litceymos.ru 1
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дніпропетровська обласна молодіжна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України" (далі - ДОМОВМГО «СМРУ») є місцевим осередком Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України".

12. ДОМОВМГО «СМРУ» створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

\3. ДОМОВМГО «СМРУ» здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України" і цим Положенням.

 1. Діяльність ДОМОВМГО «СМРУ» поширюється на територію
  Дніпропетровської області.

 2. ДОМОВМГО «СМРУ» не має за мету одержання прибутку від своєї діяльності.

 3. ДОМОВМГО «СМРУ» є юридичною особою з моменту її державної
  реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом
  види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка, може
  набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у
  судових органах.

1.7. Повна назва організації:

Дніпропетровська обласна молодіжна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України" Скорочена назва організації: ДОМОВМГО "СМРУ"

1.8. Місцезнаходження керівних органів:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сагайдачного, б. 1-А.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОМОВМГО «СМРУ»

 1. Основна мета ДОМОВМГО «СМРУ» — здійснення діяльності,
  спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних,

  творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів своїх членів.


 1. Основними завданнями ДОМОВМГО «СМРУ» є:

сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробці цільових молодіжних програм;

представлення і захист законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;

надання моральної підтримки членам ДОМОВМГО «СМРУ»;

поширення ідей та поглядів ДОМОВМГО «СМРУ»;

сприяння створенню умов для розвитку творчих здібностей молоді, сприяння у вирішенні питань дозвілля;

сприяння розвитку молодих людей для реалізації ними інтелектуального, громадського та духовного потенціалу як особистостей;

сприяшія працевлаштувашпо молоді;

сприяння розвитку молодіжної регіональної політики;

сприяння формуванню державної політики у сфері відродження та розвитку національно-патріотичних та духовно-культурних традицій українського народу - на основі взаємодії з органами державної влади.

2.3. Для виконання своїх завдань ДОМОВМГО «СМРУ», в установленому
порядку, має право: •

здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;


 • розповсюджувати інформацію про свою діяльність, цілі та завдання
  через засоби масової інформації та шляхом заснування власних засобів масової
  інформації, з метою збільшення кількості прихильників програми ДОМОВМГО
  «СМРУ»;

 • виступати в якості суб'єкта цивільних правовідносин, представляти і
  захищати свої законні інтереси, а також інтереси своїх членів у державних і
  громадських органах та органах місцевого самоврядування;

 • брати участь в організації конгресів, конференцій, семінарів, оздоровчих
  таборів, фестивалів, спортивних змагань, концертів, зустрічей молоді;

отримувати від органів державної влади, управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, цілей та завдань;


 • набувати майнові і немайнові права, брати на себе обов'язки, що пов'язані
  з діяльністю ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання
  громадян.

3. ЧЛЕНСТВО У ДОМОВМГО «СМРУ»

3.1. Членом ДОМОВМГО «СМРУ» може бути кожен громадянин України
віком від 14 до 28 років, який мешкає на території Дніпропетровської області,
визнає Статут ВМГО "Союз молоді регіонів України", Положення ДОМОВМГО
«СМРУ».

Особи старшого віку можуть бути членами ДОМОВМГО «СМРУ», якщо їх кількість не буде перевищувати третину загальної кількості ДОМОВМГО «СМРУ».

Прийом у члени ДОМОВМГО «СМРУ» здійснюється за письмовою заявою кандидата Правлінням ДОМОВМГО «СМРУ» простою більшістю голосів.

 1. Вибуття із членів ДОМОВМГО «СМРУ» здійснюється за особистою
  письмовою заявою члена організації.

 2. Рішення про виключення з членів ДОМОВМГО «СМРУ» приймає
  Правління ДОМОВМГО «СМРУ». Підставою для виключення з членів
  ДОМОВМГО «СМРУ» є:
 • невиконання обов'язків, згідно даного Положення; .

 • вчинки, спрямовані на заподіяння шкоди ДОМОВМГО «СМРУ» чи її
  дискредитації.

3.4. У виняткових випадках Голова ДОМОВМГО «СМРУ» має право
призупинити перебування в лавах підзвітних їм організацій будь-якого члена. Таке
рішення підлягає обов'язковому затвердженню Правліннями ДОМОВМГО «СМРУ».

