litceymos.ru 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення обласного етапу конкурсу пошукових робіт за напрямками

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді

«МОЯ БАТЬКІВЩИНА – УКРАЇНА»

(відповідальна – Чуб Н.В., методист ОЦТК)


Напрямок «ДУХОВНА СПАДЩИНА МОГО РОДУ»

У рамках напряму проводяться дослідження духовних джерел українського народу (історія релігії, різноманіття вірувань в Україні, роль релігійних конфесій у державотворчих процесах нашого народу); вивчення взаємовідносин людини та суспільства, людини і держави, людини та церкви; роль і місце відбудованих, відроджених соборів і монастирів, новозбудованих церков, каплиць у відродженні вікових моральних цінностей українців.


Напрямок «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ»

У рамках напряму проводяться дослідження періоду козацької доби (перші козацькі поселення та укріплення, пам’ятні дати в історії козаччини, боротьба з іноземними поневолювачами, утворення Козацької Республіки, видатні особи цього періоду), побуту та традицій козацтва (козаки в повсякденному житті та у походах, їх зброя і військове спорядження, укріплення); відображення козацької доби в народній творчості (пісні, думи, легенди, приказки та прислів’я); вивчення історії бойового гопака. Учасники експедиції зустрічаються із представниками козацьких організацій і беруть участь у походах козацькими шляхами.


Напрямок «ІЗ БАТЬКІВСЬКОЇ КРИНИЦІ»

У рамках напряму вивчаються традиційні свята, обряди, побутова культура, народні ремесла, народна творчість, медицина і педагогіка, народні ігри та забави, проводяться дослідження виникнення давніх музичних інструментів, історії зеленого будівництва, садово-паркового мистецтва та природокористування. Робота може бути спрямована на вивчення діалектів рідного краю, створення етнографічних словників, запис легенд, дум тощо, вивчення місцевої літературної спадщини та сучасності, пропагування народної творчості (зокрема фольклорних свят і свят народних обрядів свого краю), створення дитячих, юнацьких і сімейних фольклорних колективів.Напрямок «З ПОПЕЛУ ЗАБУТТЯ»

У рамках напряму проводяться дослідження сторінок історії України періоду Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, інших знакових подій, пов’язаних з прагненням народу України до волі та незалежності, подій і розповідей очевидців про українців-учасників військових конфліктів ХХ – поч. ХХІ ст. (зокрема війни в Афганістані). Учасники експедиції зустрічаються із свідками цих подій, записують їх спогади; відтворюють маловідомі та невідомі факти історії, місця боїв, імена їх учасників, місцезнаходження поховань людей, які загинули за рідну землю, вивчають документальні свідчення, впорядковують садиби ветеранів війни та праці, учасників визвольного руху, репресованих, вдів, доглядають могили патріотів України. Учасники експедиції можуть досліджувати історично-публіцистичну спадщину з цього напряму, беруть участь у створенні книг пам’яті свого села, міста, району.

Напрямок «ГЕОЛОГІЧНИМИ СТЕЖКАМИ УКРАЇНИ»

У рамках напряму проводяться дослідження певної місцевості за темами: природні геологічні пам’ятки регіону; родовища корисних копалин, кар’єрів будівельних матеріалів; нафтові та газові родовища; гірські породи, що використовуються в будівництві та оздобленні пам’ятників; небезпечні геологічні процеси в умовах техногенезу; водні ресурси та їх використання в області, районі, населеному пункті; сучасні геоморфологічні процеси на території області, району, населеного пункту. Допускається й інша тематика для дослідження, обрана самостійно. У пошуковій і науково-дослідницькій роботі відображається зв'язок геології з природничо-історичними науками (зокрема геології з географією – ландшафтознавством, кліматологією, гідрологією, гляціологією, океанографією у пізнанні різних геологічних процесів, які відбуваються на поверхні Землі), використання новітніх досягнень і методів фундаментальних наук (математика, фізика, хімія, біологія). Учасники експедиції збирають колекції мінералів, гірських порід, палеонтологічних решток.Напрямок «ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ»

У рамках напряму вивчається природа рідного краю, виявляються, обліковуються пам’ятки природи, досліджуються природні ресурси, унікальні ландшафти певного регіону України. Учасники експедиції проводять дослідження природного середовища з урахуванням антропогенних змін, окреслюючи проблеми раціонального природокористування і охорони природи, описують територіальні особливості розміщення промислового виробництва, сільського господарства, населення, транспорту тощо.


ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

Роботи, що є переможцями першого туру конкурсу (не більше двох робіт за кожним напрямком), для участі у другому (обласному) турі обов'язково мають супроводжуватися наступними документами:


 • Підсумковий наказ про проведення міського(районного) туру конкурсу за підписом начальника відділа освіти (зразок № 1).

 • Інформація про роботу у рамках краєзнавчого руху "Донбас – мій рідний край" на місцях із висновками, рекомендаціями та конкретними пропозиціями за підписом відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу (зразок № 2).

 • Лист-заявка з даними про роботу, авторів, керівників, навчальний заклад тощо, які будуть вноситись до підсумкових документів, оціночних протоколів тощо і можуть бути використаними в разі нагородження (зразок № 3).

Матеріали подаються державною мовою у друкованому вигляді та на електронних носіях. Текст – документ Microsoft Word, шрифт Тimes Nеw Roman, 14 рt, інтервал 1,5, формат RTF), обсягом до 15 друкованих сторінок разом з друкованими додатками. Ілюстрації мають бути на окремих аркушах (до 10 аркушів) і містити фотографії, що висвітлюють практичну роботу авторів роботи та її результат, малюнки, фотокопії, вироби тощо розміром 13х18 см або формату А-4. Не допускається вміщення ілюстрацій до тексту. В тексті робляться обов'язкові посилання на ілюстрації. Відповідно кожна ілюстрація повинна мати порядковий номер та підпис, що пояснює її зміст. Фото- та інші графічні матеріали мають бути обов'язково надані в електронному варіанті у вигляді окремої папки, що містить файли у графічному форматі (JPEG, TIFF або PSD). Назви цих файлів повинні відповідати порядковому номеру ілюстрації.


Особливу увагу слід звернути на оформлення титульної сторінки, на якій має бути тема роботи, повна назва територіальної одиниці та навчального закладу, що представляє автор (автори), найменування конкурсного напрямку, на який подається робота. Друга сторінка має містити повну інформацію про пошуковий загін, автора (авторів) роботи, керівників пошукових груп, обов'язково контактні телефони керівників роботи, точні адреси та повні назви базових навчальних закладів, списки учасників творчої групи, наукові консультанти тощо.


Орієнтовні критерії оцінки конкурсних робіт

за напрямками експедиції учнівської та студентської молоді

«Моя Батьківщина – Україна»


1. Відповідність роботи щодо вимог оформлення (5 б.):

назва роботи………………………………………………………………………1 б.

назва напряму………………………. ……………………………………………1 б.

назва області, району, населеного пункту………………………………………1 б.

дані про виконавців………………………………………………………….……2 б.

2. Вимоги до тексту роботи (10 б.):

обсяг до 15 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman  14pt, інтервал 1,5)……………………………………....………………………………………….5 б.

наявність електронного носія………………………………………………….....5 б.

3. Експедиційний пошук (25 б.):

об’єм та глибина експедиційних досліджень…………………………………..15 б.

науковість, посилання на джерела………………………………………….......10 б.

4. Суспільно-значима робота……………………………………………………10 б.

5. Пропаганда використання зібраних матеріалів..……………………………10 б.

6. Пізнавальне значення……………………………………………………………3 б.

7. Доступність викладу матеріалу…………………………………………………2 б.

8. Додатковий матеріал (20 б.):

об’єм до 10 сторінок (фото 13Х18, малюнки, фотокопії, вироби тощо)………5 б.

якість ілюстративного матеріалу…………………………………………………10 б.

відповідність ілюстративного матеріалу змісту роботи…………………………5 б.


9. Якість оформлення роботи (10 б.):

грамотність та охайність………………………………………………………...…5 б.

стиль викладу………………………………………………………………….........5 б.

10. Список використаної літератури та архівних джерел……………………….5 б.

Максимальна сума – 100 балів


ЗРАЗОК № 1
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


Н А К А З


« 29 » листопада 2011 р. №701

Про підсумки проведення обласного етапу

Всеукраїнської експедиції

учнівської та студентської молоді

«Моя Батьківщина - Україна»

в рамках обласного краєзнавчого руху

«Донбас – мій рідний край»

Виконуючі Указ Президента України «Про заходи з підтримки краєзнавчого руху в Україні», наказ Міністерства освіти і науки України №561 від 14.06.2010 «Про проведення Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», з метою подальшого розвитку та вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини методами туристсько-краєзнавчої, пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді в Донецькій області, обласним Центром туризму та краєзнавства в 2010 році в рамках обласного краєзнавчого руху «Донбас – мій рідний край» було розпочато роботу за напрямками Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна».


