рівні — опрацювати § 6—8 під­ручника (вибірково).

 1. рівень — виконати завдання 4 на с. 35.

ІІ рівень — скласти свою програму демографічної політики України.