litceymos.ru 1

Лабораторія управління освітніми закладами

Інституту педагогіки АПН України

Відділ освіти Ставищенської РДА Київської області


Осадчий І.Г.


Експериментальні матеріали


Індивідуальна

програма розвитку педагогічної культури вчителя

Дельта+”


___________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові

вчителя _________________________________________________

назва школи


на 2009-20__ роки


Київ - Ставище, 2008 р.

Пояснювальна записка


Мета програми: забезпечити цілеспрямований і неперервний процес підвищення рівня професійних якостей сучасного вчителя, удосконалення структури і змісту його педагогічної культури.

Під педагогічною культурою вчителя, в контексті даної Програми, розуміють сукупність найбільш загальних цінностей особистості вчителя, які безпосередньо або опосередковано визначають його професіоналізм, тобто його цінність як найманого робітника, який виробляє той чи інший освітній продукт.

Основна ідея програми. Кожний учитель уже володіє набором професійних якостей, які він здобув під час навчання у вищому навчальному закладі, перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації, систематично працюючи самостійно в міжкурсовий період тощо.

Але час вимагає постійного та багатовекторного розвитку педагогічної культури сучасного вчителя. Тому потреба у змінах є об’єктивною. Традиційно зміну будь-якої величини позначають грецькою літерою ∆ (дельта), а позитивні зміни – знаком „+”. Тому Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя отримала назву „Дельта +”.

ІПР ПКВ „Дельта +” зосереджує увагу на розвитку цінностей педагогічної культури, які найбільш затребувані часом, та вказує напрямки їх змін. Вона допоможе вчителеві організувати неперервний процес самоудосконалення, а також сприятиме презентації його особистісних та професійних досягнень перед адміністрацією школи, колегами по роботі, батьками та учнями.


ІПР ПКВ „Дельта +” також акцентує увагу на соціальних, професійних та індивідуальних компонентах педагогічної культури, які найбільш цінує сучасний роботодавець та споживач освітніх послуг, а тому сприятиме професійному та кар’єрному росту вчителя.

Участь учителя в експерименті зі створення та виконання ІПР ПКВ „Дельта +” є добровільною і повинна узгоджуватися із процесом його атестації. Термін, на який розробляється програма, відповідає часу, що залишився до атестації вчителя, але не може бути меншим за два роки (в перший рік експерименту – за один рік).

Особливості розробки ІПР ПКВ „Дельта +”. Перед початком розробки програми вчитель подає письмову заяву до адміністрації навчального закладу, в якій повідомляє про своє бажання взяти участь в експерименті, вказує тривалість періоду роботи над програмою.

Директор навчального закладу передає вчителю бланк-концепцію ІПР ПКВ „Дельта +” та інструктує його з питань створення програми. Вчитель створює програму протягом одного місяця й передає її для ознайомлення директору. Після ознайомлення з ІПР ПКВ „Дельта +” директор повертає її вчителеві та видає наказ про організаційні заходи, які сприяють роботі вчителя над програмою та визначає дату звіту.

Оскільки початок і кінці навчального року передбачають виконання великої кількості організаційних заходів, доцільно розробляти ІПР ПКВ „Дельта +” на календарні роки (від 2 до 5) й заслуховувати звіт вчителя про її виконання на засіданні педагогічної ради під час зимових канікул.

Готуючи програму, педагог заповнює колонку „2” бланку-концепції ІПР ПКВ „Дельта +” за допомогою текстових повідомлень. Потім, беручи до уваги кількість балів, яка відповідає тому чи іншому виду діяльності, виставляє у колонки „3-7” бали, які він може отримати, виконавши поставлені перед собою завдання.

Для позицій (заходів), позначених знаком (*), бали виставляються один раз протягом усього періоду виконання програми, а позначених знаком (**) – за кожний факт, але лише за максимальне досягнення того ж іншого виду.


Звітування та визначення рівня педагогічної культури. Готуючи звіт про виконання ІПР ПКВ „Дельта +”, учитель шляхом самооцінки своєї діяльності виставляє бали в колонки „8-12”. Якщо вчителеві вдалося зробити більше, ніж було заплановано, в колонках „8-12” виставляються додаткові бали, а в колонці „18” записуються додаткові текстові пояснення (червоним кольором).

