litceymos.ru 1

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10

Події після дати балансу

Мета


1. Мета цього Стандарту визначити:

a) коли суб’єктові господарювання слід коригувати фінансові звіти стосовно подій після дати балансу;

б) розкриття інформації, що її суб’єктові господарювання слід надавати про дату затвердження фінансових звітів до випуску та про події після дати балансу.

Стандарт вимагає також, щоб суб’єкт господарювання не складав фінансові звіти на основі припущення безперервності, якщо події після дати балансу свідчать про неприйнятність припущення безперервності.

Сфера застосування

2. Цей Стандарт слід застосовувати в обліку подій після дати балансу, а також розкриваючи інформацію про них.

Визначення

3. Терміни, використані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Події після дати балансу – це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів до випуску. Можна ідентифікувати два типи подій:

а) події, які свідчать про умови, що існували на дату балансу (події, які коригують після дати балансу);

б) події, які свідчать про умови, що виникли після дати балансу (події, які не коригують після дати балансу).

4. Процес, пов’язаний із затвердженням фінансових звітів до випуску, змінюватиметься залежно від структури управління, законодавчих вимог, а також від процедур, що їх дотримують, складаючи й остаточно завершуючи фінансові звіти.

5. Іноді від суб’єкта господарювання вимагають подавати фінансові звіти його акціонерам для ухвалення після того, як фінансові звіти вже випущені. У таких випадках фінансові звіти затверджуються до випуску на дату випуску, а не на дату ухвалення фінансових звітів акціонерами.

Приклад

28 січня 20X2 управлінський персонал суб’єкта господарювання завершує попередні фінансові звіти за рік до 31 грудня 20X1 р. 18 березня 20X2 р. Рада директорів розглядає фінансові звіти та затверджує їх до випуску. Суб’єкт господарювання оприлюднює прибуток та іншу вибіркову фінансову інформацію 19 березня 20Х2 р. Фінансові звіти стають доступними для акціонерів та інших осіб 1 квітня 20Х2 р. Акціонери затверджують фінансові звіти на річних зборах 15 травня 20Х2 р., а потім затверджені фінансові звіти реєструють в регуляторному органі 17 травня 20Х2 р.

Фінансові звіти затверджені до випуску 18 березня 20X2 р. (дата затвердження Радою до випуску).

6. Іноді від управлінського персоналу суб’єкта господарювання вимагають подавати фінансові звіти спостережній раді (яка складається виключно з неадміністративних працівників) для ухвалення. У такому разі фінансові звіти затверджуються до випуску тоді, коли управлінський персонал затверджує їх до подання спостережній раді.

Приклад

18 березня 20X2 р. управлінський персонал суб’єкта господарювання затверджує фінансові звіти для подання спостережній раді. Спостережна рада складається виключно з неадміністративних працівників і може складатися з представників працівників та інших запрошених осіб. Спостережна рада затверджує фінансові звіти 26 березня 20X2 р. Фінансові звіти стають доступними акціонерам та іншим особам 1 квітня 20X2 р. Акціонери затверджують фінансові звіти на своїх річних зборах 15 травня 20X2 р., а потім затверджені фінансові звіти реєструють в регуляторному органі 17 травня 20X2 р.

Фінансові звіти затверджені до випуску 18 березня 20X2 р. (дата затвердження управлінським персоналом для подання спостережній раді).

7. Події після дати балансу – це всі події до дати затвердження фінансових звітів до випуску, навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення прибутку чи іншої вибіркової фінансової інформації.


Визнання та оцінка

Події, які коригують після дати балансу

8. Суб’єктові господарювання слід коригувати суми, визнані в його фінансових звітах, для відображення подій, які коригують після дати балансу.

9. Далі наведено приклади подій, які коригують після дати балансу, коли суб’єктові господарювання слід коригувати суми, визнані у фінансових звітах, або визнавати раніше не визнані статті:

a) рішення після дати балансу в судовій справі, яке підтверджує, що суб’єкт господарювання мав теперішню заборгованість на дату балансу. Суб’єкт господарювання коригує будь яке попередньо визнане забезпечення, пов’язане з цією судовою справою відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» або визнає нове забезпечення. Суб’єкт господарювання просто не розкриває інформацію про непередбачене зобов’язання, тому що рішення надає додаткове свідчення, яке розглядатиметься згідно з параграфом 16 МСБО 37.

б) отримання інформації після дати балансу, яка свідчить, що корисність активу зменшилася на дату балансу або що суму раніше визнаного збитку від зменшення корисності цього активу треба коригувати.

Наприклад:

i) банкрутство замовника, яке сталося після дати балансу, підтверджує, як правило, що збиток за торговельною дебіторською заборгованістю вже існував на дату балансу і що суб’єктові господарювання слід коригувати балансову вартість торговельної дебіторської заборгованості;

ii) продаж запасів після дати балансу може свідчити про їхню чисту вартість реалізації на дату балансу;

в) визначення після дати балансу собівартості придбаних активів або надходжень від проданих активів до дати балансу;

г) визначення після дати балансу суми прибутку за програмою участі у прибутках компанії або визначення виплат бонусів, якщо суб’єкт господарювання мало теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання на дату балансу здійснити такі виплати внаслідок подій до цієї дати (див. МСБО 19 "Виплати працівникам");


ґ) викриття шахрайства або помилок, яке свідчить, що фінансові звіти були невірними.

Події, які не коригують після дати балансу

10. Суб’єктові господарювання не слід коригувати суми, визнані в його фінансових звітах для відображення події, які не коригують після дати балансу.

