litceymos.ru   1 2 3

про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються

безплатним харчуванням, уключаючи і дані про учнів-чорнобильців.

3.15. Дані рядка 24 наводяться з рядка 22. Рядки 22 і 24
заклади інтернатного типу не заповнюють.

3.16. До рядків 25 та 26 включаються дані про учнів із сімей,
які одержують допомогу відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ).

3.17. До рядка 27 включаються дані про загальну кількість
учнів-інвалідів у закладі на підставі документів особової справи
учнів.

3.18. Рядок 28 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати,
наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями даного
району (міста).

3.19. У рядках 29 і 30 наводяться дані з рядка 15 графи 9.
Сума даних рядків 29 і 30 може дорівнювати даним рядка 15 графи 9
або бути меншою за рахунок дітей, які мають інші вади розумового
розвитку.

3.20. Рядки 31-34 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати
та спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

3.21. Рядок 31 заповнюють ті заклади інтернатного типу, у
яких є вихованці, що лише проживають в цих закладах, а навчаються
в інших закладах.

IV. Заповнення розділу II
"Мова навчання та іноземні мови"

4.1. При заповненні розділу II слід керуватися типовими
навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і
науки України.

4.2. У рядках 01-06 указуються дані про мову або мови, якими
проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома мовами,
наприклад у молодших класах українською, а в старших - російською,
то необхідно навести окремо число класів (рядки 01, 03, 05) і в
них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з цих мов.

4.3. Сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 повинна
дорівнювати даним рядка 15 графи 2 розділу I.

4.4. У рядках 07-12 наводяться дані про мови, які вивчаються

як самостійний предмет (крім іноземних мов), а в рядках 13-16 -
факультативно або в гуртках.

4.5. Рядки 17-26 заповнюють заклади, у яких іноземні мови
вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням
іноземних мов, виділивши "у тому числі" у розділі III у
рядках 06-14 дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено
з першого класу.

4.6. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови в двох
групах одного класу, то кожна група учнів відображається за даною
мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні
групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, то кожну з них
також необхідно рахувати за даним розділом за окремий клас. Якщо
учні одного й того самого класу вивчають декілька іноземних мов,
то дані про таких учнів і класи, де вивчається декілька іноземних
мов, наводяться за кожною мовою окремо.

4.7. Дані графи 14 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-13
за всіма рядками.

4.8. Якщо іноземні мови вивчаються з першого класу і кожний
учень вивчає лише одну іноземну мову, то сума даних рядків 18, 20,
22, 24 за графою 14 повинна дорівнювати даним рядка 15 графи 2
розділу I.

4.9. Сума даних рядків 18, 20, 22, 24 за графами 2-14
розділу 2 повинна відповідати даним рядків 01-15 за графою 2
розділу I або бути більшою за рахунок учнів, які вивчають дві або
більше іноземні мови.

4.10. Сума даних рядків 25 і 26 за графами 2-14 повинна
дорівнювати даним рядків 01-15 за графою 2 розділу 1 або бути
меншою (за рахунок учнів, які не вивчають іноземну мову).

V. Заповнення розділу III
"Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів"

5.1. Розділ III заповнюють заклади з профільним навчанням, а
також загальноосвітні заклади, у яких є класи з певним профілем

навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів

навчання, то дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів
окремо за рядками 01-05 за графами 11-14. Профіль навчання може
бути: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний,
біолого-хімічний, біолого-фізичний (у тому числі медичний),
біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний,
фізико-хімічний, агрохімічний, історичний, правовий, філософський,
економічний, української філології, іноземної філології,
історико-філологічний, технологічний, інформаційно-технологічний,
художньо-естетичний, спортивний.

5.2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та
учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06-14 за
графами 2-14.

5.3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять
інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами
цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за
навчальними планами загальноосвітніх шкіл).

5.4. За рядками 15 і 17 наводяться дані про загальну
кількість у закладі класів, відповідно - з профільним навчанням та
з поглибленим вивченням предметів, а за рядками 16 і 18 - дані про
загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють
сумі даних рядків 01-05 за графою 14, а сума даних рядка 18 - сумі
даних рядків 06-14 за графою 14.

VI. Заповнення розділу IV
"Віковий склад учнів"

6.1. У розділі IV кількість учнів 1-11(12)-х класів необхідно
розподілити за віком за рядками 01-15 - за станом на 1 січня
наступного року.

6.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних
рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу I.
До рядків 01-14 не включаються дані про учнів, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

6.3. Сума даних граф 2-15 повинна дорівнювати даним графи 1
за всіма рядками.

6.4. Рядок 15 заповнюють спеціальні загальноосвітні школи

(школи-інтернати), спеціальні класи, організовані при денних
загальноосвітніх навчальних школах (школах-інтернатах), та
загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчаються учні, що
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

6.5. За рядками 16-19 учні 1-го класу розподіляються за віком
за станом на 1 вересня поточного року. Сума даних рядків 16-19
дорівнює даним рядка 02 графи 1.

VII. Заповнення розділу V
"Змінність навчання та групи подовженого дня"

У розділі V наводяться відомості про кількість класів і
учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються
учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку), та про групи подовженого дня.

VIII. Заповнення розділу VI
"Відомості про учнів, які закінчили даний клас
і переведені до наступного класу
або закінчили навчальний заклад у 20__ році"

8.1. Розділ VI заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі
наводяться дані про кількість учнів, які закінчили даний клас і
переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад.

8.2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто
одержав свідоцтво про базову загальну освіту, і тих, хто не
одержав (видано табель успішності), дані про яких наводяться
відповідно у рядках 02 та 03.

