litceymos.ru 1Програма

курсу «Інформаційна культура» початкової загальної освіти

(Освітня галузь «Технології»)

Автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А.,

Гущина Н.І.


Пояснювальна записка

Актуальність програми

Потреби соціальної адаптації та самореалізації особистості, зумовлені сучасним рівнем розвитку інформаційного суспільства, висувають на перший план нові вимоги до особливостей навчального-виховного процесу.

Одним із основних завдань розвитку загальної середньої освіти є формування високого рівня інформаційної культури, яка відповідає рівню розвитку інформаційних технологій.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти розроблено курс «Інформаційна культура» освітньої галузі «Технології».

Завдяки запропонованій програмі учні освоять ряд фундаментальних складових основ розвитку мислення і комунікацій, що лежать в основі поняття «інформаційна культура».

Метою курсу є формування відповідних загальнонавчальних умінь та навичок, що визнані найважливішими в ХХІ столітті: навички критичного мислення, спільної діяльності, вміння приймати рішення, орієнтуватися в потоках інформації, яка допомагає розвитку адекватного самовизначення, саморозвитку, самовиховання, здоров'язбереження та успішної самореалізації особистості учня.

Важливо якомога раніше почати формування у дітей навичок критичного мислення, так як сьогодні для людини в житті важливий не стільки набір знань, якими він володіє, скільки постійний розвиток розумових здібностей; розуміння різноманітності цінностей, стилів поведінки, соціальних структур і навколишнього світу; вміння робити усвідомлений вибір, передбачати і планувати наслідки вчинків, нести відповідальність за прийняті рішення, розглядати проблеми з різних точок зору, застосовувати свої знання та навички в різних ситуаціях, інтелектуально розвиватись упродовж життя.


З цієї мети випливають такі завдання:


 • формування системно-інформаційної картини світу;

 • розвиток навичок системного аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках навколишнього середовища;

 • формування навичок користувача сучасними пристроями обробки, демонстрації, передавання інформації;

 • розвиток логічного й алгоритмічного мислення;

 • розвиток комунікативних навичок;

 • творча самореалізація.
Зміст навчального матеріалу та вимоги до рівня підготовки учнів

Зміст навчального матеріалу спрямований на розвиток міжпредметних, соціальних, комунікативних компетенцій, сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, розвиває вміння орієнтуватися в сучасній знако-символьній системі, що широко використовується в електронних засобах, соціальних сервісах Інтернету.

У курсі використовують інформацію, отриману учнями на уроках з інших шкільних дисциплін. Цим забезпечується формування міжпредметних компетенцій, інтеграція дисциплін на основі використання нових інформаційних та комунікаційних технологій.

Для розвитку комунікативних компетенцій пропонується модель навчального середовища, яка сприяє вільному обміну думками, розвитку навичок співпраці.

Програма включає теми, традиційні для комп'ютерних технологій, зміст яких не залежить від конкретної моделі персонального комп’ютера або конкретного вигляду програмного інструментарію (лише приклади).

У програмі дотримано послідовного принципу оволодіння учнями первинними технологічними навичками роботи з головними об’єктами певної операційної системи. Їх розвиток залежить від уміння використовувати набуті навички під час вивчення основних предметів інваріантної складової програми.

Найважливішим засобом формування важливих навчальних компетенцій є інтерактивний, конструктивний і творчий діалог з учнем. Інтерактивність, як основа діяльності учня у взаєминах з учителем, однолітками й електронним джерелом, дозволить досягти формування найважливіших компетенцій. Нові навчальні ресурси, зокрема тренажери для вивчення і закріплення матеріалу, анімаційна демонстрація, конструювання, моделювання дозволяють учням отримувати досвід маніпулювання віртуальними об’єктами з обов’язковим втручанням у процеси та створенням електронних продуктів.


Організація інтерактивних видів діяльності учнів на уроках готує їх до такої моделі освіти, коли учні будують своє навчання самостійно, у процесі пошуку, дискусії, експерименту, співпраці, де вчитель є помічником, фасилітатором, організатором самостійної діяльності дитини, групової роботи, а не володарем абсолютного знання.

