litceymos.ru 1 2 3 4


-Державну реєстрацію ПРОВЕДЕНО


Дата реєстрації 19.08.2010

Номер запису 12241050020006596


Державну реєстрацію змін ПРОВЕДЕНО


Дата реєстрації 29.12.2010

Номер запису 12241050022006596
Погоджено:

Управління Національного банку . України в Дніпропетровській області

«_13_» ___серпня___ 2010 року


Начальник Управління


_____(підпис)_________ С.В. Згонік


СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства

«Акціонерний комерційний банк «Новий»

(нова редакція)


зареєстрованого у Національному банку України 6 квітня 1992 р. за реєстраційним номером 101, та перереєстрованого у Національному банку України 18 грудня 1992 р. за реєстраційним номером 101


(ідентифікаційний код ЄДРПОУ- 19361982 )

Затверджено Загальними зборами акціонерів банку. Протокол № 68 від 03 серпня 2010 р.

Голова Загальних зборів акціонерів


________(підпис)________ Жежеря В.А.


м. Дніпропетровськ

2010р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»(далі - Банк) за типом є публічним, за організаційно - правовою формою – акціонерним товариством.

Банк було створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до Установчого договору від 14.02.1992 р. та зареєстровано Національним банком України 6 квітня 1992 року. На підставі рішення Установчих зборів акціонерів від 01.12.1992 р. комерційний банк «Новий» реорганізовано у акціонерний комерційний банк «Новий» у формі закритого акціонерного товариства та перереєстровано Національним банком України 18 грудня 1992 року.


Загальними зборами акціонерів Банку від 30.07.2009 року змінено найменування Банку з Акціонерного комерційного банку «Новий» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» у зв’язку з приведенням типу Банку у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Новий» (надалі Банк) є правонаступником прав та обов'язків Акціонерного комерційного Банку «Новий».


1.2. Банк є юридичною особою за законодавством України, здійснює свою діяльність на комерційній підставі, має кореспондентський рахунок в Управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області, має самостійний баланс, печатку з емблемою та зі своєю назвою.

Банк входить до єдиної банківської системи України, функціонує як універсальний банк, здійснює свою діяльність на території України.

1.3. В основу Товариства покладена приватна форма власності.

1.4. Повна назва Банку:

українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Новий»;

російською мовою – Публичное акционерное общество « Акционерный коммерческий банк «Новый»;

англійською мовою - PUblic joint - stock COMPANY «joint - stock commercial bank «Noviy».


Скорочена назва:

українською мовою - АКБ «НОВИЙ»; російською мовою - АКБ «НОВЫЙ»;

англійською мовою – scb «NOVIY».

1.5. Банк відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, що йому
належить, відповідно до діючого законодавства України.

Банк не відповідає за зобов’язаннями акціонерів.

Держава не відповідає за зобов’язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.


1.6. У своїй діяльності Банк керується Конституцією України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правовими актами Національного банку України, іншими законодавчими актами України, які регулюють банківську діяльність, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку у банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації. Подає Національному банку звітність та інформацію у встановлених ним обсягах і формах, а також керується цим Статутом.

1.7. Місцезнаходження Банку:
49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93.

1.8. Банк несе відповідальність за збереження власних і довірених йому клієнтами грошових коштів, цінностей, майна відповідно до діючого законодавства України.

1.9. Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів Банку на його рахунках уповноваженими органами.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

2.1. Головною метою діяльності Банку є: збільшення капіталу і отримання прибутку через розвиток і розширення ринку банківських послуг, всебічне сприяння розвитку підприємництва, сприяння розвитку ринку позичкового капіталу, ринкової інфраструктури у сфері виробництва та грошового обігу, удосконалення нових прогресивних форм банківського обслуговування, розширення ринку інвестицій та послуг.

2.2. Предметом діяльності Банку є залучення та ефективне використання коштів на кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, їх касове та розрахункове обслуговування, здійснення операцій з валютними цінностями та інших банківських операцій і надання послуг, згідно з наданими Національним банком України банківською ліцензією і письмовими дозволами та провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.


3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА БАНКУ


 1. Банк набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Також вноситься Національним банком України відповідний запис до Державного реєстру банків.

Для досягнення мети статутної діяльності Банк має право від свого імені здійснювати укладання угод (договорів, контрактів), набувати майнових та особистих немайнових прав i нести обов’язки - бути позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейському судах.

 1. Банк у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.

 2. Банк є власником майна, що йому належить, здійснює згідно з законодавством України володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у його власності.