На обласний конкурс надійшло 92 роботи юних пошуковців – учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів Донецької області.

На підставі висновків журі обласного етапу,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити інформацію про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» в рамках обласного краєзнавчого руху «Донбас – мій рідний край» (додаток №1).

2. Донецькому обласному Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (Позднишева Л.В.):

1.1. Нагородити переможців і лауреатів обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» дипломами та грамотами Донецького обласного Центру туризму та краєзнавства.

2.2. Роботи переможців обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» направити до м. Києва для участі в конкурсі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна».

2.3. Продовжити роботу з розповсюдження нових форм і методів організації краєзнавчої роботи серед дітей та юнацтва області.

3. Начальникам (завідуючим) управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій:

3.1. Взяти до уваги інформацію про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» в рамках обласного краєзнавчого руху учнівської молоді «Донбас – мій рідний край» у 2010-2011 навчальному році (додаток №1).

3.2. Вжити необхідних заходів щодо більш активного залучення педагогів та учнівської молоді всіх типів навчальних закладів до участі у краєзнавчий роботі на місцях у 2012 році, а також підвищення ефективності використання результатів краєзнавчої роботи у навчально-виховному процесі.

3.3. Організовувати роботу щодо поширення участі учнівської молоді в обласному краєзнавчому русі «Донбас – мій рідний край» у 2011-2012 навчальному році (згідно Умов проведення).


4. Сектору позашкільних закладів та виховної роботи (Ізмалкова В.О.) відзначити організаційно-методичну роботу колективу Донецького обласного Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді щодо активізації та популяризації краєзнавства у навчальних та позашкільних закладах освіти області.

5. Даний наказ розмістити на офіційному сайті управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (www.osvita.donetsk.ua)

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки Корнієнко Н.В.


Начальник управління Ю.І.Соловйов


ЗРАЗОК № 2


Інформація

про проведення обласного етапу Всеукраїнської експедиції

учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

в рамках обласного краєзнавчого руху «Донбас – мій рідний край»

у 2010-2011 навчальному році


Виконуючі Указ Президента України «Про заходи з підтримки краєзнавчого руху в Україні», наказ Міністерства освіти і науки України № 561 від 14.06.2010 «Про проведення Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», з метою подальшого розвитку та вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини методом туристсько-краєзнавчої, пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді в Донецькій області, обласним Центром туризму та краєзнавства в 2010 році в рамках обласного краєзнавчого руху «Донбас – мій рідний край» було розпочато роботу за напрямками Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна».

Впродовж навчального року були видані методичні матеріали, Умови участі дитячих колективів навчальних закладів у вищезазначеному заході, надані рекомендації щодо проведення досліджень та оформлення творчих робіт, які є результатом пошукової діяльності учнів, а також щодо поліпшення проведення районних та міських етапів конкурсу.


До обласного оргкомітету конкурсу надійшло 92 роботи юних пошуковців із загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів, які стали переможцями міських та районних конкурсів. В містах та районах Донецької області були проведені регіональні підсумкові заходи, що відображено у наказах та інформаціях відповідних відділів освіти.

Журі обласного етапу відзначило, що юні краєзнавці області провели загалом цікаві дослідження і досягли певних успіхів при вивченні розмаїття природних та історичних особливостей рідного краю, але загальний рівень робіт є не досить високим.

Значна частина робіт не відповідає тим чи іншім вимогам щодо їх оформлення – роботи реферативного характеру; деякі написані російською мовою; виконуються педагогами; не мають оригінальних фотографій; відсутні списки літератури та електронні носії; відсутні дані про авторів; додаткові матеріли невдало виконані або не мають підписів та посилань у тексті. Слід звернути увагу на неприпустимість граматичних помилок у текстах та недоцільність збільшення об’єму роботи. Особливу увагу слід приділити якості ілюстративного матеріалу, зокрема фотографій.