Курс «Інформаційна культуру» складається з чотирьох змістовно-методичних ліній, які розвиваються паралельно.

Інформаційна лінія

Учні повинні знати:


 • мати уявлення про види інформації;

 • розуміти, як людина сприймає інформацію, збирає, зберігає, опрацьовує, передає та використовує її за допомогою сучасних пристроїв.

Навчальні дії:

 • уміти сприймати і розуміти мовні одиниці в потоках інформації різного рівня, розуміти їх значення для пізнання навколишнього світу;

 • самостійно користуватися електронними та паперовими посібниками й підручниками, довідковою літературою, словниками, знаходити інформацію в них, спостерігати, орієнтуватися у структурі, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне, робити узагальнені висновки;

 • переносити знання та способи діяльності в нову ситуацію;

 • проводити перевірку та самоперевірку своїх робіт, оцінювати результати навчання;

 • уміти обмінюватися інформацією і висловлювати свої погляди; встановлювати соціальний контакт, використовувати набуті знання, уміння та навички; оцінювати свої досягнення;

 • мати навички обробки інформації – вміти вибирати, виділяти, редагувати, структурувати, підкреслювати, групувати, розбивати парами, групами, об'єднувати, синтезувати, фокусуватися на чомусь, організовувати, скорочувати, категоризувати, каталогізувати, класифікувати, складати списки, абстрагуватися, сканувати, сортувати, фільтрувати, порівнювати, кластеризувати, підбивати підсумки, робити огляди;

 • уміти самостійно ставити запитання за навчальним змістом, складати простий план дій; встановлювати причиново-наслідкові зв'язки між подіями;


 • вміти обробляти інформацію, подану у вигляді просторово-часових сіток: таблиць, схем, графіків, графів, діаграм, карт, маршрутів;

 • вміти заносити дані до таблиць, подавати числові дані у вигляді діаграм, демонструвати дані у вигляді графіків. графів, схем;

 • вміти перетворювати інформацію в більш лаконічну, ємку форму, інтерпретувати певну інформацію через створення замальовок, графіків, діаграм, інших графічних об'єктів на папері та в електронному варіанті, в тому числі і в інтерактивній формі;

 • вміти поєднувати текстову, графічну, числову інформацію у цілісну композицію;

 • використовувати та перетворювати дані для розв’язання практично зорієнтованих задач.

Технологічна лінія

Учні повинні:

 • мати уявлення про можливості електронних пристроїв, види діяльності, в яких їх використовують;

 • знати основні частини комп’ютера, їх призначення;

Навчальні дії:

уміти вмикати та вимикати пристрої обробки, передавання та демонстрації інформації

Дії з об’єктами та величинами

мати уявлення про об’єкти та їх властивості, називати приклади властивостей конкретних об’єктів та значення цих властивостей.

Навчальні дії:

 • уміти визначати місцезнаходження об’єкта на площині і в просторі; переміщувати та систематизувати об’єкти на площині;

 • визначати істотні, основні ознаки об’єктів, понять, явищ;

 • уміти розглядати множинні зв'язки між об’єктами, явищами;
 • уміти виконувати маніпуляції з об’єктами в електронному вигляді: вибирати об’єкти та переміщувати їх, відкривати та закривати вікна, запускати програму на виконання та закінчувати роботу програми, використовувати елементи керування операційною системою.


 • розуміти, що ситуації, які трапляються в навколишньому світі, можуть описуватися взаємопов’язаними величинами;

 • конструювати геометричні фігури з інших фігур; розділяти фігури на частини;

 • уміти конструювати з деталей ігрових наборів і конструкторів;

 • уміти моделювати предмети навколишнього середовища з різних матеріалів;

 • виконувати просторове формотворення архітектурних споруд і предметів побуту, добирати матеріали для моделювання з урахуванням їх властивостей;

 • мати уявлення про мову різних видів мистецтв, розуміти особливості їх виражальних засобів, уміти інтерпретувати зміст творів мистецтв; висловлювати естетичне ставлення до них;

 • створювати композиції за власним задумом та образною уявою, втілювати свої почуття та думки у практичній творчій діяльності (з використанням тексту, графічних зображень, музичних засобів, їх поєднання та інших засобів, ресурсів).

