litceymos.ru 1
Додаток
до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
До державної податкової адміністрації (інспекції)

________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

від _____________________________________________________

(назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)

________________________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта малого підприємництва, номер телефону)


         

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


ЗАЯВА
про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податкуВідповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99) просимо перевести наше підприємство (установу, організацію) _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)

на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з _________ року за ставкою єдиного податку __________ відсотків.


Відомості про розрахункові (поточні) рахунки в установах банків _______________

_____________________________________________________________________________.


(назва та місцезнаходження банку)

Середньооблікова чисельність працюючих на дату подання заяви становить _______ чол.

Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), майна, основних фондів за рік становить _________________________________________________________

________________________________________________________ тис. грн., в т. ч. (на дату

(сума словами)

подання заяви ________ тис. грн., за решту місяців (місяць) розрахунково, виходячи із середньої місячної фактичної виручки за період, що передує переходу,________ тис. грн.).


Прошу прийняти Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість N _______, видане _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(дата, назва органу державної податкової служби)

(оригінал) разом із засвідченими копіями (кількість, дати засвідчення, назва органу державної податкової служби), що додаються, та скасувати реєстрацію в якості платника ПДВ.*

____________
* Цей абзац заповнюється тільки суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою в разі обрання ставки єдиного податку 10 % за наявності такого Свідоцтва.


Керівник суб'єкта малого підприємництва

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)