litceymos.ru 1


Рекомендації до оформлення наказів із загальних питань


Наказце розпорядчий документ, правовий акт, який керівник видає для вирішення оперативних, організаційних, кадрових, фінансових та господарських питань. За змістом накази поділяють на групи: з основної діяльності (із загальних питань), з адміністративно-господарської діяльності (з оперативних питань) та з кадрових питань.

За своїм змістом накази мають чітко відповідати чинному законодавству і не можуть містити положень, що суперечать нормативно-правовим актам.

Реквізити наказу

Дата
наказу проставляється під час його підписання керівником навчального закладу. Дату оформляють як цифровим, так і словесно-цифровим способом (10.12.2008р. або 10 грудня 2008р.)

Реєстраційний індекс наказу – це порядковий номер у межах року в журналі (книзі) реєстрації наказів. Наказ реєструється секретарем або іншою особою, яка відповідає за діловодство. На початку нового календарного року нумерацію поновлюють.

Заголовок до тексту наказу має містити стислий виклад основного змісту тексту наказу, наприклад: «Про організацію роботи з обдарованими дітьми», «Про створення шкільної атестаційної комісії» тощо.

Текст наказу. На цьому реквізиті слід загострити особливу увагу, оскільки він є найважливішою складовою частиною наказу. Текст наказу найчастіше складається з двох взаємопов’язаних частин – констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

Констатуюча частина (преамбула) наказу.

Констатуючу частину наказу друкують з абзацу, в кінці речення крапку не ставлять. У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу. Вона може починатися словами: «З метою…», «Відповідно до…», «На виконання…» тощо. Якщо підставою видання наказу є нормативно-правовий акт або наказ видається на виконання розпорядчого документа органу вищого рівня, то обов’язково вказують його назву, організацію-видавця, заголовок, дату прийняття та номер документа. Наприклад: «На виконання наказу відділу освіти Хотинської райдержадміністрації від---- №---- «Про------»


Констатуюча частина наказу в загальному вигляді містить в собі такі елементи: вступ; доведення; висновок.

У вступі необхідно зробити коротке введення в суть питання, що розглядається. Тут слід зазначити причину, що призвела до видання наказу, викласти теорію питання, коротко описати коли і де вивчалося, перевірялося питання. Причини можуть бути такими: серйозні недоліки в роботі; позитивні результати роботи; виконання наказів і розпоряджень законодавчих органів та ін..

Приклад 1.

В кінці першого півріччя заступник директора перевірив виконання програм з предметів гуманітарного циклу. В результаті вступна частина преамбули наказу матиме такий зміст:

“У першій декаді грудня 2008 року заступником директора школи Левчук О.А. було перевірено виконання навчальних програм з предметів гуманітарного циклу (українська мова і література, зарубіжна література, історія, іноземна мова).

У результаті виявлено серйозні недоліки у роботі вчителів щодо виконання навчальних програм...”.

Приклад 2.

У школі проведено директорські контрольні роботи з математики в 3-х класах, і за їх наслідками видано наказ.

У вступі констатуючої частини записано:

“Згідно з планом роботи школи в квітні 2008 року були проведені підсумкові зрізи знань учнів з математики в 3-х класах. Як свідчать результати, учні добре справилися з роботою, виявили глибокі знання з математики...”.

Найважливіша частина преамбули – доведення. Тут викладається суть питання, перераховуються головні факти, події, створюються докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, таблицями, діаграмами, посиланнями на законодавці акти й інші матеріали.

Якщо необхідно підкреслити роль конкретної особи, то треба використати активну форму:

“Вчителі математики Попович І.Б., Кудлай П.І. не забезпечують диференційованого підходу на уроках...”.


Якщо факт, про який іде мова в наказі, має більше значення, ніж роль конкретної особи, або йому надається узагальнюючого значення, то використовується пасивна форма:

“У школі послаблено контроль за відвідуванням учнями уроків...”.

“Виявлені порушення у виконанні навчальних програм...”.

“Не надається належної уваги...”.

