litceymos.ru 1УДК 35


Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”

Науковий збірник

Видається двічі на рік

Заснований 2009 р.


Рекомендовано до друку вченою радою Академії митної служби України

(протокол № 5 від 23 грудня 2010 р.)


Редакційна рада:

П. В. Пашко (голова), д. е. н., доц., заступник Голови Держмитслужби України; В. В. Ченцов (заступник голови), д. і. н., проф., професор кафедри державної служби та митної справи; Ю. Є. Петруня (заступник голови), д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності; О. М. Корх, д. філос. н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; І. Г. Бережнюк, д. е. н., доц., директор Державного науково-дослідного інституту митної справи; В. П. Гмирко, к. ю. н., доц., декан юридичного факультету; О. І. Губа, к. е. н., доц., декан економічного факультету; Б. І. Мороз, д. т. н., проф., декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій; Т. П. Дерев’янко (відповідальний секретар), начальник редакційно-видавничого відділу.


Редакційна колегія:

Пісьмаченко Л. М. (головний редактор) – д. держ. упр., доц.;

Решетніченко А. В. (заступник головного редактора) – д. філос. н., проф.;

Корх А. М. – д. філос. н., проф.;

Ченцов В. В. – д. і. н., проф.;

Петруня Ю. Є. – д. е. н., проф.;

Прокопенко Л. Г. – д. держ. упр., доц.;

Серьогін С. М. – д. держ. упр., проф.;

Бакуменко В. Д. – д. держ. упр., проф.;

Хаджирадєва С. К. – д. держ. упр., проф.;

Мартиненко В. М. – д. держ. упр., проф.;

Грицяк І. А. – д. держ. упр., проф.;


Корецький М. Х. – д. держ. упр., проф.;

Іваницька О. М. – д. держ. упр., доц.;

Брус Т. М. – к. держ. упр., доц.;

Виноградова Н. Л. – к. держ. упр.;

Дерев’янко Т. П. (відповідальний секретар)


Коректори: О. О. Смирнова, О. В. Гончаренко, Н. Г. Масюк, Т. С. Меркулова

Комп’ютерна верстка: О. О. Іщенко


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 15723-4195Р від 28.09.2009 р.

Тираж 300 прим. Замовлення № 202

Адреса редакції та видавця: Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8, 49000.

Тел.: (056) 744-55-47, 47-18-32.

Електронна адреса: redactor@amsu.dp.ua


Підписано до друку 21.02.2011. Формат 6084/16. Папір офсетний.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 8,75. Обл.-вид. арк. 7,78.Засновник і видавець: Академія митної служби України

(Свідоцтво про видавничу діяльність ДК № 10 від 24.02.2000 р.)


  • Академія митної служби України, 2010


ЗМІСТ


Теорія та історія державного управління
Грицяк І. А. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами......

5

Анисимов Е. Г., Липатова Н. Г., Черныш А. Я. Концептуальные основы развития

теории таможенного дела...........................................................................................................12

Іваницька О. М. Державне управління розвитком людського капіталу….......................…


19

Крушельницька Т. А. Теорія синергетики – нова методологія розвитку податкової

системи.........................................................................................................................................25

Решетніченко А. В., Войтов С. Г. Теорія управління процесами митно-тарифних

відносин...................................................................................…….............................................29

Царенко О. В. Глобальна інституціоналізація світового економічного простору...............

35

Soboń J., Wołowiec T. Corporate social responsibility as a new ethical management formula..........

41Механізми державного управління
Алимова О. О. Сутнісний аспект державного управління зовнішньоторговельною

діяльністю в умовах розвитку інтеграційних процесів............................................................51

Войцещук А. Д., Фесько Д. Л. Митне регулювання в умовах глобалізації..........................

57

Дацій Н. В. Державна інституційна структура як складова екологічної політики……......

61

Драган І. В. Розвиток державного регулювання процесів використання природних ресурсів......


67

Драган І. О. Вплив економічної діяльності на сферу природокористування........................