На підставі висновків журі в рамках обласного краєзнавчого руху «Донбас –мій рідний край» у обласному етапі експедиції «Моя Батьківщина – Україна» були визначені переможці:

1) за напрямком «Живи Земле»:

– «Дмитрове джерело», Мустафа Юлія, 9 кл. гімназії суспільно-уманітарного профілю м.Тореза (керівник Власова Вікторія Ігорівна, учитель географії),

–  «Слов’янщина – один із центрів археології Донбасу», гурток «Знаменка» Черкаської ЗОШ № 2, РЦДЮТ Слов’янського району (керівник Соколова Ганна Іванівна, вчитель історії; Прядко Вікторія Вікторівна, педагог-організатор);

2) за напрямком «Духовна спадщина мого роду»:

– «Дорога к храму», пошуковий загін «Возрождение» ЗОШ №10 м.Дзержинська (керівник Миткалова Т.А., вчитель історії, Апенкіна Р.І., класний керівник);


– «Українська Православна Церква Київського патріархату: Храм Вознесіння Христового», Ефендієва Марина, 9 кл. ЗОШ №16 м.Тореза (керівник Головко Л.В., учитель історії);

3) за напрямком «Культурна спадщина мого роду»:

– «Земляки з тобою ми, Донбас (до 75-річчя видатного поета М.С.Пляцковського)», учнівський загін НВК №2 м.Єнакієвого (керівник Панченко Анжела Вікторівна, вчитель російської мови та літератури);

4) за напрямком «Із батьківської криниці»:

– «Добрий вечір, пане господарю!», пошуковий загін «Етностудія «Оберіг»» Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді м.Горлівки (керівник Ласточкіна Олена Володимирівна, завідуюча організаційно-масовим відділом),

– «Розвиток ковальства в XVII-XIX ст. на території Слов’янщини Донецької області», гурток «Знаменка» Черкаської ЗОШ №2, РЦДЮТ Слов’янського району (керівник Соколова Ганна Іванівна, вчитель історії);

5) за напрямком «З попелу забуття»:

– «Депортація лемків у Сталінську (Донецьку) область у 1944-1945 рр.» авторської групи краєзнавчого гуртка «Мій рідний край» ЗОШ №9 м. Дружківка (керівник: Макарова Ніна Георгіївна, учитель історії ЗОШ №9 м. Дружківки),

– «Донбаська оборонна операція 1941 р. як важлива суспільно-політична віха у житті шахтарського селища Рутченківка», творча група шкільного штабу «Вахта Пам’яті» ЗОШ № 97 м. Донецька (керівник Рибалка Людмила Дмитрівна, учитель історії);

6) за напрямком «Живи і возрадуйся роде наш красний»:

– «Витоки життя нашого», Власенко Анастасія, 6 кл. ЗОШ № 8 м. Шахтарська (керівники Безродня Ельвіра Євгеніївна, керівник загону «Юний краєзнавець», Гусєва Валентина Миколаївна, керівник гуртка «Джерело»,

– «Родина Кісельових-Нікіфорових в історії Донеччини», Мінкіна Катерина, 11 кл. ЗОШ № 24 м. Краматорська (керівник Овсяннікова Наталя Борисівна, керівник наукового загону «Евріка» клубу «Самоцвіт» Центра позашкільної роботи);


7) за напрямком «Славні імена земляків»:

– «Краматорський поет – Микола Сміщенко», пошукова група «Исследователи жизни и творчества поэта Николая Смищенко» ЗОШ №15 м.Краматорська (керівники Удалова Алевтіна Іванівна, Симоненко Наталя Анатоліївна, вчителі російської мови та літератури),

– «Правозахисник Олекса Тихий», Власєнко Євген, 10 кл. Новодмитрівського навчально-виховного комплексу Костянтинівського району (керівник Данілова Олена Дмитрівна, учитель історії, керівник секції МАН «Історичне краєзнавство» районного Центру дитячої та юнацької творчості при Новодмитрівському НВК);

8) за напрямком «Заповідними стежками рідного краю»:

– «Регіональний ландшафтний парк «Донецький кряж» - серце на долоні», Луц Анастасія, 4 кл. навчально-виховного комплексу №2 «школа №1-ліцей» м.Шахтарська (керівник Луц Оксана Миколаївна);

– «Экологическая ситуация реки Грузской», Шаймухамедов Станислав, 10 кл., ЗОШ № 103 м. Макіївка, (керівник Нанава Магулі Григорівна)

