litceymos.ru 1

Календарно-тематичне планування з хімії

8 класп/п

Дата


Тема уроку

Примітки

І СЕМЕСТР

1
Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Найважливіші поняття хімії.
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

2
Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Задачі на обчислення атомів (молекул) у певній кількості речовини.
3
Молярна маса. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів.
4
Розрахунки за хімічними формулами. Задачі на обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.

Тематична

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

5Оксиди, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості оксидів. Класифікація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів.

6-7
Кислоти, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості. Класифікація. Ряд активності металів. Реакції заміщення, обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот.
8
Солі (середні), їх склда, назви. Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.

Залік № 1

І семестр


ІІ СЕМЕСТР

9
Основи, їх склад, назви. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.
10
Поняття про амфотерні гідроксиди. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей. Значення експериментального методу в хімії.

Практична робота. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

Тематична


Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.

11Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи. Життя і наукова діяльність Д.Менделєєва.

12
Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число. Радіус атома. Стан електронів у атомі.
13
Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном.
Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовин.

14
Елетронна природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види.
15
Електронні формули молекул речовин. Кристальні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.
16
Ступінь окислення. Визначення ступеня окислення атома за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими степенями окислення атомів елементів.
17
Контрольно-залікова робота.

Тематична

Залік №2

ІІ семестр

Річна