Організаційно-рефлексивна лінія

Учні повинні:

 • знати правила здорового способу життя та поведінки, безпечної для здоров’я;

 • знати основні правила організації навчання в школі;

 • мати уявлення про Інтернет та його основні служби;

 • знати права споживача, основи захисту особистих інтересів у мережі Інтернет.

Навчальні дії:

 • виявляти і оцінювати цінність моральних якостей у життєвих ситуаціях, застосовувати набуті знання для вироблення рис характеру, які забезпечують життєвий успіх (наполегливість, старанність, працелюбство, моральність), позитивно ставитися до себе, до інших;
 • застосовувати правила здорового способу життя та поведінки, безпечної для здоров’я; розпізнавати різні види небезпечних ситуацій у глобальному інформаційному середовищі, протистояти негативному впливу оточення (повідомляти про них відповідним службам або родині), дотримуватися безпечної поведінки в навколишньому середовищі;


 • уміти здійснювати простий пошук інформації, спілкуватись через засоби глобальної мережі, використовуючи набуті вміння усного та писемного мовлення;

 • виявляти інтерес та проявляти ініціативу до розв’язання проблем, які впливають на життя місцевих громад, спільнот однодумців;

 • публікувати свої роботи в мережі Інтернет;

 • використовувати хмарні сервіси для створення і збереження текстів, графічних файлів, віртуальних моделей, схем, діаграм, таблиць.

Комунікативна лінія

Учні повинні:

 • мати уявлення про загальновизнані права людини та рівноправність; про правила співжиття та взаємодії людей у колективі; усвідомлювати значення толерантних стосунків між людьми.

Учні повинні вміти

 • застосовувати набуті корисні звички позитивного спілкування;

 • уміти встановлювати елементарні комунікативні контакти під час виконання тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих ситуаціях;

 • дотримуватися моральних вимог суспільства, застосовувати їх у спілкуванні з іншими людьми, формулювати та дотримуватися правил колективної співпраці;

 • узгоджувати власні потреби з потребами інших людей для розв’язання конфліктів, усвідомлювати відповідальність за свої вчинки, знати правила поведінки у конфліктних ситуаціях, застосовувати поради щодо здійснення контролю за емоціями;

 • активно взаємодіяти з ровесниками та експертами в групах за інтересами в тому числі й віддаленими, бережливо і шанобливо ставитися до результатів колективної співпраці;

 • виявляти повагу до приватного життя інших людей, громадянських та культурних цінностей людей різних національностей, усвідомлювати необхідність толерантного ставлення до різних країн і народів.

Всі лінії відображаються у змісті програми кожного класу й розвиваються концентрично, але структура курсу має ще й свою особливість, головною ідеєю якої є акцент кожного року навчання на конкретних аспектах:


1 клас – користувацький (технологічний) аспект

2 клас – пошуковий аспект;

3 клас - користувацький аспект – навички роботи з найрізноманітнішим ПЗ;

4 клас – творчий аспект – акцент на створення продуктів учнями власноруч з використанням ПЗ, аналіз створеного, редагування;

У першому класі діти опановують основними навичками користувача комп’ютером й необхідними для цього теоретичними знаннями.

У 2 класі паралельно з урахуванням усіх ліній програми найактуальнішим є пошук: пошук у знайомому тексті підручників, пошук за зображеннями, знаками, мітками, уміння працювати зі змістом підручниками, доступними для віку словниками, уміння користуватись бібліотекою, знання особливостей розміщення літератури у бібліотеці, вміння збирати й занотовувати інформацію про своїх друзів, однокласників, вміння вести власну адресну книгу (у вигляді блокнота), вміння швидко орієнтуватись у власних записах і нотатках для пошуку відомостей, вміння вести читацький щоденник, вести нотатки найцікавіших подій у вигляді тез, міток, знаків, уміння здійснювати пошук у комп’ютері, користуватись провідником, уміння шукати слова і статті в електронних словниках, довідниках, енциклопедіях, уміння здійснювати найпростіший пошук у мережі Інтернет, уміння знаходити головну думку тексту, виділяти ключові слова для створення міток статті.

