litceymos.ru 1

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ


наради за участю директора: характер, особливості проведення

Нарада при директорові – одна з ефективних форм управління школою.

Наради за участю директора ма­ють адміністративно-розпорядчий та аналітично-контролюючий характер.

Основні завдання:


 1. Обговорення стану і перспектив розвиткуц окремих аспектів навчально-виховного процесу та управління ними.

 2. Координація діяльності шкільної адміністрації і громадських організацій.

 3. Коригування на основі даних оперативної інформації конкретних питань, що стосуються діяльності окремих працівників, груп учителів, класів тощо.

Основні вимоги до проведення нарад за участю директора:

 • актуальність теми, її зна­чущість;

 • доцільність складу учасників наради, їх причетність до вирішен­ня зазначеного питання;

 • ретельність підготовки питан­ня, його глибоке вивчення та аналіз;

 • готовність учасників наради до обговорення питання;

 • конкретність виступів учас­ників наради;

 • організованість і чіткість про­ведення наради, дотримання вста­новленого регламенту;

 • цілеспрямованість висновків і пропозицій;

 • дотримання вимог етики спілкування;

 • визначена тривалість наради (не більше ніж година).

Після закінчення наради затвер­джуються рекомендації, визначають­ся конкретні виконавці рішень щодо обговорюваного питання, мо­жуть формулюватись письмові та усні розпорядження, пропозиції.

Директор школи здійснює облік проведених нарад у довільній формі, протоколи таких нарад не пишуться.

Пропонуємо орієнтовну форму обліку нарад (див. табл.)

Дата проведення наради


Питання, які обговорювались

Зміст розпоряджень, рекомендацій, вказівок, пропозицій

Кому адресовано

Терміни виконання

Відмітки про виконання

Нарада за участю директора — це форма реалізації управлінських рішень, змістом якої є спільна робота учасників управлінської діяльності. Наради і спільні рішення ма­ють об'єднувати всіх учителів на­вчального закладу й спонукати їх до співпраці.

Бажано заздалегідь продумати план наради. Керівник навчального закладу зобов'язаний контролювати виконання рекомендацій, звернень, особистих прохань, що ухвалювались на нараді.

Тривалість наради має бути оптимальною — не більше ніж одна година. На розгляд одного питання відводиться до 20 хвилин. На нараду запрошуються тільки ті, кого сто­сується обговорюване питання.

Щоб забезпечити результативність наради, необхідно заздалегідь підготувати доповіді, інформаційні та інші матеріали.

Рішення наради не приймаються. За підсумками обгововорення при необхідності:

 • видається наказ по школі;

 • формулюються письмові чи усні розпорядження, рекомендації конкретним виконавцям;

 • питання виноситься на розгляд педагогічної ради.

Орієнтовна тематика нарад при директорові:
питання наради

місяць

відпов.

прим.


Забезпечення організованого початку нового навчального року.

Святкування Дня знань.
Організація індивідуального навчання.
Організація гарячого харчуван­ня учнів.
Організація роботи ГПД.
Організація роботи з обдарованими дітьми.
Підсумки роботи за перший тиждень навчального року.
Відвідування учнями школи.


Робота з дітьми, віднесеними до спецмедгрупи.
Виконання правил техніки без­пеки в майстернях, спортзалі, на­вчальних кабінетах.
Виконання заходів із запобіган­ня дорожньо-транспортному трав­матизму.
Працевлаштування випуск­ників.
Забезпечення наступності в навчанні учнів 4-х і 5-х класів.
Результати проведення діагностичних контрольних робіт.
Система роботи класних керів­ників 5—9-х класів з формування в учнів культури поведінки;
Розвиток учнівського самовря­дування у 8 - 11-х класах.
Стан спортивно-масової робо­ти в школі.
Результати проведення дирек­торських контрольних робіт.
Підсумки перевірки якості чи­тання учнів 1—6-х класів.
Підготовка до проведення шкільних олімпіад.
Про проведення предметних тижнів.Робота шкільної бібліотеки: стан, збереження та раціональне використання фонду підручників.

Самоосвітня робота вчителів та її результа­тивність.
Хід підготовки (проведення) до атестації вчи­телів.
Ефективність роботи психоло­гічної служби.
Робота предметних гуртків та посилення їх ролі в розвитку здіб­ностей обдарованих учнів.
Підсумки І (ІІ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
Підсумки класного узагальню­ючого контролю в ... класах.


Робота із запобігання право­порушенням серед учнів 6—8-х класів.

Ефективність роботи факультативів та курсів за вибором.
Виконання практичних і лабораторних робіт з фізики, хімії та біо­логії.
Організація роботи на навчаль­но-дослідній ділянці.
Підготовка до дер­жавної підсумкової атестації учнів.
Якість ведення класних жур­налів.
Підсумки роботи з обдарованими дітьми.


Хід підготовки до проведення осінніх (зимових, весняних) канікул.

Організація роботи з учнями з низькою успішністю в 5—7-х класах.
Стан профорієнтаційної робо­ти в 9—11-х класах.
Дотримання санітарно-гігіє­нічного режиму в школі.
Результати конкурсу-огляду на найкращий навчальний кабінет.
Підсумки роботи школи за І (ІІ) семестр.
Завершення навчального року та оформлення необхідної докумен­тації.


Підготовка до підсумкової серп­невої педагогічної ради.
Проведення навчальних екскурсій та літньої трудової практики.
Робота школи в літній період.
Проведення випускного вечо­ра.
Інвентаризація шкільного майна.