litceymos.ru 1 2 3 4

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1


Тема: Проектування системи холодного водопостачання житлового

будинку

Мета: Придбання навиків у проектуванні мережі внутрішнього

холодного водопостачання будівель і роботі з нормативною

та довідковою літературою


Методичне і матеріально-технічне забезпечення:

1 Плани поверхів житлових будинків ( М 1:100);

2 Інструкції до практичних робіт;

3 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация

зданий – М.:1986;

4 Справочник проектировщика. Внутреннее санитарно-

техническое оборудование, ч. 1 (под ред. Н.И. Староверова) –

М.: Высшая школа, 1990;

5 Пальгунов П.П., Санитарно-технические устройства и

газоснабжение зданий – М.:1991


^ 1 Зміст завдання

Спроектувати у житловому будинку систему внутрішнього холодного водопроводу. Нанести на плани поверху і підвалу житлового будинку мережі системи. Накреслити аксонометричну схему системи внутрішнього холодного водопроводу.


^ 1.1 Вихідні дані
п/ч

Найменування

Позна-

чення

Один.

виміру

Кіль-

кість

1

Кількість поверхів

n

пов.
2

Висота поверху

hпов

м
3

Гарантований напір у зовнішній мережі

Нгар

м в.ст.
4

Відстань від будівлі до зовнішньої мережім
5

Глибина закладання зовнішньої мережі

hзак

м
6

Плануюча позначка землі відносно підлоги

Нзем

м


1-го поверху


7

Наявність підвалу

є

8

Висота підвалу

hпід

м
9

Наявність горища

є

10

Товщина перекриття

δ

м
11

Гаряче водопостачання в будинку

ЦГВ^ 2 Виконання завдання


У будівлі житлового будинку проектується________________________

__________________________системи внутрішнього холодного водопроводу,

п._______________[3]. Попередньо система приймається без підвищувальних пристроїв, так як орієнтовано потрібний напір у будівлі склав ____________

м в. ст., а гарантований напір по завданню _______м в. ст.

Потрібний напір, м в. ст., знаходиться за формулою:

Нпотр = 10 + (4 · n – 1)


де n – кількість поверхів у будівлі;


Нпотр = ____________________________________________


Система проектується за _____________________________________схемою,

з ________________________ розподілом магістралей та __________вводом,

п._____________[3]. Прийнято ____________________________засіб прокладання трубопроводів, п._____[3]. Магістралі розташовуються у____________________________ на позначці ___________ м і кріпляться до ______________ підвалу за допомогою ______________________________

Стояки розташовуються в приміщеннях________________________________

__________________________________________________________________

Підводки до приладів прокладаються________________приладами на висоті

_________ м від рівня підлоги.

Магістралі прокладаються з похилом _________ у бік ___________________

________________; підводки у бік ____________________________________

Система проектується зі ____________________________________________

____________________________труб, ГОСТ__________, п.__________[3], які

з'єднуються за допомогою ______________________________, п._______[3].

Системою передбачено встановлення наступної запірної арматури:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

яка встановлюється, п.____________[3]: ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


В будівлі передбачається встановлення наступної водорозбірної арматури:

– змішувач до мийки_____________________ типу___________________

ГОСТ_______________, d підводки ______ мм; висота встановлення від рівня підлоги ________ м;

– загальний змішувач до вмивальника і ванни з душовою сіткою

на гнучкому шлангу ___________________________________________

____________________________ ГОСТ_______________, d підводки _________ мм; висота встановлення від рівня підлоги_________м;

– поплавковий клапан змивного бачка типу „Компакт”, d підводки

______ мм; висота встановлення від рівня підлоги _______ м.

Вся арматура розрахована на робочий тиск________МПа, п.________ [3].

Системою передбачається встановлення зовнішніх поливних кранів, який розташовується у ____________________________________ на відстані _______ м від плануючої поверхні землі. Кількість поливних кранів залежить м від _______________________, п. ______ [3], тому в житловому

будинку приймається _______________________________________________.