 3. Банк має право :

3.4.1. відкривати кореспондентські рахунки у порядку, встановленому діючим
законодавством;

3.4.2. залучати кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні вклади на договірних засадах;

   1. самостійно встановлювати процентні ставки при проведенні активних і пасивних операцій, а також розмір плати за надані Банком послуги згідно з діючим законодавством у порядку , передбаченому цим Статутом;

3.4.4. запроваджувати та надавати своїм клієнтам нові види банківських послуг;

3.4.5.отримувати від клієнтів Банку звіти (баланси та документи, що підтверджують їх платоспроможність, а також забезпеченість наданих кредитів);

3.4.6.вимагати проведення експертизи проектних рішень по будівництву, розширенню, реконструкції та технічному переозброєнню, які передбачається здійснити за участю кредитів Банку;

3.4.7. купувати, відчужувати, орендувати земельні ділянки, споруди як на території України, так і за її межами, серед них нежилі та житлові приміщення, необхідні для задоволення потреб Банку, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України;


3.4.8. припиняти подальшу видачу кредиту, достроково стягувати видані суми кредиту при порушенні боржником зобов'язань, що передбачені кредитними угодами;

3.4.9. вимагати, як забезпечення своєчасного виконання зобов'язань, гарантій,
поручительств, а також приймати в заставу майно, на яке може бути звернено стягнення, отримувати заставлене майно у власність, забезпечувати виконання зобов’язань іншими засобами, що використовуються у банківській практиці;

3.4.10. перевіряти використання за цільовим призначенням наданих Банком кредитів, а також наявність та умови збереження майна, яким забезпечується виконання зобов’язань за наданими кредитами, гарантіями;

3.4.11. мати у власності нерухоме майно, засоби зв’язку, обладнання, транспортні засоби тощо;

3.4.12. здійснювати у межах, визначених діючим законодавством, перевірку грошових та розрахункових документів, бухгалтерських, звітних і статистичних матеріалів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які мають рахунки в установі Банку;

3.4.13. виступати суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для виконання банківських операцій та придбання майна, необхідного для здійснення діяльності Банку;

3.4.14. виступати емітентом цінних паперів відповідно до діючого законодавства;

3.4.15. створювати та бути учасником банківських та інших об'єднань, спілок і
асоціацій;

3.4.16. створювати дочірні банки, філії, представництва за межами України на підставі дозволу Національного банку України, та відкривати відділення, філії та представництва на території України в порядку, який встановлено чинним законодавством України, нормативно – правовими актами Національного банку України;

3.4.17. здійснювати прямі інвестиції у статутний капітал інших юридичних осіб з

врахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України;

3.4.18. використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові й кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці;


3.4.19. здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.


4. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. На підставі банківської ліцензії, Банк має право здійснювати наступні банківські операції:


 1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі
  переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування
  коштів на них;

 3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

За наявності банківської ліцензії Банк має право без отримання письмового дозволу Національного банку України здійснювати такі операції та угоди :

 1. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які
  передбачають їх виконання у грошовій формі;

 2. придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

3) лізинг;

 1. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання
  цінностей та документів;

 2. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних
  платіжних інструментів;

 3. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 1. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України Банк також має право здійснювати такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;


- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи
андеррайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової
лотереї;

7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені: • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

9) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та
фізичними особами;

10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.

4.2. Банк має право укладати інші види угод згідно із законодавством України.

4.3. Банк не має права здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва,
торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування,
крім виконання функцій страхового посередника.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ, АКЦІЇ БАНКУ

 1. Статутний капітал Банку складає 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Статутний капітал Банку розподілено на 1 000 000 000 (один мільярд) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна.

 1. Розмір статутного капіталу може бути збільшено за рішенням Загальних зборів
  акціонерів, в порядку, встановленому діючим законодавством України. Збільшення статутного капіталу Банку здійснюється шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості (додаткового випуску акцій) або збільшення номінальної вартості існуючих акцій.

 2. Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі акціонери повністю
  виконали свої зобов'язання щодо оплати акцій попередньої емісії і попередньо оголошений
  підписний капітал повністю оплачено. Банк може здійснювати збільшення статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) чи закритого (приватного) розміщення акцій Банку.

5.4. Формування та збільшення статутного капіталу Банку здійснюється

виключно шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.


Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

Розподіл прибутку з метою збільшення статутного капіталу Банку може здійснюватись шляхом нарахування дивідендів акціонерам Банку та прийняття ними рішення про їх направлення до статутного капіталу Банку.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені акціонерами, які їх придбали.

5.5. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір
регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Капітал Банку не може бути
меншим статутного капіталу.

5.6.Банк здійснює розміщення виключно простого типу акцій.


 1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Банку, включаючи право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Банку у разі його ліквідації, право на управління Банком, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення діяльності акціонерних товариств.