В останній частині – висновку, як підсумок другої частини преамбули (доведення), коротко формулюється мета видання наказу. Це може бути: виправлення недоліків, виявлених в ході перевірки і перелічених в констатуючій частині; заохочення працівників, поширення кращого передового педагогічного досвіду; виконання директивних вказівок вищих органів. Для висновку використовують дієприслівникові звороти, якими починають фразу: “Враховуючи...”, “Зваживши...”, “Керуючись...”, “Беручи до уваги...”, “Виходячи...”. Отже, висновок може звучати так:

“Виходячи з вищевикладеного і з метою виправлення недоліків, виявлених у ході перевірки,

НАКАЗУЮ:

«З метою виконання наказу відділу освіти від 27.05.07 № 01-06/107 “Про організацію оздоровлення та відпочинку школярів влітку 2007 року”

НАКАЗУЮ: .....”.

В ініціативних (виробничих) наказах найчастіше використовуються всі три елементи констатуючої частини – вступ, доведення, висновок. Цими наказами керівник закладу доводить до працівників управлінські рішення на підставі вивчених, перевірених питань стосовно внутрішнього життя закладу.

В організаційних наказах перші два елементи – вступ і доведення – не пишуться, лише висновок. У цьому випадку в констатуючій частині наказу вказується: назва виду документу, його автор; дата і номер документу; повна назва документу (заголовок).

Наприклад, директор школи отримав наказ відділу освіти і видав свій. Тоді констатуюча частина шкільного наказу може мати такий вигляд:

“На виконання наказу відділу освіти Хотинської райдержадміністрації від 19.03.2008 р. №126 “Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму”


НАКАЗУЮ:...”.

Або ж:

“З метою поліпшення роботи щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму і на виконання наказу...” (далі, як у попередньому тексті)

НАКАЗУЮ:..»

Констатуюча частина повинна викладатися коротко і лише з тих питань, за якими будуть прийняті конкретні рішення в другій – розпорядчій частині наказу.

Розпорядча (наказова) частина наказу

Розпорядча частина наказу починається словом “Наказую”, яке друкується великими літерами, тобто воно виділяється і таким чином відділяє констатуючу частину наказу від розпорядчої. Слово “Наказую” друкується з окремого рядка від краю лівого поля і відділяється від наступного тексту трьома міжрядковими інтервалами, в лапки не береться, а в кінці його ставиться двокрапка. Якщо в наказі відсутня констатуюча частина, то розпорядча частина викладається без слова “Наказую”.

Після цього з абзацу друкується текст розпорядчої частини. До цієї частини наказу пред’являються особливі вимоги. Формулювання повинні бути конкретними, не суперечити за змістом раніше виданим наказам, чіткими, ясними, точними. Слід уникати неконкретних виразів типу “підняти”, “підвищити”, “посилити”, “удосконалити”, “активізувати”, “вжити заходи” та ін., бо в таких випадках важко перевірити їх виконання.

Якщо розпорядча частина містить різні за характером дії і декілька виконавців, вона ділиться на пункти, підпункти, в кожному пункті чи підпункті вказується: виконавець - заклад, структурний підрозділ або конкретна посадова особа; конкретні завдання для виконання; термін виконання. Кожний пункт нумерується арабськими цифрами (з крапками), починається з абзацу із зазначення певної дії, яка записується дієсловом в неозначеній формі – “підготувати”, “організувати”, “розробити”, “провести”, “розглянути”. Пункти можуть поділятися на підпункти і нумеруються так: 1.1, 1.2, далі 2.1, 2.2 тощо. Абзаци в середині пунктів і підпунктів не нумеруються.


Слово або словосполучення, що вказує на виконавця, пишеться в давальному відмінку. Можна вказати узагальнено, наприклад: “директорам шкіл”, “завідувачам дошкільних закладів”. Термін виконання повинен бути реальним, відповідати об’єму робіт, який необхідно виконати, а також слід врахувати час на доведення документів і завдань до конкретних виконавців. Наказ може мати загальний для всіх термін виконання або встановлювати конкретні терміни виконання для кожної дії.

В кожному пункту (підпункті) викладається тільки одне завдання з конкретним виконавців і терміном виконання. При вказівці термінів виконання слід писати число, місяць, рік. Розпорядчу частину наказу дозволяється викладати в формі таблиці з вказівкою в називному відмінку найменування закладу, посади, прізвіща виконавця.

Наприклад

№№

п/п

Виконавець


Дія

Термін виконання

1.

Директор Хотинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1

Л.М. Гершенгорен

Закінчити ремонт спортзалу

23.08.1997 р.


