litceymos.ru   1 ... 3 4 5 6

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

1. Галузь застосування

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про охорону праці", Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. №1094 та поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти (далі – навчальні заклади) незалежно від форм власності й підпорядкування.

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного процесу в навчальних накладах на території України.

Нещасні випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або залучені до праці у навчальних закладах, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. №1094.

2.Загальні положення

2.1. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами і призвели до погіршення стану здоров'я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком, а саме – раптові погіршення здоров'я, травми, у тому числі травми через нанесення тілесних пошкоджень, нанесених особою, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, отримані внаслідок аварій стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами тощо (далі – нещасні випадки).

2.2. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:


 1. Під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з до підготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових, позааудиторних, позакласних, поза заходів, інших занять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів.

 2. Під час проведення позакласних, позашкільних, позааудиторних та інших заходів у святкові та канікулярні дні, якшо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом; даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра вир навчання тощо) або особи, яка призначена наказом керівника навчального закладу за його згодою.

 3. Під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать.

 4. Під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах праці (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках тощо.

 1. Під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, і експедицій, організованих навчальним закладом у встановленому порядку.

 2. Під час перевезень вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, проведення заходів і назад, а також у разі організованого прямування їх на запланований транспорті або пішки.

2.3. Погіршення стану здоров'я (втрата працездатності) унаслідак нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

2.4. За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н.

2.5. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе крівник навчального закладу.


 1. У випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою також у разі незгоди потерпілого (його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) зі змістом акта за формою Н-Н конфлікт розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмової заяви.

 2. Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено вихованця (учня, студента, слухача, аспіранта), постраждалого внаслідок нещасного випадку, що стався під час нав виховного процесу, зобов'язаний на запит керівника навчального закладу видати медичний висновок про характер ушкоджень.

 3. Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою, іншого органу виконавчої влади, засновника, якому належить навчальний заклад, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

 4. Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами в побуті та у випадках, не зазначених у п.2.2, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

 5. Особи, що допустили порушення або невиконання вимог цього Положення, притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

3. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

3.1. Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу, який зобов'язаний:

 • терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності – доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих, хто оточує, і не призведе до більш тяжких наслідків).


Про нещасний випадок, що трапився під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, що проводиться, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.

3.2. Керівник навчального закладу зобов'язаний негайно вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси і зробити запит висновку лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

3.3. Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у такому складі:

голова – заступник керівника навчального закладу;

члени:

представник служби охорони прці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника попадено ці обов'язки;

представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

3.4. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана:

 • протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку, з'ясувати обставини і причини, розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;

 • виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів, отримати пояснення у потерпілого;

 • скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н у п'яти примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.

До акта додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, наявність шкідливих і небезпечних факторів, медичний висновок про стан здоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку тощо.

3.5. Керівник навчального закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування затверджує акти форми Н-Н, з яких по одному примірнику направляє:


 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

 • до підрозділу, де стався нещасний випадок;

 • начальнику служби охорони праці або ообі, на яку покладено ці обов'язки (відповідальному);

 • до архіву навчального закладу;

 • до органу управління освітою за місцем навчання потерпілого (копія - міністерству, виконавчому органу, засновнику (власнику), до сфери управління якого належить навчальний заклад).

 1. Акт форми Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчального закладу протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

 2. Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не зразу, розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка представляє його інтереси). У цьому разі питання про складання акта за формою Н-Н вирішується комісією з рослідування після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням всіх обставин медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

 3. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації з учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчальних закладів під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві, в установі, організації під керівництвом його посадових осіб, розслідується спільно з представником навчального закладу згідно з Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094.

 4. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації з учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керівництвом вчителя, викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, виділеній П'Дприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований Цеи навчальний заклад, або засновником (власником) навчального закладу спільно з представником підприємства, установи, організації, оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом Управління освітою, навчальним закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого, другий – за підпорядкованістю до органу управління освітою або засновнику (власнику) навчального закладу.


 1. Нещасний випадок, який стався під час проведення далеких походів, екскурсій, експедицій, розслідуються комісією органу управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з вихованцем, студентом, курсантом, слухачем якого стався нещасний випадок, до складу комісії включ ається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Матеріали розслідування, у тому числі акти за формою Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, засновнику (власнику) навчального закладу.

 2. Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом управління освітою, навчальним закладом у журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами.

 3. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами:

- унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок дії (асфікція, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки щодо зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи, навчання;


- під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційн висновок суду або прокуратури;

- у разі природної смерті або самогубства.

4. Спеціальне розслідування нещасних випадків

4.1. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:


 • групові (одночасно з двома і більше потерпілими);

 • із смертельним наслідком.

