litceymos.ru 1

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №11

для самостійної поза- та аудиторної роботи студентів з ортопедичної стоматології

5 курс, 9 семестр


 1. Тема. Обстеження хворих з хворобами тканин пародонту. Аналіз одонтопародонтограми. Задачі ортопедичного втручання в комплексному лікуванні хвороб тканин пародонту.

 2. Мета. Оволодіти методами обстеження при пародонтиті і пародонтозі та уміти проаналізувати пародонтограми, рентгенограми. Засвоїти задачі ортопедичного лікування в залежності від клінічного перебігу пародонтита і пародонтоза.

 3. Професійна орієнтащя студентів. Захворювання тканин пародонту (пародонтит та пародонтоз) є дуже поширеною патологією серед населения. 62% видалень зубів займають зуби з захворюваннями пародонту. Тому першочерговими діями ортопеда-стоматолога є попередження та усунення факторів, сприяючих цим захворюванням. Це усунення травматичних вузлів, зниження та усунення напруження в пародонті, шинування нестійких зуб!в. Своєчасне протезування дефектів як окремих зубів, так і зубних рядів. Всі ці дії повинні бути прийняті в комплексному лікуванні хвороб пародонту поруч із діями хірурга та терапевта-стоматолога.

 4. Базовий рівень знань.Дисципліна

Студент повинен знати

Студент повинен вміти

1.

Анатомія

Знати анатомічну будову тканин пародонту

Визначити структурні та анатомічні елементи будови пародонту


2.

Нормальна фізіологія

Функцію тканин пародонту

Визначати особливості функції пародонту

3.

Патологічна анатомія

Механізми запалення та їх реалізацію

Визначати наявність запалення за п’ятьма ознаками 1. Програма самопідготовки студентів.
  5.1. Вивчити:

1. Пародонтит. Зміни, що наступають при цьому в тканинах пародонту.

 1. Пародонтоз. Зміни в тканинах пародонту при пародонтозі.

 2. Послідовність огляду хворих з захворюваннями пародонту.

 3. Додаткові методи обстеження при хворобах пародонту.

 4. Значення одонтопародонтограм для планування ортопедичного лікування
  хвороб пародонту.

 5. Прибори для вимірювання витривалості тканин пародонту на вертикальне
  навантаження.

 6. Рентгенелогічне обстеження при хворобах пародонту.

 7. Зміни на одонтопародонтограмах у хворих на пародонтит.

 8. Зміни на одонтопародонтограмах у хворих на пародонтоз. «

 9. Порівняння рентгенограм при пародонтиті і при пародонтозі.

  1. Скласти: алгоритм обстеження хворого при пародонтиті і пародонтозі.

6. Програма самостійної аудиторної роботи студентів.

6.1. Оволодіти методами обстеження хворих із захворюваннями тканин пародонту.

Виконувати у такій послідовності. Збір скарг хворого. Збір анамнезу життя. Збір анамнезу захворювання (звернути увагу на наявність пародонтиту у батьків). Об'єктивне обстеження: огляд (загальний огляд обличчя, його пропорціональність, симетричність, наявність відхилення від норми тощо); оцінка зубів і зубних рядів (записати характер, топографію та ступінь ураження твердих тканин зубів), визначення прикусу (звернути увагу на характер змикання зубних рядів, наявність травматичних вузлів, нефункціюнуючої групи зубів, супраконтактів. визначення стану пародонту (зондування зубо-ясеної кишені, визначення наявності запалення фарбуванням ясен розчином Шиллера-Писарева). Також збір даних про ступінь рухомості! зубів з подальшим внесенням цього в одонтопародонтограму. Визначити витривалість пародонту до навантаження гнатодинамометром; додаткові методи обстеження: рентгенографія тканин пародонта, реографія, лабораторні аналізи крові та ясеневої рідини.


7. Вихідний рівень знань та вмінь:

7.1. Студент повинен знати методи обстеження при пародонтиті і пародонтозі.

7.2. Студент повинен вміти проаналізувати отримані дані при обстежені основному і додатковому, читати результати лабораторного обстеження. На основі всіх цих даних поставити правильний діагноз, призначити відповідну тактику лікування пародонтиту.

