litceymos.ru 1

Перелік тем для самостійної роботи студентів з дисципліни «Юнацькі психопатії»


 1. Діагностика особистісної організації . Тип особистості як зразок, категорія клас внутрішніх хвилювань та поведінки людини

 2. Прогностичне та інтерактивне значення знання типу особистості

 3. Принципові розбіжності в підходах до наукової типології особистості

 4. Поняття «спадковий» та «уроджений

 5. Спадковість та темперамент особистості

 6. Горизонтальні та вертикальні відношення з однолітками як один із факторів формування типу особистості

 7. Акцентуації характеру: динаміка та прогноз

 8. Дисгармонійний психічний інфантілізм

 9. Конституційна психопатія.

 10. Органічна психопатія

 11. Схема описання типа психопатії за певними критеріями

 12. Значення взаємодії біологічних та соціальних факторів для виникнення та структури сформованої психопатії

 13. Невротичне формування (розвиток) особистості

 14. Дефіцитарний тип патологічного формування особистості: порушення формування особистості дітей з різними фізичними вадами.

 15. Диференційна діагностика при різних типах патологічного формування особистості

 16. Рівні психологічного діагнозу, симптоматичний, етіологічний та типологічний (Л.С. Виготський)

 17. Практична діагностика типа психопатій.Вимоги до оформлення роботи:

Кількість сторінок: 10-12.

Обов′язкові складові індивідуальної роботи:

Титульна сторінка, вступ, зміст, розділи роботи, висновки, перелік літературних джерел, використаних при виконанні роботи.

У роботі повинні бути змістовно висвітлені основні аспекти теми, що розглядаються, з обов’язковим посиланням на літературу, яка є джерелом інформації.

Кількість літературних джерел – від 8 до 10; з них допускається інтернет-джерел – не більше 2-х.Перелік рекомендованої літератури

Основна:


 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. – М.: Феникс, 1997. – 325стр.

 2. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. – М.: Наука, 1976.

 3. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 4. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 5. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 6. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 7. .Петровский В.А. «Психология неадаптивной активности».-М.,1992.

 8. Пожар Л. «Психология аномальных детей и подростков – патопсихология».-М.-Воронеж,1996.


Додаткова:


 1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. –М.: ЭКСМО-ПРЕСС,2000

 2. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. М., 1996.

 3. Волков П. Разнообразие человеческих миров. М., 2001.

 4. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений. Т.5. М., 1983.

 5. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов-на-Дону., 1998.

 6. Имелинский К. «Сексология и сексопатология».-М.,1986.

 7. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000.

 8. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. Москва-Екатеринбург.

 9. Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага., 1984.

 10. Личко А.Е., Битенский В.С. «Подростковая наркомания». –Л,1991.

 11. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

 12. Потанин Г.М., Косенко В.Г. «Психолого-коррекционная работа с подростками:Учеб.пособие. -Белгородского гос.пед.ун-та,1995.
 13. Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних: Учеб.пособие.-Домодедово: ВИПК МВД СССР,1991.


 14. Райс Ф. «Психология подросткового и юношеского возраста». –Спб.,2000.

 15. Раттер М. «Помощь трудным детям».-М., 1989.

 16. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В.Равич-Щербо. М., 1988

 17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997.

 18. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель. Воронеж., 1994.