litceymos.ru 1

Додаток 7
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
____________________________________
(найменування підприємства)


Акт № ____

про результати інвентаризації наявних коштів


"___" _____________ 200_ року,


що зберігаються ______________________________________________________________________.


Розписка

Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.


Матеріально відповідальна особа


_________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ року № ____ проведена інвентаризація коштів за станом на "___" ____________ 200_ року.


Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

_________________________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________________________ грн. ______ коп.

Підсумок фактичної наявності _______________________________________ грн. ______ коп.

____________________________________________________________________________________________.

(словами)


За обліковими даними _____________________________________________ грн. ______ коп.


Підсумки інвентаризації: надлишок ______________________________, нестача __________.


Голова комісії


_________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)Члени комісії:


_________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність" доповнити реченнями такого змісту: "Усі наявні кошти комісією перевірено в моїй присутності. Претензій до інвентаризаційної комісії не маю.


Матеріально відповідальна особа ____________________________________________________.

(підпис)


"___" ____________ 200_ року.


Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі __________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________.


Матеріально відповідальна особа ______________________________________________________.


Рішення керівника підприємства ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

"___" _____________ 200_ року.


Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства.