litceymos.ru 1


Клас 7

Номер уроку 1

1.

Тема уроку


Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електрич­ні, магнітні та оптичні явища. Лабораторна ро­бота № 1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті».

2.

План уроку


1. Знайомство.

2 Мозковий штурм.

3. Наука пояснює міфи

4. Що вивчає фізика?

5. Основні фізичні поняття.

6. Фізичні явища.

7. Лабораторна робота № 1 Тема: Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті».


3.

Форма проведення уроку


Урок засвоєння нових знань і фор­мування практичних умінь

4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Природа, фізика, фізичне тіло, фізичні явища, речовина.


5.

Актуалізація


поняття

Природа, фізика, фізичне тіло, фізичні явища, речовина.

6.

Між предметні

зв’язки


Природознавство, математика

7.

Наочність


Колба, штатив, спиртівка, гумовий корок, пристрій для демонстрації блискавки, магніт, металевий предмет, картон, оптична лава, щілина, трикутна призма, екран, штори для затемнення вікон; обладнання для лабораторної роботи №1.

8.

Завдання для


самостійної

роботи

1. Колективне складання опорного конспекту

2. Колективне складання опорної схеми


9.

Запланований

результат

роботи

В загальних рисах ознайомити учнів із предметом вивчення фізики; домогтися за­своєння ними окремих фізичних понять; озна­йомити їх з обладнанням кабінету фізики та основними правилами безпеки під чає роботи в ньому; викликати інтерес і бажання вивчати новий предмет.

10..

Домашнє завдан-

ня


1. Продовжити О.КЛ, самостійно навести ще 5 прикладів.

2. Доповнити О.С. ще по одному прикладу.

3. Пояснити досліди, які залишилися без пояс­ нень під час виконання лабораторної роботи.Клас 7

Номер уроку 2

1.

Тема уроку


Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу».

2.

План уроку


1. Методи дослідження фізичних явищ.

2. Спостереження та експеримент.

3. Вимірювання та вимірювальні прилади.

4. Фізичні величини та їх одиниці.

5. Лабораторна робота № 2


3.

Форма проведен-

ня уроку

Засвоєння нових знань та формування практичних умінь та навичок.

4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Фізична величина, вимірю­вальні прилади, одиниця вимірювання, приставка, шкала, ціна поділки шкали.

5.

Актуалізація


поняття

Фізична величина, вимірю­вальні прилади, одиниця вимірювання, приставка, шкала, ціна поділки шкали.

6.

Між предметні


зв’язки

Математика, природознавство

7.

Наочність

Лінійка, косинець, мензурка, се­кундоміри, терези, амперметри, вольтметри.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

9.

Запланований

результат

роботи

Ознайомити з методами дослідження фізичних явищ; сформувати в учнів поняття про фізичні величний та одиниці їх вимірювання; на­вчитися визначати ціну поділки вимірювального приладу.

10..

Домашнє завдан-

ня


Вивчити записані таблиці. Визначити ціну поділки термометрів, які є у вас: медичного, кімнатного. Запишіть покази цих
термометрів. Скласти ребуси, в яких зашифрувати назву фі­зичної величини і її одиниці.
Клас 7

Номер уроку 3

1.

Тема уроку


Зв'язок фізики з повсякденним життям, тех­нікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.


2.

План уроку


1. Зв'язок фізики з повсякденним життям, тех­нікою і виробничими технологіями.

2. Творці фізичної науки.

3. Внесок українських учених у розвиток фізики.
3.

Форма проведен-

ня уроку

Засвоєння нових знань.

4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Фізичні знання, техніка.

5.

Актуалізація


поняття

Фізичні знання, техніка.

6.

Між предметні


зв’язки

Математика, трудове навчання, природознавство.

7.

Наочність


Генератор, електрична лампочка, моделі парової турбіни, двигуна внутрішнього зго­рання, гідравлічного пресу, блоку, важеля.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

9.

Запланований

результат

роботи

Показати зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою; ознайомити з творцями фізичної на­уки; розвивати критичне і логічне мислення в учнів.

10..

Домашнє завдан-

ня

1. Творче завдання: скласти твір-роздум на тему «Світ без електрики».


2 . Написати реферат на тему «Творці фізичної науки».Клас 7

Номер уроку 4

1.

Тема уроку


Навколишній світ, у якому ми живе­мо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність по­дій. Одиниці часу. Лабораторна робота № З «Вимірювання часу».

2.

План уроку


1. Навколишній світ, у якому ми живе­мо.

2. Мікро-, макро- і мегасвіти.

