litceymos.ru 1

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ


Рекомендаційний бібліографічний список літератури


Укладач: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-

бібліографічного відділу


Кривий Ріг

2012Зростання вимог до фахової підготовки учителя вимагає якісно нового теоретичного та методичного забезпечення студентської науково-дослідницької діяльності в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Успішне оволодіння навичками наукового дослідження допоможе майбутнім учителям органічно включитися в педагогічну діяльність і відразу розпочати практичне застосування набутих наукових знань у загальноосвітній школі. Студіювання наукових джерел і практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до якісної фахової підготовки майбутнього учителя, формування його дослідницької компетенції, наукового мислення, наукової професійної етики, особистісних якостей.

В даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з питань формування дослідницьких компетентностей майбутніх педагогів, наявні у фонді бібліотеки: навчальні посібники, статті з періодичних фахових журналів, наукових фахових збірників українською і російською мовами (всього 37 джерел). Хронологічно охоплено період 2003 – 2012 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам.

1. Борисова О. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О. Борисова, Н. Харченко // Рідна школа. – 2008. - № 10. – С. 33-37.


2. Вернидуб Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 49-55.

3. Вернидуб Р. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. - № 2. – С. 75-79.

4. Вернидуб Р. Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів / Р. Вернидуб // Рідна школа. – 2012. - № 6. – С. 58-62.

5. Володарская Е. А. Динамика имиджа науки в процесс развития исследовательских умений студентов / Е. А. Володарская // Психологический журнал. – 2009. - № 1. – С. 14-32.

6. 378(082)


Н 73
Демешкант Н. Розвиток дослідницьких умінь як основа формування наукового світогляду студентів ВНЗ / Н. Демешкант // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2007. – Вип. 47. – С. 23-26.

7. Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів / О. Демченко // Рідна школа. – 2006. - № 5. – С. 68-70.

8. 378(082)

П 24 Дехтяр Є.С. Професійна підготовка педагога до організації дослідницької діяльності в навчальному процесі / Є. С. Дехтяр // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - Кривий Ріг, 2009. - Вип. 25. - С. 182-186.

9. Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні? / В. Дуденко // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 42-47.

10. Заблоцька О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів / О. Заблоцька // Шлях освіти. – 2009. - № 4. –  С. 23-28.

11. Зайцева Н. В. Возможности исследовательской деятельности в развитии одаренности / Н. В. Зайцева // Мир психологии. - 2011. - № 1. - С. 139-143.

12. Карпов А. О. Исследовательское образование: ключевые концепты / А. О. Карпов // Педагогика. - 2011. - № 3. - С. 20-30.


13. 378(082)

П 24 Кисільова-Біла В. П. Формування дослідницьких умінь у майбутнього вчителя / В. П. Кисільова-Біла // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2010. - Вип. 29. - С. 141-155.

14. 378(082)

П 78 Князян М. Педагогічна технологія формування самостійно-дослідницької діяльності студентів / М. Князян // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 47. – С. 64-68.

15. 378(082)

П 24 Коржова Л. С. Дослідницькі вміння як показник готовності студентів вищої школи до творчої роботи / Л. С. Коржова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 7. – С. 47-53.

16. 378(082)

П 24 Коржова Л. С. Про ступінь готовності студентів до дослідної роботи з педагогічної тематики / Л. С. Коржова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - Кривий Ріг, 2003. – Вип. 5. – С. 102-110.

17. Кривець С. Теоретичне обґрунтування критеріїв та ознак сформованості інформаційно-пошукової компетентності майбутніх учителів / С. Кривець // Рідна школа. – 2008. - № 1-2. – С. 60-63.

18. 378.147(082)

Т 33 Куліш В. В. Науково-дослідна робота студентів в умовах Болонської реформи вищої школи / В. В. Куліш, О. Я. Кузнєцова // Теорія і методика навчання фундаментальних дисциплін у ВНЗ: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. - Вип. 5. – С. 137-147.

19. Митяй З. Роль науково-дослідницької діяльності при підготовці майбутніх фахівців / З. Митяй // Рідна школа. – 2006. - № 1. – С. 9-11.

20. 378(082)

П 24 Мозгальова Н. Г. Науково-дослідна робота як засіб формування успішної особистості вчителя // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2011. - вип. 31. - С. 170-176.

21. Палієнко С. Як формувати дослідницькі навички / С. Палієнко // Відкритий урок. – 2010. - № 6. – С. 40-43.


22. Пашкинов А. Формирование общих и профессиональных компетенций при инновационных технологиях обучения / А. Пашкинов, В. Лалетин // Высшее образование в России. – 2007. - № 1. – С. 128-134.

23. 001.89(075.8)

П 31 Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.

24. Пискунова Е. В. Исследовательская деятельность обучающихся: бакалаврат, магистратура, аспирантура / Е. В. Пискунова // Педагогика. – 2010. - № 7. – С. 58-66.

25. 378(082)

П 78 Салата О. О. Проектно-дослідницька технологія в освітньому процесі вищого навчального закладу / О. О. Салата // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2005. – вип. 41. – С. 144-148.

26. Сенча І. А. Педагогічні умови формування дослідницької культури сучасного спеціаліста / І. А. Сенча // Наука і освіта. – 2007. - № 1-2. -  

С. 180-182.

27. Середенко П. В. Формирование исследовательской компетенции у студентов педагогического вуза / П. В. Середенко // Психология обучения. - 2011. - № 3. - С. 24-32.

28. Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2010. - № 3. – С. 37-40.

29.Сологуб А. Дослідництво - вісь неперервної професійної освіти / А. Сологуб // Рідна школа. - 2011. - № 7. - С.18-22.

30. Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів / В. Степашко // Рідна школа. – 2008. - № 12. – С. 3-6.

31. Токмань Г. Методика організації наукового колективного дослідництва у вищих навчальних закладах / Г. Токмань // Рідна школа. – 2008. - № 10. – С. 19-21.

32. Уйсімбаєва Н. Вплив науково-дослідної діяльності на формування професійної компетентності студентів / Н. Уйсімбаєва // Рідна школа. – 2006. - № 10 . – С. 32-34.


33. 001.89(075.8)

Ф 53 Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / А. С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

34. Хлытина О. М. Комплексное исследование как форма выпускной работы студентов педагогического вуза / О. М. Хлытина // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2007. - № 9. – С. 66-69.

35. 001.89(075.8)

Ш 39 Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для ВНЗ / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

36. Шемет О. В. Дидактические основы компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании / О. В. Шемет // Педагогика. – 2009. - № 10. – С. 16-22.

37. Шогенова Ф. А. Развитие системы исследовательской деятельности студентов в новых социальных условиях / Ф. А. Шогенова // Педагогика. – 2010. - № 9. – С. 84-89.