litceymos.ru   1 2 3 4

22


Хьэрфхэу С,с,-хэр

Диктант
.

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун; хьэрфыш1эхэр зыхэт псалъэ, пычыгьуэхэр ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; зэрыбу ит псалъэухахэр къитхык1ын.

Зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1 ыфын; тхылъым ит псалъэхэр ятхыфын

Къызэрапщ ытэ диктант

Сурэт, таблицэ

20.11
23-

Хьэрфхэу Л,л -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун; хьэрфыш1эхэр зыхэт псалъэ, пычыгьуэхэр ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; зэрыбу ит псалъэухахэр къитхык1ын.

Зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1 ыфын; тхылъым ит псалъэхэр ятхыфын
Сурэт, таблицэ

25.11

24

Хьэрфхэу Л,л -хэр


1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун; хьэрфыш1эхэр зыхэт псалъэ, пычыгьуэхэр ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; зэрыбу ит псалъэухахэр къитхык1ын.

Зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1 ыфын; тхылъым ит псалъэхэр ятхыфын
Сурэт, таблицэ

27.11

25-

Хьэрфхэу Д,д,-хэр

1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ

Макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ
Схемэ

02.12

26

Хьэрфхэу Д,д,-хэр

1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ


Макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ
Схемэ

04.12
27

Хьэрфхэу Т,т-хэр


1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ нэгъэсын; сурэтхэм я . лъабжьэм ит схемэхэмк1э гъэлэжьэн

Макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ зэхагъэк1 ыфын; хьэрфхэр яц1ыхуу, ятхыфу щытын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу зэхагъэк1ыфын.
Схемэ

09.12

28

Хьэрфхэу Т,т-хэр


1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ нэгъэсын; сурэтхэм я . лъабжьэм ит схемэхэмк1э гъэлэжьэн

Макъзешэхэмрэ Макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагъэк1 ыфын; хьэрфхэр яц1ыхуу, ятхыфу щытын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу


зэхагъэк1ыфын.

Схемэ

11.12
29

Хьэрфхэу Х,х -хэр

1

Хьэрфыш1эхэр яц1 ыхуу, ятхыфу егьэсэн; зэрыб хьэрфыллрэ 1эрытхымрэ зэхагьэк1ыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

1 эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ тхын; зэрыбутха псалъэухахэр 1эрытхк1э къитхык1ын; сурэтыр ц1 элэжын

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу, абы къагьэлъагьуэ макъхэр сыт хуэдэ • макъми къащ1эфу щытын;псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын, ударенэр псалъэм трагъэувэфын.
Я тхык1эр зэщхьу мыхьэнэ зырыззи1э псалъэхэр: Уэс-уэс, Дахэ-дахэ

16.12

30-31

Хьэрфхэу Ху,ху -хэр

2

Хьэрфыш1эхэр яц1 ыхуу, ятхыфу егьэсэн; зэрыб хьэрфыллрэ 1эрытхымрэ зэхагьэк1ыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

1 эрытхым ит псалъэхэмрэ пычыгьуэхэмрэ тхын; зэрыбутха псалъэухахэр 1эрытхк1э къитхык1ын; сурэтыр ц1 элэжын

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу, абы къагьэлъагьуэ макъхэр сыт хуэдэ • макъми къащ1эфу щытын;псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын, ударенэр псалъэм трагъэувэфын.

Я тхык1эр зэщхьу мыхьэнэ зырыззи1э псалъэхэр: Уэс-уэс, Дахэ-дахэ

18.12

23.12
32

Хьэрфхэу Б,б,-хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1 ыхун; хьэрфыш,1эхэр зыхэт псалъэ, пычыгъуэхэр ятхыфу егьэсэн, макъ дэк1уашэхэр жыьыжьгьрэ дэгуу зэхагьэк1ыфын.