72

Кармазіна Н. В. Наукові підходи до вдосконалення державного регулювання процесами

формування акціонерної власності...........................................................................................79

Латинін М. А., Круглов В. В. Оренда як ефективний спосіб управління державним

майном в Україні.........................................................................................................................84

Пісьмаченко Л. М. Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу..................................................................................................................................91

Поспєлова Т. В. Дослідження методик розрахунку індексу людського потенціалу:

проблеми та перспективи ..........................................................................................................102

Тоцька Т. С. Концептуальний підхід до державного регулювання митної вартості

в Україні......................................................................................................................................107Державна служба


Ісаєнко І. А. Європеїзація державної служби України............................................................


111Регіональне управління та місцеве самоврядування
Куц Ю. О. Успішність територіальної громади.......................................................................

117

Пушкарь І. В. Механізми вдосконалення системи управління сталим розвитком регіону.........

121

Халецький А. В. Система взаємодії органів виконавчої влади з громадськими

організаціями..............................................................................................................................129

Шкуратова І. І. Формування інноваційного середовища в регіональній інвестиційній

політиці.......................................................................................................................................135


contentsTheory and history of state administration
Hrytsiak І. А. Public administration in Ukraine establishment by European standards........................

5

Anisimov E. G., Lipatova N. G., Chernysh A. Ia. Framework of development


the customs theory.........................................................................................................................
12

Ivanytska O. M. The public administration of human capital development ….......................…

19

Krushelnytska T. A. Synergetrics theory – methodology of new tax system..............................

25

Reshetnichenko A. V., Voytov S. G. Theory of management of customs-tariff relations...........

29

Tsarenko O. V. Global institutionalization of the world economy...............................................

35

Soboń J., Wołowiec T. Corporate social responsibility as a new ethical management formula.........

41Mechanisms of state administration
Alymova O. О. The essence aspect of the external trade activity state administration

in conditions of the integration processes development...............................................................51

Voitseshchuk A. D., Fesko D. L. Custom regulation under the conditions of globalization........

57

Dacij N. V. State institutional structure as part of environmental policy ....................................


61

Dragan I. V. Development of state regulation of natural resources................................................

67

Dragan І. О. The economic activity in the sphere of nature..........................................................

72

Karmazina N. V. Scientific approaches to improvement the state processes

of corporate property......................................................................................................................9

Latynin M. A., Kruglov V. V. Lease as effective method of management by state property

in Ukraine......................................................................................................................................84

Pismachenko L. M. Reformation of system of state administration on bases of controling

conception.....................................................................................................................................91

Pospelova T. V. Researches of methodology for calculation of human potential: problems

and perspectives............................................................................................................................102

Totska Т. S. Problem of conceptual approach for state regulation of customs valuation in Ukraine......


107State administration
Isaenko I. Civil Service Europeanization of Ukraine.....................................................................

111Regional administration and local self-government
Kuts Yu. O. The success of local community.................................................................................

117

Pushkar I. V. Mechanisms of improvement the administration system of regional sustainable

development...............................................................................................................................................121

Khaletskyj A. V. System of the interrelations of the executive bodies with non-government

organisations..................................................................................................................................129

Shkuratova I. I. Formation innovation environmental in regional investment policy...................

135УДК 35.071


І. А. Грицяк, доктор наук з державного

управління, завідувач кафедри європейської


інтеграції Національної академії державного

управління при Президентові України,

заслужений діяч науки і техніки України


ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ:

СТАНОВЛЕННЯ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ


У статті розглянуто проблеми становлення публічного управління в Україні та необхідність його орієнтації на європейські стандарти.

В статье рассмотрены проблемы становления публичного управления в Украине и необходимость его ориентирования на европейские стандарты.

In this article are studied the problems of the formation public management in Ukraine and necessity of the orientation to the European standards.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 351.713:336.24


Е. Г. Анисимов, доктор военных наук, доктор

технических наук, начальник научно-информационного

отдела Российской таможенной академии

Н. Г. Липатова, кандидат технических наук,

начальник научно-исследовательского центра

Российской таможенной академии

А. Я. Черныш, доктор военных наук, проректор

по научной работе Российской таможенной академии


КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

ТЕОРИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА


У статті обґрунтовано необхідність формування системної концепції побудови теорії митної справи, визначено загальні контури теорії митної справи, сформовано прагматичну та наукову мету, функції і структуру теорії, наведено загальні принципи отримання і практичного використання теоретичних знань про митну справу.