Після оголошення звіту дирекція навчального закладу виставляє бали в колонках „13-17”, і за ними педагогічна рада навчального закладу здійснює остаточний підрахунок набраних вчителем балів.

У залежності від кількості балів, набраних вчителем у ході виконання програми, наказом по навчальному закладу вчителеві встановлюється один з трьох рівнів педагогічної культури:


 1. Фахівець.

 2. Професіонал.

 3. Майстер.

Для того, щоб отримати той чи інший рівень, потрібно набрати відповідну кількість балів (див.табл.1) за кожний компонент (соціальний, професійний, індивідуальний) педагогічної культури. Рівень педагогічної культури встановлюється за середнім значенням рівня (в балах) кожного з трьох компонентів, але він не може бути вищим за рівень професійного компоненту.


Таблиця 1. Мінімальні суми балів рівнів педагогічної культури вчителя (ПКВ)


Компоненти ПКВ


Рівень ПКВ

Компонент педагогічної культури

Соціальний

Професійний

Індивідуальний


1 р.

2 р.

3 р.

4 р.

5 р.

1 р.

2 р.

3 р.

4 р.

5 р.

1 р.

2 р.

3 р.

4 р.

5 р.

1

Фахівець

50

70

9

110

130

130

150

170

190

210

70

90

110

130

150

2

Професіонал

75

105

135

165

195

235

275

315

355

395

120

145

175

200

230


3

Майстер

100

140

180

220

240

340

400

460

520

580

170

205

240

275

310

Учитель, якому встановили певний рівень педагогічної культури, отримує нагороди й додаткові права:

 1. Учитель – фахівець.

 • є номінантом на відзнаки (моральні та матеріальні) навчального закладу та відділу освіти і районної державної адміністрації;

 1. Учитель – професіонал.

 • отримує диплом про присвоєння рівня педагогічної культури;

 • є обов’язковим номінантом на нагороди обласного рівня;

 • отримує право на позачергову атестацію;

 • отримує право на присвоєння звання „Старший вчитель”;

 • отримує право працювати на самоконтролі (на рівні навчального закладу).

 1. Учитель – майстер.

 • отримує диплом про присвоєння рівня педагогічної культури;

 • є обов’язковим номінантом на відомчі та державні нагороди України;

 • є обов’язковим номінантом на нагородження іменними (спеціальними) районними (регіональними) педагогічними преміями;

 • отримує право на позачергову атестацію;

 • отримує право на присвоєння звання „Вчитель-методист”;
 • отримує право працювати на самоконтролі (на рівні навчального закладу).
Змістова частина програми


№ п/п

Заходи

Завдання

( в балах)

Виконання.

Самоконтроль

( в балах)

Виконання.

Зовнішній контроль

(в балах)

Примітка

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

І. Педагогічна культура: соціальний компонент

1.1.*

Спробую стати (вже є) депутатом

   1. сільської ради ( 5 )
   2. районної ради ( 10 )


   3. обласної ради ( 20 )

1.2.*

Буду брати (беру) участь у роботі громадських організацій, товариств, клубів тощо ( 1/5 )___________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


1.3.

Підготую матеріали з соціально-економічного й культурного життя регіону та опублікую їх в пресі (поширю через телебачення):

1.3.1. районного рівня ( 1/2 )___________

___________________________________


1.3.2. обласного рівня ( 1/5 )___________

___________________________________

1.3.3. всеукраїнського рівня (1/10 )______

___________________________________


1.4.

1.4.1. Підпишу (підписав) таку періодичну пресу (непедагогічну) (1/2 )

___________________________________

___________________________________

1.4.2. Постійно дивлюся інформаційні телепередачі (1/2)___________________

___________________________________


1.5.*

Постійно працюватиму (працюю) в мережі Інтернет:


1.5.1. Створю (маю) електронну адресу ( 5 )

1.5.2. Створю (маю) особистий сайт (1/15)


1.6.*

Візьму участь (беру) в культурно-масовому житті території:

1.6.1. Є активним учасником художньої самодіяльності ( 1/5 )________________

___________________________________

1.6.2. Є постійним членом місцевої спортивної команди (1/5)_____________

___________________________________

1.6.3. Відвідаю концерти, театри, свята, мистецькі виставки тощо ( 1/1 )________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
2. Педагогічна культура: професійний компонент

2.1.