5.8. Акції Банку мають бездокументарну форму існування.

5.9. Засновниками Банку були юридичні та фізичні особи, які підписали Установчий договір про створення та діяльність Банку від 14.02.1992 року.

Акціонерами Банку можуть бути українські та іноземні юридичні особи, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах набули право власності на акції Банку та включені до реєстру власників іменних цінних паперів.

5.10. Акція неподільна. У випадках належності акції кільком особам, усі вони
у відношенні до Банку визнаються одним власником акцій і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

5.11. Придбання акцій акціонерами у зв’язку із збільшенням статутного капіталу здійснюється на підставі договору з Банком. При цьому акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного (закритого) розміщення додаткових акцій обов'язково надається переважне право придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Банк письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Банком акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.


Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Банку в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів, при цьому Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Одержання Банком письмової відмови акціонерів від використання свого переважного права не є обов’язковим.

При приватному (закритому) розміщенні додаткових акцій, якщо акціонери Банку не скористались своїм переважним правом на придбання акцій (або скористались не в повному обсязі), то нерозміщені акції можуть бути придбані іншими особами (інвесторами), перелік яких затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

Переважне право акціонерів при публічному розміщенні додаткових акцій не передбачається.

Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, але не меншою за їх ринкову вартість, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством. Акціонер набуває право власності на акції Банку з часу зарахування цінних паперів на його рахунок власника у зберігача. Перехід та реалізація права власності на акції Банку здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

5.12. Рух акцій фіксується у реєстрі власників іменних цінних паперів, який ведеться Банком або незалежним зберігачем.

5.13. Банк має право придбати власні акції з наступним письмовим повідомленням Національного банку України про укладені угоди, яке має бути надіслане протягом 5 робочих днів з дати укладення угоди. Банку не дозволяється придбання власних акцій, якщо це може призвести до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.


Про намір Банку придбати загальну кількість власних акцій у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії Банк письмово повідомляє Національний банк України за 15 календарних днів до укладення угод. Національний банк України має право заборонити Банку купівлю власних акцій у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану Банку.

У разі виникнення у Банку зобов’язань про обов’язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк має виконати ці зобов’язання з урахуванням вимог нормативно – правових актів Національного банку України відповідно до чинного законодавства.

Вказані акції повинні бути реалізовані відповідно до порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або анульовані у строк не більше одного року.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Банком власних акцій.

5.14. Банк продає свої акції на первинному ринку безпосередньо або через андеррайтерів. Банку дозволяється виступати посередником для купівлі-продажу власних акцій.

5.15. Юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного банку України.

Вимоги щодо ділової репутації та задовільності фінансового стану акціонерів, які набувають істотної участі у Банку, встановлюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно – правовими актами Національного банку України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонер Банку має право :

 1. брати участь в управлінні справами Банку у порядку, визначеному цим Статутом;


 2. отримувати повну інформацію про діяльність Банку. На вимогу акціонера Банк
  зобов'язаний надавати йому для ознайомлення документи бухгалтерської звітності, протоколи зборів, іншу документацію в порядку, що визначають документи внутрішньої
  процедури та діючого законодавства;

 3. брати участь у розподілі прибутку та отримувати частку прибутку від діяльності Банку (дивіденди);

6.1.4. отримувати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартості;

6.1.5. придбавати розміщувані Банком акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством;

6.1.6. акціонер - власник простих акцій Банку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;

6.1.7. відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів і Банку.

6.2. Акціонер Банку зобов'язаний:

6.2.1. виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі зобов'язання, пов'язані з майновою участю, оплачувати повну вартість акцій у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів, але не пізніше ніж до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом, уповноваженим приймати таке рішення;

6.2.2. виконувати вимоги цього Статуту, рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Банку;

 1. всебічно сприяти Банку в його діяльності;

 2. відповідати за зобов'язаннями Банку в межах вартості акцій, що йому належать, а понад ці межі – у випадках, передбачених законодавством;

 3. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Банку;
 4. сповіщати реєстроутримувача Банку про зміну відповідних реквізитів у 10-денний термін, шляхом направлення йому письмового повідомлення;


 5. своєчасно (у 10-ти денний термін від дати перереєстрації прав власності на акції) письмово повідомляти Банк про здійснення відчуження / придбання акцій;

 6. кожний акціонер - власник істотної участі у Банку, який є юридичною особою, зобов'язаний подати Національному банку України у встановлений строк річний звіт про свою діяльність;

6.2.9. акціонери не відповідають за зобов’язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Банку тільки в межах вартості акцій, що їм належать.следующая страница >>