litceymos.ru 1

Про затвердження Типового положення про навчально-інформаційний центр та про внесення доповнень до нормативних актів виконавчої дирекції Фонду

Фонд соцстраху

Постанова № 42 від 25.10.2005

<< Главная страница
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.10.2005 N 42


Про затвердження Типового положення

про навчально-інформаційний центр

та про внесення доповнень до

нормативних актів виконавчої

дирекції Фонду


Державна політика в галузі охорони праці спрямована на

створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання

нещасним випадкам та професійним захворюванням і базується на

принципах, визначених у Законі України "Про охорону праці"

( 2694-12 ).

Одними з основних завдань, покладених на Фонд соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України, є проведення медичної, соціальної та

професійної реабілітації потерпілих, здійснення профілактичних

заходів щодо зменшення рівня професійного ризику виробництва.

Між Європейським Співтовариством в особі Європейської

Комісії, що діє на користь та від імені Уряду України, та

Консорціумом у складі фірм GVG, B.A.D (Німеччина) і BCEOM

(Франція) на підставі Контракту з надання послуг N 2003/030-605

Європейському Співтовариству в сфері зовнішньої діяльності,

укладеного 22 березня 2004 року, з травня 2004 року розпочато

реалізацію проекту ЄС TACIS "Сприяння розвитку системи соціального

страхування від нещасних випадків в Україні" згідно з технічним

завданням і взятими зобов'язаннями.

Виконавчою дирекцією Фонду спільно з Консорціумом створено

два навчально-інформаційні центри в мм. Донецьку та Хмельницькому,


на які покладено завдання з підготовки викладачів з подальшим

проведенням навчання та підвищення фахового рівня страхових

експертів, спеціалістів з питань медичної та соціальної

реабілітації, страхових внесків та страхових виплат, охорони праці

на підприємствах.

Враховуючи специфіку діяльності Фонду щодо реалізації

зазначених завдань та на виконання постанови правління Фонду від

29.07.2004 року N 58 правління Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Типове положення про навчально-інформаційний

центр, що додається.

2. Внести до Статуту Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України, затвердженого постановою правління Фонду від

18.04.2000 року N 4 ( v0004583-00 ), такі зміни:

- пункт 9 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту: "10)

створювати власні навчально-інформаційні центри з метою навчання і

перекваліфікації потерпілих на виробництві та з питань підготовки,

перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників виконавчої

дирекції Фонду";

- підпункт 7 пункту 12 доповнити новим підпунктом "к" такого

змісту: "к) Типові положення про робочі органи виконавчої

дирекції, лікувально-профілактичні заклади, спеціальну медичну

патронажну службу та навчально-інформаційні центри, видавництво".

3. Внести до Положення про виконавчу дирекцію Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України, затвердженого постановою

правління Фонду від 20.04.2001 р. N 15 ( v0015583-01 ) (із

змінами), такі зміни:

- пункт 3.6 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:


"5) затверджує структуру своїх лікувально-профілактичних закладів,

навчально-інформаційних центрів, видавництва";

- пункт 5.2 після підпункту 18 доповнити новим підпунктом 19

такого змісту: "19) призначає керівників регіональних

лікувально-профілактичних закладів, навчально-інформаційних

центрів, видавництва за погодженням з начальниками відповідних

управлінь виконавчої дирекції Фонду".

У зв'язку з цим підпункти 19 - 26 вважати відповідно

підпунктами 20 - 27.

4. Підпункт 3 пункту 8 Типового положення про управління

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

затвердженого постановою правління Фонду від 20.04.2001 року N 17

( v0017583-01 ), доповнити словами: "регіональних

лікувально-профілактичних закладів, навчально-інформаційних

центрів, видавництва".

Голова правління Т.Степанкова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

25.10.2005 N 42


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-інформаційний центр


1. Загальні положення

1.1 Навчально-інформаційний центр (далі - Центр) є

підрозділом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та

створюється для реалізації функцій, передбачених підпунктом 4

пункту 3.1 та підпункту 6 пункту 4.2 Положення про виконавчу

дирекцію Фонду ( v0015583-01 ).

1.2 Центр є юридичною особою, має самостійний кошторис,

рахунок в установі банку, печатку із зображенням Державного Герба


України та своїм найменуванням і є неприбутковою організацією.

1.3 Центр в своїй діяльності керується Конституцією України

( 254к/96-ВР ), Законами України "Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

( 1105-14 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту"

( 1060-12 ), Статутом Фонду ( v0004583-00 ), рішеннями правління

та виконавчої дирекції Фонду, іншими нормативно-правовими актами,

а також цим Положенням.

1.4 Центр знаходиться у адміністративному підпорядкуванні

виконавчої дирекції Фонду та функціональному підпорядкуванні

обласного управління виконавчої дирекції Фонду за місцем

розташування, веде передбачене відповідними нормативно-правовими

документами діловодство, архів, оперативний, бухгалтерський,

статистичний та інший облік і звітує про свою діяльність перед

керівництвом виконавчої дирекції Фонду.

1.5 Центр взаємодіє в своїй роботі з робочими органами

виконавчої дирекції Фонду, місцевими органами виконавчої влади,

страхувальниками.

1.6 Центр виконує свої завдання та здійснює свої повноваження

на території, що визначається наказом директора виконавчої

дирекції Фонду.

1.7 Структура, гранична чисельність, розмір видатків на

утримання Центру затверджуються правлінням Фонду відповідно до

потреб його функціонування та в межах виділених на це коштів

бюджету Фонду.