9) за напрямком «Геологічними стежками рідного краю»:

– «Геологічна історія формування гірських порід в межах села Дмитрівка», творча група учнів Дмитрівської ЗОШ Шахтарського району (керівник Клименко Лариса Володимирівна, вчитель географії),

– «Геологічна розробка та видобування кам’яної солі на території села Парасковіївка», Павлова Ірина, 10 кл. Парасковіївської ЗОШ Артемівського району (керівник Кривобок Тетяна Іванівна, заст.дир з ВР, вчитель російської мови та літератури);

10) за напрямком «Географія рідного краю»:

– «Про сучасне і майбутнє річки Солоної», екологічна група учнів 5(9) кл. загальноосвітньої гімназії м.Селидового (керівник Міщенко Ангеліна Михайлівна, вчитель географії);

11) за напрямком «Рідного слова краса і співучість»

– «Особливості говірки м.Мар’їнка Донецької області (лексика на позначення їжі і напоїв)», Саранча Олена, 8 кл. спеціалізованої загальноосвітньої фізико-математичної школи №35 м.Донецька (керівник Зеніна Анастасія Володимирівна, учитель української мови і літератури)


Рішенням журі були визначені лауреати обласного етапу експедиції «Моя Батьківщина – Україна» – роботи, які посіли IIІ місце (90 балів):

1) за напрямком «З попелу забуття»:

– «Пам’яті замурованих живцем» - Кобзар Олег, член пошукового загону «Дослідники рідного краю» Никифорівської ЗОШ Артемівського р-ну (керівник Братушка Сергій Миколайович, керівник пошукової групи);

– «Бойовий шлях 127 Чистяковской Червонопрапорної Ордена Кутузова стрілецької дивізії», експедиційний загін «Шляхами слави» ЗОШ №4 м.Тореза (керівник Бадаєва Галина Василівна, вчитель історії);

– «Без минулого з вірою в майбутнє», Лейба Олег, Олійникова Тетяна, 11 кл. ЗОШ №16 м.Костянтинівки (керівник Климова Ольга Анатоліївна, вчитель географії);

2) за напрямком «Із батьківської криниці»:

– «Сучасні спасівські обряди українців м.Донецька», творча група фольклорно-етнографічної експедиції при кімнаті народознавства «Берегиня» ЗОШ №97 м.Донецька (керівники Рибалка Людмила Дмитрівна, учитель історії; Спірке (Цвик) Олена Андріївна, учитель початкових класів);

– «Зимові звичаї та обряди Донеччини», Беневят Катерина, 9 кл. ЗОШ №26 м.Тореза (керівник Піскунова Олександра Іванівна, вчитель української мови та літератури);

3) за напрямком «Живи Земле»:

– «Загадковий світ зелених насаджень», Сафонова Юлія, 8 кл. Самійлівської ЗОШ Новоазовського району (кер. Луц Оксана Миколаївна);

4) за напрямком «Заповідними стежками рідного краю»:

– «Регіональний ландшафтний парк «Краматорський», екологічний загін ЗОШ № 17 м. Краматорська (керівник Чередніченко Ірина Олександрівна, вчитель біології);

5) за напрямком «Духовна спадщина мого роду»:

– «Духовне відродження Шахтарська», Горлатих Юрій, 11 кл. НВК №2 «школа №1 – ліцей» м.Шахтарська (керівник Кравченко Тамара Миколаївна, вчитель історії).

Нажаль, за напрямком «Козацькому роду нема переводу» не було визначено переможців та призерів, тому що роботи, які надійшли на обласний конкурс, були суто реферативного характеру або скопійовані із мережі «Інтернет», та не відповідали багатьом вимогам до їх оформлення.Виконавець: Чуб Н.В.