1 клас

1 година на тиждень упродовж року всього 35 годин.

Курс складається з 4 розділів.

Змістова лінія кожного розділу проходить наскрізно через увесь курс. Правила безпечної поведінки під час роботи з ПК рекомендовані для повторення на кожному уроці. Знайомство зі складовими частинами шкільного нетбука не завершується на перших 8 уроках. Знання з розділу «Комп`ютер для першокласника» поглиблюються в залежності від необхідності використання різних клавіш і прийомів роботи з мишкою (тачпадом та сенсорним екраном) на предметах з основних наук.


Змістова лінія розділу «Обробка графічної інформації» будується концентрично. Вивчення всіх розділів базується на практичній образотворчій діяльності учнів.

Комп`ютер для першокласника 8 годин

Техніка безпеки і організація робочого місця. Будова нетбука. Можливості нетбука. Ввімкнення та вимкнення ПК. Режими роботи. Керування комп'ютером за допомогою маніпуляторів. Мишка (Тачпад.)

Введення інформації. Клавіатура. Групи клавіш. Основне розташування пальців на клавіатурі під час роботи.


Рекомендовані програми: «Скарбниця знань», «Сходинки до інформатики», «Мир інформатики» (КиМ).


Учні повинні мати уявлення про:


 • будову комп'ютера;

 • можливості комп'ютера;

 • застосування комп'ютера;

 • основні режими роботи нетбука;

 • призначення маніпулятора мишка («тачпад» та його клавіші);

 • основні групи клавіш та їх призначення;

Учні повинні знати:

 • правила поведінки з нетбуком і вміти розповісти їх за малюнками;

 • основні складові комп'ютера;

 • розташування та призначення клавіш на клавіатурі, необхідних для роботи в навчальних програмах.

Учні повинні вміти:

 • правильно поводитися на робочому місці з використанням ПК (нетбука);

 • розрізняти і називати основні складові ПК (нетбука);

 • ввімкнути та вимкнути ПК (нетбук);

 • вивести нетбук з режиму очікування;

 • запускати прикладну програму на виконання;

 • користатися маніпулятором мишка (тачпад) та його клавішами;

 • користуватися меню за допомогою мишки (тачпаду) і клавіатури;
 • користуватися клавіатурою, з метою виконання завдань в різних навчальних програмах;


 • правильно натискати на клавіші клавіатури (необхідні для виконання ігрових та навчальних завдань);

 • працювати з програмами, які забезпечують підтримку навчальних дисциплін


Операційна система Windows. 8 годин

Робочий стіл. Піктограми, ярлики. Програми і файли. Папки. Меню. Головне меню. Керування за допомогою меню. Запуск програми. Вікно. Складові частини вікна. Кнопки керування вікном.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні об’єкти операційної системи:

 • меню;

 • різноманітність об'єктів робочого столу, файлів, ієрархічну будову папок;

 • призначення прикладних програм

Учні повинні знати:

 • що таке «курсор»;

 • що таке «меню»;

 • кнопки керування «вікнами»;

 • що таке «піктограма», «ярлик»;

 • поняття «папка», її назву, ієрархічну будову папок;

Учні повинні вміти:

 • запускати прикладну програму на виконання;

 • користуватися меню за допомогою мишки (тачпаду) і клавіатури;

 • користуватися об'єктами на «робочому столі»;

 • виконувати маніпуляції з «вікнами»;

 • оперувати основними символами і знаками операційної системи;

 • користуватися кнопкою «Пуск» і головним меню;

 • створювати папку і переміщувати об’єкти в неї;

 • працювати з програмами, які забезпечують підтримку навчальних дисциплін


Інформація. Інтернет. 8 годин

Інформація. Інформаційні процеси. Мережа класу. Програма для організації мережевої взаємодії. Передавання файлів вчителю. Спілкування за допомогою знаків.

