litceymos.ru 1

Організація роботи каси


1. Приміщення каси

2. Матеріальна відповідальність за гроші

3. Інвентаризація каси

Основним нормативно-правовим документом, який врегульовує питання обліку касових операцій, є затверджений Постановою Правління НБУ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України» № 637 від 15.12.2004

Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які здійснюють підприємницьку діяльність з готівкою в національній валюті та є обов’язковими для виконання ними.

Кожне підприємство для здійснення розрахунків готівкою повинно мати касу. Касою називається спеціально обладнане та ізольоване приміщення , або місце, призначене для приймання , видачі і тимчасового зберігання готівки. Керівники підприємств зобов’язанні обладнати касу і забезпечити зберігання грошей у приміщенні каси, а також у разі доставки їх з установи банку і здавання в установу банку. Вони несуть відповідальність, якщо з їх вини не були створені умови , що забезпечують схоронність коштів під час їх зберігання і транспортування.

Каси підприємств у разі потреби можуть бути застраховані страховою організацією.

Приміщення каси має бути ізольовано, а двері до каси під час здійснення операцій – замкнуті з внутрішнього боку. Доступ до приміщення каси особам , які не мають відношення до її роботи, забороняється.

Уся готівка на підприємствах зберігається у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опечатаються сургучевою печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняється передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

Враховані дублікати ключів в опечатаних касирами пакетах , скриньках тощо зберігаються у керівників підприємств. Не рідше одного разу на квартал проводиться їх перевірка комісією.


Після відкриття приміщення каси і металевих шаф касир зобов’язаний оглянути схоронність замків, дверей, віконних грат і печаток, переконатися у справності охоронної сигналізації.

У разі пошкодження касир зобов’язаний негайно доповісти про це керівнику підприємства, який повідомляє про цю подію в органи внутрішніх справ і вживає заходів щодо охорони каси до прибуття працівників міліції.

У цьому разі керівник , головний бухгалтер, касир підприємства після одержання дозволу органів внутрішніх справ проводять перевірку наявності коштів та інших цінностей, що зберігаються в касі. Ця перевірка має бути проведена до початку касових операцій. Про наслідки перевірки складається акт у 4-х примірниках.

Касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

Після видання наказу про призначення касира на роботу керівник підприємства зобов’язаний під розписку ознайомити його з Порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається «Договір про повну матеріальну відповідальність».

Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

У разі раптового залишення касиром роботи цінності , що знаходяться у нього під звітом, негайно перераховуються іншим касиром , якому вони передаються, у присутності керівника і головного бухгалтера підприємства або у присутності комісії у складі осіб, призначених керівником підприємства. Про результати перерахування і передачі цінностей складається акт за підписами вказаних осіб.

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, обов’язки останнього виконує бухгалтер чи інший працівник за письмовим розпорядженням керівника за умови укладання з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

При перевезенні готівки в національній валюті, що належить підприємствам усіх форм власності, від кас підприємств до установ банків та у зворотному напрямку керівник такого підприємства має забезпечити касира охороною та транспортним засобом.


Під час транспортування коштів касиру, особам з його супроводу і водію транспортного засобу, якщо він надається керівником підприємства, не рекомендується:


  • розголошувати маршрут руху і розмір суми коштів і цінностей , що перевозяться;

  • впускати до салону транспортного засобу сторонніх осіб , які не мають дозволу керівника підприємства;

  • йти пішки, їхати попутним або громадським транспортом;

  • відвідувати магазини , ринки і подібні місця;

  • виконувати будь-які доручення, не пов’язані з транспортуванням коштів та відволікатися будь-яким іншим способом від доставки за призначенням грошей і цінностей.

При інвентаризації каси на підприємствах треба керуватися «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

У строки , встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. Для проведення інвентаризації каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення в процесі інвентаризації нестачі або лишку цінностей в касі в акті вказується сума нестачі або лишку і обставини їх виникнення.

На зворотній стороні акта у випадку лишків або нестач робиться пояснення даної розбіжності і завіряється підписом матеріально відповідальної особи. Нижче зазначається рішення керівництва щодо висновків проведеної інвентаризації.

Акт складається у 2-х примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою (1-й передають у бухгалтерію, 2-й залишається у МВО).

Виявленні при інвентаризації розходження між фактичними залишками грошових коштів і інших цінностей , що знаходяться у касі, з даними бухгалтерського обліку регулюються в наступному порядку:


  • грошові кошти та інші цінності, які виявлені в надлишку , підлягають оприбуткуванню та зарахуванню на збільшення доходу підприємства з подальшим встановленням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;

  • нестачі коштів , які виявлені при інвентаризації каси. Стягуються з матеріально-відповідальних осіб , а за умов, коли винні не встановлені або у стягнені винних осіб відмовлено судом , зараховується до витрат підприємства.