В статье обоснована необходимость формирования системной концепции построения теории таможенного дела, определены общие контуры теории таможенного дела, сформирована прагматическая и научная цели, функции и структура теории, приведены общие принципы получения и практического применения теоретических знаний о таможенном деле.


The article justifies the need for a system concept of constructing a theory of customs, defines the general outlines of the theory of customs affairs, formed a pragmatic and scientific objectives, functions and structure of the theory, the author proposed some general principles of production and practical application of theoretical knowledge on customs.


УДК 331


О. М. Іваницька, доктор наук з державного

управління, завідувач кафедри управління

навчальним закладом Інституту лідерства

та соціальних наук Київського університету

ім. Бориса Грінченка


Державне управління розвитком людського капіталу


Розглядається підхід до розвитку людського капіталу, який передбачає комплексне розв’язання ключових проблем реалізації державної політики в цій сфері, а саме: забезпечення доступу до освіти; охорона фізичного, духовного та репродуктивного здоров’я; забезпечення громадянських прав і свобод; надання можливості працювати та отримувати адекватну винагороду за працю. Проаналізовано низку показників розвитку людського потенціалу, які використовуються в міжнародній практиці.

Рассматривается подход к развитию человеческого капитала, который предусматривает комплексное решение ключевых проблем реализации государственной политики в упомянутой сфере, а именно: обеспечение доступа к образованию; охрана физического, духовного и репродуктивного здоровья; обеспечение гражданских прав и свобод; предоставление возможности работать и получать адекватное вознаграждение за труд. Проанализирован ряд показателей развития человеческого потенциала, которые используются в международной практике.

The article enlightens the approach to human capital development which suggests the complex decision in key public administration problems solving in the sphere such as: i) procurement of access to education; ii) physical, mental and reproductive health saving; iii) civil rights and freedom success; iiii) facilitation in employment and adequate its assessment. The set of indexes on human development potential which are used in international practice were analyzed.² ² ² ² ² ² ²


УДК 351.45:330.341.1


Т. А. Крушельницька, кандидат економічних наук,

доцент, докторант кафедри економічної теорії

та історії економіки Національної академії

державного управління при Президентові України


ТЕОРІЯ СИНЕРГЕТИКИ – НОВА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ


У статті науково обґрунтовано доцільність застосування теорії синергетики як нового методологічного підходу до розвитку державного управління податковою системою. Автором визначено сутність синергетики у сфері оподаткування та окреслено основні методичні підходи її застосування.

В статье научно обоснована целесообразность использования теории синергетики как нового методологического подхода к развитию государственного управления налоговой системой. Автором определена сущность синергетики в сфере налогообложения и очерчены основные методические подходы ее применения.

The paper research to substantiate application of the theory of synergetics as a new methodological approach to the development of the government tax system. The author defines the essence of synergy in the field of taxation and outlined the methods of its application.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 351.713


А. В. Решетніченко, доктор філософських наук,

професор кафедри філософії

та соціально-політичних дисциплін

Академії митної служби України

С. Г. Войтов, магістр державної служби,

аспірант Інституту світової економіки

та міжнародних відносин НАН України


ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

МИТНО-ТАРИФНИХ ВІДНОСИН

Статтю присвячено концептуально-аналітичному оглядові управління процесами митно-тарифних відносин через призму базових категорій митно-тарифного регулювання та провадження митної політики держави, з усією сукупністю властивих їй очевидних суперечностей, притаманних сучасному етапові державотворення.


Статья посвящена концептуально-аналитическому обзору управления процессами таможенно-тарифных отношений через призму базовых категорий таможенно-тарифного регулирования и осуществления таможенной политики государства, со всей совокупностью свойственных ей очевидных противоречий, присущих современному этапу государственного строительства.

