litceymos.ru 1
ДОГОВІР № ____________

НА ОБСЛУГОВУВАННЯ


м. Київ «__» __________ 200__ р.


__________________________________________, в особі директора ________________, що діє за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю______________________ (ліцензія Державної туристичної адміністрації України на туроператорську діяльність ____________________________ року, надалі ВИКОНАВЕЦЬ на підставі агентського договору _____________________ по реалізації туристичних продуктів від ____________р., з одного боку, та _____________________ в особі директора ___________________, надалі ЗАМОВНИК, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:


  1. Предмет Договору.


1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується відповідно до заявки ЗАМОВНИКА на бронювання (надалі – ЗАЯВКА) надати, з метою проведення/участі в конференції ях/симпозіумах/зборах/з’їздах/зустрічах/ринкових дослідженнях в рамках господарської діяльності працівників ЗАМОВНИКА, комплексу послуг з організації проїзду та тимчасового проживання у _______________, курортне селище ________________ (надалі – туристичні послуги, туристичний продукт) для представників/працівників ЗАМОВНИКА (надалі – ТУРИСТІВ), а ЗАМОВНИК зобов’язується, у відповідності до умов даного Договору, оплатити їх.

1.2. Заявка оформлюється за формою, встановленою ВИКОНАВЦЕМ (ФОРМА -2) в 2-х примірниках та є невід’ємною частиною даного Договору.


  1. Обов’язки сторін.


2.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний оформлювати замовлення на покупку туристичного продукту, а також зміни до нього, у письмовій формі.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний надати ВИКОНАВЦЮ список осіб (список групи), які діють від імені ЗАМОВНИКА та завірятимуть замовлення своїм підписом.


2.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний оплачувати послуги ВИКОНАВЦЮ в строки та відповідно до умов, визначених в даному Договорі.

2.4. Якщо ЗАМОВНИК відмовляється від заброньованих послуг з будь-яких причин, він зобов'язується виплатити ВИКОНАВЦЮ компенсацію витрат ВИКОНАВЦЯ, пов'язаних з виконанням Заявки у наступних розмірах:

- за 36 день до відправлення, або несвоєчасної оплати першого платежу: в розмірі 20 % від загальної вартості туристичних послуг, заявка на бронювання ЗАМОВНИКА анулюється

- за 35 - 31 день до відправлення, або несвоєчасної оплати першого платежу: в розмірі 30 % від загальної вартості туристичних послуг, заявка на бронювання ЗАМОВНИКА анулюється; штрафні санкції ЗАМОВНИК складають 20 % від загальної вартості туристичних послуг;

- за 30 – 20 днів до відправлення, або несвоєчасної оплати другого платежу: в розмірі 25 % від загальної вартості туристичних послуг, заявка на бронювання анулюється , штрафні санкції ЗАМОВНИК складають 50 % від загальної вартості туристичних послуг;

- за 20 – 6 днів до відправлення, або несвоєчасної оплати остаточної суми платежу туристичних послуг заявка на бронювання анулюється, штрафні санкції ЗАМОВНИКА складають 75 % від загальної вартості туристичних послуг;

- за 5- 1 д нів і менше, ніж за день чи неявка на рейс - 100% від загальної суми туристичних послуг.

Якщо це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків або спеціальних умов турів, то ЗАМОВНИК зобов'язаний відшкодувати збитки, що перевищують суму, зазначену вище відповідно до п.п.2.5 і 2.6 даного Договору. Вартість чартерних авіаквитків і авіаквитків на регулярні рейси з безповоротним тарифом не повертається незалежно від строку відмови від тура.

2.5. ЗАМОВНИК зобов'язаний сплатити всі неустойки й штрафи, що накладаються перевізником за кожний замовлений ЗАМОВНИКОМ маршрут та місце у випадку зміни дати або скасування замовлення (в зв’язку з тим, що більшість квитків мають різні обмеження).


2.6. ЗАМОВНИК вправі в будь-який час до надання ВИКОНАВЦЕМ замовленої послуги відмовитися від замовлення повністю або частково, відшкодувавши видатки, понесені ВИКОНАВЦЕМ.

2.7.Будь-які зміни дат, загальної зміни кількості осіб, кількості номерів готелю, типу готелю і номерів в раніше заброньованому ЗАМОВНИКОМ і підтвердженому ВИКОНЕВЦЕМ турі є фактичною відмовою від бронювання і тягне за собою відповідальність, обумовлену п. 2.4. даного Договору. Заміна або уточнення прізвищ (імен) в списку групи туристів допускається не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку туру (у випадках, якщо це стосуеться країн ОАЄ та Таїланду, вступають в дію індивідуальні вимоги готелей).

2.8. У випадку зміни ВИКОНАВЦЕМ заздалегідь обумовлених умов послуг і відмови в зв'язку з цим осіб від поїздки, а також відмови осіб від заміни послуг з такими ж чи кращими умовами, Виконавець повертає Замовнику для виплати особі всю раніше сплачену вартість послуг.