3. Простір і час.

4. Послідовність, тривалість і періодичність по­дій.

5. Одиниці часу. Лабораторна робота № 3.


3.

Форма проведен-

ня уроку

засвоєння нових знань та формуван­ня практичних умінь та навичок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Всесвіт, мікро-, макро-, ме­гасвіт, час, секунда, метроном, годинник, секундо­мір


5.

Актуалізація


поняття

Всесвіт, мікро-, макро-, ме­гасвіт, час, секунда, метроном, годинник, секундо­мір

6.


Між предметні


зв’язки

Математика, трудове навчання, природознавство.

7.

Наочність


Мікроскоп, три посудини з водою, фарба, метроном, годинник, секундомір, пісковий чи водяний годинник.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

9.

Запланований

результат

роботи

Розкрити поняття мікро-, макро- і мегасві­ту. Сформувати поняття часу, одиниць вимірювання часу та ознайомити з приладами вимірювання часу. Навчити користуватися приладами для вимірюван­ня часу. Розвивати критичне мислення. Виховувати самостійність, дисциплінованість.

10..

Домашнє завдан-

ня


Опрацювати ОС№ 1,2.

Скласти режим одного зі своїх робочих днів,
Підготувати цікаву інформацію на тему «Час у Всесвіті».
Клас 7

Номер уроку 5

1.

Тема уроку


Вимірювання простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площ поверхонь».


2.

План уроку


1. Вимірювання простору.

2. Довжина та одиниці довжини.

3. Площа та одиниці площі.

4. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площ поверхонь».


3.

Форма

проведення уроку

Засвоєння нових знань та формуван­ня практичних умінь та навичок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Протяжність, метр, площа, квадратний метр.


5.

Актуалізація


поняття

Протяжність, метр, площа, квадратний метр.


6.

Між предметні


зв’язки

Математика

7.

Наочність


Лінійка.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

Опрацювати таблицю.


9.

Запланований

результат


роботи


Сформувати поняття довжини, одиниці її вимірювання та засобів вимірювання; повторити відоме з математики поняття площі та одиниці її вимірювання; навчити вимірювати лінійні розміри тіл та розраховувати площу їх поверхонь.

10

Домашнє

завдання


Виконати завдання:

1) виміряти лінійкою діаметр пшона; 2) визначити площу поверхні свого робочого стола.Клас 7

Номер уроку 6

1.

Тема уроку


Об'єм та одиниці об'єму. Лабораторна ро­бота № 5 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів».


2.

План уроку


1. Об'єм та одиниці об'єму.

2. Лабораторна ро­бота № 5 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів».3.

Форма проведення уроку


Засвоєння нових знань та формуван­ня практичних умінь та навичок.

4.

Поняття,

що вводяться

вперше

__________________________


5.

Актуалізація


поняття


об'єм, мензурка, кубічний метр.


6.

Між предметні


зв’язкиМатематика

7.

Наочність


Лінійка, мензурка, брусок, тіло неправильної форми, відливна посудина.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

Краплина олії, об'єм якої 0,003 мм3, розпливлася на поверхні рідини плямою площею 100 см2. Визначте діаметр молекули, якщо припустити, що він дорівнює товщині плями.

Відповідь: 3·10-7мм.

9.

Запланований

результат

роботи

Згадати відоме з математики поняття об'єму та одиниці його вимірювання; ознайомити учнів з методами визначення об'єму твердих тіл неправильної форми; навчити вимірювати об'єми твердих тіл різної форми, рідин


10..

Домашнє завдання


Вдома вибрати тіло, що має форму прямокутно­го паралелепіпеда, та тіло, що має форму циліндра, і визначити їхні об'єми.
Клас 7

Номер уроку 7

1.

Тема уроку


Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія.


2.

План уроку


1. Взаємодія тіл.

2. Земне тяжіння.

3. Електризація тіл.

4. Взаємодія заряджених тіл.

5. Взаємодія магнітів.

6. Сила — міра взаємодії.

7. Енергія.


3.

Тип уроку

Засвоєння нових знань.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Взаємодія тіл, земне тя­жіння, електризація, магніт, магнітна дія, сила, енергія.

5.

Актуалізація


поняття

Взаємодія тіл, земне тя­жіння, електризація, магніт, магнітна дія, сила, енергія.

6.

Між предметні


зв’язки


Природознавство, математика

7.

Наочність

Пружина, брусок, візки, пластин­ка, нитка, ебонітова і скляна палички, хутро, папір, «султанчики», магніти.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

Дати відповідь на запитання «Чомучки».