Учні повинні мати уявлення про:
 • інформацію як повідомлення про навколишній світ;


 • різні види інформації;

 • сприймання інформації органами чуття;

 • виконання різних дій з інформацією;

 • способи передавання інформації;

 • пошук інформації;

 • різні мережі;

 • сервер учителя;

 • поняття «браузер», «Інтернет», «сайт», «гіперпосилання», «он-лайн»

Учні повинні знати:

 • визначення інформації;

 • механізм сприймання інформації;

 • деякі інформаційні процеси;

 • основні правила безпечної поведінки в мережі Інтернет;

 • елементарні засоби навігації браузера

Учні повинні вміти:

 • наводити приклади інформації та інформаційних процесів зі свого досвіду;

 • передати файл до сервера;

 • передати файл на нетбуки інших учнів;

 • знаходити малюнок за його назвою;

 • працювати з браузером;

 • переходити на різні сторінки, користуючись гіперпосиланнями

Обробка графічної інформації 10 годин

Моделювання геометричних фігур і цілих зображень з їх елементів. Складання танграму.

Програма Paint: призначення, можливості, екранний інтерфейс. Запуск програми, вікно документа, панель інструментів. Основні інструменти для створення зображень. Палітра. Меню палітри. Додаткові кольори. Моделювання в Paint.

Прикладні програми для створення графічних зображень для дітей (TuxPaint). Групи інструментів TuxPaint. Палітра. Додаткова палітра.

Зберігання файлу.

Редагування зображень. Основні прийоми редагування. Знайомство з клавішами, що допоможуть в створені зображень (для копіювання, для створення зображень геометричних фігур, наприклад, квадрата, кола, круга).

Рекомендовані редактори: Paint, TuxPaint,

Програми: Танграм, пазли, Малювання 1клас, Скарбниця знань


Учні повинні мати уявлення про:


 • про робоче поле графічного редактору;

 • панель інструментів;

 • рядок меню;

 • палітру кольорів;

 • редагування зображень;

 • допоміжні клавіші для редагування та створення зображень;

 • збереження зображень

Учні повинні знати:

 • призначення графічного редактора;

 • знати пункти меню (програм для малювання) і їх можливості;

 • розміщення складових частин вікна використовуваної програми;

 • як надається малюнкам ім'я

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • користуватися меню при виборі дій;

 • користуватись інструментами для створення відповідного зображення;

 • користуватись маніпуляторами для створення зображень безпосередньо на екрані;

 • відкривати зображення за допомогою програми Paint;

 • зберігати графічний файл;

 • змінювати колір малюнка та його частин;

 • змішувати фарби;

 • додавати простий текст;

 • масштабувати об'єкти;

 • зберегти свою роботу і надати їй ім`я;

 • передати файл на комп’ютер вчителя та інші нетбук

Навчально-тематичний план 1 класТема уроку

Зміст уроку

Кі-сть годин

Комп`ютер для першокласника (8 годин)

1

Знайомся: це - нетбук (персональний комп`ютер)


Будова нетбука (основні складові: монітор, клавіатура, тачпад, стілус.) Ввімкнення та вимкнення нетбука.

Будова персонального комп`ютера (основні складові: монітор, клавіатура, мишка, системний блок.)

Створення зображень.

1 год.

2

Обережно: мій ПК (нетбук)

Техніка безпеки і організація робочого місця. Режими роботи ПК (нетбука) .Стілус. Організація роботи з сенсорним екраном. (Мишка).

1 год.

3

Мишка

(Тачпад)

Вибір предметів. Курсор, рух курсора з використанням тачпаду (мишки).

1 год.

4

Клавіатура

Клавіатура. Групи клавіш. Клавіші керування курсором. Гра «Лабіринт»

1 год.

5

Чарівні стрілки

Клавіші керування курсором. Підтримка математики. Поняття «ліворуч», «праворуч».

1 год.