В останньому пункті розпорядчої частини зазначають структурні підрозділи або особи, яким доручено контроль за виконанням наказу.

Наприклад: “Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи Калитченко Л.І.”, або «Контроль за виконанням наказу залишаю за собою»

Наказ може мати додатки, на які робляться посилання у відповідних пунктах тексту. Раніше видані накази або окремі їх пункти вважаються такими, що втратили силу одночасно з виданням нового наказу з цього ж питання. У разі необхідності окремим пунктом в кінці наказу або додатком до нього перераховуються розпорядчі документи, що даним наказом відміняються, змінюються або доповнюються, наприклад: «Наказ від--- №---- «Про----» вважати таким, що втратив чинність (або вважати недійсним)».


Доведення наказів до виконавця

У більшості наказів з основної діяльності не зазначається реквізит «З наказом ознайомлені». Ознайомлення працівників під підпис відбувається лише в окремих випадках, коли справа стосується персональної відповідальності конкретної людини (учитель супроводжує групу дітей на екскурсію), дотримання правил техніки безпеки, складання статистичної звітності, тощо. Якщо зміст наказу потрібно довести до всіх працівників закладу, реквізит «З наказом ознайомлені» зазначається під наказом, складається список осіб, які мають бути ознайомлені, і вони ставлять свій підпис після ознайомлення з даним документом.

Підготовка, складання і оформлення наказів

Підготовку проекту наказу може бути доручено одному або декільком структурним підрозділам, або окремій посадовій особі. При розробці проектів складних і великих наказів можуть створюватися робочі групи (комісії), залучатися вчені або кваліфіковані спеціалісти серед практичних працівників.

Головна умова, що забезпечує якість наказу, - достатня компетентність осіб, що його готують. Чим вищій рівень наказу, тим вище вимоги, що ставляться до його укладачів (професіоналізм, глибина знання питання, загальний культурний рівень, вміння висловлювати думки).

Юридичною підставою розробки наказу може бути: видання документу органом влади і управління; конкретне доручення законодавчого органу; необхідність здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності для здійснення завдань, що покладені на заклад. Заклад або структурний підрозділ може виступати з ініціативою розробки наказу з будь-якого питання.

Можна виділити наступні стадії підготовки наказів: вивчення суті питання; підготовка проекту наказу; погодження наказу; підписання наказу.

Перша стадія розробки проекту наказу – визначення кола питань, які необхідно в ньому розкрити. Залежно від управлінської дії приступають до вивчення матеріалів по суті, і перш за все, законодавчих актів і рішень уряду України, відомчих нормативних актів, виданих розпорядчих документів за даним і аналогічними питаннями. Вивчення законодавчих актів і урядових документів забезпечить правову основу наказу, його спрямованість на поставлену проблему. Перегляд раніше виданих наказів дозволить запобігти дублюванню і протиріччям, загострити увагу на нерозв’язаних аспектах проблеми.


Підготовка проекту наказу вимагає збору необхідної інформації по суті поставленого питання. Для цього використовуються різні інформаційно-довідкові документи: звіти, довідки, доповідні, пояснювальні записки, акти, службова переписка. Може додатково вивчатися, досліджуватися питання, проводитися співбесіди, спостереження, анкетування та ін. Бажано для цього скласти спеціальний план вивчення питання.

Зібравши, вивчивши необхідні матеріали і проаналізувавши їх, роблять відповідні висновки, а на їх основі формулюють конкретні пропозиції. На підставі цього, чітко визначивши мету наказу, приступають до написання його тексту. Підготувавши текст наказу, переходять до його оформлення. Накази оформляють на папері або бланках формату А4.

Завершальним етапом роботи з проектом наказу є його погодження і підписання. Проект до підпису підлягає погодженню з зацікавленими закладами, структурними підрозділами чи посадовими особами, яких він стосується. Погодження здійснюється шляхом візування або проставлення грифу погодження. Так, проект наказу візується автором проекту і керівником структурного підрозділу, який вносить проект, всіма вказаними в проекті виконавцями, посадовими особами, відповідальними за виконання наказу в цілому, юрисконсультом. Проекти наказів, виконання яких вимагає фінансового забезпечення, обов’язково погоджуються з фінансовими органами, бухгалтерією.