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ДОМОВМГО «СМРУ»

 1. Права та обов'язки членів ДОМОВМГО «СМРУ» реалізуються в
  порядку, визначеному цим Положенням.

 1. Член ДОМОВМГО «СМРУ» має право:
 • обирати і бути обраним до всіх органів ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • мати інформацію про діяльність ДОМОВМГО «СМРУ»;

брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності ДОМОВМГО «СМРУ»;


 • виступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності ДОМОВМГО
  «СМРУ»;

 • звертатися до керівництва ДОМО ВМГО СМРУ з будь-яких питань
  діяльності організації;

 • брата участь у заходах, що проводяться в ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • вільно виходити з членів ДОМОВМГО «СМРУ».
  4.3. Член ДОМОВМГО «СМРУ» зобов'язаний:

дотримуватися організаційної дисципліни; виконувати рішення керівних органів організації;

- брати активну участь у діяльності ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності ДОМОВМГО
  «СМРУ»;

 • дбати про зміцнення авторитету ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • своєчасно сплачувати членські внески.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВШ ОРГАНИ ДОМОВМГО «СМРУ»

5.1. Структуру ДОМОВМГО «СМРУ» складають місцеві (районні, міські) організації - (далі осередки).

52. Осередки:

-самостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені Положенням до компетенції вищих органів ДОМОВМГО «СМРУ»;

- обирають делегатів на збори ДОМОВМГО «СМРУ» (норми представництва
встановлює Правління ДОМОВМГО «СМРУ»).

5.3. Осередки утворюються на установчих зборах і набувають свого статусу після
їх визнання Правлінням ДОМОВМГО «СМРУ».

Осередки у своїй діяльності керуються Статутом ВМГО "Союз молоді регіонів України", цим Положенням, своїми положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Правлінням ДОМОВМГО «СМРУ».

 1. Для набуття прав юридичної особи осередки повинні зареєструватися в
  установленому законом порядку. Осередки без прав юридичної особи повинні
  легалізуватися шляхом повідомлення про заснування.
 2. Вищим органом ДОМОВМГО «СМРУ» є Збори, які скликаються Правлінням

  не рідше одного разу на один календарний рік. Норми представництва вирішує Правління
  ДОМОВМГО «СМРУ». Позачергові Збори можуть бути скликані за вимогою
  Правління ДОМОВМГО «СМРУ» або на вимогу не менше половини членів ДОМОВМГО
  «СМРУ».


5.5.1. Збори є правочинними при наявності не менш 2/3 обраних делегатів.

5.5.2. Збори можуть вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності
ДОМОВМГО «СМРУ». До виключної компетенції Зборів належать:

 • визначення програми діяльності та завдань ДОМОВМГО «СМРУ»;
  внесення змін та доповнень до Положення ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • обрання Правління, Голови ДОМОВМГО «СМРУ», Контрольно-ревізійної
  комісії терміном на 4 роки;

 • з подання Голови ДОМОВМГО «СМРУ» обирають та переобирають Першого
  заступника Голови ДОМОВМГО «СМРУ» та заступників Голови ДОМОВМГО «СМРУ»;

затвердження складу Координаційної Ради;

- заслуховування та затвердження звітів Координаційної Ради та Контрольно-
ревізійної комісії;

 • реалізація права власності на майно та кошти ДОМОВМГО «СМРУ»;
  прийняття рішення про реорганізацію ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • прийняття рішення про припинення діяльності ДОМОВМГО «СМРУ».

5.5.3. Процедура голосування по всім питанням визначається Зборами. Термін
повноваження обраних осіб продовжується до обрання нових осіб на дані посади
або до ліквідації цих посад після внесення змін до Положення. •

Рішення про прийняття, внесення змін до Положення, про реорганізацію або розпуск ДОМОВМГО «СМРУ» приймаються 2/3 голосів від числа зареєстрованих

делегатів Зборів. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на Зборах, крім випадків, коли самі Збори визначать іншу процедуру.

5.6. Керівним органом ДОМОВМГО «СМРУ» між Зборами є

Координаційна Рада ДОМОВМГО «СМРУ», яка обирається строком на 4 роки.