6

У кожного пальчика свої клавіші

Основне положення пальців на клавіатурі. Цифрові клавіші. Підтримка математики.

1 год. (та на уроках математики)

7

З клавіатурою дружу

Клавіатурний тренажер. Літери, вивчені на уроках навчання грамоти. Підсумок з теми.


1 год. (та на уроках навчання грамоти)

8

Підсумковий урок

Підсумок з теми. Повторення

1 год.

Операційна система Windows (8 годин)

9

Робочий стіл

Робочий стіл. Піктограми і ярлики на робочому столі. Операційна система Windows

1 год.

10

Що таке «програма»?

Поняття «програма». Запуск програм. «Відкрити» програму. Закрити вікно програми.

1 год.

11

Вікно, відкрийся!

Поняття «вікно». Подвійне клацання. Кнопки керування вікном.

1 год.

12

А у кожного віконця є…

Складові частини вікна (на прикладах програм, що найчастіше використовуватимуться в І півріччі). Переміщення об`єктів.

1 год.

13

Які бувають файли

Поняття «файл». Різноманіття файлів. Переміщення об`єктів.

1 год.

14

Моя перша папка

Поняття «папка». Створення папки. Відкривання папки, переміщення об’єктів в папку. Переміщення об`єктів.


1 год.

15

Меню

Поняття «меню». Головне меню. Переміщення об`єктів.

1 год.

16

Повторюємо

Підсумок з теми. Повторення

1 год.

Інформація. Інтернет. (8 годин)

17

Інформація навколо нас Органи чуття.

Поняття «інформація» Сприймання інформації людиною. Які органи сприймають інформацію. Логічні ігри (завдання з наростаючою швидкістю для відпрацювання швидкості користування маніпуляторами)

1 год.

18

Інформація в комп’ютері. Особиста інформація.

Форми представлення інформації. Інформація в комп’ютері.

Визначення особистої (приватної) інформації.

1 год.

19

Дії з інформацією.
Передавання інформації.

Інформаційні процеси. Передавання інформації. Поняття «мережа». Мережа класу. Сервер. Знакове, малюнкове спілкування в мережі. Передавання файлів вчителю, учням.

1 год.

20

Кодування. Інтернет.

Інформаційні процеси. Кодування інформації. Інформаційна безпека в Інтернеті.


1 год.

21

Пошук. Безпека спілкування.

Інформаційні процеси. Обробка інформації. Пошук файлів. Безпечне використання Інтернету дітьми.

1 год.

22

Права дітей у мережі. Гіпертекст.

Безпека в Інтернеті. Діти та маркетинг.

Практичне ознайомлення з гіпертекстом. Перехід до інших сторінок програми. Навігація в програмах.

1 год.

23

Захист в онлайні.

Повторення.

Спілкування онлайн за допомогою піктограм. Логічні ігри (завдання з наростаючою швидкістю для відпрацювання швидкості користування маніпуляторами). Підсумок з теми.

1 год.

Обробка графічної інформації (10 годин)

24

Малюнки на нетбукові

Конструювання з мозаїки.

1 год.

25

Розмальовки

Інструменти заливки. Підтримка теми кольорознавство з образотворчого мистецтва

1 год.

26

Електронний альбом

Інструменти графічного редактора. Обмін малюнками. Малювання веселки.

1 год.


27

Дзеркальні фігури.

Прийоми роботи з сенсорним екраном. Практичне ознайомлення із дзеркальною симетрією. Різнобарвний метелик

1 год.

28

У фруктовому саду

Середовище графічного редактора Paint. Використання найпростіших інструментів.

1 год.

29

Копіювання

Основні прийоми редагування. Редагування малюнків.

1 год.

30

Зберігання малюнку

Моделювання в середовищі графічного редактора. Збереження власної роботи. Підтримка математики (геометричні фігури)

1 год.

31

Танграм

Танграм. Створення колективного зображення з геометричних фігур.

1 год.

32

Онлайн малювалки

Створення вітальні листівки.

1 год.

33

Підсумковий урок

Підсумковий урок

1 год.