8. Форми і методи самоконтролю

8.1. Для контролю ефективності засвоєння знань застосовуються тестові завдання (додаток 1) та ситуаційні задачі (додаток 2).

8.2. Перелік питань для самоконтролю.

1. Зміни, що наступають при цьому в тканинах пародонту.


 1. Пародонтоз. Зміни в тканинах пародонту при пародонтозі.

 1. Послідовність огляду хворих з захворюваннями пародонту.

 2. Додаткові методи обстеження при хворобах пародонту.

 3. Значення одонтопародонтограм для планування ортопедичного лікування
  хвороб пародонту.

 4. Прибори для вимірювання витривалості тканин пародонту на вертикальне
  навантаження.

 5. Рентгенелогічне обстеження при хворобах пародонту.

 6. Зміни на одонтопародонтограмах у хворих на пародонтит.

 7. Зміни на одонтопародонтограмах у хворих на пародонтоз. «

 8. Порівняння рентгенограм при пародонтиті і при пародонтозі.

8.3. Пропоновані теми рефератів:

1. Сучасні уявлення про патогенез пародонтиту.

2. Комбіновані методи лікування пародонтиту.


9. Рекомендована література

9.1. Основна:

Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. К.: Вища школа, 1986.

Король М.Д., Максєв В.Ф., Коробейніков Л.С. та ін. Пропедевтика ортопедичної стоматології. - Вінниця: Нова Книга, 2005.

Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.


А. С . Щербаков, Е.И.Гаврилов, В.Н.Трезубов,Е.Н.Жулев. Ортопедическая стоматология. С.Петербург, 1999.- ИКФ ”Фолиант”.

Иорданишвили А.К. Клиническая ортопедическая стоматология.С.П.,2001.

Зубное протезирование. Учебно-методическое пособие для иностранных студентов стоматологического факульта // Помойницкий В.Г., Фастовец Е.Л.: Днепропетровск, ОК «Друкар», 2004.

9.2. Додаткова:

Збірник алгоритмів практичних навичок і вмінь до практично орієнтованого державного іспиту за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»: Навч.посібник / Л.Д.Чулак, К.М.Косенко, А.Г.Гулюк та ін.; За заг. ред. Л.Д.Чулака. - Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2004.

Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Оджубейська О.Д. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології. Полтава: Астрая, 2003.

Король та співавт. Атлас анатомія з біомеханікою жувального апарату. -Полтава: ПІ І «Форміка», 2002. - 224 с.

Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д. Практикум з ортопедичної стоматології. - Полтава: ПП «Форміка», 2006.

Бернар Туати, Пол Миара, Дэн Нэтэнсон. Эстетическая стоматология и керамические реставрации. Пер. с англ.. - М.: Издательский Дом «Высшее образование и Наука», 2004.

Гросс М.Д., Мєтьюс Дж.Д. Нормализация окклюзии: Пер.с англ.. - М.: Медицина, 1986,

Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х. Современная зстетическая стоматология. Практические основи. Пер. с англ.; Под ред. Т.Ф.Виноірадова. - Изд-во «Квинтзссенция», 2003.

Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии. - К.: Здоровья, 1984.

Окклюзия и клиническая практика / Под ред. И. Клинеберга, Р.Джагера; Пер. с англ.; Под общ. ред. М.М.Антоника. - М.: МЕДпресс-информ, 2006.

Диагностика, лечение и профилактика стоматологических заболеваний./Яковлева В.И., Трофимова В.К., Давидович Т.П., Просверяк Минск:Вышейшая школа, 1994.


Хватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии.Н.Новгород, 1996.

Семенюк В.М., Вагнер В.Д., Онгоев П.А. Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах. М.:Медицинская книга, Н.Новгород: изд.НГМА, 2000.

Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену зі стоматології: Крок-2. Стоматологія. – К.: Здоров’я, 2005. – 472 c.

Російський стоматологічний портал www.stom.ru.