2. Основні завдання Центру

2.1 Центр створено виконавчою дирекцією Фонду з метою

поліпшення профілактичної роботи Фонду в галузі охорони праці.

2.2 Основними завданнями Центру є:

1) проведення навчання працівників Фонду, фахівців

підприємств та потерпілих на виробництві;

2) ведення пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці;

3) надання консультаційної допомоги з питань соціального

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання

потерпілим та підприємствам.

3. Функції, повноваження та відповідальність Центру

3.1 У сфері навчання Центр:

3.1.1 проводить:

1) навчання та підвищення кваліфікації працівників виконавчої

дирекції Фонду та її робочих органів;

2) навчання з охорони праці та підвищення рівня знань

працівників підприємств, установ, організацій, що проводяться за

рахунок коштів Фонду;

3.1.2 організовує розробку:

1) навчальних планів та програм навчання;

2) комп'ютерних програм для різних напрямів навчання, що

проводиться;

3) різноманітних тренінгів для проведення навчання та

перекваліфікації потерпілих;

4) технічних засобів навчання.

3.2 У сфері пропаганди Центр:

3.2.1 організовує:

1) видання та розповсюдження нормативних актів, підручників,

журналів, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток тощо з

питань страхування від нещасного випадку та охорони праці;

2) створення тематичних фільмів, теле- і радіопередач;

3.2.2 проводить вивчення та поширення позитивного досвіду

створення безпечних і нешкідливих умов праці.

3.3 У сфері консультаційної допомоги Центр надає:

1) консультаційну допомогу застрахованим з питань соціального

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання;

2) консультаційну допомогу страхувальникам з питань створення

безпечних умов праці та соціального страхування від нещасного

випадку та професійного захворювання;

3) консультативно-методичну допомогу страхувальникам з питань


організації навчання.

3.4 Центр має право:

3.4.1 брати участь у складанні та реалізації галузевих і

регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та

виробничого середовища з питань навчально-інформаційної

діяльності;

3.4.2 вносити на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції

з питань, що випливають з покладених на нього завдань;

3.4.3 залучати до проведення наукових досліджень, навчання,

надання консультацій працівників виконавчої дирекції Фонду та її

робочих органів за згодою виконавчої дирекції.

3.5 Центр несе відповідальність за:

3.5.1 якість та своєчасність виконуваних робіт;

3.5.2 раціональне використання коштів, спрямованих на

виконання покладених на нього завдань;

3.5.3 раціональне використання майна, що знаходиться в

користуванні Центру;

3.5.4 постійне поліпшення якості виконуваних робіт.

4. Матеріально-технічне забезпечення Центру

4.1 Матеріально-технічне забезпечення Центру, включаючи

будівництво або придбання службових та виробничих приміщень,

здійснюється за рахунок коштів Фонду (у межах, визначених бюджетом

Фонду), а також майна, що передано у власність Фонду іншими

власниками.

4.2 Матеріально-технічна база Центру повинна мати відповідно

обладнані:

4.2.1 навчальні класи та кабінети;

4.2.2 навчально-виробничі лабораторії;

4.2.3 гуртожиток для немісцевих слухачів;

4.2.4 бібліотеку з нормативною, технічною, навчальною та

методичною літературою;

4.2.5 засоби оперативної поліграфії для виготовлення

нормативно-правових актів, підручників, журналів, іншої

спеціальної літератури, плакатів, пам'яток тощо.

4.3 Споруди, навчально-виробничі та побутові приміщення


Центру обладнуються та експлуатуються відповідно до

санітарно-гігієнічних норм, правил охорони праці та протипожежної

безпеки.

4.4 Виконання завдань, визначених цим Положенням,

забезпечується за рахунок:

4.4.1 коштів, що виділяються в бюджеті Фонду на навчання

працівників Фонду, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці;

4.4.2 коштів, що спрямовуються на проведення пропаганди

безпечних та нешкідливих умов праці, навчання в рамках

регіональних програм.

4.5 Оплата праці працівників Центру проводиться відповідно до

штатного розкладу, що затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

5. Управління Центром

5.1 Управління Центром здійснює начальник, який призначається

на посаду та звільняється з посади директором виконавчої дирекції

Фонду за погодженням з правлінням Фонду. Начальник Центру

підпорядкований безпосередньо директору виконавчої дирекції Фонду.

Начальник Центру може мати заступника з наукової роботи та

заступника з навчальної роботи, які призначаються на посади та

звільняються з посад наказом начальника Центру за погодженням з

директором виконавчої дирекції Фонду.

5.2 Начальник Центру:

5.2.1 здійснює свої повноваження відповідно до цього

Положення;

5.2.2 керує діяльністю Центру щодо забезпечення високої

ефективності та якості навчального процесу;

5.2.3 видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх

виконання;

5.2.4 затверджує положення про підрозділи Центру, посадові

інструкції, інші внутрішні документи Центру;

5.2.5 забезпечує:

1) контроль за якістю роботи педагогічно-викладацького складу

та інших працівників Центру;

2) виконання планів навчання та перевірку знань працівників


виконавчої дирекції Фонду;

5.2.6 призначає та звільняє з роботи працівників Центру;

5.2.7 подає на затвердження директору виконавчої дирекції

Фонду:

1) кошторис видатків Центру, що розраховується відповідно до

обсягів навчання та інформаційної діяльності, в межах граничної

чисельності та фонду оплати праці його працівників;

2) навчальні плани та програми навчання працівників

виконавчої дирекції Фонду;

3) плани (графіки) навчання працівників виконавчої дирекції

Фонду;

5.2.8 несе персональну відповідальність за виконання

покладених на Центр завдань.