Погодження проводить структурний підрозділ або особа, що готувала проект наказу. Візи чи гриф погодження, як правило, проставляється на першому примірнику проекту. У випадку незгоди з проектом пишеться мотивований висновок.

Наказ має не тільки адміністративно-правове, але й виховне значення, тому його формулювання повинні відрізнятися вичерпною точністю і високою культурою викладу. Перед підписанням проекту наказу він додатково старанно перевіряється. При цьому особливу увагу слід звернути на перевірку цифрових даних, прізвищ, імен та по-батькові.

Повністю підготовлений проект наказу подається на підпис. Накази підписує керівник або його заступник, в окремих випадках особа, яка заміщає керівника, якщо їй надано таке право. Підписується перший примірник, виготовлений на бланку. Наказ вступає в силу з моменту його підписання (окремі пункти можуть мати свої терміни вступу в силу).


Підписані накази реєструються в спеціальному журналі, який може мати таку форму:


Дата

Номер наказу

Короткий зміст наказу

Хто підготував наказ

1

2

3

4


Оригінали наказів формуються в справи окремо від документів, що були підставою для їх видання, і зберігаються в секретаря закладу.

В школах, дошкільних і позашкільних закладах накази переписуються в спеціальні книги, які нумеруються і зшиваються, скріплюються підписом і печаткою керівника закладу.

З наказом повинні бути ознайомлені всі згадані в ньому особи, які розписуються на одному примірнику наказу або спеціальному бланку. В окремих випадках накази доводяться до відома всіх працівників і вивішуються для ознайомлення з їх змістом.

Практика показує, що чим вищий рівень організації праці і управління, тим менше видається в закладі письмових наказів. Невиправдано велика кількість наказів послаблює авторитет, перетворює їх у формальні акти, збільшує документообіг і затрати праці в управлінні. Крім цього, із збільшенням кількості наказів зростає ймовірність їх непогодженості, суперечливості.

Оформлення витягу з наказу

Витяг з наказу – засвідчена копія частини тексту розпорядчого документа (наказу) Витяг з наказу може оформлятись на аркуші паперу формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту). Із наказу до витягу без змін, скорочень чи доповнень переносять такі реквізити, як: назва навчального закладу, дата, реєстраційний індекс (номер), місце складання та заголовок до тексту наказу.При оформленні реквізиту «Підпис» з оригіналу наказу до витягу переносять назву посади керівника закладу, його ініціали та прізвище. Сам керівник особисто підписувати витяг з наказу не повинен. Відмітка про засвідчення витягу є обов’язковим реквізитом цього документа, вона оформляється у вигляді запису: «Згідно з оригіналом», назви посади, підпису особи, яка засвідчує, її ініціали та прізвища і дати засвідчення. Підпис особи, яка оформила відмітку, має бути засвідчений відбитком печатки.

Наприклад:

Згідно з оригіналом

Секретар___________________Т.Є Васильчук

12.09.2008


Таким чином, зразок оформлення витягу з наказу виглядатиме так:


Відділ освіти Хотинської райдержадміністрації

Назва навчального закладу


ВИТЯГ З НАКАЗУ

Дата Місце складання №


Заголовок до тексту (назва наказу)

Констатуюча частина (без змін)


НАКАЗУЮ:


(З розпорядчої частини беруть лише потрібний пункт або кілька пов’язаних між собою пунктів)


Директор школи Особистий підпис Ініціали, прізвище


Згідно з оригіналом

Секретар Особистий підпис Ініціали, прізвище

Дата

Відбиток печатки


Надаємо також зразок оформлення наказу в цілому


Відділ освіти Хотинської райдержадміністрації

Назва навчального закладу


НАКАЗ


Дата Місце складання №


Заголовок до тексту (назва наказу)

Констатуюча частина

(у констатуючій частині тексту зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу. Якщо підставою є нормативно-правовий акт або розпорядчий документ, то вказують його назву, видавця, заголовок, дату прийняття та реєстраційний номер)


НАКАЗУЮ:

Розпорядча частина


( У розпорядчої частині формулюють зміст дій, що мають бути виконані. Залежно від кількості таких дій цю частину поділяють на пункти, у кожному з яких вказують конкретні завдання, визначають виконавців і строк виконання. Кожний пункт нумерують арабськими цифрами і оформляють з абзацу. В останньому пункті, як правило, вказують особу, на яку покладається контроль за виконанням наказу)

Директор школи Особистий підпис Ініціали, прізвище


Пропонуємо до використання зразки написання розпорядчого та аналітичних наказів


ВІДДІЛ ОСВІТИ ХОТИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


НАКАЗ

м. Хотин

14.11.2008 р.127

Про організацію роботи з підготовки

до видачі документів про освіту випускникам

2009 року


На виконання наказу відділу освіти Хотинської райдержадміністрації від 12.11.2008 р. №527 « Про організацію роботи з підготовки до видачі документів про освіту випускникам навчальних закладів району 2009 року» з метою здійснення організованого замовлення документів про освіту випускникам 2009 р.


НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за організацію роботи по підготовці бази даних для виготовлення документів про освіту випускникам 9, 11 класів заступника директора з навчально-виховної роботи__________.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи__________:

2.1. Підготувати замовлення на виготовлення документів про освіти для випускників закладу на основі анкетних даних, підготовлених класними керівниками згідно оригіналів свідоцтв про народження (паспорта), та подати друковані списки до відділу освіти до 21.11.2008 р.(додаток 1). Замовлення на виготовлення документів для учнів вечірнього консультпункту подавати на окремому аркуші.

  1. Подати підтвердження на виготовлення документів про освіту з відзнакою до 12.06.2009 року.


  2. Здійснити перевірку списків замовлення, роздрукованих з комп’ютерної бази даних програми DP-2000 з метою недопущення помилок у документах про освіту до 08.12.2008 р.

  3. Вчасно подавати до відділу освіти зміни до комп’ютерної бази даних (за наявності змін).

  4. Підготувати та подати до відділу освіти документи, які надають право навчальному закладу видавати документи про освіту:

а) копії титульної та 2-х перших сторінок статуту;

б) копію довідки з Єдиного державного реєстру;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи __________________

З наказом ознайомлені_________________ (кл. керівники і заступник)

Додаток 1

до наказу №127 від 14.11.2008 р.


Реєстраційний штамп

закладу освіти

Відділ освіти Хотинської райдержадміністрації


ЗАМОВЛЕННЯ


на виготовлення свідоцтв про базову (атестатів про повну) загальну середню освіту


Повна назва навчального закладу ________________________________________


Дирекція (повна назва навчального закладу ) просить виготовити

________________свідоцтв (атестатів) для випускників 2009 року згідно з поданим нижче списком.

Дата вручення свідоцтв (атестатів): _____ червня 2009 р.

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народ-ження


Документ про народження

Дані свідоцтва про народження (паспорта)

Ідентифікаційний код


Примітка

Серія

Номер

1

Завзятий Ігор Васильович

03.11.93

Свідоцтво

VI БК

123456

1234567891

ЗВ( з відзна-

кою)

2

Коваль Олена Антонівна

25.04.91

Паспорт

СМ

321654

3216549871

ЗМ або СМ (золото або срібло)Директор_______________________________________

підпис прізвище, ініціали

Наказ

25.12.2008 р м. Хотин № 158


Про результати перевірки учнівських

зошитів з української мови

Відповідно до плану внутрішнього контролю на 2008-2009 н.р. була здійснена перевірка учнівських зошитів з української мови учнів 1 - 4 класів.

Основними завданнями перевірки було виявити якість ведення учнівських зошитів та ефективність роботи вчителів із підвищення орфографічної пильності учнів.


Збір інформації та аналіз показали, що вчителі перевіряють зошити регулярно. У цілому стан перевірки зошитів на задовільному рівні. Можна зробити висновок, що вчителі практикують різні види робіт: письмо під диктовку, по пам’яті, вибіркові, зорові та попереджувальні диктанти, різного роду списування; творчі й самостійні роботи. Обсяг класних і домашніх робіт відповідає нормі.

У кращому стані зошити 2-4 класів (учителі ______________,___________). Єдиний орфографічний режим дотримано. Усі зошити підписані правильно. Учителі серйозно працюють зі школярами над їхньою каліграфією, систематично прописують зразки букв, з’єднання букв, слів у зошитах. За класними й домашніми вправами проводиться робота над помилками. Пропущених учителем помилок не виявлено.