8.3. Дані рядка 01 графи 9 повинні дорівнювати сумі даних
рядків 02 і 03.

8.4. У рядку 01 граф 11 і 13 наводяться дані про учнів, які
закінчили навчальний заклад, уключаючи і тих, які не одержали
атестат про повну загальну середню освіту (видано табель
успішності).

8.5. За рядком 01 сума даних граф 11 і 13 повинна дорівнювати
сумі даних рядків 04 і 07.

8.6. Відомості про кількість екстернів "крім того" наводяться

за рядками 12 і 13.


8.7. За рядками 08-11, 14 і 15 наводяться дані про кількість
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

IX. Заповнення розділу VII
"Відомості про класи і класи-комплекти"

9.1. При заповненні розділу VII необхідно мати на увазі, що
класом-комплектом є група учнів з двох і більше 1-4-х класів, де
викладання веде один учитель.

9.2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи,
організовані в дошкільних навчальних закладах.

9.3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-05 за
графами 1 і 2.

9.4. Дані рядка 01 графи 1 розділу 7 повинні, як правило,
дорівнювати або бути меншими за дані, які показані за
рядками 02-06 графи 1 розділу 1, за рахунок класів, які ввійшли до
класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні
певного класу з кількістю менше 5 осіб, то до рядків 02-06 графи 1
розділу I дані про такі класи не включаються.

X. Заповнення розділу VIII
"Гуртки, секції, організовані закладом"

У розділі VIII наводяться відомості про кількість гуртків,
секцій, організованих загальноосвітнім навчальним закладом, та
кількість учнів, охоплених ними.

Гурти, секції, організовані позашкільними навчальними
закладами в приміщенні загальноосвітніх навчальних закладів, до
звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у
них наводяться в звіті позашкільних навчальних закладів.

XI. Заповнення розділу IX
"Відомості про приміщення та матеріальну базу"

11.1. У розділі IX наводяться відомості про матеріальну базу
закладу.

11.2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які
належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу,
розміщена в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а

також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також

та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і
навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також
під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа
підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші
господарські потреби закладу не включається. У загальну площу не
включається площа надвірних будівель (сараїв, гаражів і т.ін.).

11.3. У рядку 02 із загальної площі наводяться дані про
площу, здану в оренду, а в рядку 03 - крім того - про загальну
площу, яку орендує заклад.

11.4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і
лабораторій (рядок 04) уключаються всі кімнати, у яких проводяться
заняття з учнями, а за рядком 05 указується їх площа.

11.5. До рядків 06-14, 17 уключаються відомості про кількість
навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані
необхідним навчально-наочним приладдям, у яких у відповідності до
програми проводяться навчальні заняття з даного предмета. Якщо в
одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології
і хімії, то дані про такі кабінети необхідно навести один раз: або
як про кабінет біології, або як про кабінет хімії.

11.6. До рядка 16 уключаються дані про число робочих місць з
комп'ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки
для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно
рахувати за кількістю працюючих комп'ютерів.

11.7. До рядка 19 уключається інформація про загальну
кількість комп'ютерів (працюючих і непрацюючих), які перебувають
на балансі закладу.

11.8. До рядка 25 уключаються дані про діючі програмні засоби
навчання, які використовуються в навчальному процесі і перебувають
на балансі закладу (системні програмні засоби не включаються).

11.9. До рядка 28 включаються дані (з рядка 25) про діючі

програмні засоби, які пройшли сертифікацію.


11.10. До рядка 29 уключаються дані про навчальні та
навчально-виробничі майстерні, де проходять навчання учні.

11.11. Рядки 51-55 заповнюють усі заклади, які мають
бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі
бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не
підпорядковуються, до звіту не включаються.

11.12. У рядках 18, 30-33, 35-39 відомості відображаються
шляхом проставлення "1" за наявності в закладі переліченого або
"0" - за відсутності.

11.13. Рядок 34 заповнюють заклади, які мають
навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку
ділянку, указавши в цьому рядку її розмір в арах.

11.14. Рядок 37 заповнюють заклади, які мають водогін,
незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи
підключення автономне.

11.15. При заповненні рядка 39 слід мати на увазі, що
наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не
вважається гарячим харчуванням.

11.16. До рядка 45 уключають дані лише про ті будівлі, на які
є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 46 - на які є акт про
їх аварійний стан.

11.17. Рядок 47 заповнюють як сільські, так і міські заклади
(крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади
наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а
проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.

XII. Заповнення розділу X
"Педагогічні працівники"

12.1. У розділі X за рядком 01 наводяться відомості про всіх
учителів, уключаючи сумісників, які працюють у закладі, керівників
та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники,
які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель поряд з
основною роботою працює в даному закладі і на посаді вихователя,

то дані про нього потрібно відобразити і як про учителя

(рядок 01), і як про вихователя (рядки 03, 05, 07).

12.2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються за
рядком 09, а кількість самих класів - за рядком 10. Спеціальні
школи (школи-інтернати) ці рядки не заповнюють.

XII. Наведення довідкової інформації

За рядками 01 та 02 наводиться довідкова інформація про
кількість у закладі груп (за їх наявності) для дітей дошкільного
віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про
кількість дітей у них.

До цих рядків включаються дані про групи в сільській
місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади, або в
міській - у разі недостатньої кількості дошкільних закладів або
якщо вони перевантажені, перебувають на віддаленій відстані від
місця проживання, чи діти за станом здоров'я не можуть відвідувати
дошкільні заклади, тощо.

До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в
школах-садках, про групи, створені в школах-інтернатах для дітей
дошкільного віку, які постійно проживають в цих закладах, про
групи вихідного дня в школах.

Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.

Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного

забезпечення О.М.Щеглова


<< предыдущая страница