Урок-зэхэлъ

1 эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; псалъэухахэр къитхык1ын; псынщ1 эрыпсалъэ-хэр зэгьэшДэн

К1эщ1у макъхэм

тепсэлъыхьыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ыфын,

псалъэхэр

пычыгьуэк1э

зэпыудыфын;

макъымрэ

хьэрфымрэ

зэхагьэк1ыфын.
Сурэт

25.1233

Хьэрфхэу П,п -хэр

1


Хьэрфыщ1эхэр егьэц1 ыхун; хьэрфыш,1эхэр зыхэт псалъэ, пычыгъуэхэр ятхыфу егьэсэн, макъ дэк1уашэхэр жыьыжьгьрэ дэгуу зэхагьэк1ыфын.

Урок-зэхэлъ

1 эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; псалъэухахэр къитхык1ын; псынщ1 эрыпсалъэ-хэр зэгьэшДэн

К1эщ1у макъхэм

тепсэлъыхьыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ыфын,

псалъэхэр

пычыгьуэк1э

зэпыудыфын;

макъымрэ

хьэрфымрэ

зэхагьэк1ыфын.
Сурэт

14.01

34

Хьэрфхэу П,п –хэр

Егъэбыдыл1эн

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1 ыхун; хьэрфыш,1эхэр зыхэт псалъэ, пычыгъуэхэр ятхыфу егьэсэн, макъ дэк1уашэхэр жыьыжьгьрэ дэгуу зэхагьэк1ыфын.

Урок-зэхэлъ

1 эрытхым ит псалъэ, хьэрфхэр тхын; псалъэухахэр къитхык1ын; псынщ1 эрыпсалъэ-хэр зэгьэшДэн

К1эщ1у макъхэм

тепсэлъыхьыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ыфын,

псалъэхэр

пычыгьуэк1э

зэпыудыфын;

макъымрэ

хьэрфымрэ

зэхагьэк1ыфын.


Сурэт

Хьэрф къыхэбзык1а


16.01
35

Хьэрфхэу 0,о,-хэр

1

Хьэрфхэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ къыщагъэсэбэпыр зэгьэщ1эн.

Урок-

зэхэлъ

1 эрытхым ит хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; сурэтхэр ц1элэжын; Печатнэутха псалъэухахэр 1эрытхк1этхын.

Зэрыб текстыр 1эрытхк1этхын; хьэрфыщ1 эхэр текстым

къыщагьуэтыфын. Хьэрф Е-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр.
Сурэт, таблицэ

18.01
36

Хьэрфхэу Е,е -хэр

1

Хьэрфхэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ къыщагъэсэбэпыр зэгьэщ1эн.

Урок-

зэхэлъ

1 эрытхым ит хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; сурэтхэр ц1элэжын; Печатнэутха псалъэухахэр 1эрытхк1этхын.

Зэрыб текстыр 1эрытхк1этхын; хьэрфыщ1 эхэр текстым

къыщагьуэтыфын. Хьэрф Е-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр.
Сурэт, таблицэ

20.01
37-38

Хьэрфхэу Хь,хь-хэр. Диктант

2

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; ахэр нэгъуэш1 хьэрфым пыщ1а зэрыхъум тегьэпсэлъыхьын; Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр тхын.

Жьэры1уатэу зэхах псалъэхэр тхыгьэк1 э къа гьэлъэгьуэфу щы тын; хьэрфышхуэк1э къригьажбэ псалъэхэр ящ1эн; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын.

Къызэра-

пщытэ

диктант

Сурэт, таблицэ

22.01

24.01

39

Хьэрфхэу Г,г,- хэр

1

Хьэрфышхуэмрэ ц1ык1умрэ ятхык1эм щыгьэгъуэзэн

Урок-джэгу

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын; псалъэм нэгьуэщ1 псалъэ къыхэщ1ык1ын

Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэ, псалъэухахэр тхын; псалъэм ударенэр трагъэувэфын.
Псалъэзэблэдз, ребус

27.01

40-41

Хьэрфхэу Гу,гу -хэр

2

Хьэрфышхуэмрэ ц1ык1умрэ ятхык1эм щыгьэгъуэзэн

Урок-джэгу

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын; псалъэм нэгьуэщ1 псалъэ къыхэщ1ык1ын

Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэ, псалъэухахэр тхын; псалъэм ударенэр трагъэувэфын.
Псалъэзэблэдз, ребус

29.01

31.01

42

Хьэрфхэу 1,1,-хэр

1

Хьэрфыщ1эхъэр ятхыфу егьэсэн, ахэр зыхэт псалъэхэр егъэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит

псалъэхэр,

псалъэухахэр тхын;

сурэтым

къыщыгьэлъэгьуа

предметхэм я ц1эхэр

тхын.