The article deals with conceptual-analytic review of management of customs and tariff relations through the prism of the basic categories of customs and tariff regulation and implementation of customs policy, with the whole set of apparent contradictions inherent inherent in the current phase of the state.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 339.9: 330.35


О. В. Царенко, доктор економічних наук,

державна установа “Інститут економіки

природокористування та сталого розвитку

НАН України”


ГЛОБАЛЬНА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ

СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ


У статті розглянуто наукові засади щодо посилення міжнародного характеру конкуренції, що обумовлює необхідність створення адекватного сучасним вимогам глобалізації наддержав-
ного механізму регулювання відносин в умовах конкуренції в різних формах. Досліджено роль інституту держави у світовому співтоваристві та його роль усередині окремої країни. Виявлено проблеми глобалізації в аспекті врегулювання диспропорцій розвитку країн за допомогою наднаціональних інституцій.

В статье рассмотрены научные основы по усилению международного характера конкуренции, что обусловливает необходимость создания адекватного современным требованиям глобализации надгосударственного механизма регулирования отношений в условиях конкуренции в различных формах. Исследована роль института государства в мировом сообществе и его роли внутри отдельной страны. Выявлены проблемы глобализации в аспекте урегулирования диспропорций развития стран с помощью наднациональных институтов.


In the articles considered scientific principles are in relation to strengthening of international character of competition which stipulates the necessity of creation adequate the modern requirements of globalization of наддержавного mechanism of adjusting of relations in the conditions of competition in different forms. Investigational role of institute of the state in a world concord and his role up separate country. Found out the problems of globalization in the aspect of settlement of disproportions of development of countries by abovenational institutions.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 658.32


Soboń Janusz, professor, PhD,

Faculty of Business and Management

Department of Economics

College of Business in Nowy Sacz

Wołowiec Tomasz, professor, PhD

Faculty of Business and Management

Department of Economics

College of Business in Nowy Sacz


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

AS A NEW ETHICAL MANAGEMENT FORMULA


Будь-яка економічна діяльність оцінюється в основному з погляду економічної успіш-
ності, показниками якої є ефективність і економічність. Однак така оцінка неповна, тому що кожну економічну діяльність потрібно також оцінити з дотриманням етичних норм. Ця стаття присвячена визначенню концепту корпоративної соціальної відповідальності, її моделям та способам формування.

Каждая экономическая деятельность рассматривается в основном с точки зрения экономической успешности, показателями которой есть эффективность и экономичность. Однако такая оценка неполная, потому что каждая экономическая деятельность должна также оцениваться с учетом этических норм. Данная статья посвящена определению концепта корпоративной социальной ответственности, её моделям и способам формирования.


Each economic activity is perceived basically from the point of view of economic success, that is effectiveness (efficiency) and economics (thriftiness). However, this valuation is not complete as each economic activity should also be evaluated from the ethical perspective. This article is devoted to the definition of the corporate social responsibility, its models and the process of forming.

УДК 351.824.5:339.544.025

О. О. Алимова, здобувач,

провідний спеціаліст відділу кадрової роботи

Академії митної служби України


СУТНІСНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Уточнюється визначення поняття “державне управління”, розглядається значення зовнішньої торгівлі в зовнішньоекономічній діяльності в умовах активізації інтеграційних процесів у світі. Робиться акцент на визначенні сутності державного управління зовнішньоторговельною діяльністю.

Уточняется определение понятия “государственное управление”, рассматривается значение внешней торговли во внешнеэкономической деятельности в условиях активизации интеграционных процессов в мире. Сделан акцент на определении сущности государственного управления внешнеторговой деятельностью.

Such definition as “state administration” is defined more exactly; importance of the international trade in the foreign economic activity in condition of the world’s integration processes activization is considered in the article. The emphasis on definition of the essence of the external trade activity state administration is made.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 339.543


А. Д. Войцещук, кандидат економічних наук,

директор Хмельницького центру підвищення

кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ

Д. Л. Фесько, доцент кафедри організаційно-


правових основ діяльності митних органів

Хмельницького центру підвищення кваліфікації

та перепідготовки кадрів ДМСУ


МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Статтю присвячено дослідженню запровадження єдиного набору міжнародних стандартів, які сприятимуть гармонізації вимог з боку митних адміністрацій до економічних операторів.