Ознайомлення із фаховою літературою:

2.1.1. Прочитаю книги з питань загальної педагогіки ( 1/2 ) __________
___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2.1.2. Прочитаю книги з питань загальної та вікової психології ( 1/2 )


___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

2.1.3.* Систематично читатиму (читаю) загальнопедагогічні бюлетені, журнали, газети (1/5)________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2.1.4.* Систематично читатиму (читаю) фахові журнали й газети (1/5) ________
___________________________________
___________________________________

___________________________________


___________________________________

___________________________________

___________________________________

2.1.5. Підпишу (підписав) такі педагогічні періодичні видання (1/5)_______________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________


2.2.*

Підвищення кваліфікації

2.2.1. Пройду курси підвищення кваліфікації: _______________________
___________________________________

___________________________________

2.2.1.1. як спеціаліст (2)

2.2.1.2. як спеціаліст ІІ категорії (5)

2.2.1.3. як спеціаліст І категорії (10)

2.2.1.4. як спеціаліст вищої категорії (15)

2.2.2. Візьму участь у семінарах і конференціях:______________________

______________________________________________________________________

2.2.2.1.** районного рівня:

_________________________________________________________________________________________________________

2.2.2.1.1. як учасник ( 1/2 )

2.2.2.1.2. як доповідач ( 1/5 )

2.2.2.1.3. як організатор ( 1/10 )


2.2.2.2.** обласного рівня

___________________________________

___________________________________


2.2.2.2.1. як учасник ( 1/2 )

2.2.2.2.2. як доповідач ( 1/5 )

2.2.2.2.3. як організатор ( 1/15 )

2.2.2.3.**всеукраїнського (міжнародного) рівня

_________________________________________________________________________________________________________

2.2.2.3.1. як учасник ( 1/5 )

2.2.2.3.2. як доповідач ( 1/10 )

2.2.2.3.3. як організатор ( 1/20 )


2.3.*

Розробка й запровадження інновацій у навчально-виховний процес:

2.3.1. Запроваджу інноваційні розробки інших авторів (1/5)__________________

___________________________________
___________________________________

2.3.2. Розроблю самостійно:

2.3.2.1. програму (концепцію) (1/10)____

___________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.3.2.2. методику (технологію) (1/20)______________________


__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.3.3.** Упровадження власних педагогічних інновацій:

2.3.3.1. запроваджу (запровадив) у власній роботі (1/5)__________________

___________________________________

2.3.3.2. запроваджують педагоги школи (1/10) _____________________________

___________________________________

2.3.3.3. запроваджують педагоги району (1/15) _____________________________

___________________________________

2.3.3.4. запроваджують педагоги області (1/20) _____________________________

__________________________________

2.3.3.5. запроваджують педагоги України (1/50) _____________________

___________________________________

2.3.4. Презентація власних педагогічних досягнень:

2.3.4.1. на відкритих уроках у школі (1/2) ______________________________

___________________________________

___________________________________

2.3.4.2. на районних семінарах ( 1/5 )___

___________________________________

___________________________________

2.3.4.3. на обласних семінарах, курсах підвищення кваліфікації, конференціях тощо (1/10)_________________________

___________________________________


2.3.4.4. на авторських курсах підвищення кваліфікації (1/20)________

___________________________________

2.3.4.5. на педагогічних виставках:

2.3.4.5.1. районного рівня (1/5)_______________________________

___________________________________

2.3.4.5.2. обласного рівня (1/10)______________________________

___________________________________

___________________________________


2.3.4.5.3. всеукраїнського та міжнародного рівнів (1/20)____________

___________________________________


2.4.*

Володіння комп’ютерною технікою:

2.4.1. Оволодію (володію) на рівні користувача ( 5 )

2.4.2. Навчуся (вмію) створювати електронні засоби навчання ( 10 )


