litceymos.ru 1

Календарно – тематичне планування з людини і світу 12 клас

п\п

Дата

Зміст уроків

Примітки

І СЕМЕСТР

Тема І. Вступ

1
Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин.
Тема ІІ. Соціалізація особистості

2
Поняття «соціалізація». Родинна соціалізація. Сім’я.

Гендерна соціалізація особистості.
3
Школа. Однолітки.

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура
Тема ІІІ. Стереотипи та упередження

4
Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства. Ґендерні стереотипи. Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження. Толерантність.


Тема ІУ. Конфлікти


5
Поняття «конфлікт». Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання. Місце конфліктів в людському спілкуванні.
Тема У. Соціум (суспільство людей)

6
Поняття соціуму – суспільство людей. Суспільні відносини. Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства. Соціальна структура населення. Стратифікація сучасного українського суспільства
Тема УІ. Соціальна мобільність

7
Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму. Поняття комунікації та комунікативності.

Участь у житті суспільства.
Тема УІІ. Права, свободи та відповідальність

8
Права людини в історії людства. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Поняття прав і свобод людини. Покоління прав людини.

Сутність стосунків між людиною та державою. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною.

Дотримання прав і відповідальність.

Тематична

Залік №1


І семестр

ІІ СЕМЕСТР


Тема УІІІ. Громадянське суспільство

9
Поняття громадянського суспільства. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні.
Тема IХ. Політичні інститути і процеси

10
Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції. Типи політичних системи. Політична система України.

Політичні партії. Опозиція. Лобізм. Політична еліта та політичне лідерство.
Тема Х. Демократія

11
Поняття, форми та принципи демократії. Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим та народовладдя. Вибори як інструмент демократії. Типи виборів. Види виборчих систем. Виборча система в Україні.
12
Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Шкільне самоврядування. Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством.


Тема ХІ. Засоби масової інформації


13
Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки. ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства.

Свобода слова та цензура. Інформаційний простір в Україні.
Тема ХІІ. Нація

14
Поняття нації. Нація як соціальний інститут. Нація етнічна та нація політична. Світовий досвід націєтворення. Нація і націоналізм. Формування політичної нації в Україні.
Тема ХІІІ. Полікультурність

15
Поняття полі культурності як добросусідства культур. Самобутність та рівноцінність різних культур. Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання.

Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.
Тема ХІУ. Україна і світ

16
Україна в структурі загально цивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти.

Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами.

Внесок українців у світову науку і культуру


Тематична

Залік № 2


17
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Я – член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля.

ІІ семестр

Річна