Статья посвящена исследованию внедрения единого набора международных стандар-
тов, которые будут способствовать гармонизации требований со стороны таможенных администраций и экономических операторов.

The article is devoted to the research of the implementation of the single set of international standards which will facilitate harmonization of the requirements of the customs administrations to economic operators.


УДК 351.82:504


Н. В. Дацій, доктор наук з державного управління,

кандидат економічних наук,

провідний науковий співробітник,

ДУ “Інститут економіки природокористування

та сталого розвитку НАН України”


ДЕРЖАВНА ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА

ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ


Визначено основні пріоритети охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Обґрунтовано складові державної політики екологічної безпеки. Визначено чинники, що мають сприяти залученню іноземних інвестицій для здійснення природоохоронних проектів.

Определены основные приоритеты охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Обоснованы составляющие государственной политики экологической безопасности. Определены факторы, которые должны способствовать привлечению иностранных инвестиций для осуществления природоохранных проектов.

Basic priorities of guard of environment and rational use of natural resources are certain. The constituents of state policy of ecological safety are grounded. Factors which are to be instrumental in bringing in of foreign investments for realization of nature protection projects are certain.² ² ² ² ² ² ²


УДК 351.82:504


І. В. Драган, кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник Державної

установи “Інститут економіки природокористування

та сталого розвитку НАН України”


РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ


Визначити стратегічну мету і напрями державної політики в галузі екологічної безпеки. Дослідити систему державного регулювання процесів використання природних ресурсів та захисту природного середовища.

Определить стратегическую цель и направления государственной политики в области экологической безопасности. Исследовать систему государственной регуляции процессов использования природных ресурсов и защиты естественной среды.

To define a strategic purpose and directions of state policy of ecological safety. To explore the system of the state adjusting of processes of the use of natural resources and defence of natural environment.


УДК 502.2: 504


І. О. Драган, кандидат наук з державного управління,

старший науковий співробітник, Державної установи

“Інститут економіки природокористування

та сталого розвитку НАН України”


ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА СФЕРУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


У статті проаналізовано динаміку впливу економічної діяльності на навколишнє природ-
не середовище. Огляд еволюційного розвитку економіки природокористування свідчить, що економічна наука ще не остаточно сформувала екологічні умови для стійкого стану.

В статье проанализирована динамика влияния экономической деятельности на окружающую природную среду. Обзор эволюционного развития экономики природопользования свидетельствует, что экономическая наука ещё не окончательно сформировала экологические условия для устойчивого состояния.


The paper analyzes the dynamics of the impact of economic activities on the environment. The survey is devoted to the evolutionary nature of economic development shows that have not yet reached the full belief that economic science is finally formed the environmental conditions for the steady state.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 338.24:330.342(477)


Н. В. Кармазіна, кандидат наук

з державного управління,

Державна академія

житлово-комунального господарства


НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ

АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ


У статті розглянуто наукові підходи до процесу регулювання акціонерними товариствами, що займають важливе місце в економіці України. Доведено, що акціонерним товариствам притаманні як позитивні, так і негативні риси, котрі проявляються під час функ-
ціонування й потребують удосконалення інструментарію економічного і нормативно-правового регулювання процесами формування акціонерної власності.

В статье рассмотрены научные подходы к процессу регулирования акционерными обществами, которые занимают важное место в экономике Украины. Доказано, что акционерным обществам присущи как положительные, так и отрицательные черты, проявляющиеся в процессе функционирования и требующие совершенствования инструментария экономического и нормативно-правового регулирования формированием акционерной собственности.

In the article the scientific going is considered near the process of adjusting joint-stock companies which occupy an important place in the economy of Ukraine. It is well-proven that to the joint-stock companies inherent as positive so negative lines which show up in the process of functioning and the improvements of tool of the economic and normatively legal adjusting require by the processes of forming of joint-stock proper.


