litceymos.ru 1

ДОГОВІР про надання послуг №___________


м. Донецьк „ 20 ” __березня __ 2013 р.

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти в особі директора Власова Володимира Володимировича, який діє на підставі Положення, затвердженого Українським центром оцінювання якості освіти, що далі іменується ЗАМОВ­НИК, з одного боку, і громадянин (нка) України ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, що далі іменується ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого боку, надалі разом СТОРОНИ, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 15.10.2012 р. № 86 „Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році ” та за завданням ЗАМОВНИКА надати послуги із забезпечення проведення пробного зовнішнього незалежного оціню­вання 2013 року, що далі іменуються Послуги в якості _________________________________________________________________________________________________________________________________ . (функціональні обов’язки якого працівника пункту тестування буде виконувати особа)

У зв’язку з виробничою необхідністю функціональні обов’язки ВИКОНАВЦЯ можуть бути змінені.

1.2 ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти належним чином надані Послуги та здійснити оплату праці відповідно до умов цього договору.

1.3 Предметом договору є конкретні послуги щодо забезпечення проведення на пункті тестування пробного ЗНО 2013.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

2.1.1. Надати Послугу, зазначену у пункті 1.1 у відповідності до відповідної Типової технологічної картки, затвер­дженої наказом ДРЦОЯО від 08.02.2013 р. №4 «Про документи, що регламентують роботу пунктів пробного тестування в 2013 році».


2.1.2. Вжити заходів для забезпечення цілісності наданих йому матеріалів.

2.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію, тобто будь-які відомості, що стане йому відомою під час вико­нання послуг , вказаних за п.1.1. За розголошення конфіденційної інформації ВИКОНАВЕЦЬ несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

2.1.4. Зберігати цей договір не зім’явши штрих-коду.

2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:

2.2.1 Надати Виконавцю необхідну для виконання договірних зобов’язань інформацію.

2.2.2 Прийняти надані Послуги, передбачені у п.1.1Договору, шляхом аналізу дотримання Виконавцем всіх договір­них зобов’язань.

2.2.3. Своєчасно сплатити ВИКОНАВЦЕВІ обумовлену суму після остаточного надання послуги за умови, що її ви­конано належним чином і у погоджений термін.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1.Наданні послуги ЗАМОВНИК оплачує ВИКОНАВЦЕВІ відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.03.2009 року № 119 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.04.2006 року № 109”, згідно з виконаними функціями та на підставі акту про надання послуг.

З суми Договору ЗАМОВНИК здійснює всі необхідні відрахування, передбачені чинним законодавством України.

3.2. Оплата здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом переказу коштів через мережу Ощадбанку України або ПАТ КБ «Приватбанк» за тарифним планом «ДРЦОЯО».

3.3. ЗАМОВНИК не несе відповідальність за несвоєчасну оплату наданої Послуги, якщо ВИКОНАВЦЕМ не дотри­мано всіх положень цього Договору.

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ не заперечує щодо внесення особових персональних даних до бази даних працівників, залучених до проведення ЗНО 2013, а також їхнього використання для нарахування заробітної плати.

3.5. Оплата за надані Послуги здійснюється на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом їх виконання.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.У випадку невиконання чи неналежного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов'язань за цим договором, вони не­суть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.2. У випадках невиконання чи неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ «Положення про організацію роботи пункту тестування», Типової технологічної карти він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.


5. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Термін наданя послуги березень 2013 року.

5.2 .Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до повного його виконання Сто­ронами своїх зобов’язань за ним.


6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Суперечки за цим договором вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості дійти згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

6.2. Договір укладений у двох примірниках на українській мові, що мають однакову юридичну силу, один з яких зна­ходиться у ЗАМОВНИКА, другий – у ВИКОНАВЦЯ.


ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Донецький регіональний центр

___________________________________

оцінювання якості освіти

прізвище, ім’я, по батькові

Юридична адреса: 83014, м. Донецьк,

Паспорт серія______№________ від _________

вул. Мушкетовська,19

Виданий(ким)___________________________________

тел./факс: 8-062-297-67-64


___________________________________

р/р № 35228003005444

ідент.код___________________________

в ГУ ДКСУ у Донецької обл.

телефон (_____) __________________

МФО 834016 ЄДРПОУ 34500133
Директор В.В. Власов

підпис