34-35Резерв


2 год.


2 клас

1 година на тиждень упродовж року всього 35 годин (з них 2 години резервні).

Курс складається з 4 розділів.

Змістова лінія кожного розділу проходить наскрізно через увесь курс.

Організаційно-рефлексійна лінія першого розділу Вчись вчитись орієнтована на формування в учнів уміння вчитись.

Знання з розділу Інформація повторюються (вивчене у 1 кл.) і на початку навчального року, під час вивчення розділу Вміння спілкуватись та поглиблюються упродовж всього навчального року. Знання інформаційних процесів учні застосовують безпосередньо під час роботи над проектами.

Комунікативна лінія спрямована на формування норм поведінки та норм спілкування в класі під час індивідуальної або групової діяльності.

Технологічна лінія підтримується на кожному уроці у вигляді практичних завдань за комп’ютером (чи іншими електронними пристроями) в залежності від умов класу, операційної системи, програмного забезпечення.

Вивчення всіх розділів може базуватися на практичній ігровій, навчально-ігровій, образотворчій діяльності учнів з використанням комп’ютерів.

Рекомендовані програми: GCompris, Скарбниця знань, Сходинки до інформатики, Мир інформатики (КиМ), Paint, TuxPaint, математичні тренажери, Танграм, пазли, Малювання 1клас.


Вчись вчитись, 6 годин

Учні повинні мати уявлення про:

 • основну мету навчальної діяльності та її результат;

 • організацію навчання в школі;

 • джерела інформації для навчання;

 • активні та пасивні дії на уроках;

 • перешкоди у власному навчанні: порушення поступовості, незрозумілі слова;

 • інструкцію.

Учні повинні знати:


 • для чого потрібен розклад уроків;

 • для чого потрібен щоденник;

 • знати основні правила поведінки на уроці;

 • де можна знайти інформацію для навчання;

 • що таке вчитись;

 • що таке незрозуміле слово;

 • про призначення словника;

 • що таке інструкція.

Учні повинні вміти:

 • орієнтуватися у розкладі уроків;

 • орієнтуватися у щоденнику, записувати домашні завдання;

 • застосовувати на практиці основні правила поведінки на уроці;

 • з поданих слів складати речення;

 • об’єднувати групи предметів за спільними ознаками;

 • наводити приклади активних самостійних дій на уроці;

 • фіксувати перешкоди у власному навчанні: знаходити незрозумілі слова в тексті;

 • за допомогою дорослих знаходити значення незрозумілого слова у словнику чи в Інтернеті;

 • поновлювати послідовність дій за інструкцією, читати прості малюнкові інструкції.


Інформація, 9 годин

Учні повинні мати уявлення про:

 • різноманіття дій з інформацією;

 • використання інформації людиною;

 • особливості представлення, перетворення та збору інформації.

Учні повинні знати:

 • за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію;

 • види інформації в залежності від особливостей сприймання;

 • види інформації в залежності представлення різноманітними засобами;

 • інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання інформації).

Учні повинні вміти:

 • наводити приклади інформації;

 • називати органи чуття, які сприймають інформацію;
 • збирати інформацію на вибрану тему та представляти її.Вміння спілкуватись, 7 годин

Учні повинні мати уявлення про:

 • способи спілкування;

 • структуру комунікації.

Учні повинні знати:

 • правила спілкування на уроці з учителем та учнями;

 • правила роботи в парі та групі;

 • прості правила керування власними емоціями, мімікою, жестами;

 • основні правила неконфліктного спілкування.

Учні повинні вміти:

 • виявляти ознаки подібності та відмінності;

 • застосовувати правила спілкування на уроці з учителем та учнями;

 • працювати в парі та групі за правилами;

 • вчитися керувати власними емоціями, мімікою, жестами;

 • застосовувати основні правила неконфліктного спілкування.


Пристрої-помічники, 10 годин

Учні повинні мати уявлення про:

 • пристрої призначені для реалізації інформаційних процесів;

 • призначення різних пристроїв, що використовуються людиною;

 • особливості використання людиною деяких пристроїв.

