litceymos.ru 1

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №12

для самостійної поза- та аудиторної роботи студентів з ортопедичної стоматології 5 курс 9 семестр

1. Тема: Шини та шини-протези, їх класифікація, показання до використання. Клініко-лабораторні етапи виготовлення незнімних шин.


 1. Мета: навчити студентів особливостям протезування дефектів зубних рядів при пародонтозі і пародонтиті незнімними конструкціями шин та шин-протезів, особливостям їх виготовлення.

 1. Професійна орієнтація студентів: актуальність теми зумовлена значною розповсюдженістю серед населення генералізованих захворювань пародонта, перебіг яких супроводжується втратою зубів. При значній патологічній рухливості зубів ортопедичне лікування шинами та шинами-протезами носить характер патогенетичної терапії.

4. Базовий рівень знань та умінь.Дисципліна

Студент повинен знати

Студент повинен вміти

1.

Анатомія

Анатомічна будова пародонта
2.

Гістологія

Особливості будови тканин, що складають пародонтальний , комплекс

*

3.


Патфізюлогія

Визначення та характеристика запального и дистрофічного процесів

»

4.

Б1оф1зика

Б1омеханіка пародонта
5.

Терапевтична стоматологія

Діагностика та клініка захворювань пародонта

Провести комплекс діагностичних заходів у хворих з патологією пародонта

 1. Програма самопідготовки студентів.
  5.1. Вивчити:

 1. Особливості незнімного протезування хворих з патологією пародонта.

 2. Види шинуючих незнімних протезів, що виготовляються хворим
  на пародонтит и пародонтоз.

 3. Показання та протипоказання до різних видів незнімних шин-
  протезів у хворих з пародонтопатологією.

 4. Види стабілізації зубних рядів.

 5. Шини-протези для фронтальної ділянки зубного ряду.

 6. Шини-протези для бокових ділянок зубного ряду.

 7. Варіанти стабілізації зубних рядів по дузі з використанням незнімних конструкцій.

 8. Особливості кл1н1ко-лабораторних етапів виготовлення незнімних протезів у хворих з захворюваннями пародонта.

 9. Порівняльна характеристика незнімних конструкцій, які застосовуються при ураженні пародонта.

 10. Оцінка ефективності незнімного шинування-протезування при пародонтопатології.

5.2. Скласти: показання до застосування незнімних шин. Скласти клініко-лабораторні етапи виготовлення незнімних шин.


6. Програма самостійної аудиторної роботи студентів.

6.1. Навчитися особливостям протезування дефектів зубних рядів при пародонтозі и пародонтиті незнімними конструкціями шин та шин-протезів, особливостям їх виготовлення.

Виконувати у такій послідовності. Обрати необхідне ортопедичне лікування хворому на пародонтит і пародонтоз.Визначіть характер дефекту зубного ряду. Оцінітъ стан зубів, які передбачаються під опору. Визначіть групу зубів, що мають бути шиновані. 0берітъ найбільш оптимальний в даній ситуації вид шини-протеза. Зверніть увагу на: чи здійснювалося ортопедичне лікування хворому, яке і наскільки успішно; при виборі конструкції шини-протеза враховувати довжину дефекту, характер його обмеження, його локалізацію та стан зубів-антагонистів, необхідність стабілізації збережених зубів; необхідно пам'ятати, що найбільш ефективна стабілізація - по дузі; при виборі конструкції необхідно обговорювати ті чи інші позитивні та негативні моменти конструкції з хворим.

7. Вихідний рівень знань та вмінь

7.1. Студент повинен знати показання до застосування незнімних шин..

7.2. Студент повинен вміти скласти план ортопедичного лікування при пародонтозі і пародонтиті незнімними конструкціями шин та шин-протезів.

8. Форми і методи самоконтролю

8.1. Для контролю ефективності засвоєння знань застосовуються тестові завдання (додаток 1) та ситуаційні задачі (додаток 2).

8.2. Перелік питань для самоконтролю.


 1. Особливості незнімного протезування хворих з патологією пародонта.

