litceymos.ru 1 2 ... 97 98


СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ

ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ

В ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ

ЕКОСИСТЕМАХ


СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ

ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В ПРИРОДНЫХ И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ

ЭКОСИСТЕМАХ


STRUCTURE AND FUNCTINAL ROLE

OF ANIMALS IN NATURAL

AND TRANSFORMED ECOSYSTEMS

2001

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Українська екологічна академія наук
Дніпропетровський національний університетСТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ

ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ

В ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ

ЕКОСИСТЕМАХ

Тези І міжнародної наукової конференції

17-20 вересня 2001 р. Дніпропетровськ


СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ

ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В ПРИРОДНЫХ И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ

ЭКОСИСТЕМАХ

Тезисы І международной научной конференции

17-20 сентября 2001 г. Днепропетровск


STRUCTURE AND FUNCTINAL ROLE

OF ANIMALS IN NATURAL

AND TRANSFORMED ECOSYSTEMS

Abstracts of the I international conference

1

7-20th September 2001. Dnipropetrovsk


Дніпропетровськ: ДНУ, 2001

Dnipropetrovsk: DNU, 2001

УДК 574 + 59

ББК 28.68 + 28.080

С 87


Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах: Тезисы I международной конференции, 17-20 сентября 2001. – Днепропетровск: ДНУ, 2001. – 247 с.

В сборник включены тезисы докладов и сообщений, представленные на I международную конференцию по структуре и функциональной роли животного населения в природных и трансформированных экосистемах, проводимую в Днепропетровске. Материалы отражают современное состояние и направления функциональной зоологии и экологии, а также аспекты практического использования функциональной экологии в сельском, лесном, водном и рыбном хозяйстве, в биоиндикации уровня загрязнения окружающей среды, при организации и проведении природоохранных мероприятий.


РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Д-р биол. наук, профессор А.Е. Пахомов, канд. биол. наук, профессор В.Л. Булахов (отв. редакторы), канд. биол. наук, доцент Ю.П. Бобылев; канд. биол. наук В. В. Бригадиренко; д-р биол. наук, професор Ю.Г. Вервес; д-р биол. наук, ст.н.с. В.А. Гайченко; канд. биол. наук, доцент В.Я. Гассо; д-р биол. наук, профессор А.Н. Дворецкий; д-р биол. наук, профессор
И.Г. Емельянов; д-р биол. наук, профессор А.И. Кошелев; канд. биол. наук, ст.н.с.
А.Ф. Кулик; канд. биол. наук, ст.н.с. А.Н. Мисюра, канд. биол. наук, доцент А.А. Рева.


Рецензенты: чл.-кор. НАН Укнаины, д-р биол. наук, профессор А.П. Травлеев

академик УЭАН, д-р биол. наук, Г. Г. Шматков

д-р биол. наук, Н.И. Грицан


Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – 247 с.

До збірника увійшли тези доповідей та повідомлень, які представлені на I міжнародну конференцію по структурі і функціональній ролі тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах, що проводилась у Дніпропетровську. Матеріали відображують сучасний стан та напрямки функціональної зоології та екології, а також аспекти практичного використання їх у сільському, лісовому, водному та рибному господарстві, в біоіндикації рівня забруднення довкілля, при організації та проведенні природоохоронних заходів.


Structure and Functional Role of Animals in Natural and Transformed Ecosystems: Abstracts of the First International Conference, 17-20th September 2001. - Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk National University, 2001. – 247 p.

The volume includes abstracts that were presented at the First International Conference on structure and functional role of animals in natural and transformed ecosystems, which was held in Dnipropetrovsk, Ukraine. Contributions reflect modern state and development of functional zoology and ecology as well as aspects of practical using functional ecology in agriculture, forestry, water and fishing management, bioindication of environmental pollution, environmental protection and nature conservation.


© Днепропетровский национальный университет

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова оргкомітету:

Поляков М.В. - ректор Дніпропетровського національного університету,
д-р фіз.-мат. наук, проф.


Співголови:

Дронь М.М. - проректор по науковій роботі ДНУ, д-р техн. наук, проф.

Шматков Г.Г. - зам. начальника Головного управління по економіці Дніпропетровської обласної адміністрації, академік УЭАН, д-р біол. наук.

Пахомов О.Є. - декан біолого-екологічного факультету ДНУ, зав. кафедрою зоології та екології, д-р біол. наук, проф.


следующая страница >>