Пэжу

хьэрфышхуэмрэ хьэрф и,1ык1умрэ ятхыфын; 1-мрэ 1у-мрэ зэхагьэк1 ыфын; хьэрф яджахэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын.


Сурэт

03.02
43

Хьэрфхэу 1у,1у-хэр

1

Хьэрфыщ1эхъэр ятхыфу егьэсэн, ахэр зыхэт псалъэхэр егъэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит

псалъэхэр,

псалъэухахэр тхын;

сурэтым

къыщыгьэлъэгьуа

предметхэм я ц1эхэр

тхын.

Пэжу

хьэрфышхуэмрэ хьэрф и,1ык1умрэ ятхыфын; 1-мрэ 1у-мрэ зэхагьэк1 ыфын; хьэрф яджахэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын.
Сурэт

05.02

44

Хьэрфхэу К,к, -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егъэтхын; зэхахыр тхыгъэк1э ятхыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым щыгъэлэжьэн, Хьэрфыш1эхэр егъэтхын.

Хьэрф К,Ку-хэр зэхагъэк1 ыфын; а хьэрфхэм я макъыр хэту псалъэ къахьын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу зэхагъэк1ыфын.Сурэт, таблицэ


07.02

45

Хьэрфхэу Ку,ку -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егъэтхын; зэхахыр тхыгъэк1э ятхыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым щыгъэлэжьэн, Хьэрфыш1эхэр егъэтхын.

Хьэрф К,Ку-хэр зэхагъэк1 ыфын; а хьэрфхэм я макъыр хэту псалъэ къахьын; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгърэ дэгуу зэхагъэк1ыфын.
Сурэт, таблицэ

10.02
46

Хьэрфхэу

Жь,жь,-

хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу егьэсэн; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгьрэ дэгуу зэхагьэк1ыфын.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт , псалъэхэр, псалъухахэр тхын.

макъ дэк1 уашэ

жьгьыжьгьхэмрэ

дэгуухэмрэ

зэхагъэк1ыфын;

хьэрф яджахэр

зыхэт псалъэхэр

ятхыфын.
Сурэт, таблицэ

12.02

47

Хьэрфхэу

В,в-хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу егьэсэн; макъ дэк1уашэхэр жьгьыжьгьрэ дэгуу зэхагьэк1ыфын.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт , псалъэхэр, псалъухахэр тхын.

макъ дэк1 уашэ

жьгьыжьгьхэмрэ

дэгуухэмрэ

зэхагъэк1ыфын;

хьэрф яджахэр

зыхэт псалъэхэр

ятхыфын.
Сурэт, таблицэ

14.02
48

Хьэрфхэу Ф,ф,-хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун

Урок-зэхэлъ

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; хьэрфыш1эхъэр зыхэт псалъэхэр тхын.

Зэхах макъыр

хьэрфк1э

къагьэлъэгьуэфын;

хьэрфышхуэмрэ

хьэрф ц1ык1умрэя

тхык1этэмэмым

тету ятхыфын.
Сурэт, таблицэ

17.02
49

Хьэрфхэу Й,й -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун

Урок-зэхэлъ

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; хьэрфыш1эхъэр зыхэт псалъэхэр тхын.

Зэхах макъыр

хьэрфк1э

къагьэлъэгьуэфын;

хьэрфышхуэмрэ

хьэрф ц1ык1умрэя

тхык1этэмэмым

тету ятхыфын.
Сурэт, таблицэ

26.02
50

Хьэрфхэу Дж.дж.–хэр.

1

Хьэрфыш1эхэр егъэц1ыхун; диктант егьэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэухахэр егьэтхын; диктант егьэтхын.

Псалъэухам и

щ1эдзап1эмрэ и

к1эухымрэ

къагьуэтыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ын;

псалъэхэр

пычыгьуэу

зэпаудыфын;

диктант ятхыфын.

