litceymos.ru 1 2 3 4

Адыгэбзэмк1э календарно-тематическэ план

1 классУрокым и темэр

Сы

хь эт


бжы гьэр

Мурадыр

Урокым и щыты

к1эр


Урокым и зэхэлъык1эр

Еджак1уэхэм яджын, ящ1эн хуейхэр

Къэпщытэк1э

л1эужьыгьуэ


хэр

Къэгьэсэбэ

пыпхъэр


Щек1уэк1ыну

махуэр


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


Хьэрфхэм я пкъыгьуэ

хэр

1

Хьэрфхэр зэрызэхэт пкъыгьуэхэр егьэиц1ыхун, егьэтхын; ручкэртэмэму 1ыгьыным хуэгъэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым щытхэну щ1ып1эхэр къагьуэтын; сурэтхэр ц1элэжын; хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр тхын.

Ялэжьыпхъэр:

сатыр ц1ык1умрэ сатырыш,1эмрэ зэхагъэк1ыфын; сатырым къыдэмык1 ыу тхэн.
Бзэм и зэхэлъык1эр

03.09
2

Хьэрфхэм я пкъыгьуэ

хэр

1

Хьэрфхэр зэрызэхэт пкъыгьуэхэр егьэиц1ыхун, егьэтхын; ручкэртэмэму 1ыгьыным хуэгъэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым щытхэну щ1ып1эхэр къагьуэтын; сурэтхэр ц1элэжын; хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр тхын.

Ялэжьыпхъэр:

сатыр ц1ык1умрэ сатырыш,1эмрэ зэхагъэк1ыфын; сатырым къыдэмык1 ыу тхэн.
Бзэм и зэхэлъык1эр

04.09
3

Хьэрфхэм я пкъыгьуэ

хэр


1

Хьэрфхэр зэрызэхэт пкъыгьуэхэр егьэиц1ыхун, егьэтхын; ручкэртэмэму 1ыгьыным хуэгъэсэн

Урок-зэхэлъ

1эрытхым щытхэну щ1ып1эхэр къагьуэтын; сурэтхэр ц1элэжын; хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр тхын.

Ялэжьыпхъэр:

сатыр ц1ык1умрэ сатырыш,1эмрэ зэхагъэк1ыфын; сатырым къыдэмык1 ыу тхэн.
Бзэм и зэхэлъык1эр

09.09
4

Хьэрфхэу А,а,-р

1

Хьэрфышхуэ А, , хьэрф ц1ык1у а,-р ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэр къыщыгъэсэбэпыпхъэм щыгьэгьуэзэн

Урок-зэхэлъ

Хьэрф А,а, -р ятхыфын; макъзешэ, макъ дэк1уашэхэр зэхагьэк1ыфын; сурэтыр ц1элэжын.

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; Макъ а- р къызэрагьэлъагьуэ хьэрфхэр ятхыфын, яц1ыхун, а макъыр хэту псалъэ къахьыфын.
схемэ

11.09
5

Хьэрфхэу У,у-хэр


1

Хьэрфышхуэ У-р, хьэрф ц1ык1у ,у-хэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэр къыщыгъэсэбэпыпхъэм щыгьэгьуэзэн

Урок-зэхэлъ

Хьэрф У,у-хэр ятхыфын; макъзешэ, макъ дэк1уашэхэр зэхагьэк1ыфын; сурэтыр ц1элэжын.

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; Макъ у-р къызэрагьэлъагьуэ хьэрфхэр ятхыфын, яц1ыхун, а макъыр хэту псалъэ къахьыфын.
схемэ

16.09
6

Хьэрфхэу М,м,-хэр

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; псалъэм хэт хьэрф М,м,-хэр къагьуэтыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

Хьэрфхэр тхын; Псалъэухахэр схемэмк1э къэгьэлъэгьуэн; псалъэм хэт макъзешэхэр здэщыт щ1ып1эр къэгьэлъэгьуэн

Псалъэухам и схемэр яш1ын; псалъэр хьэрф дапщэ хъуми къэш1эн; макъзешэ здэщыт щ1ып1эр

къэгьэнэхуэн,э-к1э къыщ1 идзэу псалъэ зэрыщымы1эр
Схемэ, сурэт.

18.09
7

Хьэрф э


1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; псалъэм хэт хьэрф э-хэр къагьуэтыфу егьэсэн

Урок-зэхэлъ

Хьэрфхэр тхын; Псалъэухахэр схемэмк1э къэгьэлъэгьуэн; псалъэм хэт макъзешэхэр здэщыт щ1ып1эр къэгьэлъэгьуэн

Псалъэухам и схемэр яш1ын; псалъэр хьэрф дапщэ хъуми къэш1эн; макъзешэ здэщыт щ1ып1эр

къэгьэнэхуэн,э-к1э къыщ1 идзэу псалъэ зэрыщымы1эр
Схемэ, сурэт.

23.09
8

Хьэрфхэу Н,н, -хэр

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьуэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэт анэм теухуауэ; псалъэухахэм я схемэ.

25.09тегъэпсэлъыхьын.

къызэрагьэлъагьуэ хьэрфхэр ятхыфын.

9

Хьэрфхэу , Р,р-

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьуэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэт анэм теухуауэ; псалъэухахэм я схемэ.