  1. Відомості про всі нещасні випадки за підсумками року, оформлені актами за формою Н-Н, узагальнюються у звіті і з пояснювальною запискою (стислим аналізом причин та подій, що призвели до нещасних випадків) надсилаються навчальним закладом до місцевого органу управління освітою (первинний звіт), іншому органу центральної виконавчої влади, засновнику (власнику), якому належить навчальний заклад; органи управління освітою на місцях складають зведений звіт, який надсилають органам управління освітою за підпорядкованістю.

  2. Керівник навчального закладу несе відповідальність за достовірність зазначених у відомостей відповідно до законодавства.

  3. Якщо у звітному періоді настала смерть потерпілого від нещасного випадку, що стався минулого року, то у звіті за минулий період цей випадок мав бути зарахований до загальної кількості потерпілих, а у звітному періоді – тільки до потерпілих із смертельним наслідком.

  4. Навчальний заклад, Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, органи управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад, проводять аналіз причин нещасних випадків, що трапились, розробляють заходи щодо запобігання, заслуховують на засіданнях колегій, нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.
  5. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що трапились з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного процесу, а також за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади.8. Пожежна безпека

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно суворо виконувати та дотримуватись норм і правил пожежної безпеки.

В приміщеннях забороняється:

 1. Користуватися електронагрівачами з відкритими елементами для цілей опалення, приготування їжі тощо.

 2. Палити та застосовувати відкритий вогонь у службових та інших приміщеннях. Виконання вогненебезпечних робіт здійснювати тільки з дозволу адміністрації.

 3. Самовільно без потреби зривати пломби з вогнегасників, які знаходяться в Центрі.

 4. Користуватись пошкодженими розетками та подовжувачами, вмикачами та іншими електроприладами.

 5. Обертати електролампи і світильники папером, тканиною ті іншими легкозаймистими матеріалами, експлуатувати їх із знятими ковпаками.

 6. Залишати без догляду, при виході із приміщення, увімкненими в електромережу нагрівальні прилади, радіоприймачі тощо.

Порядок дії у разі пожежі.

У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов 'язаний терміново телефонувати по телефонах 101, повідомити адрес, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

Закон України "Про пожежну безпеку" (витяг)

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.


Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі — власники), а також орендарі зобов'язані:


 • розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

 • відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

 • забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

 • організувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

 • у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

 • утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

 • створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
 • подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;


 • здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.


9. Перша допомога потерпілим.

Дії працівників при виникненні нещасного випадку.

Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання, та зовнішнього масажу серця, негайно викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

1. Дії при ураженні електричним струмом:

- необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

- при відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу (103).

2. Дії при пораненні:

- для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом;

- якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту (якщо можливо свіжовипрасовану) носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.


3. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненнях:

- при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;

- при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

- при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

- при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

4. Дії при теплових опіках:

- при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом;

- при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом;

- при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3% марганцевим розчином або 5% розчином таніну;

- при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5. Дії при кровотечі:

- для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакету), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хв.; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакету чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);


- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ


 1. Загальні відомості про ЦТКС, характерні особливості. Розміщення основних приміщень, гуртків.

 2. Загальні правила поведінки працюючих у службових та загальних приміщеннях:

  1. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, відповідальність працівників за порушення цих правил.

  2. Посадові інструкції для працівників ЦТКС, відповідальність за їх виконання.

 3. Основні положення Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про безпеку життєдіяльності та охорону праці.

  1. Трудова угода, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб, молодше 18 років.

  2. Колективна угода, пільги та компенсації за важкі, шкідливі умови праці, за роботу в нічний час.

  3. Система управління охороною праці, державний та суспільний контроль за охороною праці в ЦТКС:

 • обов’язки власника по охороні праці;

 • обов’язки працівника по виконанню вимог нормативних актів про охорону праці;

 • обов’язки керівника по охороні праці при заключенні трудової угоди та під час роботи в закладі;

 • відповідальність працівника за порушення вимог про охорону праці;

 • періодичні медичні огляди працівників;

 • соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

 • навчання з питань охорони праці.
 1. Основні небезпечні та шкідливі фактори, характерні для ЦТКС, особливості їх дії на працівників.


 • методи та засоби попередження нещасних випадків та профзахворювань, засоби індивідуального та колективного захисту;

 • порядок та норми засобів індивідуального захисту;

 • знаки безпеки та сигналізації.

5.Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які відбулись у закладі або інших закладах такого ж профілю із-за порушень вимог безпеки.

7. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

8. Пожежна безпека. Способи та засоби попередження пожеж, вибухів, аварій. Дії персоналу при їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки. Протипожежний режим. Інструкції про міри пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

9. Перша допомога потерпілим. Дії працівників при виникненні нещасного випадку в гуртку ( в приміщенні, на природі).


Інструкцію розробив:

Інженер з охорони праці ЦТКС О.М. Яровчук


<< предыдущая страница