Къызэра-

пщытэ

диктант

Сурэт, таблицэ

28.02

51

Хьэрфхэу Дз, дз -хэр Диктант.

1

Хьэрфыш1эхэр егъэц1ыхун; диктант егьэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит псалъэухахэр егьэтхын; диктант егьэтхын.

Псалъэухам и

щ1эдзап1эмрэ и

к1эухымрэ

къагьуэтыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ын;

псалъэхэр

пычыгьуэу

зэпаудыфын;

диктант ятхыфын.

Къызэра-

пщытэ

диктант

Сурэт, таблицэ

03.03
52

Хьэрфхэу Я,я, -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу егьэсэн;

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит

лэжьыгьэхэр

гьэзэщ1эн;

макъзешэхэмрэ макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ын;

псалъэхэр

пычыгьуэк1э

зэпыудын.

Хьэрф а-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр яш1эн, псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын; диктант ятхыфын; псалъэухам и к1эм нагьыщэ ягьэувыфын.

Сурэт, таблицэ

05.03

53

Хьэрфхэу Лъ, лъ -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу егьэсэн;

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит

лэжьыгьэхэр

гьэзэщ1эн;

макъзешэхэмрэ макъ

дэк1уашэхэмрэ

зэхагьэк1ын;

псалъэхэр

пычыгьуэк1э

зэпыудын.

Хьэрф а-м макъит1 къызэригьэлъа-гьуэр яш1эн, псалъэхэр пычыгьуэк1э зэпаудыфын; диктант ятхыфын; псалъэухам и к1эм нагьыщэ ягьэувыфын.
Сурэт, таблицэ

07.03
Хьэрфхэу

2

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу

Урок-

1эрытхым

Псалъэухамрэ
Сурэт, таблицэ

10.03

21.03

54-55

Къ.къ.Къу, кьу -хэр
егьэсэн;

зэхэлъ-джэгу

щыгьэлэжьэн;

псалъэзэблэдзыр

къэщ1эн.

псалъэмрэ

зэхагьэк1ыфын;

макъзешэхэмрэ

макъ

дэк1уашэхэмрэ

ящ1эн; псалъэм

ударенэр

трагьэувэфын.12.03
56

Хьэрфхэу

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу

Урок-

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт

Ц1э унейхэмрэ

'

Сурэт, таблицэ


Гъ.гь.- хэр


егьэсэн; хьэрфыш1эхэр зэрызэщхьэщык1 ым


зэхэлъ

псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын,

зэдайхэмрэ зэхагьэк1ыфын; ц1э14.03

щыгьэгьуэзэн.
макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн.

унейхэр хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу зэрыщытыр ящ1эн.

57

Хьэрфхэу Гъу, гьу хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу

егьэсэн; хьэрфыш1эхэр зэрызэщхьэщык1 ым щыгьэгьуэзэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр зыхэтпсалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн

Ц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн;

'


Сурэт, таблицэ

17.03
58

Хьэрфхэу

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу

Урок-

Хьэрфыщ1эхэр зыхэт

Ц1э унейхэмрэ

'

Сурэт, таблицэ

19.03Хъ.хь.- хэр
егьэсэн; хьэрфыш1эхэр зэрызэщхьэщык1 ым

зэхэлъ

псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын,

зэдайхэмрэ зэхагьэк1ыфын; ц1э


щыгьэгьуэзэн.
макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн.

унейхэр хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу зэрыщытыр ящ1эн.