методист ОЦТК


ЗРАЗОК № 3Донецький

обласний Центр

туризму та краєзнавства

учнівської молодіДонецкий

областной Центр

туризма и краеведения

учащейся молодежи

Україна, 83048, м. Донецьк-48

вул. Челюскінців, 189

факс (062) 311-03-98

тел. (062) 311-02-28

e-mail:OCTK2006@yandex.ru

web:http://www.octk.ucoz.ua/

Украина, 83048, г. Донецк-48

ул. Челюскинцев, 189

факс (062) 311-03-98

тел. (062) 311-02-28

e-mail:OCTK2006@yandex.ru

web:http://www.octk.ucoz.ua/

В
№ ____

від 30 листопада 2011 р.
иконуючому обов’язки директора

Українського державного центру

туризму і краєзнавства

учнівської молоді

Савченко Н.В.Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді відповідно до Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» надсилає роботи переможців обласного етапу для участі у Всеукраїнському конкурсі:

 1. за напрямком «Духовна спадщина мого роду»:
 • «Дорога к храму», пошуковий загін «Возрождение» ЗОШ № 10 м. Дзержинська (кер. Миткалова Т.А., вчитель історії, Апенкіна Р.І., класний керівник),


 • «Українська Православна Церква Київського патріархату: Храм Вознесіння Христового», Ефендієва Марина, 9 кл. ЗОШ № 16 м. Тореза (кер. Головко Л.В., учитель історії);

 1. за напрямком «Із батьківської криниці»:

 • «Добрий вечір, пане господарю!», пошуковий загін «Етностудія «Оберіг»» центра туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді м. Горлівки (кер. Ласточкіна Олена Володимирівна, завідуюча організаційно-масовим відділом),

 • «Розвиток ковальства в XVII-XIX ст. на території Слов’янщини Донецької області», гурток «Знаменка» Черкаської ЗОШ № 2, РЦДЮТ Слов’янського району (кер. Соколова Ганна Іванівна, вчитель історії);

 1. за напрямком «З попелу забуття»:

 • «Депортація лемків у Сталінську (Донецьку) область у 1944-1945 рр.» авторської групи краєзнавчого гуртка «Мій рідний край» ЗОШ № 9 м. Дружківка (керівник: Макарова Ніна Георгіївна, учитель історії ЗОШ № 9 м. Дружківки),

 • «Донбаська оборонна операція 1941 р. як важлива суспільно-політична віха у житті шахтарського селища Рутченківка», творча група шкільного штабу «Вахта Пам’яті» ЗОШ № 97 м. Донецька (кер. Рибалка Людмила Дмитрівна, учитель історії);

 1. за напрямком «Живи і возрадуйся роде наш красний»:

 • «Витоки життя нашого», Власенко Анастасія, 6 кл. ЗОШ № 8 м. Шахтарська (кер. Безродня Ельвіра Євгеніївна, керівник загону «Юний краєзнавець», Гусєва Валентина Миколаївна, керівник гуртка «Джерело»,

 • «Родина Кісельових-Нікіфорових в історії Донеччини», Мінкіна Катерина, 11 кл. ЗОШ № 24 м. Краматорська (кер. Овсяннікова Наталя Борисівна, керівник наукового загону «Евріка» клубу «Самоцвіт» центра позашкільної роботи);

  1. за напрямком «Славні імена земляків»:
    • «Краматорський поет – Микола Сміщенко», пошукова група «Исследователи жизни и творчества поэта Николая Смищенко» ЗОШ № 15 м. Краматорська (кер. Удалова Алевтіна Іванівна, Симоненко Наталя Анатоліївна, вчителі російської мови та літератури),


    • «Правозахисник Олекса Тихий», Власєнко Євген, 10 кл. Новодмитрівського навчально-виховного комплексу Костянтинівського району (кер. Данілова Олена Дмитрівна, учитель історії, керівник секції МАН «Історичне краєзнавство» районного центру дитячої та юнацької творчості при Новодмитрівському НВК);

  2. за напрямком «Геологічними стежками рідного краю»:

    • «Геологічна історія формування гірських порід в межах села Дмитрівка», творча група учнів Дмитрівської ЗОШ Шахтарського району (кер. Клименко Лариса Володимирівна, вчитель географії),

    • «Геологічна розробка та видобування кам’яної солі на території села Парасковіївка», Павлова Ірина, 10 кл. Парасковіївської ЗОШ Артемівського району (кер. Кривобок Тетяна Іванівна, заст. дир з ВР, вчитель російської мови та літератури);

  3. за напрямком «Географія рідного краю»:

– «Про сучасне і майбутнє річки Солоної», екологічна група учнів 5(9) кл. загальноосвітньої гімназії м. Селідове (кер. Міщенко Ангеліна Михайлівна, вчитель географії);

Директор ОЦТК Л.В. Позднишева