9.

Запланований

результат

роботи

Сформувати поняття взаємодії тіл; дати початкові поняття про земне тяжіння, електриза­цію, магнетизм, силу та енергію; розвивати логічне мислення.


10..

Домашнє завдан-

ня


Перерахуйте прилади, які використовуються у вас удома, що перетворюють один вид енергії в інший, та вкажіть ці енергії.

Повторити всі опорні схеми, підготуватися до тематичного оцінювання.


Клас 7

Номер уроку 8

1.

Тема уроку


Тематичне оцінювання навчальних досяг­нень учнів з теми «Починаємо вивчати фізику».

2.

План уроку


Тематичне оцінювання навчальних досяг­нень учнів з теми «Починаємо вивчати фізику».


3.

Тип уроку

Урок контролю і корекції знань, умінь та навичок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше


______________________________

5.

Актуалізація


поняття


_______________________________

6.

Між предметні


зв’язки


Математика

7.

Наочність


Картки для тематичного оціню­вання.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

Виконати завдання карток.

9.

Запланований

результат

роботи

З'ясувати рівень освітньої компетент­ності учнів. Здійснити контроль і корекцію звань учнів з теми. Розвивати вміння письмово вислов­лювати думку, виконувати різнорівневі завдання.


10..

Домашнє завдан-

ня


Розв'язати задачу.

Стандартна медична піпетка дозволяє отрима­ти краплину мастила, об'єм якого близько 0,04 мл. Якою буде площа плями, що утвориться після роз­тікання краплини на поверхні води?Клас 7

Номер уроку 9

1.

Тема уроку


Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл

Лабораторна робота № б. Вимірювання маси тіл


2.

План уроку


1. Маса тіла, її вимірювання.

2. Виконання лабораторної роботи № 6.3.

Тип уроку

Комбінований урок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Маса, зважування

5.

Актуалізація


поняття

Маса, зважування

6.

Між предметні


зв’язки

Математика

7.

Наочність


Терези, важки, невеликі тіла для зважування.

8.

Завдання для


самостійної

роботи
Виконання лабораторної роботи

9.

Запланований

результат

роботи

Продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з метода­ми вимірювання маси тіла.


10..

Домашнє завдан-

ня


Прочитати теоретичний матеріал за підручником §9, ст. 60 – 66.; вивчити ма­теріал за конспектом; впр. 1,2,3 ст. 64.Клас 7

Номер уроку 10

1.

Тема уроку


Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від темпе­ратури тіла. Дифузія


2.

План уроку


1. Будова речовини.

2. Атоми та молекули.

3. Рух і взаємодія молекул. Температура.

4. Дифузія.

5. Розв'язування задач.3.

Тип уроку
Урок вивчення нового матеріалу.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Атоми, молекули, дифузія, хаотичний рух

5.

Актуалізація


поняття

Атоми, молекули, дифузія, температура

6.

Між предметні


зв’язки

Математика, хімія

7.

Наочність


Таблиці та кінофрагменти із зображеннями атомів і мо­лекул, склянки з розчином мідного купоросу, флакон з пахучою речовиною, модель хаотичного руху молекул, моделі молекул води, водню, кисню, фото­графії молекулярних кристалів.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

9.

Запланований

результат

роботи

Сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем ди­фузії.


10..

Домашнє завдан-

ня

Прочитати теоретичний матеріал за підручником §12, ст. 80 -85; вивчити ма­теріал за конспектом; впр. 4 ст. 84
Клас 7

Номер уроку 11

1.

Тема уроку


Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних аг­регатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури


2.

План уроку


1. Самостійна робота.

2. Агрегатні стани речовини.

3. Будова газів, рідин, твердих тіл.

4. Кристалічні та аморфні тіла.

5. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.3.

Тип уроку

Комбінований урок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Три стани речовини

5.

Актуалізація


поняття

Три стани речовини

6.

Між предметні


зв’язки

Хімія

7.

Наочність


Обладнання для демонстрації дослідів

8.

Завдання для


самостійної

роботи
Самостійна робота (2 варіанти карток)

9.

Запланований

результат

роботи

Сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити з кристалічними і аморфними тілами, показати залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.


10..

Домашнє завдан-

ня


Прочитати теоретичний матеріал за підручником §15,16; вивчити ма­теріал за конспектом; задачі 4.20, 4.49.


Клас 7

Номер уроку 12

1.

Тема уроку


Густина речовини.

2.

План уроку


1. Самостійна робота (10-12 хвилин).

2. Густина речовини.

3. Розв'язування задач.