Координаційна Рада збирається не рідше одного разу на рік і правочинна при
наявності не менше 2/3 її складу.

5.6.1. Координаційна Рада ДОМО ВМГО «СМРУ» складається з голови
ДОМОВМГО «СМРУ», Першого заступника голови, заступників голови, членів
Правління та голів осередків

5.6.2. Координаційна Рада розробляє та координує основні напрямки діяльності
ДОМОВМГО «СМРУ», заслуховує звіти Правління, визначає порядок сплати та
розмір членських внесків, затверджує бюджет ДОМОВМГО «СМРУ».

5.6.3. Рішення Координаційної Ради є правочинним, якщо за нього
проголосувало 2/3 від загальної кількості присутніх на засіданні членів
Координаційної Ради.

5.7. Діючим керівним органом між засіданнями Координаційної Ради є
Правління. До складу Правління входять Голова ДОМОВМГО «СМРУ», заступники
голови ДОМОВМГО «СМРУ», а також інші члени ДОМОВМГО «СМРУ», обрані на
Зборах до складу Правління.

5.7.1. Засідання Правління скликаються Головою ДОМОВМГО «СМРУ» не
рідше, ніж один раз на 3 місяці і є правомочними, якщо на них присутні більше
половини членів Правління.

5.7.2. Правління:

- організовує виконання рішень Зборів та Координаційної Ради;
визнає новостворені осередки;


 • затверджує Положення про контрольно-ревізійну комісію ДОМОВМГО
  «СМРУ»;

 • вирішує поточні організаційні питання;

 • має право ініціювати звітні та звітно-виборчі збори в осередках ДОМОВМГО
  «СМРУ»;

 • забезпечує фінансово-господарську діяльність;

в межах, визначених Координаційною Радою, здійснює повноваження останньої;

має право припинити членство чи виключити з організації будь-якого члена ДОМОВМГО «СМРУ», крім Голови та Першого заступника голови ДОМОВМГО «СМРУ» .

5.7.3. Рішення Правління є правочинним, якщо за нього проголосувало не

менш ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління.

5.8. У період між Зборами, засіданнями Координаційної Ради та Правління,
поточною діяльністю ДОМОВМГО «СМРУ» керує її Голова.

5.8.1. Голова ДОМОВМГО «СМРУ»:


 • робить заяви від імені ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • між засіданнями Координаційної Ради ДОМОВМГО «СМРУ», через голів
  осередків керує всією діяльністю ДОМОВМГО «СМРУ»;

головує на Зборах ДОМОВМГО «СМРУ» та засіданнях Координаційної Ради та Правління;

- організовує роботу Правління;

здійснює безпосереднє керівництво ДОМОВМГО «СМРУ»; має право підпису документів від імені ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • здійснює оперативне управління майном і коштами ДОМОВМГО «СМРУ»;
  відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;

 • несе відповідальність за фінансову звітність організації;

вносить пропозиції щодо кандидатури Першого заступника голови ДОМОВМГО «СМРУ».

 1. Голова та його і заступники обираються більшістю голосів Зборів
  ДОМОВМГО «СМРУ» строком на 4 роки.

 2. Перший заступник Голови ДОМОВМГО «СМРУ»:
 • за дорученням Голови ДОМО ВМГО СМРУ представляє
  ДОМОВМГО «СМРУ» у зовнішніх відносинах та робить заяви від імені
  ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • у разі відсутності Голови ДОМОВМГО «СМРУ» головує на Зборах
  ДОМОВМГО «СМРУ» та засіданнях Координаційної Ради та Правління;

вносить пропозиції щодо кандидатур заступників Голови ДОМОВМГО «СМРУ» з організаційних питань та питань ідеології;

 • за дорученням Голови ДОМОВМГО «СМРУ» здійснює керівництво
  організацією;

 • за дорученням Голови ДОМО ВМГО СМРУ має право підпису документів
  від імені ДОМОВМГО «СМРУ»;
 • безпосередньо контролює роботу осередків;


відповідальний за сплату членських внесків.

5.11. Заступник Голови ДОМОВМГО «СМРУ» з організаційних питань:

 • організовує виконання рішень Голови та Правління ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • консультує осередки з питань функціонування організації;

 • відповідальний за збільшення чисельності організації.

