litceymos.ru   1 ... 2 3 465

Хьэрфхэу Ц,ц

1

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын

66

Хьэрфхэу Ц1,ц1

1

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын

67

Хьэрфхэу Т1,т1

1

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын

68

Хьэрфхэу Л1,л1

1

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын

69-70

Хьэрф Ч,ч.

2

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын;


псынш1эрыпсалъэхэр зэгьэщ1эн Ялэжьыпхъэр: Тхылъым ит текстыр къратхык1ыфын; псалъэухам и ш1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къагьуэтыфын


71

72

Хьэрфхэу Кхъ,кхъ

2

1эрытхым щыгъэлэжьэн; къуажэхьхэр къэщ1эн; ребусыр къэш1ын.

Псалъэуха зэхагьэувэфу, ятхыфу щытын; псалъэухам и к1эм ягьэув нагьыщэхэр ящ1эн

73

74

Хьэрфхэу Кхъу, кхъу

2

1эрытхым щыгъэлэжьэн; къуажэхьхэр къэщ1эн; ребусыр къэш1ын.

Псалъэуха зэхагьэувэфу, ятхыфу щытын; псалъэухам и к1эм ягьэув нагьыщэхэр ящ1эн

75

Хьэрфхэу Ю,ю

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэтхын ; хьэрфхэм макъит1 къызэра гьэлъа гьуэм тепсэлъыхьын

Макъит1

къэзыгьэлъагьуэ хьэрфхэр тэмэму ятхыфын.

76

Хьэрфхэу Ё,ё

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэтхын ; хьэрфхэм макъит1 къызэра гьэлъа гьуэм тепсэлъыхьын

Макъит1

къэзыгьэлъагьуэ хьэрфхэр тэмэму ятхыфын.

77

78

Хьэрфхэу ь,ъ. Диктант.

2


1эрытхым щыгъэлэжьэн; мазэц1эхэр адыгэбзэк1э

егьэщ1эн

Ь, ъ-хэм макъ къызэрамыгьэхъур яш1эн; зэщхьу тха хьэрфхэр зэхагьэк1ыфын.

79

80

Хьэрфхэу Э,э.

2

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; текстыр къитхык1ын; хъыбар

зэхэгьэувэн «Сэ дадэ дэ1эпыкъуэгьу сыхуохъу

Пэжу хьэрф ц1ык1ухэмрэ хьэрфышхуэхэмрэ ятхын; хьэрф

Зэщхьхэр зэхац1ыхук1ын.

81

Контрольнэ диктант

1
82

Алфавит.

1

1эрытхым щыгьэтхэн;

Адыгэ алфавитыр яш1эн; ар хьэрф дапщэ хъуми

ящ1эн;псалъэхэр пычыгъуэк1э зэпаудыфын;

ударенэ трагъэувэфын;

диктанту псалъэ 20 хъун тхын

83

85

Яджар къэпщытэжын

3

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын; псалъэм нэгьуэщ1 псалъэ къыхэщ1ык1ын

Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэ, псалъэухахэр тхын; псалъэм ударенэр трагъэувэфын.<< предыдущая страница