59

Хьэрфхэу Хъу, хьу- хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу

егьэсэн; хьэрфыш1эхэр зэрызэщхьэщык1 ым щыгьэгьуэзэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр зыхэтпсалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн

Ц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн;

'

Сурэт, таблицэ

21.03
60

К1,к1,-хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфу

Урок-зэхэлъ
02.04

ятхыфу егьэсэн; хьэрфыш1эхэр

зэрызэщхьэщык1 ым щыгьэгьуэзэн

зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр

Ц1э унейхэмрэ
Сурэт, таблицэ
зэрызэщхьэщык1 ым щыгьэгьуэзэн
зыхэт псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн

зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн

61

К1у,к1у,-хэр

1


Хьэрфыщ1эхэр

ятхыфу егьэсэн; хьэрфыш1эхэр

зэрызэщхьэщык1 ым щыгьэгьуэзэн

Урок-

зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр

зыхэт псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ макъзешэрэ макъ дэк1уашэу ящ1эр жегъэ1эн

Ц1э унейхэмрэ

зэдайхэмрэ зэхагъэк1ыфу егъэсэн
Сурэт, таблицэ

04.04
62

Хьэрфхэу Щ1,щ1

1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн; ахэр зыхэт псалъэхэм къегьэджэн

Урок- джэгу

1эрытхым щыгьэлэжьэн; ребусыр къэщ1ын

Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр ящ1эн; а макъхэр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын.
Сурэт, таблицэ

07.04
63

Хьэрфхэу Ф1,ф1

1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн; ахэр зыхэт псалъэхэм къегьэджэн

Урок- зэхэлъ

1эрытхым щыгьэлэжьэн; ребусыр къэщ1ын


Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр ящ1эн; а макъхэр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын.
Сурэт, таблицэ

09.04
64

Хьэрфхэу П1,п1

1

Хьэрфыш1эхэр ятхыфу егьэсэн; ахэр зыхэт псалъэхэм къегьэджэн

Урок- зэхэлъ

1эрытхым щыгьэлэжьэн; ребусыр къэщ1ын

Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр ящ1эн; а макъхэр хьэрфк1э къагьэлъэгьуэфын.
Сурэт, таблицэ

11.04


65

Хьэрфхэу Ц,Ц, -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.

Урок-

зэхэлъ-

джэгу

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын

Сурэт, таблицэ

14.04
66

Хьэрфхэу Ц1,ц1, -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.

Урок-

зэхэлъ-

джэгу

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын
Сурэт, таблицэ

16.04
67

Хьэрфхэу Т1,т1, -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.

Урок-

зэхэлъ-

джэгу

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын
Сурэт, таблицэ

18.04


68


Хьэрфхэу Л1,л1 -хэр

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.

Урок-

зэхэлъ-

джэгу

1эрытхымк1э гьэлэжьэн; псалъэухам и щ1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къэгъуэтын; псалъэжьхэр зэгьэш1эн

Яц1ыху хьэрфхэр зыхэт псалъэхэр ятхыфын
Сурэт, таблицэ

21.04
69-70

Хьэрф Ч,ч.

2

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит

псалъэхэмрэ

псалъэухахэмрэ

тхын;

псынш1эрыпсалъэ-

хэр зэгьэщ1эн

Ялэжьыпхъэр: Тхылъым ит текстыр

къратхык1ыфын; псалъэухам и ш1эдзап1эмрэ и к1эухымрэ къагьуэтыфын
Сурэт, таблицэ

23.05

25.04
71

72

Хьэрфхэу Кхъ,кхъ, -хэр

2

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.


Урок-джэгу

1эрытхым щыгъэлэжьэн; къуажэхьхэр къэщ1эн; ребусыр къэш1ын.

Псалъэуха зэхагьэувэфу, ятхыфу щытын; псалъэухам и к1эм ягьэув нагьыщэхэр ящ1эн
Сурэт, таблицэ

28.04

29.04
73

74

Хьэрфхэу Кхъу, кхъу -хэр

2

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун.

Урок-джэгу

1эрытхым щыгъэлэжьэн; къуажэхьхэр къэщ1эн; ребусыр къэш1ын.

Псалъэуха зэхагьэувэфу, ятхыфу щытын; псалъэухам и к1эм ягьэув нагьыщэхэр ящ1эн
Сурэт, таблицэ

30.04

02.05
75

Хьэрф Ю,ю,- хэр

1

Хьэрфыщ1 эхэр егьэц1ыхун.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр егьэтхын ; хьэрфхэм макъит1 къызэра гьэлъа гьуэм тепсэлъыхьын

Макъит1

къэзыгьэлъагьуэ хьэрфхэр тэмэму ятхыфын.
Сурэт, таблицэ

05.05
76

Хьэрф Ё,ё-хэр

1

Хьэрфыщ1 эхэр егьэц1ыхун.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр егьэтхын ; хьэрфхэм макъит1 къызэра гьэлъа гьуэм тепсэлъыхьын

Макъит1

къэзыгьэлъагьуэ хьэрфхэр тэмэму ятхыфын.
Сурэт, таблицэ

07.05
77


Хьэрф ь,ъ. Диктант.