11. Прикладом події, яку не коригують після дати балансу, є падіння ринкової вартості інвестиції у період з дати балансу до дати, коли фінансові звіти затверджують до випуску. Падіння ринкової вартості, як правило, не пов’язане зі станом інвестицій на дату балансу, але відображає виниклі в подальшому. Отже, суб’єкт господарювання не коригує суми, визнані в його фінансових звітах щодо інвестицій. Подібно до цього, суб’єкт господарювання не оновлює суми інвестицій, інформація про які розкрита на дату балансу, хоча йому може бути потрібним подати розкриття додаткової інформації згідно з параграфом 21.

Дивіденди

12. Якщо суб’єкт господарювання оголошує дивіденди утримувачам інструментів капіталу (як визначено в МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання")після дати балансу, суб’єкт господарювання не визнає такі дивіденди як зобов’язання на дату балансу.

13. Якщо дивіденди оголошують (тобто, дивіденди відповідним чином санкціоновані та більше не залежать від дискреційної участі суб’єкта господарювання) після дати балансу, але до затвердження фінансових звітів до випуску, дивіденди не визнаються як зобов’язання на дату балансу, тому що вони не відповідають критеріям теперішньої заборгованості в МСБО 37. Інформацію про такі дивіденди розкривають у примітках відповідно до МСБО 1 “Подання фінансових звітів”.

Безперервність

14. Суб’єктові господарювання не слід складати його фінансові звіти на основі припущення безперервності, якщо управлінський персонал визначає після дати балансу, що він має намір ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити операції або не має ніякої альтернативи цьому.


15. Погіршення результатів діяльності та фінансового стану після дати балансу може свідчити про потребу розглянути, чи є ще прийнятним припущення про безперервність. Якщо припущення про безперервність більше не є прийнятним, вплив цього такий значний, що Стандарт вимагає фундаментальної зміни основи обліку, а не коригування сум, визнаних у межах первісної основи обліку.

16. МСБО 1 визначає необхідне розкриття інформації, якщо:

a) фінансові звіти складені не на основі припущення безперервності

або

б) управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов’язаною з подіями або умовами, які породжують значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно. Події або обставини, які вимагають розкриття інформації, можуть виникати після дати балансу.

Розкриття інформації

Дата затвердження до випуску

17. Суб’єктові господарювання слід розкривати інформацію про дату затвердження фінансових звітів до випуску та про те, хто дав дозвіл на затвердження. Якщо власники суб’єкта господарювання або інші особи мають повноваження вносити зміни до фінансових звітів після випуску, суб’єктові господарювання слід розкривати інформацію про цей факт.

18. Для користувачів важливо знати, коли фінансові звіти затверджено до випуску, оскільки фінансові звіти не відображають події після цієї дати.

Оновлення розкриття інформації про умови на дату балансу

19. Якщо суб’єкт господарювання після дати балансу отримує інформацію про умови, які існували на дату балансу, йому слід оновити розкриття інформації, пов’язаної з цими умовами, з урахуванням нової інформації.

20. Іноді суб’єктові господарювання необхідно оновити розкриття інформації в його фінансових звітах для відображення інформації, отриманої після дати балансу, навіть якщо інформація не впливає на суми, які він визнає у фінансових звітах. Приклад необхідності оновити розкриття інформації: після дати балансу стає доступним свідчення того, що непередбачене зобов’язання існувало на дату балансу. На додаток до розгляду того, чи слід визнати або змінити забезпечення згідно з МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені події", суб’єкт господарювання оновлює розкриття інформації про непередбачене зобов’язання з урахуванням цього свідчення.


Події, які не коригують після дати балансу

21. Якщо події, які не коригують після дати балансу, є суттєвими, нерозкриття інформації може впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Відповідно, суб’єктові господарювання слід розкривати таку інформацію про кожну суттєву категорію подій, які не коригують після дати балансу:

a) характер подій;

б) попередня оцінка її фінансового впливу або констатація, що така оцінка неможлива.

22. Далі наведено приклади подій, які не коригують після дати балансу і які, звичайно, приводять до розкриття інформації:

a) значне об’єднання бізнесу після дати балансу (МСФО 3 “Об’єднання бізнесу” вимагає розкриття конкретної інформації в кожному такому випадку) або вибуття значного дочірнього підприємства;

б) оголошення плану про припинення діяльності;

в) істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу згідно з МСФО 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність”, інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом;

г) виробничого знищення великого заводу внаслідок пожежі після дати балансу;

ґ) оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження (див. МСБО 37);

д) значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними акціями після дати балансу (МСБО 33 "Прибуток на акцію" вимагає від суб’єкта господарювання розкривати інформацію з описом таких операцій, за винятком капіталізації або бонусної емісії акцій, чи подрібнення акцій або зворотного подрібнення акцій, які всі потрібно коригувати згідно з МСБО 33);

е) аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну іноземних валют;


є) зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або оголошених після дати балансу, які значно впливають на поточні та відстрочені податкові активи й зобов’язання (див. МСБО 12 "Податки на прибуток");

ж) прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, унаслідок надання значних гарантій;

з) початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу.

Дата набрання чинності

23. Суб’єктові господарювання слід застосовувати цей Стандарт для річних періодів, що починаються з 1 січня 2005 г. або пізніше. Застосування до цієї дати заохочується. Якщо суб’єкт господарювання застосовує цей Стандарт до періоду, що розпочався до 1 січня 2005 р., інформацію про це слід розкривати.

Вилучення МСБО 10 (переглянутого в 1999 р.)

24. Цей Стандарт замінює МСБО 10 «Події після дати балансу” (переглянутий в 1999 р.).