2.5.**

Робота з обдарованими дітьми:

2.5.1. Підготую (підготував) призера районного туру олімпіад (конкурсів, турнірів) (1/10)_____________________

___________________________________

2.5.2. Підготую (підготував) призера обласного туру олімпіад (конкурсів, турнірів) (1/20)_____________________


___________________________________

2.5.3. підготую (підготував) призера всеукраїнського туру олімпіад (конкурсів, турнірів) (1/40)___________

___________________________________

2.5.4. підготую (підготував) призера міжнародного туру олімпіад (конкурсів, турнірів) (1/50)_____________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


2.6.*

Робота з дітьми, які мають початковий рівень знань:

2.6.1. Систематично працюватиму (працюю) з одним учнем ( 5 )_________

___________________________________

___________________________________

2.6.2. Систематично працюватиму (працюю) з групою учнів (10 )_________

___________________________________

___________________________________
2.7.*

Використання психолого-педагогічної діагностики (ППД):

2.7.1. Систематично використовуватиму (використовую) результати ППД, одержані від шкільного психолога ( 5 )

2.7.2. Систематично проводитиму (проводжу) ППД із застосуванням спеціальних засобів (тести, анкети тощо) ( 10 )_________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


2.8.

Залучення учнів до соціально-освітніх проектів і програм:

2.8.1. Залучу учнів до участі в районних (обласних) програмах і проектах ( 1/5)__
___________________________________
___________________________________
2.8.2. Залучу учнів до участі у всеукраїнських програмах і проектах (1/10)______________________________
___________________________________

___________________________________


2.8.3. Залучу учнів до участі в міжнародних програмах і проектах (1/20)______________________________
___________________________________2.9.**

Участь у конкурсах професійної майстерності:

2.9.1. Візьму (взяв) участь у конкурсах районного рівня:

2.9.1.1. як учасник фіналу 10 )__

___________________________________

2.9.1.2. як лауреат (15)________

___________________________________

2.9.1.3 як переможець (20)_____

___________________________________

2.9.2. Візьму (взяв) участь у професійних конкурсах обласного рівня:

2.9.2.1. як учасник фіналу (20)__

___________________________________

2.9.2.2. як лауреат (30)________

___________________________________

2.9.2.3. як переможець (40)____

___________________________________

2.9.3. Візьму (взяв) участь у професійних конкурсах всеукраїнського рівня:

2.9.3.1. як учасник фіналу (40)__

___________________________________

2.9.3.2. як лауреат ( 45 )_______

___________________________________

2.9.3.3. переможець ( 50 )_____

___________________________________2.10.*

Обладнання робочого місця:

2.10.1. Обладнаю (обладнав) робоче місце не менше ніж на 70% до вимог відповідного Положення ( 5 )_________

___________________________________

2.10.2. Обладнаю (обладнав) робоче місце не менше ніж на 90% до вимог відповідного Положення ( 10 )________

___________________________________

___________________________________


2.11.*

Наставництво і пропаганда передового педагогічного досвіду:

2.11.1. Працюватиму (працюю) наставником молодого вчителя (1/10)__


___________________________________

2.11.2. Розпочну вести (веду) районну школу передового педагогічного досвіду, майстер-клас тощо (1/15)_____

___________________________________


2.11.3. Керуватиму (керую) роботою районного методичного об’єднання вчителів (1/20)______________________

___________________________________

___________________________________


2.12.*

Класне керівництво, координація співробітництва з дитячими громадськими організаціями:

2.12.1. Працюватиму (працюю) класним керівником (1/5) ____________________

___________________________________

2.12.2. Працюватиму (працюю) координатором співробітництва з громадськими дитячими організаціями (на громадських засадах) (1/10)_______

___________________________________
2.13.*

Позакласна робота:

2.13.1. Працюватиму (працюю) керівником гуртка, секції, студії (1/5)___

___________________________________

___________________________________


2.14.*

Використання в навчально-виховному процесі освітніх технологій:

2.14.1. Систематично використовую фронтальні освітні технології ( 2 )_____

___________________________________

2.14.2.Систематично використовуватиму (використовую) групові освітні технології (10)______________________

___________________________________

2.14.3.Систематично використовуватиму (використовую) індивідуалізовані освітні технології (20)________________

___________________________________
3. Педагогічна культура: індивідуальний компонент

3.1.*

Стан фізичного здоров’я

3.1.1. Пройду (пройшов) поглиблений комплексний медичний огляд (10)_____

___________________________________

3.1.2. Пройду (пройшов) медичну діагностику із використанням сучасної техніки (15)________________________


3.2.

