litceymos.ru 1

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ


КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.030102 Психологія


КУРС 2

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Психофізіологія


ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА Черненко М.І.

ВИД МАТЕРІАЛУ

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (уМБ)

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ


Реферативне завдання

Студенти готують реферат по актуальним темам, на які не виділяється або майже не виділяється часу на лекційних та семінарських заняттях. Цей реферат вони захищають на семінарських заняттях. При захисті реферату вони можуть отримати максимально 20 балів.


Перелік тем

1. Функціональна асиметрія мозку.

2. Проблема локалізації функцій в корі мозку.

3. Функціональна специфічність півкуль мозку.

4. Гностичні функції і їх порушення.

5. Коркові розлади мовної функції.

6. Ілюзії.

7. Кора мозку і емоції.

8. Участь префронтальної кори та підкіркових утворень в процесах пам’яті.

9. Емоційний інтелект.

10.Емоційна стійкість.

11.Психофізіологія мислення

12. Мислення і мова.

13. Структури мозку, що причетні до розумових процесів.

14. Будова та функція гіпоталамусу.


15. Основні мовні центри кори.

16. Основні коркові центри чутливості.

17. Навчання і його різновиди.

18. Нейрофізіологічні механізми навчання.

19. Навчання і системна психофізіологія.

20. Рухова програма.

21. Теорія функціональних систем.

22. Мозочок і координація рухів.

23. Емоції і темперамент.

24. Теорія світлої плями.

25. Свідомість, пам’ять, спілкування і мова.

26. Теорії сну та неспання.

27. Типи вищої нервової діяльності і мислення.

28. Депривація сну.

29. Основні розлади психічних функцій при шизофренії.

30. Основні розлади психічних функцій при депресії.

31. Мова і спілкування.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінка за навчальний проект.


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Навчальна та довідкова література

1. Аршава І.Ф. Експериментально-психологічні та психофізіологічні дослідження в авіаційній психології і медицині: Методичні рекомендації. –Д.: РВВ ДНУ, 2000. – 20 с.

2. Аршава І.Ф., Черненко М.І. Психофізіологія: Підручник. – К.:Вища освіта, 2006.- 308 с.; 23 іл.

3.Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов по спец.«Биология», «Психология», «Философия». – М.: Высшая школа, 1991.- 256 с.

4. Борбели А. Тайна сна. – М.: Знание, 1989. 191 с.

5. Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. – Л.: Наука, 1989. – 144 с.

6. Вартанян Г.А., Пирогов А.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. – Л.: Медицина, 1991. 168 с.

7. Вейн А.М. Бодрствование и сон. – М.: Наука.1970. – 128 с.

8. Гершун С.И. Психический процес – ощущение: Текст лекции. – Фрунзе: КГУ. 1986. – 48 с.

9. Гречанко Т.Н. Психофизиология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 1999. -358 с.

10. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект- Пресс, 2001.


– 373 с.

11. Иваницкий А.М. Синтез информации в ключевых отделах коры как основа субьективых переживаний. // Журню высш. нервн. деяк. – 1977. – Т.47, вып. 2. – С. 209 – 225.

12. Іванов-Муромский К.А. Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика. – К.: Вища школа, 1985. – 240 с.

!3. Корольчук М.С. і ін. Психологічне забезпечення психологічного і фізичного здоров’я: Навч. посібник. – К.: Інкоф, 2002. – 272 с.

14. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. К.: Вища школа, 1971.

15. Кроль В.М. Психофизиология человека. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с.

16. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: Учебное пособие. – М.: Изд. Московского университета, 1973. – 374 с.

17. Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд. – К.: Наук. думка. 1991.

18. Максименко С.Д. Общая психология. – М.: Рефл.-бук; Ваклер,1999.–

537 с.

19. Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуація феномену, основні функції: Монографія. – К.: Вища школа, 2003. – 126 с.

20. Петровский О.В. и др. Общая психология.- М.: Просвещение, 986. – 464 с.

21. Психофизиология: Учебник для вузов/ Под ред. Ю.И.Александрова. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.

22. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер.1999. – 720 с.

23. Симонов П.В. Созидающий мозг. – М., 1993.

24. Словарь практического психолога. / Сост. С.Ю.Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с.

25. Судаков К.В. Рефлекс и функциональная система. – Новгород, 1997.

26. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 136 с.