litceymos.ru 1

ДОГОВІР ІПОТЕКИ


м. ____________

"___" ___________ 200_ р.


__________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

код ЄДРПОУ ___________________________________________________________,

(надалі іменується "Іпотекодавець") в особі __________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та ______________________________________________________

(вказати найменування банку)

код ЄДРПОУ ___________________________________________________________,

(надалі іменується "Іпотекодержатель") в особі ______________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________ ___________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір іпотеки (надалі іменується "Договір") про наступне.


1. У відповідності до цього Договору Іпотекодержатель має право у разі невиконання Іпотекодавцем своїх обов'язків за Основним договором одержати задоволення за рахунок передбаченого в ст. 6 цього Договору майна (надалі іменується "предмет іпотеки"), переважно перед іншими кредиторами Іпотекодавця у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.

2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір ____________ N ___ від "___" ____________ ____ р., укладений між Іпотекодавцем (в Основному договорі іменується "_____________") та Іпотекодержателем (в Основному договорі іменується "_____________").


3. Іпотекою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Іпотекодавцем його обов'язків перед Іпотекодержателем, які визначені у ст. ___ Основного договору і полягають у ____________________________.

4. Сума за зобов'язанням, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору, складає ___ грн.

5. Зобов'язання, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору, повинне бути виконано в строк _________ шляхом __________.

6. Предметом іпотеки є _______________________, реєстраційні дані _______________________________________________________________________.

7. Іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки належить йому на праві власності, що підтверджується _____________________, може бути ним відчужений і на нього у відповідності до чинного законодавства України може бути звернене стягнення, а також гарантує те, що предмет іпотеки не є предметом попередньої застави (іпотеки) та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед іншими третіми особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

8. Вартість предмета іпотеки становить ___ грн.

9. Іпотекодавець до закінчення строку цього Договору має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, враховуючи обмеження, встановлені чинним законодавством України.

10. У разі порушення п. ___ цього Договору, Іпотекодавець сплачує Іпотекодержателеві неустойку у розмірі __________________________________.

11. Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. За рахунок предмета іпотеки Іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за Основним договором в повному обсязі, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-яке збільшення цієї суми у відповідності до Основного Договору.


13. Іпотекодавець зобов'язується сплачувати передбачені чинним законодавством України податки та збори, інші обов'язкові платежі, а також будь-які інші витрати, пов'язані з предметом іпотеки.

14. Іпотекодавець бере на себе ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) предмета іпотеки.

15. Реєстрація іпотеки, що виникає на підставі цього Договору, здійснюється Іпотекодержателем у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16. За цим Договором заставна не випускається.

17. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

18. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.

19. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

20. Іпотека за цим Договором та взаємні права й обов'язки Сторін за цим Договором виникають з моменту набрання чинності цим Договором.

21. Іпотека за цим Договором припиняється у разі закінчення строку цього Договору та з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

22. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 19 цього Договору та закінчується ____________________________________.

23. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

24. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

25. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


26. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка dоформлюється додатковою угодою до цього Договору.

27. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

28. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

29. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

30. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

31. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.

32. Реєстрація відомостей про зміни іпотеки за цим Договором здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

33. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


ПІДПИСИ


За ІПОТЕКОДАВЦЯ


Керівник _______________/____________/


м. п.

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


СТОРІН


За ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

Керівник ________________/____________/


м. п.