Збереження та зміцнення стану здоров’я

3.2.1 Займуся (займаюся) лікуванням хронічних захворювань (10)

3.2.2. Контролюватиму (контролюю) свою вагу, артеріальний тиск (5)

3.2.3. Займатимусь (займаюся) фізичною культурою:

3.2.3.1. ранкова фізична зарядка (5)

3.2.3.2. щоденні (за графіком) заняття в спортивному залі (на стадіоні тощо) (10)__________________________3.2.4. Не маю (позбудуся) шкідливих звичок:

3.2.4.1. не палю (5)

3.2.4.2. не вживаю алкоголь (5)


3.3.

Санаторно-курортне лікування:

3.3.1. Відпочину (відпочивав) в пансіонаті або базі відпочинку (1/10)___

___________________________________

3.3.2. Пройду лікування (лікувався) в санаторії (профілакторії) (1/20)________

___________________________________


3.4.*

Самовиховання:

3.4.1. Займуся (займаюся) самовихованням і контролюватиму (контролюю) рівень сформованості в себе таких особистісних рис:


3.4.1.1. позитивні установки на учнів та колег по роботі (5)

3.4.1.2. комунікабельність (5)

3.4.1.3. готовність допомогти (учням, батькам, вчителям) і взяти участь у громадському житті колективу (5)

3.4.1.4. терпеливість у виконанні службових обов’язків та звичних традиційних завдань (5)

3.4.1.5. наполегливість у роботі (5)


3.5.**

Розвиток загальної ерудиції (фонових знань):

3.5.1. Читатиму (читаю) художню літературу:

3.5.1.1. епізодично ( 5 )

3.5.1.2. постійно (10)

3.5.2. Переглядатиму (переглядаю) науково-популярні пізнавальні телевізійні програми:

3.5.2.1. епізодично (5)

3.5.2.2. постійно (10)

3.5.3. Використовуватиму (використо-вую) інформаційні ресурси мережі Інтернет

3.5.3.1. епізодично (5)

3.5.3.2. постійно (10)3.6.

Створення мистецьких творів

3.6.1. Самостійно створюю твори декоративно-ужиткового мистецтва, пишу картини тощо і візьму (беру) участь у виставках (1/10 )_____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3.6.2. Напишу й опублікую власні поетичні (прозові) твори :


3.6.2.1. Окремі твори (1/5 )_____

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3.6.2.2. Книги або збірки творів (1/20)______________________________

___________________________________

___________________________________


3.7.*

Науково-дослідницька діяльність

3.7.1. Проведу дослідження й опублікую наукову ( методичну) статтю (1/10) ___


___________________________________

___________________________________

___________________________________

3.7.2. Проведу дослідження й опублікую наукову (методичну) книгу (1/20) _____

___________________________________
Загальні висновки

 1. Розробка концептуальних засад управління за цінностями організаційної культури дозволяє включити процеси особистісного та професійного становлення вчителя як важливий ресурс розвитку освітніх систем.

 2. Розробка бланку-концепції індивідуальної програми розвитку педагогічної культури „Дельта +” дозволяє процес особистісного та професійного становлення педагога представити як технологію напрямленого розвитку його педагогічної культури.

 3. Подальшого дослідження вимагає проблема вимірювання рівня сформованості у вчителя якостей та цінностей його педагогічної культури.


Література

 1. Осадчий І.Г. Управління за принципами організаційної культури: інформаційно синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя [Електронний ресурс] //http: www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku 8
 2. Осадчий І.Г. Управління розвитком педагогічної культури вчителя: програма „Дельта +” //Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети. Тези міжнародної науково-практичної конференції (10-11 вересня 2009 р., м.Біла Церква). – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – С.128-130.