Учні повинні знати:

 • назви пристроїв, що використовуються в навчально-виховному процесі (у класі та кабінеті інформатики).

Учні повинні вміти:

 • називати пристрої, що використовуються для обчислення, опрацювання текстів, зображень;

 • користуватись комп’ютером для введення тексту з клавіатури, створення зображень, представлення створеного;

 • орієнтуватись в середовищі програм навчального призначення.


Навчально-тематичний план 2 класТема уроку

Зміст уроку

Кіл-сть годинВступ

Поняття «інформаційна культура»

1 год.

Вчись вчитись, 6 годинМій день в школі

Організація навчання в школі. Розклад уроків

1 год.Інформація для навчання

Джерела інформації для навчання. Щоденник:паперовий, електронний. Пошук інформації. Браузер.

1 год.Як чомусь навчитися

Умови успішного навчання. Необхідність активних самостійних дій для навчання

1 год.Як я вчуся

Види діяльності на уроці. Активна позиція учня на уроці. Пасивні види діяльності

1 год.Що може завадити навчанню

Поступове засвоєння знань. Незнайомі та незрозумілі слова. Знайомство із словником.

1 год.

Що тобі допоможе бути самостійним


Послідовність дій. Поняття інструкції. Точне слідування зразку

1 год.

Інформація, 9 годинЛюдина та інформація.

Сприймання інформації. Поняття інформації, органи чуття, якими людина сприймає інформацію.

1 год.Якою буває інформація

Види інформації. Знайомство з видами інформації в залежності від характеру сприймання людиною.

1 год.Інформація для мене

Суб’єктивне ставлення людини до інформації. Знайомство з видами інформації в залежності від ставлення людини до неї (важлива – неважлива, повна – неповна, зрозуміла - незрозуміла)

1 год.Інформація для комп’ютера

Форми представлення інформації - текстова, графічна, числова, звукова, відео-інформація

1 год.Представлення інформації.

Дії з інформацією. Способи представлення інформації. Виступ, презентація матеріалів.

1 год.

Перетворення інформації.


Вибір зручних форм представлення інформації. Зміна форм представлення інформації.

1 год.Збір інформації

Способи пошуку, збору та представлення інформації.

1 год.

15

Проект

Дослідницько-пошукова діяльність. Утворення словника з теми «Інформація»

1 год.

16.

Захист проекту

Демонстрація результатів проектної роботи. Самооцінювання, взаємооцінювання

1 год.

Вміння спілкуватись,7 годин

17.

Доброзичливість в спілкуванні

Способи спілкування та доброзичливість. Приклади передавання текстової інформації один одному.

1 год.Як ми спілкуємось

Структура комунікації. Схема джерело – приймач (відправник – одержувач, повідомлення-сприйняття)

1 год.Вмій слухати та розуміти

Які органи чуття задіяні при спілкуванні. Зворотній зв’язок та невербальні сигнали.

1 год.Як бути почутим

Чіткість висловлювання, конкретність мови

1 год.Діалог

Правила роботи в парі. Як розпізнати емоції в спільній роботі

1 годПисьмове спілкування

Граматика. Правила ввічливості і безпеки. Особливості електронного спілкування. СМС, чат, ел. листи

1 год.Проект «Мої правила спілкування»

Правила спілкування на уроках. Вчитель-учень. Учень-учень.

1 год.

Пристрої-помічники, 10 годин

24-25

Помічники обчислення

Пристрої для обчислень та вимірювань числової інформації. Коротка історія обчислювальних пристроїв.

2 год.

26-27

Текстові помічники

Створення, обробка, передавання текстової інформації. Помічники для створення та демонстрації текстів

2 год.

28 -29

Помічники малювання

Створення, обробка, передавання графічної інформації. Порівняння інструментів для малювання в минулому з сучасними інструментами та пристроями


2 год.

30-32

Проект

Дослідницько-пошукова діяльність. Захист проекту

3 год.

33

Підсумковий урок

Підсумковий урок

1 год.

34-35
Резерв

2 год.