УДК 35:347.453.8


М. А. Латинін, доктор наук з державного управління,

завідувач кафедри економічної політики Харківського

регіонального інституту Національної академії

державного управління при Президентові України

В. В. Круглов, аспірант Харківського регіонального

інституту Національної академії державного

управління при Президентові України


ОРЕНДА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ


Статтю присвячено дослідженню оренди державного майна. Обґрунтовано питання необхідності вдосконалення закону про оренду державного та комунального майна. Виявлено практичні проблеми нормативного регулювання в цій сфері.

Статья посвящена исследованию аренды государственного имущества. Обоснованы вопросы необходимости усовершенствования закона об аренде государственного и коммунального имущества. Выявлены практические проблемы нормативного регулирования в этой сфере.

The article is devoted to the research of the state property lease. In the article the questions of improvement of law about renting of state and municipal property are substantiated. The practical problems of the normative regulation in this sphere are revealed.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 351.91


Л. М. Пісьмаченко, доктор наук

з державного управління,

професор кафедри обліку і аудиту

Академії митної служби України


РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ

Реформування системи державного управління потребує пошуку нової концепції підвищення ефективності, результативності та якості прийнятих управлінських рішень. У даній статті розглядаються основні сутнісні та змістовні складові й можливі варіанти впровадження концепції контролінгу в органах державного управління різного рівня.


Реформирование системы государственного управления требует поиска новой концепции повышения эффективности, результативности и качества принятых управленческих решений. В данной статье рассматриваются основные сущностные и содержательные составляющие и возможные варианты внедрения концепции контроллинга в органах государственного управления разного уровня.

The reformation of the system of state administration requires the search of new conception of rise of efficiency, effectiveness and quality of made administrative decisions. In the given article basic essence and rich in content constituents are considered and possible variants of introduction of conception of controlingou in the organs of state administration of a different level.

УДК 331.101.262


Т. В. Поспєлова, кандидат економічних наук,

докторант Національної академії

державного управління при Президентові України


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ

ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


У статті розкрито поняття “людський потенціал”, розглянуто й систематизовано чинники, що впливають на людський розвиток. Проаналізовано сучасні методики оцінки людського потенціалу та обґрунтовано необхідність їх удосконалення з метою врахування як необхідних, так і достатніх умов людського розвитку.

В статье раскрыто понятие “человеческий потенциал”, изучены и систематизированы факторы, влияющие на человеческое развитие. Проанализированы современные методики оцен-
ки человеческого потенциала и обоснована необходимость их совершенствования с целью учета как необходимых, так и достаточных условий человеческого развития.

In the article the concept “human potential” has been investigated, the factors which influence on human development have been examined and systematized. The contemporary methods of the estimation of human potential have been analyzed and the necessity of their improvement for the purpose of the calculation both of the necessary and second-order conditions for human development has been grounded.   ² ² ² ² ² ² ²


УДК 338.246.025


Т. С. Тоцька, кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри державної служби та митної справи

Академії митної служби України


КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ


У статті подано погляди автора на місце та роль митної вартості товарів у системі митно-тарифного регулювання як однієї з основних категорій митної справи, що є об’єктом найпоширеніших шахрайських схем та маніпуляцій.

В статье представлены взгляды автора на место и роль таможенной стоимости в системе таможенно-тарифного регулирования как одной из основных категорий таможенного дела, которая является объектом распространенных мошеннических схем и манипуляций.

The article is concerned with view of author in the place and role of custom value in the system of the custom-tariff adjusting as one of basic categories of custom deal, which is the object of widespread knavish charts and manipulations.

УДК 35.08

І. А. Ісаєнко, магістр з державного управління

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні підходи до організації та функціонування інституту державної служби в державах – членах Європейського Союзу. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку системи державної служби. Висвітлено вплив європеїзації на процес реформування державної служби в Україні.

В статье рассмотрены основные подходы к организации и функционированию государственной службы в государствах – членах Европейского Союза. Проанализированы современные тенденции развития системы государственной службы. Изучено влияние европеизации на процесс реформирования государственной службы в Украине.

