litceymos.ru 1

Перетворення, що відбуваються в сферах українського суспільства, не могли не торкнутися і системи освіти, яка визначає інтелектуальний потенціал країни, є її умовою процвітання. Тому не дивно, що одним із стратегічних напрямків в освіті є інноваційна діяльність освітніх закладів. Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес сприяє переходу закладів освіти з режиму функціонування в режим постійного розвитку, підвищує якість опанування учнями знань, практичних умінь та навичок. Адже на сучасному етапі розвитку суспільства потрібні люди, які здатні системно і конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватне рішення.

Саме тому важливо ще з початкових класів формувати в учнів уміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, проявляти ініціативу. Бути в майбутньому господарями рідної землі.

Працюючи з дітьми я виділяю проблему «Актуалізація навчальної діяльності учнів початкових класів з використанням інтерактивних форм та методів навчання».

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від формування організації навчання, тобто від зовнішнього боку організації навчального процесу, який відображає характер взаємозв’язків його учасників. За визначенням О. Я. Савченко, "форма організації навчання означає певну взаємодію вчителя та учнів, що регулюється встановленим режимом та умовами роботи."

Залежно від участі учнів у навчальній діяльності, Я. Голант в 60-роках ХХ ст. поділив навчання на активне і пасивне, а на початку ХХІ ст. виникає нове дидактичне поняття - інтерактивне навчання. Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами.

Працюючи з дітьми, я виступаю лише в ролі організатора навчального процесу, лідера групи. Не перебираю на себе розв’язання проблем, які неминуче з'являються у школярів під час самостійного опрацювання теми, а лише допомагаю учням повноцінно освоїти матеріал. У зв’язку з цим логічно виникає проблема застосування інтерактивних форм та методів навчання. Головна риса інтерактивного навчання – використання учнями власного досвіду під час розв’язання проблемних питань. Їм надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів.


Ефективність впровадження інтерактивного навчання забезпечується спеціальною організацією навчального процесу, яка складається з кількох етапів.(за І. Я. Жаровою)

На підготовчому етапі формуються мікрогрупи. При цьому враховую позитивний емоційний стан мікрогрупи, готовність учасників до співпраці під час вирішення навчальної проблеми, яка повинна спонукати учнів до пошукової діяльності; обмін власним досвідом, думками, вміння та навички самостійно працювати. Далі в процесі спілкування учні виявляють не тільки знання предмета, а й уміння узагальнювати, робити логічні висновки, у них формуються комунікативні уміння – у процесі обговорення свою думку необхідно висловлювати стисло і не відхилятися від теми; демонструвати вміння не тільки говорити, а й слухати.

Наступний етап – презентація групових рішень – може бути організований по-різному, залежно від характеру взаємодії учасників груп (спільно, індивідуально, спільно-індивідуально, спільно-послідовно, спільно-взаємодіюча.) Спільно-індивідуальна форма передбачає представлення результатів власної діяльності кожного учасника, обговорення та вибір доцільного варіанту. При спільно-послідовній – результат діяльності кожної групи є фрагментом, необхідним для побудови загальної відповіді. Спільно-взаємодіюча форма обумовлює вибір певних аспектів групових рішень, на основі яких приймається колективне.

На підсумковому етапі учні оцінюють, наскільки вдалося створити атмосферу співробітництва у групі, підбивають підсумки виконаної роботи.

Інтерактивне навчання є сукупністю технологій (за О. Помету та


Л. Пироженко), які розподіляються на чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

 • Інтерактивні технології кооперативного навчання (організація навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою: робота в парах, змінні трійки, робота в малих групах тощо);


 • Інтерактивні технології колективно-групового навчання - технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну ) роботу всього класу;

 • Технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення учня до гри, передусім, ігрове моделювання явищ, що вивчаються;

 • Технології опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення якогось суперечливого питання.