2.9. ЗАМОВНИК зобов'язується попередити особу у відношенні якої він укладає договір про те, що:

- перевезення за даним Договором виконуються за правилами перевізника (авіакомпанії та ін.). Квиток особи, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, є договором з перевізником, відповідно до якого всю відповідальність за перевезення несе перевізник за правилами перевізника;

- ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право, якщо буде потреба, замінити готель, зазначений заздалегідь, на готель тієї ж або більш високої категорії.

- ВИКОНАВЕЦЬ має право скасувати групову туристичну поїздку, якщо не зібрано мінімально необхідну кількість осіб, погоджену із ЗАМОВНИКОМ або зробити перерахунок вартості поїздки. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний не менш, ніж за тридцять один день, попередити про це ЗАМОВНИКА. Мінімальна кількість осіб у групі встановлюється в розмірі 15(п’ятнадцяти чоловік.)

2.10. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність перед особою, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, не повертає повну або часткову вартість тура й компенсацію за моральний збиток у наступних випадках:


- ВИКОНАВЕЦЬ не повертає вартість туристичних послуг, сплачених за даним Договором, але не використаних особою у подорожі з його ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби особи, підтвердженої відповідними медичними довідками.

- будь-якої зміни дат, кількості осіб в раніше заброньованому ЗАМОВНИКОМ і підтвердженому ВИКОНАВЦЕМ турі, що є фактичною відмовою від бронювання і тягне за собою санкції, обумовлені п.2.4. даного Договору.

- порушення ЗАМОВНИКОМ зобов'язань, викладених у п. 2.3. даного договору;

- не проходження особою, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, митного, санітарного, прикордонного контролю й інших служб, у тому числі, якщо це пов'язано з неправильним оформленням або недійсністю паспорта особи, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, або відсутністю запису про членів родини в паспорті, або неправильним оформленням доручень на неповнолітніх, або при виникненні проблем, пов'язаних зі справжністю документів, що надані для оформлення й організації туристичної поїздки;

- зміні цінової політики авіакомпаній, зміни тарифів на заброньовані авіаквитки, за затримку вильотів і прильотів, заміну типу літака, скасування рейсів, за доставку й схоронність багажу особи, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір;

- виникненні проблем, труднощів і наслідків, що виникають в особи, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, при втраті закордонного паспорта, і інших документів;

- самостійній зміні особою, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, окремих елементів програми (екскурсійної програми, трансферу, місця й рівня проживання, несвоєчасної явки до місця збору групи та ін.), що викликали додаткові витрати у особи, у відношенні до якої ЗАМОВНИК укладає договір;

- невідповідності наданих послуг необґрунтованим очікуванням особи, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, і його суб'єктивній оцінці;

- при виникненні проблем, пов'язаних зі схоронністю особистого багажу, цінностей і документів особи, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, протягом усього періоду поїздки. ЗАМОВНИК зобов'язаний попередити особу, у відношенні якого ЗАМОВНИК укладає договір, про необхідність вживання власних заходів, спрямованих на забезпечення схоронності особистих речей, цінностей і документів на всьому протязі поїздки;


- при неможливості скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння занепокоєння навколишньому середовищу, стану алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу.

2.11. ЗАМОВНИК зобов'язаний забезпечити дотримання своїми представниками правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правила в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; забезпечити не порушення своїми представниками суспільного порядку та вимог законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримання правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

2.12. ЗАМОВНИК зобов'язаний відшкодовувати збитки, заподіяні ВИКОНАВУЮ неправомірними діями своїх представників, в тому числі, порушеннями, пов’язаними з неналежним оформленням документів для перетину представниками ЗАМОВНИКА Державного кордону України.


  1. Умови компенсації за ненадані послуги.


3.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п. 3.6. даного Договору.

3.2. У випадку відмови ВИКОНАВЦЯ від виконання даного Договору, ЗАМОВНИК має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ЗАМОВНИКА та/або представника ЗАМОВНИКА.

3.3. У випадку невиїзду представника ЗАМОВНИКА внаслідок неправильного оформлення паспорта, всі фінансові витрати по поїздці (ануляції) несе ЗАМОВНИК.

3.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках представник ЗАМОВНИКА передає в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

3.5. У випадку дострокового припинення представником ЗАМОВНИКА терміну перебування в поїздці, та (або) невикористання замовлених послуг, з будь-яких причин, ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за такі дії представника ЗАМОВНИКА та не здійснює компенсації.


3.6. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, представник ЗАМОВНИКА зобов’язаний повідомити ВИКОНАВЦЯ (уповноважену особу) не пізніше 3-х днів з моменту їх виявлення у країні тимчаового перебування. У протилежному випадку претензії представника ЗАМОВНИКА не приймаються та компенсації не підлягають.

