litceymos.ru   1 2 3 4

Тематическэ план
Урокым и темэр

Сыхьэт

бжыгьэр


Еджак1уэхэм яджын,

ящ1эн хуейхэр

1

Хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр

1

1эрытхым щытхэну щ1ып1эхэр къагьуэтын;

сурэтхэр ц1элэжын; хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр тхын.

Ялэжьыпхъэр:сатыр ц1ык1умрэ сатырыш1эмрэ зэхагъэк1ыфын;

сатырым къыдэмык1ыу тхэн.

2

Хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр

1

3

Хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр

1

4

Хьэрфхэу А,а,-р

1

Хьэрф А,а, -р ятхыфын; макъзешэ, макъ дэк1уашэхэр зэхагьэк1ыфын; сурэтыр ц1элэжын.

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; Макъ а- р къызэрагьэлъагьуэ хьэрфхэр ятхыфын, яц1ыхун, а макъыр хэту псалъэ къахьыфын.

5

Хьэрфхэу У,у-хэр


1

Хьэрф У,у-хэр ятхыфын; макъзешэ, макъ дэк1уашэхэр зэхагьэк1ыфын; сурэтыр ц1элэжын.

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; Макъ у-р къызэрагьэлъагьуэ хьэрфхэр ятхыфын, яц1ыхун, а макъыр хэту псалъэ къахьыфын.

6

Хьэрфхэу М,м,-хэр

1

Хьэрфхэр тхын; Псалъэухахэр схемэмк1э къэгьэлъэгьуэн; псалъэм хэт макъзешэхэр здэщыт щ1ып1эр къэгьэлъэгьуэн

Псалъэухам и схемэр яш1ын; псалъэр хьэрф дапщэ хъуми къэш1эн; макъзешэ здэщыт щ1ып1эр

къэгьэнэхуэн,э-к1э къыщ1 идзэу псалъэ зэрыщымы1эр

7

Хьэрф э-р

1

Хьэрфхэр тхын; Псалъэухахэр схемэмк1э къэгьэлъэгьуэн; псалъэм хэт макъзешэхэр здэщыт щ1ып1эр къэгьэлъэгьуэн

Псалъэухам и схемэр яш1ын; псалъэр хьэрф дапщэ хъуми къэш1эн; макъзешэ здэщыт щ1ып1эр

къэгьэнэхуэн,э-к1э къыщ1 идзэу псалъэ зэрыщымы1эр

8

Хьэрфхэу Н,н

1

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
тегъэпсэлъыхьын.

къызэрагьэлъагьуэ хьэрфхэр ятхыфын.

9-10


Хьэрфхэу Р,р

2

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр

11-12

Хьэрфхэу Ж,ж

2

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр

13-14

Хьэрфхэу Ш,ш

2

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр

15-16

Хьэрфхэу Ы,ы

2

Хьэрфыщ1 эхэр тхын; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; схемэмк1э псалъэ къагупсысын.

Псалъэ гупым хьэрфыщ1эхэр къыщагьэлъэгьуэфу; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын; хьэрфышхуэр къы ща гьэсэбэп ы р ящ1эн.

17-18

Хьэрфхэу И,и

2

Хьэрфыщ1 эхэр тхын; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; схемэмк1э псалъэ къагупсысын.

Псалъэ гупым хьэрфыщ1эхэр къыщагьэлъэгьуэфу; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын; хьэрфышхуэр къы ща гьэсэбэп ы р ящ1эн.


19

Хьэрфхэу Щ,ш


1

1эрытхым ит хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ тхын; ребус итхэр къэш1эн, Зэрыбу тха псалъэ, 1эрытхк1э къитхык1ын, зэхах пычыгьуэхэр тхыгьэк1э къэгьэлъэгьуэн.

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфын; зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1ыфын; пычыгьуэ ятхыфын

20-21

Хьэрфхэу З,з


2

1эрытхым ит хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ тхын; ребус итхэр къэш1эн, Зэрыбу тха псалъэ, 1эрытхк1э къитхык1ын, зэхах пычыгьуэхэр тхыгьэк1э къэгьэлъэгьуэн.

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфын; зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1ыфын; пычыгьуэ ятхыфын

22

Хьэрфхэу С,с Диктант.

1

1эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; зэрыбу ит псалъэухахэр къитхык1ын.

Зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1 ыфын; тхылъым ит псалъэхэр ятхыфын

23-24

Хьэрфхэу Л,л

2

1эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; зэрыбу ит псалъэухахэр къитхык1ын.

Зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1 ыфын; тхылъым ит псалъэхэр ятхыфын

25-26

Хьэрфхэу Д,д


2

1эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ

Макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

27-28

Хьэрфхэу Т,т


2

1эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ нэгъэсын; сурэтхэм я . лъабжьэм ит схемэхэмк1э гъэлэжьэн

Макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ зэхагъэк1 ыфын; хьэрфхэр яц1ыхуу, ятхыфу щытын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу зэхагъэк1ыфын.

29

Хьэрфхэу Х,х

1

1 эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ тхын; зэрыбутха псалъэухахэр 1эрытхк1э къитхык1ын; сурэтыр ц1 элэжын

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу, абы къагьэлъагьуэ макъхэр сыт хуэдэ • макъми къащ1эфу щытын;псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын, ударенэр псалъэм трагъэувэфын.

30-31

Хьэрфхэу Ху,ху

2

1 эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ тхын; зэрыбутха псалъэухахэр 1эрытхк1э къитхык1ын; сурэтыр ц1 элэжын

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу, абы къагьэлъагьуэ макъхэр сыт хуэдэ • макъми къащ1эфу щытын;псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын, ударенэр псалъэм трагъэувэфын.

32

Хьэрфхэу Б,б

1


1 эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; псалъэухахэр къитхык1ын; псынщ1 эрыпсалъэ-хэр зэгьэшДэн

К1эщ1у макъхэм тепсэлъыхьыфын;

Макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын,

Псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпыудын;

Макъымрэ хьэрфымрэ зэхагьэк1ыфын.

33-34

Хьэрфхэу П,п

2

1 эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; псалъэухахэр къитхык1ын; псынщ1 эрыпсалъэ-хэр зэгьэшДэн

К1эщ1у макъхэм

тепсэлъыхьыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ыфын,

псалъэхэр

пычыгьуэк1э

зэпыудыфын;

макъымрэ

хьэрфымрэ

зэхагьэк1ыфын.

35

Хьэрфхэу 0,о

1

1 эрытхым ит хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; сурэтхэр ц1элэжын; Печатнэутха псалъэухахэр 1эрытхк1этхын.

Зэрыб текстыр 1эрытхк1этхын; хьэрфыщ1 эхэр текстым

къыщагьуэтыфын. Хьэрф Е-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр.

36

Хьэрфхэу Е,е

1

1 эрытхым ит хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; сурэтхэр ц1элэжын; Печатнэутха псалъэухахэр 1эрытхк1этхын.

Зэрыб текстыр 1эрытхк1этхын; хьэрфыщ1 эхэр текстым

къыщагьуэтыфын. Хьэрф Е-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр.

37-38


Хьэрфхэу Хь,хь Диктант

2

Хьэрфыщ1эхэр тхын; ахэр нэгъуэш1 хьэрфым пыщ1а зэрыхъум тегьэпсэлъыхьын; Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр тхын.

Жьэры1уатэу зэхах псалъэхэр тхыгьэк1 э къа гьэлъэгьуэфу щы тын; хьэрфышхуэк1э къригьажбэ псалъэхэр ящ1эн; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын.

39

Хьэрфхэу Г,г

1

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын; псалъэм нэгьуэщ1 псалъэ къыхэщ1ык1ын

Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэ, псалъэухахэр тхын; псалъэм ударенэр трагъэувэфын.

40-41

Хьэрфхэу Гу,гу

2

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын; псалъэм нэгьуэщ1 псалъэ къыхэщ1ык1ын

Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэ, псалъэухахэр тхын; псалъэм ударенэр трагъэувэфын.

42

Хьэрфхэу 1,1

1

1эрытхым ит псалъэхэр, псалъэухахэр тхын;

Сурэтым къыщыгьэлъэгьуа предметхэм я ц1эхэр тхын.

Пэжу хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ ятхыфын; 1-мрэ 1у-мрэ зэхагьэк1 ыфын; хьэрф яджахэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын.

43

Хьэрфхэу 1у,1у

1


1эрытхым ит псалъэхэр, псалъэухахэр тхын;

Сурэтым къыщыгьэлъэгьуа предметхэм я ц1эхэр тхын.

Пэжу хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ ятхыфын; 1-мрэ 1у-мрэ зэхагьэк1 ыфын; хьэрф яджахэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын

44

Хьэрфхэу К,к

1

1эрытхым щыгъэлэжьэн, Хьэрфыш1эхэр егъэтхын.

Хьэрф К,Ку-хэр зэхагъэк1 ыфын; а хьэрфхэм я макъыр хэту псалъэ къахьын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу зэхагъэк1ыфын.

45

Хьэрфхэу Ку,ку

1

1эрытхым щыгъэлэжьэн, Хьэрфыш1эхэр егъэтхын.

