litceymos.ru 1

Проект Положення про базовий навчальний заклад

І. Загальні положення

1.1. Базовий навчальний заклад районного (міського) методичного кабінету (центру) – це дошкільний, загальноосвітній або позашкільний навчальний заклад, на базі якого проводиться випереджувальна науково-методична робота з актуальних проблем навчання і виховання.

Базовий навчальний заклад керується у своїй роботі чинним законодавством України про освіту та цим Положенням.

1.2. Базовий навчальний заклад створюється:

– на виконання рішень колегії та наказів Міністерства освіти і науки України;

– з метою реалізації планових завдань відповідного закладу післядипломної педагогічної освіти;

– для реалізації ініціатив методичного кабінету (центру), педагогічних працівників району (міста).


 1. Базовим може бути навчальний заклад, укомплектований кваліфікованими і досвідченими педагогічними кадрами, який має вагомі досягнення у навчально - виховній роботі з певної проблеми, сучасну навчально-методичну і матеріально-технічну базу, користується визнанням серед педагогічної громадськості району (міста).

 2. Кількість базових навчальних закладів районного (міського) методичного кабінету (центру) визначається з урахуванням реальної потреби і місцевих умов.

II. Мета і основні завдання діяльності

2.1. Мета діяльності базового навчального закладу - упровадження в практику сучасних досягнень психолого-педагогічних наук, інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, організація на їхній базі діяльності методичних структур різного рівня.

2.2. Основні завданнями базового навчального закладу:

– застосування інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, поширення й активне впровадження в практику навчальних закладів досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій навчання та виховання;


– розробка та апробація перспективних форм науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

– участь у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів.


III. Організація діяльності та управління базовим навчальним

закладом

3.1. Основні форми роботи базового навчального закладу:

–демонстрація сучасних форм і методів педагогічної діяльності на уроках та інших видах навчальних занять, а також у процесі позакласної і позашкільної роботи;

– проведення зональних (в межах освітнього округу), районних (міських), обласних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, педагогічнихчитань;організаціявиставокпедагогічногодосвіду,демонстраціянавчально-наочних посібників, методичної літератури, методичних розробок педагогів, дитячих та учнівських творчих робіт, художньої, науково-популярної літератури тощо;

– проведення навчання педагогічних працівників інших навчальних закладів з проблем, які апробуються базовим навчальним закладом, а також розроблених психолого-педагогічною наукою і рекомендованих для впровадження.

3.2. Загальноосвітній навчальний заклад, що є базовим районного (міського) методичного кабінету (центру), не змінює підпорядкованість та форм власності.


Проект Положення про школу педагогічної майстерності

1. Загальні положення


 1. Школа педагогічної майстерності (далі - Школа) є однією з форм науково-методичної роботи з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладав, підвищення їх кваліфікації та поширення педагогічного досвіду.
 2. Школа з одного чи кількох напрямків навчально-виховної роботи проводиться на базі загальноосвітнього навчаль­ного закладу, в якому працюють носії досвіду - окремі педагогічні працівник­и, зокрема, переможці, лауреати та учасники Всеукраїнського та регіональних конкурсів "Учитель року", або весь педагогічний колектив.


1.3. Кількість Шкіл у районі (місті) не регламентується і визначається з урахуванням місцевих потреб, умов та можливостей.


11. Мета та основні завдання діяльності

2.1. Мета діяльності Школи – популяризація педагогічного досвіду вдосконалення навчально-виховного процесу, транс­формування наукових ідей і теорій, впровадження інноваційних технологій в практику діяльності педагогічних колективів навчально-виховних закладів,

2.2. Основні завдання Школи :

2.2.1 створення умов для ознайомлення педагогічних працівників ра­-
йону (міста) з педагогічним досвідом реалізації завдань реформування зага­-
льної середньої освіти;

2.2.2 пропаганда досвіду переможців і лауреатів Всеукраїнського та
регіональних конкурсів "Учитель року";

2.2.3 трансформація наукових ідей і теорій в практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

III. Організація діяльності, учасники Школи

3.1 Школа створюється наказом районного (міського) відділу (управління) освіти при наявності носіїв досвіду успішної реалізації сучасних завдань загальної середньої освіти, трансформування наукових ідей і теорій в навчально-виховний процес

Цей навчальний заклад може бути базою для авторських курсів слуха­чів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти.

3.2. Школа працює з постійним складом слухачів, як правило, у кількості 5–15 осіб протягом тривалого часу (від половини до одного року), за навчальним планом і розкладом занять.

3.4. Навчальний заклад, 3.2. Загальноосвітній навчальний заклад, що є базовим районного (міського) методичного кабінету (центру), не змінює підпорядкованість та форм власності.

3.2. Загальноосвітній навчальний заклад, на базі якого працює Школа, не змінює підпорядкованість та форм власності.

Навчальні заняття у Школі проводяться 1-2 рази на місяць.


3.3. Навчальний план Школи складається у відповідності зі змістом педагогічного досвіду або тематики курсів підви­щення кваліфікації відповідної категорії слухачів курсів підвищення кваліфі­кації закладів післядипломної педагогічної освіти і затверджується район­ним (міським) методичним кабінетом (центром).

3.3. . Слухачами Школи можуть бути:

педагогічні працівники даного району(міста) на добровільних засадах за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу;

слухачі курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної пе­дагогічної освіти за окремою угодою з районним (міським) методичним кабі-нетом (центром);

працівники освіти інших регіонів за попередньою домовленістю.

3.4. У процесі роботи Школи застосовуються різноманітні форми і методи науково-методичної роботи зі слухачами:

лекції і семінарські заняття, тренінги тощо;

взаємовідвідування навчальних та інших занять, проведення відкри­тих занять, екскурсій, лабораторних і практичних робіт та позакласних захо­дів тощо;

майстер-класи.

Взаємовідвідування занять і відкриті уроки, майстер-класи проводяться за згодою та участю педагогічних працівників - носіїв досвіду.

3.5. До читання лекцій і проведення інших занять у Школі, крім педагогічних працівників - носів досвіду, можуть залучатися інші досвідчені вчителі, методисти і науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, вищих навчальних закладів та наукових установ.

IV. Управління і науково-методичне забезпечення


 1. Керує школою педагогічної майстерності заступник директора з
  навчально-виховної роботи навчального закладу, на базі якого вона створена.

 2. Науково-методичне забезпечення шкіл педагогічної майстерності
  здійснює відповідний районний(міський) методичний кабінет(центр) та заклад післядипломної педагогічної освіти.

  1. Організаційно-педагогічне керівництво школами педагогічної майстерності здійснює районний (міський) методичний кабінет (центр).


  1. Навчальний заклад, на базі якого працює Школа, не змінює підпорядкованості та форм власності.Матеріали підготував Литвиненко Г.М., старший

науковий співробітник відділу менеджменту

освіти відділення стратегії розвитку освіти

Інституту інноваційних технологій і

змісту освіти, доцент