Аналіз зошитів з письма в 1-х класах (учителі ______________,_________), показав, що роботи перевіряються вчасно. Учителі ______________ приділяють увагу індивідуальній роботі з кожним учнем, демонструють зразки правильного написання з’єднання букв. На уроках має місце диференціація завдань.

Проте треба звернути увагу на естетику зошитів із друкованою основою, виконання графічних робіт в них.

У 3-х класах (учителі ___________,___________) зошити перевіряються регулярно, якість перевірки задовільна, єдиний орфографічний режим дотримано. Але несистематично ведеться робота з удосконалення каліграфії учнів. Попри різноманітність завдань на уроці, самостійні роботи проводяться без урахування індивідуальних особливостей учнів.

З метою поліпшення рівня навченості з української мови


НАКАЗУЮ:


 1. Відзначити роботу вчителів_______________.

 2. Вчителям _____________систематично прописувати зразки букв, з’єднання букв, написання слів. Вимогливіше оцінювати каліграфію учнів під час перевірки письмових робіт.
 3. Вчителям ____________самостійну роботу планувати диференційовано, з урахуванням рівня підготовленості учнів.


 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ____________ повторно провести вибіркову перевірку зошитів учнів 1-х, 3-х класів з ____ по _____2008р.

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи____________.


Директор школи ____________

З наказом ознайомлені:__________


Наказ

26.12.2008 р м. Хотин № 159

Про підсумки виконання навчальних планів

і програм за І півріччя 2008-2009 н.р.

Відповідно до річного плану роботи заступником директора з навчально-виховної роботи __________ було перевірено виконання вчителями-предметниками навчальних планів і програм за І семестр 2008-2009 н.р.

Враховуючи результати перевірки класних журналів і аналізу записів, зроблених вчителями, співбесід можна зробити висновки, що члени педагогічного колективу керуються у своїй роботі інструктивно-методичними документами МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін та виконання програм у І семестрі 2008-2009 н.

У початковій школі навчально-виховна робота була спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної дитини відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Навчальні програми з усіх предметів робочого навчального плану виконано.

Вчителі середньої та старшої школи спланували свою роботу відповідно до кількості годин, визначених робочим навчальним планом на вивчення окремих предметів. Учителі____________ вчасно проводять обов’язкові контрольні роботи, уроки зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторні та практичні роботи. Оцінювання учнівських робіт об’єктивне. Програми в цілому виконано. Але в роботі деяких вчителів під час перевірки було виявлено певні недоліки. Так, у вчителів ________ відсутній тематичний облік знань у________класах. Своєчасно не заповнюють журнали з виставленням оціночних балів учителі__________. Не систематично ведуть облік відвідування учнями уроків такі вчителі:__________. Вчасно не виставлені оцінки за ведення зошитів вчителями:________.


Виходячи з вищезазначеного


НАКАЗУЮ:


 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _____ провести нараду і довести інформацію про виявлені недоліки до вчителів – предметників.

 2. Педагогічним працівникам школи:

  1. 2.1. До 12.01.2009р. скласти календарні плани на ІІ півріччя, в яких врахувати виконання програмових контрольних, практичних, лабораторних та інших видів робіт, передбачених програмами.

  2. 2.2. У своїй роботі керуватися інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008-2009 н.р., Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 05.05.2008 року №371 та Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 року №496.

  3. 3. Керівникам шкільних методичних об’єднань:________________:

  4. 3.1. Розглянути на засіданнях методичних об’єднань стан виконання програм та результативність навчання учнів за І семестр 2008-2009 н.р.

  5. 4. Класним керівникам та класоводам початкової школи ознайомити батьків із результатами успішності учнів у І семестрі до 19.01.2009 р.

  6. 5. Вчителям __________ у ІІ семестрі вжити заходів щодо усунення недоліків у веденні класних журналів.

  7. 6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _________:

  8. 6.1. До 10.01.2009 р. внести зміни до розкладу навчальних занять з урахуванням навчальних планів і програм.

  9. 6.2. З 10 по 17.01.2009 р. здійснити перевірку календарного планування вчителів і подати плани директору на затвердження не пізніше 17.01.2009 р.

  10. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор школи _____________

З наказом ознайомлені __________


Підготував Микитюк М.В. –

головний спеціаліст відділу освіти Хотинської РДА