 2. Види шинуючих незнімних протезів, що виготовляються хворим
  на пародонтит и пародонтоз.

 3. Показання та протипоказання до різних видів незнімних шин-
  протезів у хворих з пародонтопатологією.

 4. Види стабілізації зубних рядів.

 5. Шини-протези для фронтальної ділянки зубного ряду.
 6. Шини-протези для бокових ділянок зубного ряду.


 7. Варіанти стабілізації зубних рядів по дузі з використанням незнімних конструкцій.

 8. Особливості кл1н1ко-лабораторних етапів виготовлення незнімних протезів у хворих з захворюваннями пародонта.

 9. Порівняльна характеристика незнімних конструкцій, які застосовуються при ураженні пародонта.

 10. Оцінка ефективності незнімного шинування-протезування при пародонтопатології.

8.3. Пропоновані теми рефератів:

1. Сучасні уявлення про патогенез пародонтиту.

2. Комбіновані методи лікування пародонтиту.

9. Рекомендована література

9.1. Основна:

Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. К.: Вища школа, 1986.

Король М.Д., Максєв В.Ф., Коробейніков Л.С. та ін. Пропедевтика ортопедичної стоматології. - Вінниця: Нова Книга, 2005.

Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.

А. С . Щербаков, Е.И.Гаврилов, В.Н.Трезубов,Е.Н.Жулев. Ортопедическая стоматология. С.Петербург, 1999.- ИКФ ”Фолиант”.

Иорданишвили А.К. Клиническая ортопедическая стоматология.С.П.,2001.

Зубное протезирование. Учебно-методическое пособие для иностранных студентов стоматологического факульта // Помойницкий В.Г., Фастовец Е.Л.: Днепропетровск, ОК «Друкар», 2004.

9.2. Додаткова:

Збірник алгоритмів практичних навичок і вмінь до практично орієнтованого державного іспиту за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»: Навч.посібник / Л.Д.Чулак, К.М.Косенко, А.Г.Гулюк та ін.; За заг. ред. Л.Д.Чулака. - Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2004.

Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Оджубейська О.Д. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології. Полтава: Астрая, 2003.

Король та співавт. Атлас анатомія з біомеханікою жувального апарату. -Полтава: ПІ І «Форміка», 2002. - 224 с.

Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д. Практикум з ортопедичної стоматології. - Полтава: ПП «Форміка», 2006.


Бернар Туати, Пол Миара, Дэн Нэтэнсон. Эстетическая стоматология и керамические реставрации. Пер. с англ.. - М.: Издательский Дом «Высшее образование и Наука», 2004.

Гросс М.Д., Мєтьюс Дж.Д. Нормализация окклюзии: Пер.с англ.. - М.: Медицина, 1986,

Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х. Современная зстетическая стоматология. Практические основи. Пер. с англ.; Под ред. Т.Ф.Виноірадова. - Изд-во «Квинтзссенция», 2003.

Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии. - К.: Здоровья, 1984.

Окклюзия и клиническая практика / Под ред. И. Клинеберга, Р.Джагера; Пер. с англ.; Под общ. ред. М.М.Антоника. - М.: МЕДпресс-информ, 2006.

Диагностика, лечение и профилактика стоматологических заболеваний./Яковлева В.И., Трофимова В.К., Давидович Т.П., Просверяк Минск:Вышейшая школа, 1994.

Хватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии.Н.Новгород, 1996.

Семенюк В.М., Вагнер В.Д., Онгоев П.А. Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах. М.:Медицинская книга, Н.Новгород: изд.НГМА, 2000.

Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену зі стоматології: Крок-2. Стоматологія. – К.: Здоров’я, 2005. – 472 c.

Російський стоматологічний портал www.stom.ru.

Dental Site www.dentalsite.ru

Стоматологічний сайт www.stomatolog.ru

Дентал-ревю www.dental-revue.ru

Автор: ас. Мамедов Р.В.

Затверджено на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__


Зміни та доповнення до методрозробки:

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__


Додаток 1

(5 курс, 9 семестр, тема №12)

Тестові завдання для практичного заняття.