Починала використовувати форми і методи інтерактивного навчання з найдоступніши і зрозуміліших для дітей. Наприклад, метод "Мікрофон" можна використовувати для актуалізації опорних знань під час узагальнення вивченого з теми «Моя країна - Україна» (1 клас, Я і Україна)" Потреби споживача" (2 клас, Основи економічних знань), «Спільнокореневі слова»(Українська мова, 3 клас)

Природознавство. 4 клас . Тема: Збережемо природу Землі разом.

- Розкажіть, будь-ласка, які правила поводження в природі?

 • Чи є приклади варварського ставлення до природи в вашому краї?

 • А що робиться для збереження екології у вашій школі?..

На дошці записано тему уроку. Дітям пропонується прочитати її і сказати, використовуючи мікрофон, чим важливий цей матеріал, що вони знають з цієї теми. Учням дається мікрофон або якийсь предмет, який є уявним мікрофоном, і пропонується почергово стисло і швидко висловитися. Говорити може тільки той, хто одержав мікрофон.

Ця вправа не одразу була вдалою. Не всі учні з першого разу брали "мікрофон", тому дозволяла повторювати вже сказане або сказати щось від себе, адже відповіді не коментуються і не оцінюються.

На уроках читання, природознавства, української мови та інших при актуалізації, закріпленні знань учнів застосовую метод «Асоціативний кущ» Наприклад, учні ще в першому класі можуть скласти самі цей кущик, вивчаючи тему «Школа». Досить ефективним є цей метод і на уроках читання, природознавства.


Ефективним методом колективного обговорення проблеми чи завдання, пошуку рішень є мозковий штурм. Він спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість, передбачає вільне висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень для вирішення завдань.

Наприклад, називаю тему "мозкового штурму" : «Лісостепова зона…»,"Що ви знаєте про гроші?", «Скажіть своє слово про Україну». При цьому "мозковий штурм" організовується за такими правилами:


 • Усі учасники "штурму" пропонують ідеї щодо назв грошових одиниць (ідеї можуть бути різними, навіть фантастичними).

 • Один учень - "секретар" записує на дошці всі запропоновані ідеї. Коли група вважає кількість поданих ідей достатньою, переходять до наступного етапу.

 • Ідеї систематизують, аналізують, розвивають групою.

 • Обирають найкраще рішення.

Правила поведінки під час "мозкового штурму".

 • Намагайтеся висунути якомога більше ідей.

 • Включіть свою уяву: не відкидайте ніякої ідеї тільки тому, що вона суперечить загальній думці.

 • Можете розвивати ідеї інших учасників

 • Не можна критикувати висловлювання інших, давати оцінку запропонованим ідеям.

Майже постійно використовую у своїй роботі на уроках економіки роботу в групах. Ця форма роботи дає можливість учням висловлюватися, обмінюватися ідеями з партнерами в групі і лише потім озвучувати свої думки перед класом.


Наприклад. 1 клас .Навчання грамоти. Тема “Повторення вивченого в 1 класі.

( … Вилучити зайве слово,що не є протилежними за значенням.
Вечір – ніч, ранок.


Мовчун – німий, крикун.

Радість – радіти, сум. …)

Робота в групах . Гра "Виробництво вареників" .

Групи вибирають конверти з завданнями щодо виробництва вареників


 • Виготовлення вареників з картоплею.

 • Виготовлення вареників з капустою.

 • Виготовлення вареників з вишнями.

Знайомляться з рецептами та завданнями. Придумують назву своєму підприємству. Приймають набір ресурсів для виробництва вареників та пояснення вчителя. Після завершення практичної роботи дітей, визначення ресурсів, які необхідні для тіста, начинки для виготовлення вареників, проводиться захист учнівських робіт групами.

Робота в групах. Технологія "Дерево рішень”
Проблема "Ознаки живого організму”, рішення - дихання, живлення, розмноження, народження, ріст, смерть тощо.
Проблема "Умови існування живого організму”, рішення – світло, тепло, повітря, вода, їжа, земля тощо.


Робота в групах. Гра "Реклама на телеканалі
Кожна група вибирає картку, де вказана тема реклами.
Ми – пішоходи. Моя Батьківщина. Моя родина. Моя школа. Виготовлення реклами «Дорожні знаки»


Дуже часто на уроках застосовую Технологію "Незакінчене речення”
(Я дякую своїй Батьківщині (родині, школі) за ..., бажаю їй ...

