litceymos.ru 1Посадова інструкція

майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу


 1. Загальні положення

  1. Майстер виробничого навчання відноситься до категорії фахівців.

  2. На посаду майстра виробничого навчання призначається особа, що має залежно від розряду оплати:

 • середню професійну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи;

 • вищу професійну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту й стаж педагогічної роботи від 2 до 5 років;

 • вищу професійну освіту й стаж педагогічної роботи від 2 до 5 років або середню професійну освіту й стаж педагогічної роботи понад 5 років;

 • вищу професійну освіту й стаж педагогічної роботи від 5 до 10 років.

  1. Майстер виробничого навчання повинен знати:

  • законодавство України;

  • навчальні програми з виробничого навчання;

  • технологію виробництва, виробниче устаткування й правила його технічної експлуатації;

  • основи педагогіки, психології, методики професійного навчання й виховання;

  • правила й норми охорони праці, техніки безпеки й протипожежного захисту.

  1. Під час відсутності майстра виробничого навчання (відпустка, хвороба та ін.) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку.


2. Посадові обов’язки

Майстер виробничого навчання:
  1. Проводить практичні заняття й навчально-виробничі роботи із професійного (виробничого) навчання, бере участь у проведенні роботи із професійної орієнтації учнів.


  2. Готує устаткування й відповідне оснащення до занять, удосконалює матеріальну базу.

  3. Завідує гаражем, майстернями, кабінетом і вживає заходів до їхнього своєчасного забезпечення устаткуванням, інструментом, матеріалами, запасними частинами й засобами навчання.

  4. Забезпечує дотримання безпеки праці, оволодіння передовими технологіями учнями.

  5. Планує та організовує виконання практичних робіт, а також робіт з виготовлення якісної продукції й надання послуг населенню.

  6. Бере участь у підготовці договорів з підприємствами, установами, організаціями й господарствами про проведення навчальної (виробничої) практики й здійснює контроль за їхнім виконанням.

  7. Готує кваліфікаційні роботи учнів до виконання і здачі кваліфікаційних іспитів.

  8. Бере участь у роботі предметних (циклових) комісій, конференцій, семінарів.

  9. Сприяє загальноосвітньому, професійному, культурному розвитку учнів, залучає їх до технічної творчості.

  10. Всією своєю діяльністю сприяє встановленням гуманних, морально здорових відносин у середовищі учнів.

  11. Постійно підвищує свій технічний та професійний рівень.

  12. Несе відповідальність за розробку та якість вмісту програм виробничого навчання, високу якість виготовленої продукції, виконання норм часу виробітку, дотримання технологічної дисципліни і безпеки праці.

  13. Своєчасно веде установлену документацію по плануванню, обліку і звітності, підбір навчально-виробничих робіт і замовлень, виготовлення еталонних зразків характерних робіт.

  14. Спільно з працівниками підприємств забезпечує виконання «Положення про виробничу практику учнів», підбирає робочі місця, що відповідають навчальним планам і програмам, вимогам правил і норм охорони праці.
  15. Несе відповідальність за працевлаштуванням на виробничу практику учнів на оплачувані робочі місця, здійснює контроль за перерахуванням підприємствами грошей за виконані учнями роботи.


  16. Бере активну участь в комплектуванні групи, збереження контингенту учнів і розподілу випускників згідно договорам з підприємствами.

  17. Приймає у відповідності з технічними вимогами і умовами експлуатації виробничого обладнання майстерні, інструменту в належному стані, забезпечує їх зберігання і своєчасну підготовку до занять.

  18. Брати активну участь в укріпленні матеріально-технічної бази училища.


3. Права

Майстер виробничого навчання має права:

  1. Подавати на розгляд керівництва пропозиції з питань своєї діяльності.

  2. Одержувати від керівників і фахівців ПТНЗ інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.

  3. Вимагати від керівництва установи надання сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

  4. Знайомитися з проектами рішень керівника, що стосуються його діяльності.


4. Відповідальність
Майстер виробничого навчання несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, відповідно до трудового законодавства України.

  2. За правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності - у межах адміністративного, карного і цивільного законодавства України.

  3. За заподіяння матеріального збитку - у межах чинного законодавства України.