litceymos.ru 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу освіти

від 16.12.2011 № 639

Положення

про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних


Розділ 1. Загальні вимоги та мета


 1. Цим Положенням про оброку і захист персональних даних у базах персональних даних (далі - Положення) регулюються відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки в рамках діяльності відділу освіти Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області (далі - відділ).

 2. Положення дає визначення основним поняттям , що стосуються персональних даних (далі - ПД); містить мету обробки ПД; процедуру обробки ПД; права суб'єктів ПД; порядок захисту ПД; інші вимоги законодавства України із захисту ПД .

 3. Вимоги цього Положення стосуються як працівників відділу, так і представників органів влади, що здійснюють перевірку діяльності відділу (в т. ч. підрозділів).

 4. Державна реєстрація баз персональних даних (далі - БПД) здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».Розділ 2. Визначення термінів


2.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа - визначена особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства України про захист ПД;

володілець бази персональних даних - юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;


Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб'єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб'єкти персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб'єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя.


Розділ 3. Бази персональних даних, володільцем та розпорядником яких є відділ

3.1 Відділ є володільцем баз персональних даних: «Кадри», «Працівники»;

3.2 Бази даних «Кадри», «Працівники» знаходяться за адресою: 70002, вул.. З Космодем»янської,1, м. Вільнянськ Запорізька область


Розділ 4. Мета обробки персональних даних

 1. Метою обробки ПД є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин та відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про державну службу», наказу Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях», Положення про відділ освіти Вільнянської районної державної адміністрації; забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про єдиний соціальний внесок», записи у вигляді відомостей про суму заробітної плати зарахування на карткові рахунки в банки, визначені постановою КМУ від 12.04.2005 р.№318.


 2. Категорії обробки ПД відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» : прізвище, ім’я по батькові; дата народження; місце проживання (перебування); інформація щодо резиденства; ідентифікаційний номер фізичної особи; серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; трудова книжка, відомості щодо перебування на військовому обліку; відомості про освіту та кваліфікацію, стаж роботи, автобіографія; контактний телефон. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках не здійснюєтьсяРозділ 5. Порядок обробки персональних даних


5.1. Згода суб'єкта персональних даних має бути документованим добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних данихвідповідно до сформульованої мети їх обробки.

5.2. Згода суб'єкта персональних даних має бути надана шляхом підписання суб»єктом персональних даних згоди-повідомлення.

5.3. Згода-повідомлення складається у двох примірниках, один з яких після підписання суб'єктом персональних даних залишається у нього, а інший зберігається у відділі протягом всього часу обробки персональних даних вказаного суб'єкта персональних даних.

5.4 Згода суб»єкта персональних даних надається під час оформлення трудових відносин відповідно до законодавства про працю.

 1. Повідомлення суб'єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється під час оформлення трудових відносин відповідно до законодавства про працю.
 2. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.
Розділ 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам


6.1. Порядок доступу до ПД третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта
персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 1. Доступ до ПД третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

 2. Суб'єкт відносин, пов'язаних з ПД, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

 3. У запиті зазначаються:
 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи -заявника);

 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи -заявника);

- прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

 • відомості про БПД, стосовно якої подасться запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

 • перелік ПД, що запитуються;

 • мета запиту.

6.5 Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець БПД доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.


6.6 Усі працівники відділу зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності щодо ПД та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7 Відстрочення доступу до ПД третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п»яти календарних днів. 1. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

 2. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
 • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

 • дата відправлення повідомлення;

 • причина відстрочення;

 • строк, протягом якого буде задоволено запит.
 1. Відмова у доступі до ПД допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

 2. У повідомленні про відмову зазначаються:
 • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

 • дата відправлення повідомлення;

 • причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до ПД може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД, або до суду.


Розділ 7. Захист персональних даних


7.1. Відділ обладнано системними і програмно-технічними засобами та

засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.


 1. Відповідальна особа організовує роботу, пов'язану із захистом ПД при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом начальника відділу. Обов'язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов'язаної із захистом ПД при їх обробці, зазначаються у посадовій інструкції.

 2. Відповідальна особа зобов'язана:

- знати законодавство України в сфері захисту ПД;

 • розробити процедури доступу до ПД співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків;

 • забезпечити виконання працівниками відділу вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту ПД у БПД;

 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту персональних даних у БПД, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

 • повідомляти начальника відділу про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту ПД у БПД у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

- забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб'єктом ПД згоди на обробку своїх ПД та повідомлення вказаного суб'єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов'язків відповідальна особа має право:

 • отримувати від працівників відділу необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані начальником відділу, пов'язаніз обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах;


- доступу до всіх приміщень, документів відділу;

 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов'язків організації роботи, пов'язаної із захистом ПД при їх обробці;

 • вносити на розгляд начальника відділу пропозиції щодо покращення діяльності відділу та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження щодо діяльності відділу та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки ПД;

 • здійснювати взаємодію з іншими працівниками відділу при виконанні своїх обов'язків з організації роботи, пов'язаної із захистом ПД при їх обробці;

 • одержувати від працівників відділу незалежно від займаних ними посад пояснення з питань здійснення обробки ПД;

 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

 1. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до ПД у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) обов'язків, зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту ПД у БПД.