3.7. У разі неможливості підтвердження замовлення (відмова в готелі чи в авіаперевезенні) ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє представником ЗАМОВНИКА усно по телефону, пропонуючи зробити заміну чи скасувати замовлення.

3.8 У випадку, якщо представник ЗАМОВНИКА скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином.

3.9. ВИКОНАВЕЦЬ не повертає вартість туристичних послуг, сплачених за даним Договором, але не використаних ЗАМОВНИКОМ у поїздці з його ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби представника ЗАМОВНИКА, підтвердженої відповідними медичними довідками, не повертаються туристу витрати, що виходять за рамки обумовлених в Договорі і додатках до Договору.

3.10.У разі настання страховогу випадку представник замовника повинен звернутися до страховика, вказаного у страховому полісі. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, спричинені використанням представниками замовника послуг не обумовлених предметом цього Договору.


  1. Порядок розрахунків.


4.1. В рекламних матеріалах (прайс-листах та заявці) ВИКОНАВЕЦЬ вказує вартість туристичного обслуговування в доларах США.

4.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату туристичного продукту в гривнях по курсу НБУ, +1% до долара США на дату формування рахунку, відповідно до Рахунку ВИКОНАВЦЯ, в тому числі ПДВ. Фактом виконання ЗАМОВНИКОМ грошового зобов'язання по сплаті вартості туристичного продукту в безготівковій формі вважається зарахування коштів ЗАМОВНИКА на рахунок ВИКОНАВЦЯ. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, а також ризик зміни валютних курсів відноситься на ЗАМОВНИКА.


4.3. Оплата підтверджених ВИКОНАВЦЕМ туристичних послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ в наступному порядку:

- перший платіж 20 % від загальної вартості туристичних послуг сплачується ЗАМОВНИКОМ не пізніше як за 5 (п’ять) днів після підтвердження бронювання ;

- другий платіж 50% від загальної вартості туристичних послуг сплачується ЗАМОВНИКОМ не пізніше як за 50 (тридцять пять) днів до відправлення.

- Останній платіж 20% від загальної вартості туристичних послуг сплачується ЗАМОВНИКОМ не пізніше як за 30 (тридцять) днів до відправлення.

4.4. У випадку несплати ЗАМОВНИКОМ заброньованих і підтверджених ВИКОНАВЦЕМ згідно з даним Договором на туристичне обслуговування, ВИКОНАВЕЦЬ має право не надавати туристам вказані послуги.

4.5. У випадку бронювання ЗАМОВНИКОМ транспортних послуг окремо від повного комплексу послуг, ВИКОНАВЕЦЬ надає по можливості за заявкою ЗАМОВНИКА дані послуги на умовах цін і тарифів, окремих від повного комплексу послуг.

4.6. Всі зміни в порядку взаєморозрахунків СТОРІН оформлюються в письмовій формі, в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною даного Договору.


  1. Порядок перетину кордонів.


5.1. ЗАМОВНИК несе відповідальність за дотримання представниками ЗАМОВНИКА вимог чинного законодавства України, щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність: за рішення (дії) прикордонних служб країн, через (до) які (яких) подорожує представник ЗАМОВНИКА, а також інших установ щодо неможливості в’їзду представника ЗАМОВНИКА на територію цих країн. Будь-які компенсації ЗАМОВНИКУ не виплачуються.


  1. Порядок вирішення суперечок.

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - згідно чинного законодавства України.


6.2. Всі претензії представника ЗАМОВНИКА з питань обслуговування за кордоном або на території України приймаються до розгляду в письмовому вигляді, за наявності Акту, підписаного уповноваженою особою ВИКОНАВЦЯ та завіреного представником приймаючої сторони в країні перебування представника ЗАМОВНИКА протягом 14 днів з моменту закінчення туру.

6.3 ВИКОНАВЕЦЬ не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіям, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та території й т. і.).


  1. Додаткові умови.


7.1. У випадку неможливості розміщення представника ЗАМОВНИКА в готелі, вказаному в заявці, йому надається можливість проживання в готелі такої ж або вищої категорії без додаткової оплати.

7.2. У випадку зміни вартості туристичних послуг, що пов’язані з підвищенням цін на авіаквитки, більш ніж на 5 % вартості, обумовленої даним Договором, ЗАМОВНИК має право відмовитись від виконання даного Договору та вимагати повернення раніше сплачених коштів.

7.3 Поселення чоловіка із жінкою, один з яких є арабської національності в готелях республіки Єгипет відбувається виключно за наявності свідоцтва про одруження.

7.4. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної СТОРОНИ.

7.5. Даний Договір є невід’ємною частиною агентського договору____________ по реалізації туристичних продуктів від «__»_________ 200__ р.

8. Адреси сторін.ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК


Директор ____________________ Підпис____________________________________

(М.П.) (М.П.)