В будівлі приймається ________водомірний вузол, п._________[3], який розташовується у _______________ на відстані______ м від підлоги ______________ на позначці ______ м і кріпиться до___________________ за допомогою ___________________________________.

Ввід проектується з боку дворового фасаду будівлі.

Позначка вводу, м, знаходиться за формулою:


Нвводу = Нзем – hзакл;

Нвводу =____________________ м;


^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2


Тема: Гідравлічний розрахунок системи внутрішнього холодного

водопостачання житлового будинку


Мета: Засвоєння методики гідравлічного розрахунку системи

внутрішнього холодного водопостачання; методики визначення

потрібного напору; підбору обладнання; придбання навиків

у роботі з нормативною і довідковою літературою


^ Методичне і матеріально-технічне забезпечення:

  1. Плани поверху і підвалу, аксонометрична схема системи

внутрішнього холодного водопостачання житлового будинку

(з практичної роботи № 1);

2 Обчислювальна техніка;

3 Інструкції до практичних робіт;

4 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация

зданий – М.:1986;

5 Справочник проектировщика. Внутреннее санитарно-

техническое оборудование, ч. 1 (под ред. Н.И. Староверова) –

М.: Высшая школа, 1990;

6 Пальгунов П.П., Санитарно-технические устройства и

газоснабжение зданий – М.:1991

^ 1 Зміст завдання


За результатами звіту практичної роботи № 1 визначити розрахункові витрати води у житловому будинку, виконати гідравлічний розрахунок водопровідної мережі на пропуск господарсько-питної витрати води; визначити потрібний напір на вводі водопроводу у будівлю.


^ 2 Виконання завданн


На аксонометричній схемі системи вибирається розрахунковий

напрямок – відстань від вводу до найбільш віддаленої та високо розташованої водорозбірної арматури:_________________________________

розташованої на _____ поверсі стояку Ст. В1–__. Обраний напрямок розподіляється на ділянки від водопровідної арматури до вводу по найкоротшій відстані. На кожній ділянці визначаються кількість приладів, розрахункова витрата води, діаметр труби, швидкість руху води, втрати напору.

Розрахунок ведеться в табличній формі.


^ 2.1 Гідравлічний розрахунок мережі внутрішнього

водопроводу

Таблиця 1ділян-

ки


ℓ,

мΝсРс


Νс·Рс


α


q с,

л/с


d,

мм


V,

м/с

Втрати напору, Па

(мм в. ст.)

і

іℓ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-ВУВУ-ВВΣіℓ=


Розрахункова витрата води, qс, л/с, на кожній ділянці визначається за формулою, п.3.3 [4]:


qс = 5 · α · qос,


де qос – секундна витрата холодної води одним приладом, л/с, дод. 3 [4];

α – безрозмірний коефіцієнт, який визначається в залежності від

Νс · Рс, дод. 4 [4];

Νс – кількість приладів на ділянці;

Рс – імовірність дії приладів на ділянці, п.3.4 [4].

Імовірність дії санітарно-технічних приладів, при однакових споживачах у будинку, визначається без обліку змін відношення U/Nс :


qhr,uс · U

Рс = ―――――

3600·qос · Νс


де U – загальна кількість споживачів у будівлі;

qhr,uс – норма витрати холодної води споживачем у годину найбільшого

водоспоживання, л/с, дод. 3 [4]:


qhr,uс = qhr,utоt – qhr,uh


де qhr,utоt, qhr,ut – відповідно загальна норма і норма витрати гарячої води

споживачем у годину найбільшого водоспоживання, л/год;

дод.3 [4];

qос ___________л/с;


Νс ___________ приладів;


U ___________ мешканців;


qhr,utоt__________ л/год;


qhr,uh___________л/год;


qhr,uс =___________________________ л/год;


Рс = ______________________________________________________________;


Діаметр труби на першій ділянці дорівнює діаметру підводки до водорозбірної арматури ____ мм, діаметри на наступних ділянках підбираються в залежності від розрахункової витрати води qс, л/с, та оптимальної швидкості руху води, V, м/с, по додатку 5 [5].

