litceymos.ru 1


Про стан роботи щодо виконання вимог природоохоронного законодавства підприємствами гірничо-металургійного комплексу


У місті діє потужний гірничо-металургійний комплекс до якого входять:

– ВАТ "Північний ГЗК";

– ВАТ "Центральний ГЗК";

– ВАТ "Інгулецький ГЗК";

– ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

– ВАТ "Південний ГЗК";

– ГЗК "Укрмеханобр" ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча";

– ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат";

– ВАТ "Суха Балка".

Інтенсивна діяльність цих підприємств не могла не справити негативний вплив на стан навколишнього природного середовища міста.

В 2009 році обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря склали 316,9 тис. тонн, що на 30% менше ніж в 2008 році (449,23 тис. тонн) і на 48% менше ніж 2007 році (608,35 тис. тонн).Основними джерелами-забруднювачами атмосферного повітря міста є підприємства гірничо-металургійного комплексу: ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ВАТ "Південний ГЗК", ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "Центральний ГЗК", ВАТ "Інгулецький ГЗК", ВАТ "Суха Балка", ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат", ГЗК "Укрмеханобр" ВАТ "ММК ім.Ілліча", обсяги викидів забруднюючих речовин підприємств гірничо-металургійного комплексу відображаються на діаграмі.До водних об'єктів скинуто стічних вод гірничорудними підприємствами Кривбасу:

- 2007 рік - 39,4 млн. м3;

- 2008 рік - 36,4 млн. м3;

- 2009 рік - близько 19 млн. м3, що менше обсягів води, скинутих у попередні роки головним чином за рахунок зменшення об'ємів скидів ВАТ "Ар-селорМіттал Кривий Ріг".Щорічно підприємствами ГМК утворюється більше 200 млн. тонн відходів, при чому у 2009 році в порівнянні з 2007 роком спостерігається зниження об’ємів утворення відходів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу на 33,5 млн.тонн або на 13,4 % .

Основну частину промислових відходів складають відходи видобутку і збагачення залізної руди.

Найбільше у 2009р. розміщено відходів у оточуючому середовищі наступними підприємствами ГМК: ВАТ “Північний ГЗК" - 41%, ВАТ “Інгулецький ГЗК"- 24%, ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” - 12%, ВАТ “Центральний ГЗК” - 13%, ВАТ “Південний ГЗК”- 10%
Обов’язки суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств гірничо-металургійного комплексу, щодо вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища регламентовані Законами України:

- "Про охорону навколишнього природного середовища";

- "Про охорону атмосферного повітря";

- "Про відходи";

- "Про природно - заповідний фонд";

- "Про екологічну експертизу";

- Гірничим законом;

- Водним кодексом України";

- Кодексом про надра

та іншими нормативно-правовими актами.


Виконуючи вимоги чинного законодавства, пріоритетними завданнями підприємств гірничо-металургійного комплексу у сфері охорони навколишнього природного середовища є:


  • запобігання забрудненню атмосферного повітря, водного басейну і земель;

  • зменшення витрат води і удосконалення використання оборотного повторного водопостачання.

  • раціональне та комплексне використання мінеральних ресурсів;

  • відновлення порушених земель;

  • утилізація промислових відходів.

З метою реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у місті Кривий Ріг діють дві екологічні програми регіонального значення, у яких беруть участь підприємства ГМК.


Починаючи з 2000 року реалізується Програма виходу з екологічної кризи міста. Інформація про її виконання щоквартально оновлюється на веб-сайті виконкому міськради.

Крім того, у перелік найважливіших завдань підприємств гірничо-металургійного комплексу входить виконання заходів "Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами забруднювачами на 2007-2015 роки", яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 04.12.2007 №295-13/V.

До зазначеної Програми включено 25 підприємств області, у т.ч. 5 підприємств Кривого Рогу (ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ВАТ "ПівнГЗК", ВАТ "ЦГЗК", ВАТ "ПівдГЗК", ВАТ "ІнГЗК").

