litceymos.ru 1

Додаток 25

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка


про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі

№ 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”,

на _______________ 20__ рокуКоди

Установа____________________________________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія___________________________________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання_____________________________________ за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів________________
Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Назва показників

Код

рядка


На початок звітного року

На кінець звітного

періоду (року)
д-т

к-т

д-т

к-т

1

2

3

4

5

6

Допомога і компенсації громадянам

010

допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

011

допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання

012


Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна

020

Розрахунки за депозитними операціями

030

з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями

031

у залишках коштів на рахунках

032

Довгострокові зобов’язання

040

Короткострокові позики

050Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями


060

Короткострокові векселі

070

Заборгованість за сумою відшкодованих збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету


080

Розрахунки з депонентами

090

Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах100

Заборгованість ліквідаційних комісій банків

110Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями120

Розрахунки за іншими операціями

130

у тому числі:

131
132
133

Разом

140

Керівник _____________ ___________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ ___________________ (підпис) (ініціали і прізвище)

“____”_______________20___року