Сумарні втрати напору у мережі по довжині склали: Σ іℓ =______ Па = ______ м в. ст.

Сумарні втрати напору в мережі з урахуванням місцевих опорів, ΣНtоt,ℓ, м в. ст.:


ΣНtоt,ℓ = Σ іℓ · (1+К)


де К - коефiцієнт, який визначається згідно п.7.7 [4], К =_______;


ΣНtоt, = ­­­­­­­­­______________________________________м в. ст.


Потрібний напір на вводі водопроводу у будівлю, Нпотр, м в. ст., визначається за формулою:


Нпотр =ΣНtоt,ℓ + Нgеоm + Нf + h + h1


де Нgеоm геометрична або геодезична висота підйому води від вісі вводу в

точці підключення до зовнішньої мережі до вісі найбільш

високо розташованої водорозбірної арматури, м:


Нgеоm = Нвв + hпов · (n –1) + hпр


де Нвв – різниця позначок підлоги першого поверху та вісі вводу, м,

береться з практичної роботи № 1;

hпов – висота найбільш високо розташованої вісі арматури від рівня

підлоги, м;

Нвв = _______ м;


hпов = _______ м;

n = _______ поверхів;


hпр = _______ м;


Нgеоm = _________________________________________________ м в. ст.;


Нf – вільний або робочий напір перед водорозбірною арматурою, м,

дод. 2 [4];


Нf = _______ м в. ст.;

h – втрати напору у водомірі на вводі, м в. ст.;

h1 – втрати напору у квартирному лічильнику, м в. ст.;

Втрати напору у водомірі визначаються за формулою, п. 11.4 [4]:


h = S · (qс)2


де S – гідравлічний опір водоміра, м/(л/с)2, табл. 4 [4];

qс– розрахункова витрата холодної води на ділянці, де розташовано

водомір, л/с;

Підбір водоміра здійснюється по середньо-годинній витраті води, м3/год,

п. 3.9 [4]:

Σqu,іс · U

qтс = ————

1000 · Т


де qu,іс – норма витрати холодної води, л, споживачем у добу найбільшого

водоспоживання, дод. 3 [4];

Т – розрахунковий час споживання води, годин;


qu,іс = qu,іtоt – qu,іh


де qu,іtоt, qu,іh – відповідно загальна норма і норма витрати гарячої води у

добу найбільшого водоспоживання, дод. 3 [4];


qu,іtоt = _______л/добу;


qu,іh = _______л/добу;


qu,іс = ___________________ л/добу;


Т = ______ годин;


qтс = ________________________________ м3/год;

Водомір підбирається по табл. 4 [4] згідно умов п. 11.2 [4].

Приймаємо____________________ водомір d = ______мм.

Визначаємо втрати напору у водомірі, м в. ст.


S = __________ м/(л/с)2; qс = __________ л/с;


h = _______________________ м в.ст.;


Порівнюємо втрати напору у водомірі з допустимими, п. 11.3 [4]:


hдоп = _____ м в. ст.; h = ______ hдоп = _______

По цим же формулам підбираємо квартирний лічильник:


qтс = _____________________м3/год;

Приймаємо _________________________лічильник d = ____ мм;

S = __________ м/(л/с)2;


qс = __________ л/с;


h1 = ____________________ м в.ст.;


h1 =__________ hдоп = _________


Нпотр = _________________________________________ м в.ст.;


Нгар = ________ м в.ст. (по завданню);


Так як Нпотр = ____________ Нгар = ____________, то розрахунок

вважаємо закінченим. Система буде працювати _______________________

________________________________________________________________

Отримані значення діаметрів наносимо на плани та аксонометричну

схему мережі, проставляємо позначки .


^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
следующая страница >>