litceymos.ru 1Зразки процесуальних документів


ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ЩОДО УЗАКОНЕННЯ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ (ПЕРЕБУДОВИ) КВАРТИРИТетяна КІЛІЧАВА,

адвокат, магістр права


Діана ВОЙЦЕХОВИЧ,

практикуючий юрист

На сьогодні майже кожен ремонт квартири зво­диться хоча б до мінімального ЇЇ перепланування чи перебудови. Більшість не надає факту перепла­нування (перебудови) істотного значення. Тим ча­сом, навіть незначна зміна конфігурації квартири вимагає відповідного дозволу і реєстрації в БТІ.

Зазвичай перепланування квартири здійснюєть­ся з метою збільшення житлової площі. В іншому випадку громадяни не хочуть жити в стандартній квартирі, що ідентична квартирам сусідів, а хочуть мати індивідуальне комфортне місце проживання. Результату таких, здавалось би, зрозумілих бажань перепроектувати своє житло за особистим смаком належить пройти нелегкий і досить тривалий шлях узаконення і затвердження своєї квартири в новій зовнішності. Наведений зразок позовної заяви сто­сується розповсюдженої ситуації у разі відмови ввести в експлуатацію.

Зразок:

Окружний адміністративний суд м. Києва

ПОЗИВАЧ:

Гончаренко Оксана Андріївна

02099, м. Київ, вул. Новодарницька,

буд. 7, кв. 64

тел.: 561-01-78, уигргасі@иа.пп

ВІДПОВІДАЧ:

Дарницька районна в місті Києві

державна адміністрація

02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 11

тел.: 564-90-10, 564-90-12

адреса електронної пошти невідома

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов'язання вчинити дії

Гончаренко Оксана Андріївна (далі - Позивач) згідно з договором купівлі-продажу від 7 квітня 2005 р. придбала у власність квартиру за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, буд. 7, кв. 64, загальною площею 94 м2. Отже, зазначена квартира належить Позивачу на праві приватної власності, й він, з огля­ду на положення чинного законодавства України про власність, на свій розсуд володіє, користується і роз­поряджається нею. Відповідно до ст. 150 ЖК УРСР громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, за­повідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди. Згідно з ч. 2 ст. 383 ЦК власник квартири може на свій роз­суд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав влас­ників інших квартир у багатоквартирному житлово­му будинку та не порушать санітарно-технічних ви­мог і правил експлуатації будинку. Умовою переоб­ладнання квартир у багатоповерхових будинках чинне цивільне та житлове законодавство визнача­ють, зокрема, дозвіл власників інших квартир (сусідів) цього будинку з метою недопущення погір­шення технічних умов та порушень права власності. На виконання вимог чинного законодавства об'єд­нанням співвласників багатоквартирного будинку «Гарт» Позивачу було надано письмовий дозвіл № 14/08 від 19 червня 2008 р. на перепланування квартири № 64 за зазначеною вище адресою, без руйнування несучих конструкцій та перенесення інженерних комунікацій, за умови наявності прое­ктно-дозвільної документації. Скориставшись своїми законними правами, з метою підвищення благоустрою, Позивач 20 липня 2008 р. звернулась до Державного науково-дослідного та проектно-ви-шукувального інституту «НДШРОЕКТРЕКОН­СТРУКЦІЯ» із замовленням № 109Д1987Б на ви­готовлення проекту перепланування квартири № 64, належної їй на праві власності.