3.

Тип уроку

Комбінований урок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Густина речовини.

5.

Актуалізація


поняття

Густина речовини, об’єм, маса.

6.

Між предметні


зв’язки

Хімія

7.

Наочність


Терези, брусок, лінійка, мензурка, колба з водою, тіла од­накової маси та однакового об'єму.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

Олов'яний брусок об'ємом 100 см3 і свинцевий брусок об'ємом 200 см3 розплавили та виготовили сплав. Яка густина сплаву?


9.

Запланований

результат

роботи

Формування поняття густини речовини; формування на­вичок розрахунку густини, маси й об'єму тіла.


10..

Домашнє завдан-

ня

Прочитати теоретичний матеріал за підручником §10; вивчити ма­теріал за конспектом; задачі 5.11, 5.12
Клас 7

Номер уроку 13

1.

Тема уроку


Розв'язування задач. Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин


2.

План уроку


1. Розв'язування задач на зв'язок маси, об'єму та густини.

2. Лабораторна робота № 7.3.

Тип уроку

Комбінований урок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше


_______________________________

5.

Актуалізація


поняття

Густина

6.

Між предметні


зв’язки


Хімія, математика

7.

Наочність


Важільні терези, важки, брусок, тіло неправильної форми, мензурка, посудина з водою, посудина з невідомою рідиною, склянка.

8.

Завдання для


самостійної

роботи
Закінчити лабораторну роботу

9.

Запланований

результат

роботи

Формування навичок розв'язування задач на зв'язок маси, об'єму та густини; формування навичок вимірювання густини.


10..

Домашнє завдан-

ня


Закінчити лабораторну роботу


Клас 7

Номер уроку 14

1.

Тема уроку


Розв'язування задач


2.

План уроку


1. Розв'язування задач на зв'язок маси, об'єму та густини


3.

Тип уроку

Розв'язування задач


4.

Поняття,

що вводяться

вперше


__________________________

5.

Актуалізація


поняття


Густина, маса, об’єм.

6.

Між предметні


зв’язки


Хімія, математика.

7.

Наочність


___________________________

8.

Завдання для


самостійної

роботи

Поверхню площею 2 м2 вкрили шаром золота зав­товшки 20 мкм. Яка маса витраченого золота?

9.

Запланований

результат

роботи

Формування навичок розв'язування задач на зв'язок маси, об'єму та густини; формування навичок вимірювання густини.


10..

Домашнє завдан-

ня


На скільки зменшиться об'єм води в заповненій до­верху посудині, якщо обережно опустити в неї брусок парафіну ма­сою 180 г, а потім витягти його?


Клас 7

Номер уроку 16

1.

Тема уроку

Тематичне оцінювання


2.

План уроку


Тематичне оцінювання


3.

Тип уроку

Урок контролю

4.

Поняття,

що вводяться

вперше


_____________________________

5.

Актуалізація


поняття


Густина, маса, об’єм.

6.

Між предметні


зв’язки

Хімія, математика.

7.

Наочність


комплект завдань тематичного оцінювання.


8.

Завдання для


самостійної

роботи

9.

Запланований

результат

роботи

Контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою.


10..

Домашнє завдан-

ня
Клас 7

Номер уроку 17

1.

Тема уроку


Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Лабораторна робота № 9. Вивчення законів відбивання світла за до­помогою плоского дзеркала2.

План уроку


1. Актуалізація знань учнів.

2. Відбивання світла.

3. Дзеркальне та розсіяне відби­вання. Закони відбивання.

4. Лабораторна робота № 9.3.

Тип уроку

Комбінований урок.


4.

Поняття,

що вводяться

вперше

Закони відбивання, дзеркальне відбивання, дійсне та уявне зображення.

5.

Актуалізація


поняття

Закони відбивання, дзеркальне відбивання, дійсне та уявне зображення.

6.

Між предметні


зв’язки

Математика

7.

Наочність


Прилад для демонстрації законів оптики, плоскі дзерка­ла, лінійки, транспортири, аркуші паперу, картон або пластина пінопласту, шпильки, скріпки.

8.

Завдання для


самостійної

роботи

Задача 7.5. Згадаємо дослід на початку сьогоднішнього уроку. Які тіла майже не відбивають світла?

Задача 7.16. Чому пучок світла від ліхтарика добре видно в запи­леному повітрі?

9.

Запланований

результат

роботи

Формування уявлень про відбивання світла та закони від­бивання, про утворення зображень у плоскому дзеркалі.


10..

Домашнє завдан-

ня


§20 - 22