1. Хворому 36 років поставлено діагноз : локалізований пародонтит фронтального відділу зубного ряду верхньої щелепи. Центральні та бокові різці зруйновані на 1/3-1/2, відновлені акриловими пломбами, мають рухомість II ст. Ікла нерухомі, зруйновані на 1/3. Яка шина буде найліпшою у цьому випадку?

А) знімна шина Шеренга

В) шина з штампованих спаяних металевих коронок

С) шина з литих металевих коронок

Д) шина з металоакрілових коронок

С) шина Мамлока

2. Хворий 50 років скаржиться на порушення функції жування. Об-но: відсутні 44,45,46 зуби. Патологічна рухомість зубів 1-3 ступеня. Із анамнезу виявилось, що хворий страждає на виразку 12-персневої кишки. Виберіть найбільш оптимальний сплав металу для виготовлення протеза.

А. КХС

В. Срібно-паладієвий сплав

С. Сплав Вуда

Д. Сплав Меллота

Е. Алюмінієва бронза

3. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но: патологічна рухомість 31,32,41,42 2 ступеня, шийки оголені, зубні ряди збережені. Яку шину можна застосувати у даному випадку?

А. Шину Тігерштедта

В.Шину Мамлока

С. Шину Альбрехта

Д. Шину Айві

Е. Шину Пеліпася

4. Хворий 50 років скаржиться на порушення функції жування. Об-но: зубні ряди збережені. Патологічна рухливість жувальних зубів 2 ступеня. Зуби депульповані. Лікар вирішив здійснити шинування шиною Курляндського. Що представляє ця шина?

А. Шина із спаяних коронок

В.Шина із спаяних напівкоронок

С. Балочна шина із штифтами

Д. Шина із литих напівкоронок

Е. Шина із литих панцирних накладок

5. Хворий 50 років скаржиться на порушення функції жування. Об-но: на нижній щелепі відсутні 35,36-45-46 зуби. 34-44 мають рухомість 2 ступеня. Лікар вирішив виконати лікування незнімними шинами-протезами. Вкажіть перевагу цієї конструкції над знімними конструкціями?

А. Швидке звикання

В.Гігієнічність

С. Більш дешева

Д. Препарування зубів

Е. Легка фіксація

6. Хворий 52 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, патологічну рухомість зубів.

При дослідженні виявлено патологічну рухомість бокових зубів 1-2

ступеня. Лікар прийняв рішення виготовити незнімну шину на зазначені зуби із литих повних коронок. Який вид стабілізації передбачено у цьому випадку?

А. Фронтальна

В.Сагітальна

С. Фронто-сагітальна

Д. Колова

Е.Парасагітальна

7. Хворий 52 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, патологічну рухомість зубів. При дослідженні виявлено патологічну рухомість зубів 2-3 ступеня, зубні ряди збережені. Лікар прийняв рішення виготовити незнімну шину на зазначені зуби із литих повних коронок. Який вид стабілізації передбачено у цьому випадку?

А. Фронтальна

В.Сагітальна

С. Фронто-сагітальна

Д. Колова

Е.Парасагітальна

8. Хворий 52 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, патологічну рухомість зубів. При дослідженні виявлено патологічну рухомість зубів 1 ступеня, відсутність 34,35-45,46. Лікар прийняв рішення усунути дефект зубного ряду мостоподібними протезами. Який можливий шлях зменшення функщонального навантаження на опорні зуби треба передбачити у цьому випадку?


А. Зменшити ширину тіла протеза

В.Перерозподілити жувальний тиск на сусідні зуби

С. Застосувати кламерну фіксацію

Д. Застосувати парапульпарні штифти

Е.Виконати дотичну форму тіла протеза

9. Хворий 50 років, скаржиться на порушення функції жування,
патологічну рухомість зубів. Зубні ряди збережені. При дослідженні виявлено патологічну рухомість бокових зубів 1-2 ступеня. При такій ситуації не бажано:

А. Усувати патологічну рухомість зубів

В. Видаляти окремі групи зубів

С.Проводити вибіркове пришліфовування зубів

Д. Об'єднувати групи зубів

Е. Перерозподіляти жувальний тиск на зубний ряд

10. Хвора 45 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, патологічну рухомість передніх зубів. При дослідженні виявлено патологічну рухомість 43-33- 1 ступеня, 32,31-42,41- 2-3 ступеня рухомості. Хвора відмовляється від покриття означених зубів штучними коронками. Яку шину для стабілізації передбачено у цьому випадку?