Dental Site www.dentalsite.ru

Стоматологічний сайт www.stomatolog.ru

Дентал-ревю www.dental-revue.ru

Автор: Мамедов Р.В.

Затверджено на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Зміни та доповнення до методрозробки:

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

«__»__________20_р., протокол №__


Додаток 1

(5 курс, 9 семестр, тема №11)

Тестові завдання для практичного заняття.

1. Хворому 58 років поставлено діагноз генералізований пародонтит легкої ступені важкості. 44,45,46,47 зуби нижньої щелепи мають рухомість II ступеню. Який вид стабілізації зубного ряду доцільніше використовувати для шинування ?


А) фронтальну

В) сагітальну

С) дугову

Д) парасагітальну

С) фронтосагітальну

2. Хворому 58 років поставлено діагноз: генералізований пародонтит легкої ступені важкості 44,45,46,47 зуби нижньої щелепи мають рухомість II ступеню. Який вид стабілізації зубного ряду доцільніше використовувати для постійного шинування ?

А) фронтальну

В) сагітальну

С) дугову

Д) парасагітальну

С) фронтосагітальну

3. Хворий 40 років звернувся з приводу протезування часткових дефектів нижньої щелепи. Під час обслідування встановлено діагноз генералізований пародонтит легка ступінь. Виявлено підвищену електропровідність тканин. Яке може бути її значення?

А. 02-04 мкА

В. 045-0,5мкА

С.О,55-0,6мкА

Д.О,65-07мкА

Е.1,0-1,5мкА

4. Хворий 40 років звернувся з приводу протезування часткових дефектів нижньої щелепи Під час обслідування встановлено діагноз:генералізований пародонтит, легка ступінь. Лікар виконав пробу, щоб виявити розповсюдженість та ступінь запалення ясен. Хто запровадив цю пробу?

А. Кулаженко

В.Гельман

С.Рубшов

Д. Іванов

Е.Шиллер-Писарев

5. Хворий 40 років звернувся з приводу протезування часткових дефектів щелепи. Під час обстеження лікар заповнює одонтопародонтограмму

Одонтопародонтограмма це:

А. Запис електрозбудженності пульпи зуба

В.Запис електрозбудженості жувальних м'язів

С.Запис електрозбудженості мімічних м'язів

Д. Графічне зображення стану пародонта та твердих тканин зубів

Е. Графічне зображення дефектів зубних рядів та твердих тканин зубів

6. Хворий 50 років звернувся по ортопедичну допомогу з приводу протезування. Під час обстеження виявлено патологічну рухомість зубів 1-2 ступеня, атрофію кісткових перегородок на 1/3 довжини кореня. Вкажіть план лікування.


А.Виготовлення пластинкового протеза з вестибулярною дугою

В. Видалення зубів з 1-2 ступенем рухомості

С. Депульпування зубів

Д. Виготовити шину

Е. Вкоротити коронки зубів на 1/5 довжини.

7. Хворий 50 років скаржиться на патологічну рухливість зубів, біль при прийомі іжї, кровотечу з ясен.

Об-но: відсутні природні зуби: 35,36, 46,47, патологічна рухливість зубів1 -2 ступеня. Які задачі ортопедичного лікування треба вирішити в комплексній терапії?

А. Нормалізувати жувальний тиск при функції

В. Усунути дефект зубного ряду

С. Провести лікування за допомогою імплантатів

Д. Усунути кровотечу ясен

Е. Шинування і раціональне протезування. .

8. Хвора М., 42 роки звернулася в стоматологічний кабінет зі скаргами на тяжке пережовування їжі, біль та рухомість зубів нижньої щелепи. Об’єктивно: 16, 13, 12,11, 22, 23, 26, * 27, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45. Мостоподібні металоакрилові протези фіксовано на 16, 13; 23, 26, 27 зубах. 41,31 зуби - III ступінь рухомості, 42 1 32 - II ступінь. Віялоподібне розходження зубів н/щ у фронтальній ділянці.Які заходи потрібно виконати першочерговому порядку?

А.Вібіркове пришліфовування.

В. Виготовити тимчасову шину на зубний ряд н/щ.