The article reviews the main approaches to the organization and functioning of the civil service in the Member States of the European Union. It analyses modern trends in the civil service system development. The impact of the Europeanization on civil service reform process in Ukraine is studied.

УДК 35.088.6:352

Ю. О. Куц, доктор наук з державного управління,

професор, завідувач кафедри регіонального

управління та місцевого самоврядування

Харківського регіонального інституту державного

управління Національної академії державного

управління при Президентові України


УСПІШНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


У статті йдеться про показники успішності територіальної громади, К-суспільства, дослідження й визначення яких дає можливість більш чітко проводити реформування місцевого самоврядування як основи проведення реформи в суспільстві в цілому.

В статье говорится о показателях успешности территориальной общины, К-общества, исследование и определение которых дает возможность более четко осуществлять реформирование местного самоуправления как основы проведения реформы общества в целом.

The article discusses the success of local community figures, the K-society, research and determine which provides greater insight to hold local government reform as the basis for reform in society.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 351.82: 332.12


І. В. Пушкарь, кандидат наук з державного

управління, Запорізький національний університет


МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ


У статті розроблено організаційну систему управління сталим просторовим розвитком, яка включає стратегічний, проектний та оперативний рівні. Обґрунтовано переваги її використання в порівнянні з наявною організаційною структурою управління соціально-економічним розвитком регіону, насамперед забезпечення міждисциплінарного підходу до процесу управління його сталим просторовим розвитком.

В статье разработана организационная система управления устойчивым пространственным развитием, которая включает стратегический, проектный и оперативный уровни. Обоснованы преимущества ее использования по сравнению с действующей организационной структурой управления социально-экономическим развитием региона, прежде всего обеспечение междисциплинарного подхода к осуществлению процесса управления его устойчивым пространственным развитием.


The organizational control system by steady spatial development is developed in the article, which includes strategic, project and operative levels. Advantages of its use as compared to the operating organizational structure of management by socio-economic development of region, above all things providing of between disciplined approach to realization of process of management by his steady spatial development are reasonable.


УДК 316.334.52


А. В. Халецький, кандидат наук з державного

управління, перший заступник начальника

Головного управління взаємодії з громадськістю

та у справах національностей і релігій

Донецької облдержадміністрації


СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ


У статті проаналізовано існуючу систему відносин органів виконавчої влади з громадськими організаціями на регіональному рівні та основні проблеми. У загальному вигляді накреслено шляхи підвищення ефективності реалізації взаємодії виконавчих органів та громадськості в системі державного управління.

В статье проанализирована существующая система отношений органов исполнительной власти с общественными организациями на региональном уровне, а также основные проблемы. В общем виде представлены пути повышения еффективности реализации взаимодействия исполнительных органов и общественности в системе государственного управления.

In the article the existing system of interaction of the executive bodies with non-government organisations on the regional level have been analyzed, as well as the main problems of their communication. In general approach the ways of increasing efficiency of realization of the interrelations of the executives and population within the system of Public Administration have been introduced.


² ² ² ² ² ² ²


УДК 338.45


І. І. Шкуратова, кандидат наук

з державного управління,

науковий співробітник, державна установа

“Інститут економіки природокористування

та сталого розвитку НАН України”


ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

В РЕГІОНАЛЬНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ


Для формування інноваційного середовища та інноваційної стратегії регіону виділено основні завдання; запропоновано нову інтегруючу інноваційну структуру – Фонд інноваційного розвитку; визначено її основні функції й принципи діяльності; виділено основні принципи інноваційної стратегії регіону; запропоновано поетапну схему відбору альтернатив інноваційного розвитку.

Для формирования инновационной среды и инновационной стратегии региона выделены основные задачи; предложена новая интегрирующая инновационная структура Фонд инновационного развития, определены ее основные функции и принципы деятельности; выделены основные принципы инновационной стратегии региона; предложена поэтапная схема отбора альтернатив инновационного развития.

For forming of innovative environment and innovative strategy of region the selected basic tasks of region; the offered new integrating innovative structure is innovative growth Fund; its basic functions and principles of activity are certain; selected basic principles of innovative strategy of region; offered stage-by-stage chart of selection of alternatives of innovative development.