1

Хьэрфыщ1 эхэр егьэц1ыхун.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым

щыгъэлэжьэн;

мазэц1эхэр

адыгэбзэк1э

егьэщ1эн

Ь, ъ-хэм макъ къызэрамыгьэхъур яш1эн; зэщхьу тха хьэрфхэр зэхагьэк1ыфын.

Къызэра-

пщытэ

диктант

Сурэт, таблицэ

08.05

78

Хьэрф ь,ъ. Диктант.


1

Хьэрфыщ1 эхэр егьэц1ыхун.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым

щыгъэлэжьэн;

мазэц1эхэр

адыгэбзэк1э

егьэщ1эн

Ь, ъ-хэм макъ къызэрамыгьэхъур яш1эн; зэщхьу тха хьэрфхэр зэхагьэк1ыфын.

Къызэра-

пщытэ

диктант

Сурэт, таблицэ

12.05
79


Хьэрф Э,э.

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун; псалъэхэм хэт э-р тэмэму зигъусэ

хьэрфым паш1эфу егьэсэн


Урок-зэхэлъ


1эрытхымк1э гьэлэжьэн; текстыр къитхык1ын; хъыбар

зэхэгьэувэн «Сэ дадэ

дэ1эпыкъуэгьу

сыхуохъу

Пэжу хьэрф ц1ык1ухэмрэ хьэрфышхуэхэмрэ ятхын; хьэрф

зэщхьхэр

зэхац1ыхук1ын.
Сурэт

14.05

80

Хьэрф Э,э.

1

Хьэрфыщ1эхэр егьэц1ыхун; псалъэхэм хэт э-р тэмэму зигъусэ


хьэрфым паш1эфу егьэсэн


Урок-зэхэлъ


1эрытхымк1э гьэлэжьэн; текстыр къитхык1ын; хъыбар

зэхэгьэувэн «Сэ дадэ

дэ1эпыкъуэгьу

сыхуохъу

Пэжу хьэрф ц1ык1ухэмрэ хьэрфышхуэхэмрэ ятхын; хьэрф

зэщхьхэр

зэхац1ыхук1ын.
Сурэт

16.05

81

Контрольнэ диктант

1

Яджар къазэрыгуры1уар къэпщытэн

Къыщыпщытэ диктант

Диктант егъэтхын


19.05

82

Алфавит.

1

Адыгэ алфавитыр егьэш,1эн; алфавитыр зищ1ысым, ар хьэрф дапщэ хъуми щыгъэгъуэзэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым щыгьэтхэн;

Адыгэ алфавитыр

яш1эн; ар хьэрф

дапщэ хъуми

ящ1эн;псалъэхэр

пычыгъуэк1э

зэпаудыфын;


ударенэ

трагъэувэфын;

диктанту псалъэ 20

хъутхын

Таблицэ

20.05

83

85

Яджар къэпщытэжын

3

Хьэрфышхуэмрэ ц1ык1умрэ ятхык1эм щыгьэгъуэзэн

Яджахьэрфхэр къэпщытэжын

Урок-джэгу

1эрытхым ит псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын; псалъэм нэгьуэщ1 псалъэ къыхэщ1ык1ын

Яджа хьэрфхэр зыхэт псалъэ, псалъэухахэр тхын; псалъэм ударенэр трагъэувэфын.
Псалъэзэблэдз, ребус

22.05

23.05

24 05

Адыгэбзэ 1 класс

Зыубзыху тхыгъэ

Зэрылажьэ программэр зэхэлъхьащ мы къэк1уэну нормативнэ тхылъхэр и лъабжьэу: Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм ц1ыхубэм щ1эныгъэ егъэгъуэтынымк1э къищта Законхэмрэ Концепцэхэмрэ, Федеральнэ государственнэ стандартыр, егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1э Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и министерствэм къищта Базиснэ учебнэ планыр, егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1э Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и министерствэм къигъэлъэгъуа тхылъхэр, предметымк1э зэхэлъхьа типовойк1э дызэджэ учебнэ программэм зэхигъэува зэрылажьэ программэм теухуа положенэм япкъ итк1э.