С.Направити хвору на панорамну рентгенографію.

Д.Приступити до виготовлення безпосереднього знімного пластинчатого протезу на н/щ.

Е.Видалити 41 1 31 зуби.

9. Хворий 58 років звернувся зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об-но: зубні ряди збережені, рухомість зубів 1-2 ступеня. Поставлено діагноз: генералізований пародонтит легкої ступені важкості Який вид стабілізації зубного ряду доцільніше використовувати для постійного шинування?

А) фронтальну;

В)колову;

С)сагітальну;

Д) парасагітальну

Е) фронтосагітальну


10. Хворий 40 років звернувся зі скаргами на рухомість зубів, кровоточивість ясен під час їжі і чистки зубів. Під час обстеження виявилось: на протязі 10 років проводилося терапевтичне лікування, яке було

неефективним. Патологічна рухомість зубів 2-3 ступеня, патологічні кишені. Що треба виконати в першу чергу для встановлення плану лікування?

А. Запис електрозбудженності пульпи зубів

В.Запис електрозбудженості жувальних м'язів

С.Запис електрозбудженості мімічних м'язів

Д. Рентгенологічне дослідження стану пародонта та твердих тканин зубів

Е. Реопародонтографію

Еталони відповідей: 1-В, 2-В, 3-Е, 4-Е, 5-Д, 6-Д, 7-Е, 8-А, 9-В, 10-Д.


Додаток 2

(5 курс, 9 семестр, тема №11).

Набір ситуаційних задач до практичного заняття

1. Хворому 58 років поставлено діагноз: генералізований пародонтит легкої ступені важкості. 44,45,46,47 зуби нижньої щелепи мають рухомість II ступеню. Лікування проводиться в терапевтичному кабінеті Чи можна за допомогою терапевтичних засобів досягти ремісії?

2.Хворому 58 років поставлено діагноз: генералізоіваний пародонтит легкої ступені важкості. 44,45,46,47 зуби нижньої щелепи мають рухомість II ступеню. Чи можна за допомогою терапевтичного шинування досягти визначенної ремісії?

3.Хворому 58 років поставлено діагноз : генералізований пародонтит легкої ступені важкості 34,36,36,37-44,45,46,47 зуби нижньої щелепи мають рухомість II ступеню. Який вид стабілізації краще застосувати?

4.Хворий 40 років звернувся з приводу протезування часткових дефектів верхньої щелепи. Під час обстеження лікар заповнює одонтопародонтограму. Можна виконати цей етап обстеження без рентгенографії?

5.Хворий 50 років звернувся по ортопедичну допомогу з приводу протезування. Під час обстеження виявлено патологічну рухомість зубів 1-2 ступеня. При якій рухомості зубів треба проводити тимчасове шинування?


б.Хворий 50 років скаржиться на патологічну рухливість зубів, біль при прийомі їжі, кровотечу із ясен. Об-но: відсутні природні зуби: 35,36, 46,47, патологічна рухливість зубів1-2 ступеня. В який термін треба здійснювати ортопедичне лікування в комплексній терапії?

7.Хворий 50 років звернувся по ортопедичну допомогу з приводу протезування. Під час обстеження виявлено патологічну рухомість зубів 1-2 ступеня. При якій рухомості зубів треба проводити постійне шинування?

8.Хворий 50 років звернувся по ортопедичну допомогу з приводу протезування. Під час обстеження виявлено патологічну рухомість зубів 2 ступеня, втрату бічних зубів. Що треба здійснити у перше відвідування хворого в плані ортопедичного лікування?

9.Хворий 50 років звернувся по ортопедичну допомогу з приводу протезування. Під час обстеження виявлено патологічну рухомість зубів 2-ступеня, втрату бічних зубів. Лікар виконав тимчасове шинування. На який термін накладаються тимчасові шини?

10. Хворий 50 років звернувся по ортопедичну допомогу з приводу протезування. Під час обстеження виявлено патологічну рухомість зубів 2-3 ступеня, втрату бічних зубів. Після обстеження вирішено видалити окремі зуби. В який термін треба здійснити протезування?