 2. Працівники, що мають доступ до ПД, у тому числі здійснюють їх обробку, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб ПД, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з ПД, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до ПД, у тому числі здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 1. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних та/або про працю.


 2. Строк зберігання ПД, що містяться у системі обліку, документах, що подаються до відділу, засвідчених в установленому законодавством порядку, складає 10 років.

7.10. Строк зберігання ПД, що містяться у документації з персоналу відділу
визначається відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 року № 41.


Розділ 8. Права суб'єкта персональних даних


8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

- знати про місцезнаходження БПД, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, установлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД, що містяться у відповідній БПД;

- на доступ до своїх ПД, що містяться у відповідній БПД;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його ПД у відповідній БПД, а також отримувати зміст його ПБ, які зберігаються;

- пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;


 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо ПД до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.


Розділ 9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних

 1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з ПД, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

 2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

 3. Суб'єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних;

- інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб'єкта персональних даних;

- відомості про БПД, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

- перелік ПД, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець БПД доводить до відома суб'єкта персональних даних, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно- правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його
надходження, якщо інше не передбачено законом.


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу освіти

від 23.01.2012 № 38

Положення

про обробку і захист персональних даних у базах персональних данихРозділ 1. Загальні вимоги та мета


 1. Цим Положенням про оброку і захист персональних даних у базах персональних даних (далі - Положення) регулюються відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки в рамках діяльності відділу освіти Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області (далі - відділ).

 2. Положення дає визначення основним поняттям , що стосуються персональних даних (далі - ПД); містить мету обробки ПД; процедуру обробки ПД; права суб'єктів ПД; порядок захисту ПД; інші вимоги законодавства України із захисту ПД .

 3. Вимоги цього Положення стосуються як працівників відділу, так і представників органів влади, що здійснюють перевірку діяльності відділу (в т. ч. підрозділів).

 4. Державна реєстрація баз персональних даних (далі - БПД) здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».Розділ 2. Визначення термінів


2.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа - визначена особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства України про захист ПД;

володілець бази персональних даних - юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб'єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб'єкти персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб'єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);


згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя.


Розділ 3. Бази персональних даних, володільцем та розпорядником яких є відділ

3.1 Відділ є володільцем баз персональних даних: «Кадри», «Працівники», «Справи звернень громадян та інформаційних запитів», «Діти. Підлітки. Дорослі».

3.2 Бази даних «Кадри», «Працівники», «Справи звернень громадян та інформаційних запитів», «Діти. Підлітки. Дорослі» знаходяться за адресою: 70002, вул.. З Космодем»янської,1, м. Вільнянськ Запорізька область


Розділ 4. Мета обробки персональних даних


Метою обробки ПД є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин та відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про державну службу», наказу Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях», Положення про відділ освіти Вільнянської районної державної адміністрації; забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про єдиний соціальний внесок», записи у вигляді відомостей про суму заробітної плати зарахування на карткові рахунки в банки, визначені постановою КМУ від 12.04.2005 р.№318; забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов до здобуття громадянами дошкільної освіти, забезпечення видачі документів про освіту державного зразка, задля надання кваліфікованої допомоги щодо забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі дітей-інвалідів, визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної, соціально-медичної допомоги, впорядкування обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей - інвалідів, забезпечення їх прав, реалізації державної політики у сфері соціальної реабілітації, здійснення контролю за станом соціального захисту дітей цих категорій, подолання сімейного неблагополуччя, захисту прав членів сім’ї, створення умов для нормального розвитку й виховання дітей у сім’ї, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, видачі єдиного квитка дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, ведення обліку дітей дошкільного віку відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», «Закону України «Про дошкільну освіту», інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 12.04.2000 р. № 646, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.07 р. № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від10.12.2003 р. № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «Освіта» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» із внесеними змінами наказом МОНУ від 13.08.2007 р. № 737, положення про центральну та республіканську(автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України Академії педагогічних наук України 07.07.2004 р. № 569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 р. № 623/61, Закону України про охорону дитинства, постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.03.2006 № 381 (381 - 2006), «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.1996 р. № 216 «Про затвердження інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей- сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків», наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України з питань виконання покарань від 14.06.2006 р. «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», наказу обласного управління освіти та науки Запорізької ОДА від 26.02.2007 № 123 «Про облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів»; реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права громадян на особисте звернення, всебічного і своєчасного розгляду звернень, сприяння у вирішенні за місцем проживання питань, з якими звертаються громадяни до органів державної влади; забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації відповідно до Закону України „Про звернення громадян ”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про доступ до публічної інформації».