Программэр зэхэгъэуващ «Азбукэ» тхылъым ипкъ итк1э. Авторхэр: Гугъуэт Лол, Гугъуэт Елизаветэ, Зэхъуэхъу Лиуан, Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзап1эм 2012 гъэм къыщыдэк1ам тету.


Еджап1эм и къалэн нэхъыщхьэр щ1эблэм щ1эныгъэ куурэ есэныгъэ быдэрэ етынырщ, ягъуэта щ1эныгъэмрэ есэныгъэмрэ хуей щыхъум къагъэсэбэпыфыным хуэгъэхьэзырынырщ. Абы и лъэныкъуэк1э анэдэлъхубзэр егъэджыным и къалэныр мылъытэщ. Еджак1уэм и дуней еплъык1эр, ц1ыхухэм я зэхущытык1эр псом япэу къызэра1уатэр езым къыдалъхуа бзэрщ.

Пэщ1эдзэ школым игъэув мурадыр:


Къалэнхэр:

Ягъэ еджэгъум игъэув мурадыр:

Адыгэбзэр егъэджыныр къызэгъэпэщыпхъэщ компетентностнэ (лъэк1ыныгъэхэм зезыгъэужь) бгъэдыхьэк1эм тету.

Япэ классым щеджэ еджак1уэхэм адыгэбзэмк1э ягъэзэщ1апхъэ лэжьыгъэхэр, я зэф1эк1хэр, щ1эныгъэр егъэф1эк1уэнымк1э ахэр зыхуэунэт1ахэр ( компетенцэ елъытауэ)

Щ1эныгъэм и ф1агъыр къэзыгъэлъагъуэ унэт1ыныгъэхэр:

Япэ классым адыгэбзэмк1э и программэр джыным сыхьэт 85-рэ хухах.

Япэ илъэс ныкъуэм адыгэбзэм ирет сыхьэтит1. Ет1уанэ илъэс ныкъуэм сыхьэтищ ирет.

Тхэк1э егьэщ1эныр.

Адыгэбзэр джыным и япэ 1ыхьэр – хьэрфхэм я пкъыгъуэхэр джын, сыхьэтищ хуозэ.

Ят1уанэ 1ыхьэр – хьэрфхэр, хьэрфхэр зыхэт пычыгъуэхэр,псалъэхэр егъэтхыныр, псалъэуха, текстхэм елэжьыныр, сыхьэту 82-рэ мэхъу.

Илъэсым ек1уэк1ыну лэжьыгъэхэр:

Еджак1уэхэр егъэсэн тэмэму зэф1эсыфу (щытхэк1э зэрызэф1эсын хуей щ1ык1эр ирагъащ1э), тетрадыр тэмэму (т1эк1у хуэ1ушэу) партэм тралъхьэфу, щытхэк1э е сурэт шащ1к1э къэрэндащыр е ручкэр тэмэму зэра1ыгъын хуей щ1ык1эр егъэш1эн.

Хьэрфхэм я лъагагъын хуейр, абыхэм я зэхуакур (зэрызэпэщ1эхар зыхуэдизыр) нэк1э ягъэбелджылыфыным хуэзыгъасэ, 1эбэлагъым, 1эпэхэм зезыгъэужь лэжьыгъэхэр егъэк1уэк1ьн; хъурей ц1ык1у къегъэтхъыхьын, итхъа зэпэхасэк1э щ1эхъумэн (щ1эгъэнэн), итхъахэмк1э зэпыщ1эн, тхыпхъэщ1эпхъэ гуэрхэр егъэщ1ын ик1и егъэлэжьын.