А. Шину Порта

В.Шину Мамлока

С.Шину Курляндського *

Д. Шину Гунінга

Е.Шину Збаржа

11.Хворому 52 років поставлено діагноз: локалізований пародонтит бокового відділу нижнього зубного ряду. Об'єктивно: відсутній 36 зуб, 33,34,35 мають патологічну рухомість II ст, на оклюзійній поверхні великі пломби. Яка шина-протез буде найліпшою у цьому випадку?

А. Мостоподібний суцільнолитий шинуючий протез.

В. Балочна шина по Курляндському.

С. Шина з екваторних коронок.

Д. Кільцева шина

Еталони відповідей.

1-Д, 2-В, 3-В, 4-С, 5-А, 6-В, 7-Д, 8-В, 9-В, 10-В; 11-А.


Додаток 2

(5 курс, 9 семестр, тема №12).

Набір ситуаційних задач до практичного заняття

1. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но:зубні ряди збережені, зуби інтактні. Патологічна рухомість різців н/щ 2 ступеня. Назвіть ортопедичні пристрої для шинування зубів у даному випадку?


2. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но: зубні ряди збережені, канали зубів запломбовані фосфат-цементом. Патологічна рухомість різців н/щ 2-3 ступеня. Назв1ть ортопедичні пристрої для шинування зубів у даному випадку?

3.Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік.Об-но: зубні ряди збережені, за винятком видаленого 31,канали зубів запломбовані фосфат-цементом. Патологічна рухомість різців н/щ 2-3 ступеня. Лікар вирішив здійснити ортопедичне лікування мерилендським мостоподібним протезом. Що представляє ця конструкція?

4. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но: зубні ряди збережені, Патологічна рухомість бокових зубів н/щ 2-3 ступеня. Лікар вирішив здійснити ортопедичне лікування шиною Курляндського. Що представляє ця конструкція?

5. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік Об-но: зубні ряди збережені, Патологічна рухомість бокових зубів н/щ 2-3 ступеня. Лікар вирішив здійснити ортопедичне лікування шиною Курляндського. Який недолік має ця конструкція?

б. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік..Об-но:зубю ряди збережеш, за винятком видаленого 31,канали зубів запломбовані фосфат-цементом. Патологічна рухомість різщв н/щ 2-3 ступеня. Лікар вирішив здійснити ортопедичне лікування адгезивним мостоподібним протезом на скловолоконній арматурі. Який недолік має ця конструкція?

7. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но: зубні ряди збережені, канали зубів запломбовані фосфат-цементом. Патологічна рухомість різців н/щ 2-3 ступеня. Лікар вирішив стабілізувати рухомі зуби за допомогою шини на парапульпарних штифтах. Назвіть ортопедичні пристрої для фрезерування парапульпарних каналів у зубах?

8. Під час профілактичного огляду виявлені хворі на пародонтит. При -якій рухливості зубів лікар повинен запропонувати шинування їх?


9. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но: зубні ряди збережені, патологічна рухомість бокових зубів н/щ 2ступеня. Зуби змінені в кольорі. Лікар вирішив здійснити ортопедичне лікування із застосуванням пластмасових коронок. Який недолік має ця методика?

10. Хворий 50 років, вчитель, скаржиться на порушення функції жування, естетичний недолік. Об-но: зубні ряди збережені, патологічна рухомість бокових зубів н/щ 2-3 ступеня. Зуби запломбовані гутаперчей. На рентгенограмі канали запломбовані до верх!вок, в області яких розширення періодонтальної щилини на 0,2- 0,3 см.. Лікар вирішив здійснити ортопедичне лікування із застосуванням штифтової шини. Вірно прийнятий план лікування?