 1. Категорії обробки ПД відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» : прізвище, ім’я по батькові; дата народження; місце проживання (перебування); інформація щодо резиденства; ідентифікаційний номер фізичної особи; серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; трудова книжка, відомості щодо перебування на військовому обліку; відомості про освіту та кваліфікацію, стаж роботи, автобіографія; контактний телефон. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках не здійснюється


Розділ 5. Порядок обробки персональних даних


5.1. Згода суб'єкта персональних даних має бути документованим добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних данихвідповідно до сформульованої мети їх обробки.

5.2. Згода суб'єкта персональних даних має бути надана шляхом підписання суб»єктом персональних даних згоди-повідомлення.

5.3. Згода-повідомлення складається у двох примірниках, один з яких після підписання суб'єктом персональних даних залишається у нього, а інший зберігається у відділі протягом всього часу обробки персональних даних вказаного суб'єкта персональних даних.

5.4 Згода суб»єкта персональних даних надається під час оформлення трудових відносин відповідно до законодавства про працю.

 1. Повідомлення суб'єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється під час оформлення трудових відносин відповідно до законодавства про працю.
 2. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.
Розділ 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам


6.1. Порядок доступу до ПД третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта
персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 1. Доступ до ПД третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

 2. Суб'єкт відносин, пов'язаних з ПД, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

 3. У запиті зазначаються:
 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи -заявника);

 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи -заявника);

- прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

 • відомості про БПД, стосовно якої подасться запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

 • перелік ПД, що запитуються;

 • мета запиту.

6.5 Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець БПД доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.


6.6 Усі працівники відділу зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності щодо ПД та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7 Відстрочення доступу до ПД третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п»яти календарних днів. 1. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

 2. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
 • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

 • дата відправлення повідомлення;

 • причина відстрочення;

 • строк, протягом якого буде задоволено запит.
 1. Відмова у доступі до ПД допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

 2. У повідомленні про відмову зазначаються:
 • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

 • дата відправлення повідомлення;

 • причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до ПД може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД, або до суду.


Розділ 7. Захист персональних даних


7.1. Відділ обладнано системними і програмно-технічними засобами та

засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.


 1. Відповідальна особа організовує роботу, пов'язану із захистом ПД при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом начальника відділу. Обов'язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов'язаної із захистом ПД при їх обробці, зазначаються у посадовій інструкції.

 2. Відповідальна особа зобов'язана:

- знати законодавство України в сфері захисту ПД;

 • розробити процедури доступу до ПД співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків;

 • забезпечити виконання працівниками відділу вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту ПД у БПД;

 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту персональних даних у БПД, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

 • повідомляти начальника відділу про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту ПД у БПД у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

- забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб'єктом ПД згоди на обробку своїх ПД та повідомлення вказаного суб'єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов'язків відповідальна особа має право:

 • отримувати від працівників відділу необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані начальником відділу, пов'язаніз обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах;


- доступу до всіх приміщень, документів відділу;

 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов'язків організації роботи, пов'язаної із захистом ПД при їх обробці;

 • вносити на розгляд начальника відділу пропозиції щодо покращення діяльності відділу та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження щодо діяльності відділу та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки ПД;

 • здійснювати взаємодію з іншими працівниками відділу при виконанні своїх обов'язків з організації роботи, пов'язаної із захистом ПД при їх обробці;

 • одержувати від працівників відділу незалежно від займаних ними посад пояснення з питань здійснення обробки ПД;

 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

 1. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до ПД у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) обов'язків, зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність відділу щодо обробки і захисту ПД у БПД.

 2. Працівники, що мають доступ до ПД, у тому числі здійснюють їх обробку, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб ПД, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з ПД, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до ПД, у тому числі здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 1. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних та/або про працю.


 2. Строк зберігання ПД, що містяться у системі обліку, документах, що подаються до відділу, засвідчених в установленому законодавством порядку, складає____________

7.10. Строк зберігання ПД, що містяться у документації з персоналу відділу
визначається відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 року № 41.


Розділ 8. Права суб'єкта персональних даних


8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

- знати про місцезнаходження БПД, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, установлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД, що містяться у відповідній БПД;

- на доступ до своїх ПД, що містяться у відповідній БПД;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його ПД у відповідній БПД, а також отримувати зміст його ПБ, які зберігаються;

- пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;


 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо ПД до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.


Розділ 9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних

 1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з ПД, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

 2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

 3. Суб'єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних;

- інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб'єкта персональних даних;

- відомості про БПД, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

- перелік ПД, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець БПД доводить до відома суб'єкта персональних даних, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно- правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його

надходження, якщо інше не передбачено законом.