5.12. Заступник Голови з питань ідеології:

- координує роботу по створенню стратегії діяльності ДОМОВМГО «СМРУ»;
розробляє та втілює матеріали та заходи агітаційного характеру

по популяризації ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • активно співпрацює з науково-дослідними установами,
  громадськими організаціями з метою обміну досвіду і отримання аналітичної
  інформації;

 • розробляє програмові положення ДОМОВМГО «СМРУ» та методичні
  рекомендації для осередків;

 • формує та реалізує план висвітлення діяльності ДОМОВМГО «СМРУ» в
  засобах масової інформації,

5.13. Заступники Голови ДОМОВМГО «СМРУ» з організаційних питань та
питань ідеології репрезентують ДОМОВМГО «СМРУ» у взаємовідносинах з
громадськістю, за дорученням Голови та Першого заступника Голови виконують
частину їх обов'язків.

5.14. З метою перевірки фінансово-господарської діяльності
ДОМОВМГО «СМРУ» створюється Контрольно-ревізійна комісія. Контрольно-
ревізійна комісія контролює виконання Положення ДОМОВМГО «СМРУ», рішень
Координаційної Ради та Зборів, а також перевіряє
використання коштів з бюджету ДОМОВМГО «СМРУ». Діяльність Контрольно-
ревізійної комісії здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Правлінням
ДОМОВМГО «СМРУ».

6. КОШТИ ТА МАЙНО ДОМОВМГО «СМРУ»

 1. ДОМОВМГО «СМРУ» може мати у власності кошти та інше майно,
  необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.
 2. ДОМОВМГО «СМРУ» набуває права власності на кошти та інше майно,

  передане його засновниками, членами, набуте від членських внесків, пожертвуване
  громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно,


придбане за рахунок власних коштів.

6.3. Кошти ДОМОВМГО «СМРУ» формуються за рахунок:

 • членських внесків членів ДОМОВМГО «СМРУ»;

 • добровільних пожертв або безповоротної фінансової допомоги
  організацій, підприємств, установ, та окремих осіб, у тому числі іноземних;

інших надходжень, що не заборонені діючим законодавством України.

6.4. Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів
визначаються Правлінням ДОМОВМГО «СМРУ».

 1. ДОМОВМГО «СМРУ» використовує свої кошти на здійснення статутної
  діяльності, утримання апарату та для інших цілей, що не суперечать чинному
  законодавству України.

 2. Бюджет ДОМОВМГО «СМРУ» щорічно затверджує Координаційна Рада.
  Поточні фінансові справи координує Голова ДОМОВМГО «СМРУ».

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Зборів у порядку, визначеному цим Положенням, та про ці зміни та доповнення ДОМОВМГО «СМРУ» у 5-денний строк повідомляє реєстраційний орган.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОВМГО «СМРУ»

8.1. Діяльність ДОМОВМГО «СМРУ» може бути припинена Зборами у
порядку, встановленому цим Положенням або за рішенням судових органів у
порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Якщо рішення про припинення діяльності ДОМОВМГО «СМРУ» прийняте
  на Зборах, всі питання про використання майна та коштів ДОМОВМГО «СМРУ»
  вирішується Зборами та обраною ними Ліквідаційною комісією відповідно до
  чинного законодавства України та цього Положення.
 2. Якщо рішення про припинення діяльності ДОМОВМГО «СМРУ» прийняте

  у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з
  припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно
  до рішення суду.

 1. Кошти та майно ДОМОВМГО «СМРУ» після її ліквідації не можуть
  перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій
  організації відповідного типу, або на підставі рішення суду спрямовуються у доход
  держави.

 2. Реорганізація ДОМОВМГО «СМРУ» здійснюється згідно з рішенням
  Зборів, 2/3 голосів присутніх делегатів. При цьому вся сукупність прав та обов'язків
  що належали ДОМОВМГО «СМРУ», переходять до її правонаступників.

8.6. Після прийняття Конференцією рішення про припинення діяльності
ДОМОВМГО «СМРУ» припиняється діяльність усіх її осередків. Припинення
діяльності ДОМОВМГО «СМРУ» затверджується Правлінням ВМГО "Союз молоді

регіонів України".