Хьэрфышхуэ, хьэрф ц1ык1у псоми я тхык1эм щыгъэгъуэзэн, ахэр зэрызэпащ1э щ1ык1эхэр егъэщ1эн. Макъхэр къызэрыгъэлъэгъуа 1эрытх хьэрфхэр егъэц1ыхун.

Зэпыщ1ауэ, зэп1эзэрыту хьэрфхэр ятхыу, ахэр псалъэм щызэпыгъэувэфыным (щызэпыщ1эным), сатырым хьэрфхэр тэмэму датхэфу, псалъэхэм щызэк1элъатхыфу егъэсэн.

Псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ тхын, ахэр зэрызэхэт макърэ
пычыгъуэк1э егъэджак1уэм зэпкъриха нэужь, иужьк1э
езыр-езыру (егъэджак1уэм зэпкъримыхыу) егъэтхын.

Псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ къытрегъэтхык1ын (япэ щ1ык1э 1эрытхым, иужьк1э зэрыбу тедзам). Къызэрыратхык1ар тэмэмрэ мытэмэмрэ къэпщытэжын, къызытратхык1ам ирагъэпщэжурэ, пычыгъуэк1эрэ къеджэурэ, псалъэ къытратхык1ам пэжырытхэмк1э щыуагъэ хэтрэ хэмытрэ зэпалъытэурэ.


Зи тхык1эмрэ къэпсэлъык1эмрэ зэщхьэшымык1 псалъэхэр хэту диктант ц1ык1у егъэтхын, апхуэдэ псалъэу 3—5 зыхэт пса лъэуха егъэтхын.

Псалъэухахэр тэмэму ятхыфу егъэсэн (ипэ ит псалъэр хьэрфышхуэк1э къегьэждауэ, и к1эм точкэ гъэувауэ). Ц1эхэмрэ псэущхьэхэм ф1ащ ц1эхэмрэ хьэрфышхуэк1э къегъэжьауэ зэратхымк1э есэныгъэ егъэгъуэтын. Зи къэпсэлъык1эмрэ тхык1эмрэ зэтемыхуэ псалъэ зэрыщы1эм еджак1уэхэм гу лъегъэтэн (ударенэр зытемылъу къэк1уа эа-уэ зэратхым и щапхъэхэр махуэшхуэ, макъ дэк1уашэ пl, т1-хэр п, т-уэ щатх зэрыщы1эм щапхъэ — пкъынэ, тк1уатк1уэ, ы-р къапсзлъми, у-м и ужьк зэрамытхым и щапхъэ — унэ, ужьэ).

Еджак1уэхэм ягъуэта щ1эныгъэр къызэрапщытэ щ1ык1эхэр:Еджак1уэхэр зэреджэну тхылъыр, къагъэсэбэпыпхъэ тетрадыр.

  1. Гугъуэт Лол, Гугъуэт Елизаветэ, Зэхъуэхъу Лиуан, Азбукэ. 1 класс. Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзап1э,2012гъ.

  2. Балэ Л.Ф. Зэрылажьэ 1эрытх, Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзап1э, 2012гъ.

Егъэджак1уэм къигъэсэбэпыпхъэ методическэ лэжьыгъэхэмрэ пособиехэмрэ.

1. Гугъуэт Лол, Гугъуэт Елизаветэ, Зэхъуэхъу Лиуан, Азбукэ. 1 класс. Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзап1э,2012гъ.

2. Балэ Л.Ф. Зэрылажьэ 1эрытх, Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзап1э, 2012гъ.

3. Гугъуэт Лол, Зэхъуэхъу Лиуан. Азбукэр щрагъэджк1э зэрыгъуазэ, Налшык «Эльбрус» тхылъ тедзап1э,2000гъ.

Интернет – ресурсхэр:

  1. http: //school.edu.ru

  2. http: //www.kop.ru

  3. http: //www. edu.ru/www.erudit.com.ru

  4. http: //www.allmath.ru

  5. http://www/uchportal.ru// 25-1-3504// учительский портал


  6. http://www//exponent.ru/edukat\systemat/ методические разработки

  7. http://www/ solnet/ru

  8. http://scool/tdu/ru/коллекция ЦОР
<< предыдущая страница   следующая страница >>