30.09

10

Хьэрфхэу , Р,р-

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьуэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэт анэм теухуауэ; псалъэухахэм я схемэ.

02.10
11

Хьэрфхэу , Ж,ж

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэтхэмк1э псалъэуха зэхегъэлъхьэн.

07.10

12

Хьэрф Ж,ж-хэр егъэбыдыл1эн

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэтхэмк1э псалъэуха зэхегъэлъхьэн.

09.10

13

Хьэрфхэу , Ш,ш

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэтхэмк1э псалъэуха зэхегъэлъхьэн.

14.10

14

Хьэрфхэу , Ш,ш

1

Хьэрфхэр егъэц1ыхун; а хьэрфхэр псалъэм къыщагьэтыфу, ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1эхэр тхын; схемэм хуэк1уэу псалъэ къэхьын; сурэтым

Макъзешэмрэ макъ дэк1уашэмрэ зэхагьэк1ыфын; макъыш1эхэр
Сурэтхэмк1э псалъэуха зэхегъэлъхьэн.

16.10
15

Хьэрфхэу Ы,ы,-хэр


1

Хьэрфхэр егьэц1ыхун; а хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1 эхэр тхын; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; схемэмк1э псалъэ къагупсысын.

Псалъэ гупым хьэрфыщ1эхэр къыщагьэлъэгьуэфу; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын; хьэрфышхуэр къы ща гьэсэбэп ы р ящ1эн.
Сурэт, таблицэ

21.10

16

Хьэрфхэу Ы,ы,-хэр

1

Хьэрфхэр егьэц1ыхун; а хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1 эхэр тхын; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; схемэмк1э псалъэ къагупсысын.

Псалъэ гупым хьэрфыщ1эхэр къыщагьэлъэгьуэфу; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын; хьэрфышхуэр къы ща гьэсэбэп ы р ящ1эн.
Сурэт, таблицэ

23.10
17

Хьэрфхэу И,и,-хэр


1

Хьэрфхэр егьэц1ыхун; а хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1 эхэр тхын; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; схемэмк1э псалъэ къагупсысын.

Псалъэ гупым хьэрфыщ1эхэр къыщагьэлъэгьуэфу; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын; хьэрфышхуэр къы ща гьэсэбэп ы р ящ1эн.
Сурэт, таблицэ

28.10

18

Хьэрфхэу И,и,-хэр

1

Хьэрфхэр егьэц1ыхун; а хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ ятхыфу егьэсэн.

Урок-зэхэлъ

Хьэрфыщ1 эхэр тхын; хьэрфыщ1эхэр зыхэт псалъэхэр тхын; схемэмк1э псалъэ къагупсысын.

Псалъэ гупым хьэрфыщ1эхэр къыщагьэлъэгьуэфу; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ зэхагьэк1ыфын; хьэрфышхуэр къы ща гьэсэбэп ы р ящ1эн.
Сурэт, таблицэ

30.10
19

Хьэрфхэу

Щ,ш -хэр.1

Хьзрфышуэхэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ зэхагьэк1 ыфу егьэсэн. Яц1 ыху хьэрфхэр хэту пкъыгьуэхэр егьэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ тхын; ребус итхэр къэш1эн, Зэрыбу тха псалъэ, 1эрытхк1э къитхык1ын, зэхах пычыгьуэхэр тхыгьэк1э къэгьэлъэгьуэн.


Хьэрфыщ1эхэр ятхыфын; зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1ыфын; пычыгьуэ ятхыфын

Къызэрапщ ытэ диктант

Псапъэзэблэдз. Зэрыб хьэрф Щ,щ, -хэр. 1 эрытх хьэрфхэр.

04.11

выходной
20-

Хьэрфхэу

З,з-хэр.


1

Хьзрфышуэхэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ зэхагьэк1 ыфу егьэсэн. Яц1 ыху хьэрфхэр хэту пкъыгьуэхэр егьэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ тхын; ребус итхэр къэш1эн, Зэрыбу тха псалъэ, 1эрытхк1э къитхык1ын, зэхах пычыгьуэхэр тхыгьэк1э къэгьэлъэгьуэн.


Хьэрфыщ1эхэр ятхыфын; зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1ыфын; пычыгьуэ ятхыфын
Псапъэзэблэдз. Зэрыб хьэрф З,з -хэр. 1 эрытх хьэрфхэр.

13.11

21

Хьэрфхэу

З,з-хэр.


1

Хьзрфышуэхэр ятхыфу егьэсэн; хьэрфышхуэмрэ хьэрф ц1ык1умрэ зэхагьэк1 ыфу егьэсэн. Яц1 ыху хьэрфхэр хэту пкъыгьуэхэр егьэтхын.

Урок-зэхэлъ

1эрытхым ит хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ тхын; ребус итхэр къэш1эн, Зэрыбу тха псалъэ, 1эрытхк1э къитхык1ын, зэхах пычыгьуэхэр тхыгьэк1э къэгьэлъэгьуэн.

Хьэрфыщ1эхэр ятхыфын; зэрыб хьэрфымрэ 1эрытх хьэрфымрэ зэхагьэк1ыфын; пычыгьуэ ятхыфын
Псапъэзэблэдз. Зэрыб хьэрф З,з -хэр. 1 эрытх хьэрфхэр.

18.11
следующая страница >>