Хьэрф К,Ку-хэр зэхагъэк1 ыфын; а хьэрфхэм я макъыр хэту псалъэ къахьын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу зэхагъэк1ыфын.

46

Хьэрфхэу Жь,жь

1

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт , псалъэхэр, псалъухахэр тхын.

макъ дэк1 уашэ жьгьыжьгьхэмрэ дэгуухэмрэ

зэхагъэк1ыфын; хьэрф яджахэр зыхэт псалъэхэр

ятхыфын.

47

Хьэрфхэу В,в

1

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт , псалъэхэр, псалъухахэр тхын.макъ дэк1уашэ жьгьыжьгьхэмрэдэгуухэмрэзэхагъэк1ыфын;хьэрф яджахэр

зыхэт псалъэхэр ятхыфын.


48

Хьэрфхэу Ф,ф

1

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; хьэрфыш1эхъэр зыхэт псалъэхэр тхын.

Зэхах макъыр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын; хьэрфышхуэмрэ

хьэрф ц1ык1умрэя тхык1тэмэмым тету ятхыфын.

49

Хьэрфхэу Й,й

1

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; хьэрфыш1эхъэр зыхэт псалъэхэр тхын. Зэхах макъыр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын; хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ я тхык1э тэмэмым тету ятхыфын.

50

Хьэрфхэу Дж.дж

1

1эрытхым ит псалъэухахэр егьэтхын; диктант егьэтхын. Псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къагьуэтыфын; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ын; псалъэхэр пычыгьуэу зэпаудыфын;диктант ятхыфын.

51

Хьэрфхэу Дз, дз Диктант.

1

1эрытхым ит псалъэухахэр егьэтхын; диктант егьэтхын. Псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къагьуэтыфын; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ын; псалъэхэр пычыгьуэу зэпаудыфын;диктант ятхыфын.

52

Хьэрфхэу Я,я

1


1эрытхым ит псалъэухахэр егьэтхын; диктант егьэтхын. Псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къагьуэтыфын; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ын; псалъэхэр пычыгьуэу зэпаудыфын Хьэрф я-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр яш1эн, псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын; диктант ятхыфын; псалъэухам и к1эм нагьыщэ ягьэувыфын.

53

Хьэрфхэу Лъ,лъ

1

1эрытхым ит лэжьыгьэхэр гьэзэщ1эн;

макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ын;

псалъэхэр пычыгьуэк1эзэпыудын.

Хьэрф а-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр яш1эн, псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын; диктант ятхыфын; псалъэухам и к1эм нагьыщэ ягьэувыфын.
Хьэрфхэу

2

1эрытхым щыгьэлэжьэн; псалъэзэблэдзыр къэщ1эн.псалъэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъзешэхэмрэмакъ дэк1уашэхэмрэ ящ1эн; псалъэм ударенэр трагьэувэфын.

54-55

Къ,къ, Къу, кьу

56

Хьэрфхэу Гъ,гъ

1

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт

Ц1э унейхэмрэ

псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын,

зэдайхэмрэ зэхагьэк1ыфын; ц1эмакъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн.

унейхэр хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу зэрыщытыр ящ1эн.

57

Хьэрфхэу Гъу, гьу

1


Хьэрфыщ1эхэр зыхэтпсалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн Ц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн.


58

Хьэрфхэу Хъ.хь

1

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт

Ц1э унейхэмрэ

псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын,

зэдайхэмрэ зэхагьэк1ыфын; ц1э


макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн.

унейхэр хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу зэрыщытыр ящ1эн.

59

Хьэрфхэу Хъу, хьу

1

Хьэрфыщ1эхэр зыхэтпсалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн


Ц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн;
60

Хьэрфхэу К1,к1

1

Хьэрфыщ1эхэр

Ц1э унейхэмрэ

зыхэт псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн

зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн
61

Хьэрфхэу К1у,к1у

1

Хьэрфыщ1эхэр

зыхэт псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн

Ц1э унейхэмрэ

зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн

62

Хьэрфхэу Щ1,щ1

1

1эрытхым щыгьэлэжьэн; ребусыр къэщ1ын

Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр ящ1эн; а макъхэр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын.

63

Хьэрфхэу Ф1,ф1

1


1эрытхым щыгьэлэжьэн; ребусыр къэщ1ын

Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр ящ1эн; а макъхэр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын.

64

Хьэрфхэу П1,п1

1

1эрытхым щыгьэлэжьэн; ребусыр къэщ1ын

Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр ящ1эн; а макъхэр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын.<< предыдущая страница   следующая страница >>