Та найбільше дітям все ж таки подобаються сюжетно-рольові ігри. Перевагу відаю таким іграм, які передбачають участь більшості дітей класу, швидку відповідь, зосередження довільної уваги.

Гра "Розсипанка". Зібрати з поданих складів слова-терміни, прислів’я, пояснити чим вони пов’язані. (Си, ні, но ми, су, ре, си; ро, да, при; каз, при, ка. )

Гра "Енерджайзер". Діти кожної групи показують рухи однієї професії, а учасники інших команд повинні сказати назву професії та з'ясувати, який товар чи послугу виготовляє ця людина.Гра "Знайди зайве слово". Дітям пропонується ланцюжок слів, одне з яких зайве. Відповідь свою учні обґрунтовують. (Наприклад, будинок, торт, шафа, пенал, стіл, навчання, тарілка, машина, книга.)


Гра "Хто більше?" Гра проводиться по командах дітям пропонується назвати (записати) якнайбільше слів, понять, прислів’їв по заданій темі.

Гра "Перевтілення". Діти перевтілюються в образи героїв і знаходять вихід з різних проблемних ситуацій.

Урок ввічливості

Гра "Хвилинка фантазії". Дітям в групах пропонується ідея, яку вони повинні обдумати та знайти вихід з пропонованої ситуації. (Наприклад, уявіть, що на всій планеті працюють люди тільки двох професій: швець і пекар. Що відбудеться на планеті? Чому це виникло? Що треба зробити, щоб вийти з цієї кризи? Які будуть ваші пропозиції?).


Гра "Дослідники”. Дослідіть текст, порахуйте, скільки разів у ньому зустрічається слово "калина” і тому подібне.

Гра "Ключовий момент”.Тест – перевірка знань (тестування) та інші ігри.

Уроки проводжу у формі рольових, імітаційних, ділових ігор. Широко використовую практичні завдання, пов’язані з життям. Часто застосовую на узагальнюючих уроках - нестандартні. Урок-казка, урок-змагання, урок-КВК, урок-аукціон, уроки-подорожі, театралізовані уроки.

Також практикую в своїй роботі метод проектів, метою якого є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в групах, розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення.

Інформаційно-дослідницький проект «Загадки природи»

Наприклад, творчий проект «Моя сім’я». Мета проекту: усвідомити роль сім’ї в житті людини; вивчити історію своєї сім’ї (родовід), рід занять членів сім’ї, їх уподобання, родинні зв’язки й відносини; зрозуміти свою роль у цій сім’ї; підібрати фотографії, що відображають родовід  і важливі моменти в житті сім’ї, а також враження про сімейні подорожі, працю та відпочинок, створити колаж;


Інформаційно-творчий проект «Калина - символ краси та дівочої вроди.»

Мета проекту: Формувати інтерес до навколишнього середо­вища. Розвивати комунікативні здібності, вміння робити висновки, відстоювати свою думку, презен­тувати свої дослідження. Розвивати зв'язне усне та писемне мовлення, мислення; розширити знання дітей про калину як рослину — символ України та символ дівочої вроди, лікарську рослину. Виховувати любов до природи, рідного краю; розвивати мовлення, уяву, творчість, спостереж­ливість.

На заняттях інтегруються основні завдання, вміння і навички, які формуються у дітей при вивченні всіх предметів початкової школи. Використання інтерактивних методів та форм надає можливість для організації ділової співпраці з метою вирішення поставленої в класі навчальної проблеми. Тож використовуючи інтерактивні методи навчання в своїй роботі маю певні результати:


 • Це переможці в загально- шкільних конкурсах і олімпіадах

 • Високий рівень в математичному конкурсі “Кенгуру”

 • Призери в районному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика

 • Лауреати всеукраїнського конкурсу “Ліс – зелений друг Землі”

Вільне спілкування на уроці, висловлювання власної думки, повага до думки оточуючих – необхідні умови, що забезпечують ефективність нових технологій та розвитку індивідуальної особистості.