19 серпня 2008р. проект перепланування був роз­роблений та виготовлений Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститу­том «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», що має

відповідну ліцензію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-господарського господар­ства України серії АВ № 195136 від 15 грудня 2006 р. Із представлених документів чітко видно, що виконавчі креслення на проведення відповідних робіт відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших чинних норм. 15 травня 2009р. після здійснення відповідних пе­репланувань у своїй квартирі Позивач звернулася до Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації (далі Відповідач) із заявою про вве­дення в експлуатацію цієї квартири та видання роз­порядження про перепланування. Проте листом від 13 червня 2009 р. № 245-П/09 Відповідач відмовив Позивачу в наданні відповідного дозволу. Відпо­відно до частин 1, 2,5 ст. 3,19 ЦК власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну си­туацію та природні якості землі. Чинним законода­вством України на місцеві органи виконавчої влади покладено обов'язок з проведення контролю за здійсненням власниками житлових приміщень пе­реобладнання (перепланування) в багатоквартир­них будинках. Проте проведення Позивачем пере­планування квартири не порушило прав власності інших квартир, санітарно-технічні вимоги і прави­ла експлуатації будинку, про що свідчить відсутність будь-яких скарг з цього приводу протягом тривало­го часу. Відповідно до ч. З ст. 2 КАС у справах що­до оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди пе­ревіряють, чи прийняті (вчинені) вони:


 1. на підставі, у межах повноважень та у спосіб,
  що передбачені Конституцією та законами України;

 2. з використанням повноваження з метою, з якою
  це повноваження надане;

 3. обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обс­
  тавин, що мають значення для прийняття рішен­
  ня (вчинення дії);

 4. безсторонньо (неупереджено);

 5. добросовісно;

 6. розсудливо;

 7. з дотриманням принципу рівності перед зако­
  ном, запобігаючи несправедливій дискримінації;

 8. пропорційно, зокрема з дотриманням необхідно­
  го балансу між будь-якими несприятливими
  наслідками для прав, свобод та інтересів особи і ціля­
  ми, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

 9. з урахуванням права особи на участь у про­
  цесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

У частині 2 ст. 19 Конституції України закріпле­но, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, відповідний суб'єкт владних повно­важень повинен діяти згідно із Конституцією та за­конами України. Отже, бездіяльність Відповідача не відповідає вимогам чинного законодавства України і критеріям, які визначені у ч. З ст. 2 КАС та грубо порушує права Позивача. На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 383 Цивільного кодексу Ук­раїни, статтями 17,106 Кодексу адміністративного судочинства України,

прошу:

Зобов'язати Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію вчинити дії з введення в експлуатацію перепланованої квартири, що знахо­диться за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, буд. 7, кв. 64, загальною площею 94 м2.

Зобов'язати Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію видати розпорядження про затвердження акта вводу в експлуатацію пе­репланованої квартири, що знаходиться за адре­сою: м. Київ, вул. Новодарницька, буд. 7, кв. 64, за­гальною площею 94 м2.


Додатки:


 1. Копія договору купівлі-продажу від 7 квітня
  2005 р.

 2. Копія дозволу № 14/08 від 19 червня 2008 р.
  Об'єднання співвласників багатоквартирного бу­
  динку «Гарт» на перепланування.

 3. Копія замовлення № 109Д1987 Б від 20 лип­
  ня 2008 р. на виготовлення Державним науково-
  дослідним та проектно-вишукувальним інститу­
  том «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» проекту
  перепланування квартири.

 4. Копія проекту перепланування № 1195-п від
  19 серпня 2008 р.

 5. Копія заяви від 15 травня 2009 р. Гончаренко О. А
  до Дарницької районної у місті Києві державної
  адміністрації.

 6. Копія листа Дарницької районної у місті Києві
  державної адміністрації від 13 червня 2009 р.
  № 245-П/09.

 7. Квитанція про сплату державного мита (3,40 грн).

 8. Копія позовної заяви з додатками.

О. А. Гончаренко

10 жовтня 2009 р. Позивач

Оскільки відповідачем у цій справі є орган виконав­чої влади, то згідно зч.2 ст. 18 КАС зазначена спра­ва підсудна окружному адміністративному суду, крКілічава, Тетяна Зразок позовної заяви щодо узаконення перепланування (перебудови) квартири // Юридичний журнал, 2010. -№ 9. - С. 104-105