Всього в межах Програми у Кривому Розі має бути реалізовано 55 природоохоронних заходів, у т.ч.:


на ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"– 23 заходи;

на ВАТ "ПівнГЗК"– 11 заходів;

на ВАТ "ЦГЗК"– 10 заходів;

на ВАТ "ПівдГЗК"– 7 заходів;

на ВАТ "ІнГЗК"– 4 заходи


На реалізацію у 2007-2009 роках заходів Програми підприємствами міста Кривого Рогу заплановано освоїти 1084,9 млн. грн., фактично освоєно 1431,4 млн. грн.

Всього у 2007-2009 роках виконано 17 заходів, у т.ч. у 2007 році–4 заходи, у 2008 році–8, у 2009 році-5.


Основними з виконаних заходів є:

– на ВАТ "Північний ГЗК" – проведена реконструкція електрофільтрів обпалювальних машин цеху з виробництва окатишів №1;

- на ВАТ "Центральний ГЗК" - збудована горизонтальна дрена вздовж відвалу №1;

-
на ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виконано:


 • реконструкцію цеху очистки коксового газу від сірководню;

 • комплекс реконструкції коксових батарей №№3-4;

 • будівництво полігону для складування промислових та будівельних відходів.

Підприємства при проведені масових вибухів обов'язково здійснюють природоохоронні заходи, спрямовані на скорочення техногенного навантаження на довкілля та людину: використовують внутрішню і зовнішню гідрозабойку, застосовують безтротилові вибухові речовини.


Так, у 2007 році використання безтротилових вибухових речовин складало 60,7%, у 2008 році - 81,5%, у 2009 році - 98%.

За останні 3 роки при проведенні масових вибухів викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з кожним роком зменшуються. У 2009 році обсяг викидів при проведенні вибухових робіт становив 3,5 тис. тонн, що майже на 2,5 тис. тонн менше, ніж у 2007 році.

Це має особливе значення, враховуючи те, що селітебна зона міста безпосередньо прилягає до кар’єрів, у яких проводяться вибухи.

В результаті впровадження комплексу водоохоронних заходів зменшено обсяги скиду стічних вод.

Протягом останніх років зафіксовано тенденцію щорічного поступового зниження їх об'ємів та забрудненості.

Так, об'єм скиду стічних вод гірничорудних підприємств в 2009 році склав близько 19 млн. м3, що менше обсягів води, скинутих у попередні роки більш ніж на 15 млн. м3, головним чином за рахунок істотного зменшення об'ємів скидів ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", яким виконано:

- реконструкцію карти зневоднення №1 ставка-освітлювача №2, що знижує об'єми надходження фільтраційних вод в обвідний канал на 8,5 м3/добу;

- упроваджено технологію збору нафтопродуктів на горизонтальних відстійниках №№1, 2, 3, 4 ставка №1 та буферної ємності, що дозволило знизити концентрацію нафтопродуктів у стічних водах, що надходять в обвідний канал і далі – в річку Інгулець на 35%.

Завдяки будівництву обвідного каналу довжиною 350 м в трубах по території ВАТ "ПівдГЗК" на 77 тонн на рік зменшено надходження хлоридів у річку Інгулець.


За рахунок виконаних у 2007-2009 роках заходів:

- зменшено викиди в атмосферне повітря на 31,5тис.тонн на рік;

- зменшуються об’єми складування відходів виробництва, які використовуються при будівництві гребель хвостосховищ, засипці кар'єрів, виробництві щебеню, тощо. Так, за 2007-2009 роки гірничо-збагачувальними комбінатами міста використано 6,3 млн.т розкривних порід для виробництва щебеню;


- до 77 тонн на рік зменшено надходження в річку Інгулець хлоридів;

- відновлено порушених земель площею 6,2га.

Запропонований до Вашої уваги матеріал свідчить, що навіть під час загальносвітової фінансової кризи, яка не оминула і Кривий Ріг, основними підприємствами міста приділяється значна увага вирішенню екологічних питань.

Виконання підприємствами заходів Програми знаходиться на контролі в управлінні екології виконкому міськради, як це передбачено рішенням міської ради від 17.10.2007 №1729 "Про стан навколишнього природного середовища у місті Кривому Розі".

Основним пріоритетом в роботі управління екології виконкому міської ради у майбутньому буде закріплення позитивних тенденцій на зменшення забруднення довкілля, які намітилися в екологічній сфері міста.